Хімія із глибин землі на користь ґрунту, клітині та рослині

Хімія із глибин землі на користь ґрунту, клітині та рослині

/ Актуальні статті / Середа, 06 червня 2018 10:55

Значення ґрунту для людського суспільства важко переоцінити. Якщо на ранніх етапах розвитку людства ґрунт мав другорядне значення, оскільки забезпечував людину продуктами харчування за рахунок дикоростучої рослинності, то після переходу до землеробства стає одним з основних джерел продуктів харчування. Тому-то людина праці завжди з глибокою повагою ставилась до цього природного багатства, люб’язно називаючи його «ненькою». Ґрунтовий покрив разом із рослинним має велике значення для збереження біосфери, якості та чистоти повітря, води, їжі, здоров’я людства.

Разом із рослинами він бере активну участь у:

 

 • виробництві необхідної для людини біологічної продукції;
 • процесі фотосинтезу;
 • забезпеченні оптимального балансу кисню в атмосфері.


Крім того, ґрунтовий покрив відіграє роль фізико-хімічного і біологічного поглинача та нейтралізатора багатьох речовин, які забруднюють середовище. Ґрунт є надзвичайно особливим природнім утворенням, для якого притаманні особлива будова, склад та властивості.

Серед останніх найважливішою є його родючість, яка формується у процесі ґрунтоутворення і характеризується сукупністю всіх його показників. Оптимальні умови росту і розвитку рослин забезпечуються за рахунок усього комплексу фізичних, біологічних та агрофізичних властивостей, які зазнають значного антропогенного впливу. Відновлення родючості ґрунту та його збереження повинно бути першочерговим завданням сучасного землеробства, оскільки є одним із важливих резервів збільшення виробництва сільськогосподарської продукції.

Останнім часом як у нашій країні, так і в світі гостро постає питання деградації орних земель. Зокрема, зниження запасів ґрунтового гумусу і погіршення якості та родючості ґрунтів, що стало результатом діяльності різних промислових підприємств, а також інтенсивних технологій в аграрному виробництві. Серед негативних наслідків є порушення механічних, фізико-хімічних властивостей, балансу мікробіоценозу та зниження кількості біогенних речовин поживного комплексу ґрунтів.

Біодеградація гумусу орних земель пов’язана з процесами зменшення кількості рослинних решток у ґрунті та активністю мінералізації у ньому органічних речовин. За 110 років вміст найціннішого компоненту в ґрунті — гумусу зменшився майже на третину — із 4,2% до 3,2%. Щорічні втрати його становлять понад 20 млн т і, відповідно, збільшуються площі деградованих земель на 80 тис. га. За даними НААН, щорічна втрата поживних речовин за вирощування високопродуктивних культур (цукрових буряків, зернових і, особливо соняшнику) сягає 450-500 тис. т.

Враховуючи різний рівень стійкості ґрунтів до процесів антропогенної дії, на практиці передбачають різні заходи щодо поліпшення їхнього гумусового стану та родючості. Тому спрямоване відновлення природної гумусної родючості передбачає пошук нових форм і видів органічних добрив, способів їхнього внесення, розробку агротехнічних прийомів депонування і зберігання біогенних елементів гумусу, що дозволить підвищити якісні параметри ґрунтів. Для відновлення родючості ґрунтового комплексу доцільніше і дешевше використовувати елементи альтернативного землеробства — біогумусні органічні добрива, які отримують за допомогою промислової переробки торфу, сапропелю, окисленого бурого вугілля. У нинішніх умовах саме цим речовинам відводиться першочергова роль у підвищені ефективності та покращені екологічної ситуації у сільському господарстві.

 

Що таке гумінові речовини?

Це величезний клас природних органічних речовин, що становлять основну складову ґрунту. Вони присутні у воді та твердих горючих копалинах, формуються під час розкладання рослинних та тваринних залишків під дією мікроорганізмів та абіотичних факторів навколишнього середовища. Хімічно — це складна суміш макромолекул змінного складу і нерегулярної будови, до якої не можна застосувати закони класичної термодинаміки і теорії будови речовин. Гумінові речовини мають широкий ряд молекулярних компонентів, типовими прикладами яких є полісахариди, жирні кислоти, поліпептиди, лігніни, феноли, етери, хінони, пероксиди, аліфатичні речовини.

Гумінові речовини можуть бути поділені на 3 основні фракції за рівнем розчинності їх у різних умовах кислотності водного середовища (рН рівня):

 

 • гуміни — фракція гумінових кислот, що нерозчинна у воді за будь-яких рівнів рН;
 • гумінові кислоти — суміш слабких аліфатичних та ароматичних органічних кислот, що є розчинними у воді за лужних умов;
 • фульвокислоти — суміш слабких аліфатичних та ароматичних органічних кислот, які розчинні у воді за всіх рівнів рН.


Останні дві фракції — гумінові та фульвокислоти — є найбільш рухливими та реакційноздатними компонентами гумінових речовин, що активно беруть участь у багатьох природних процесах, саме тому вони і становлять найбільшу цікавість для сільгоспвиробників за позакореневих обробок.

 

Як же вони діють?

Вплив гумінових та фульвових кислот на клітину рослини та на неї в цілому носить багатоступінчастий характер і охоплює весь період вегетації. Гумінові речовини впливають на рослину прямо або опосередковано. Непрямий ефект пов’язаний із поліпшенням водно-фізичних властивостей ґрунту, активізацією мікрофлори, впливом на міграцію поживних речовин, зв’язуванням токсичних агентів (пестицидів, важких металів). Гумусові речовини мають пряму всебічну дію на процеси росту рослин, тобто здійснюють їх регуляцію. Вони активізують ферментативну активність клітин рослини, зростає енергетика клітини, змінюються фізико-хімічні властивості протоплазми, інтенсифікується обмін речовин у клітині, збільшується проникність мембрани клітин кореня. Поліпшується проникнення елементів мінерального живлення із ґрунтового розчину в рослини у вигляді гумінових — мінеральних сполук, що призводить до посилення поглинання рослиною поживних елементів. Таким чином, пожвавлюється надходження води і поглинання кисню рослинами, що в підсумку інтенсифікує процеси дихання. Внаслідок цього відбувається прискорення поділу клітин, посилення фотосинтезу і синтезу білків, пришвидшення росту кореневої системи, надземної маси, збільшення виходу сухої речовини, і як результат, покращення морфологічних і біологічних показників росту та розвитку рослинного організму.

В сучасних умовах, коли ми спостерігаємо безповоротні зміни клімату, які все частіше проявляються у різких коливаннях денних та нічних температур, дефіциті опадів, повітряних та ґрунтових засухах, саме гумінові препарати здатні підвищувати стійкість рослин до цих несприятливих факторів зовнішнього середовища. При цьому відновлюючи родючість ґрунту, утримують вологу в ґрунті за рахунок утворення водневих зв’язків між молекулами води і зарядженими групами гуматів. У результаті цього непродуктивне випаровування води зменшується до 30%, а це в умовах посухи важливий аргумент у зростанні продуктивності культур. Використання гумінових речовин веде до покращення харчових якостей продукції та її екологічності, зниження витрат на отримання врожаю, підвищення рентабельності сільськогосподарського виробництва.

 

Природне походження гумінових речовин

Утворення гумінових кислот — дуже складний процес, який супроводжується водночас пов’язаними процесами синтезу та розпаду органічних сполук у ґрунті, що стимулює гумус до обміну енергією із навколишнім середовищем. Розпад органічних сполук відбувається завдяки відбору найбільш термодинамічно стабільних речовин через гідролітичні ферменти мікробіоти та подальшої поліконденсації продуктів біодеструкції. Синтез ароматичних структурних елементів гумусових кислот здійснюється завдяки полімеризації через внутрішньомолекулярні ковалентні зв'язки. При цьому утворюються ароматичні елементи гумінових речовин шляхом конденсації розщеплених продуктів лігніну і хінонів, за вільно-радикальним механізмом через семихінони, які утворюють гідрофобне конденсоване макроциклічне ядро гумінових кислот. Потім відбувається подальше «дозрівання» через стабілізацію конденсованої ароматичної структури координаційними металами та самоорганізація завдяки міжмолекулярним взаємодіям з іншими новосинтезованими молекулярними асоціатами, утворюючи гетерогенну, полідисперсну високоорганізовану супрамакромолекулу гумусових речовин ґрунту, що обумовлюють процеси утворення агрономічно цінного якісного гумусу.

Надмолекулярна «суміш» гетерогенних молекулярних асоціатів — фульвокислоти належать до низькомолекулярних асоціатів гумусових кислот із більшим вмістом оксигеновмісних функціональних груп, але меншим ступенем ароматизації конденсованої системи подвійних зв’язків.

 

grunt

 

Зазвичай джерелом для отримання гуматів є органічні поклади — буре вугілля, низинний торф, сапропелі озерні. Значно меншою мірою використовуються відновлювальні ресурси — гній, компости, вермикомпости (біогумуси), які є безпечними для довкілля.

Торф — гумати, отримані з торфу, містять значно більше солей фульвових кислот (до 10%), оскільки продукт гуміфіковано природою значно менше у порівнянні з леонардитом, і фульвових кислот вимилось не так багато. Також торф’яні гумати більш однорідні за складом та містять менше баластних включень. Однак зі зміною екологічної ситуації у районах видобутку торфу добування останнього в світі значно зменшується.

Сапропель — це відклади прісноводних водойм, які утворюються із відмерлих рослинних і тваринних організмів, мінеральних речовин біохімічного і геохімічного походження та мінеральних компонентів теригенного характеру, що мають зольність не більше 85 %. Органічна складова сапропелів представлена вуглеводним комплексом, гуміновими та біологічно активними речовинами, а також негідролізуючим залишком. Недоліками сапропелю у виробництві гуматів є надзвичайно високий вміст мінеральних домішок у порівнянні з іншими природними речовинами. Сапропель серед інших каустоболітів, придатних для отримання гуматів, має найбільшу кількість хімічних включень у своєму складі. Тому для отримання якісного кінцевого продукту потребує більш удосконалених та витратних технологій переробки, що призводить до збільшення собівартості кінцевої продукції.

Леонардит — це органічна речовина, яка не досягла стану вугілля і характеризується високим ступенем окислення, високим вмістом гумінових кислот і вищих карбоксильних груп, оскільки є кінцевим продуктом процесу гуміфікації, що триває близько 70 млн років. Ще однією перевагою цього природного сланцю є його надзвичайна біологічна активність завдяки молекулярній структурі. Вона уп’ятеро сильніша, ніж у інших гумусових речовинах із природніх джерел. Так, 1 кг гуматних добрив із леонардиту еквівалентний 7-8 тоннам органічних добрив або близько 15 тоннам перегною.

Процес утворення леонардиту нескладний, але дуже тривалий: рослини в процесі життєдіяльності поглинали з атмосфери вуглекислий газ і використовували сонячну енергію для формування біомаси. Леонардит має низьку теплоутворювальну здатність, тому малоцінний як паливо. Гумати, видобуті із зазначеного каустоболіту, містять переважно солі гумінових кислот та характеризуються нижчим вмістом солей фульвових кислот. Низький вміст солей фульвових кислот у таких гуматах пояснюється тим, що фульвові кислоти, на відміну від гумінових, розчинні у воді. В процесі утворення леонардиту фульвові кислоти вимиваються і використовуються природним кругообігом для власних потреб.

Тому, спираючись на світовий досвід вирощування сільськогосподарських культур і враховуючи українські тенденції в агротехнологіях вирощування, компанія «Спектр-Агро» разом з іспанською компанією Daymsa впроваджує у комерційну діяльність препарати на основі гумінових та фульвових речовин із леонардиту в твердій та рідкій препаративній формах (див таблицю).

 

10 377 24 5

 

НАТУРВІТАЛ ВСП (Naturvital WSP)

Водорозчинне добриво у формі порошку, що має надзвичайно високий вміст гумінових і фульвокислот із леонардиту для максимальної протидії рослинних стресів із високим коефіцієнтом ефективності дії.

10 377 24 1Переваги застосування:

 

 • підвищення стійкості до несприятливих факторів як зовнішнього середовища (посух, заморозків та різких коливань середньодобових температур), так і біоти;
 • активізація морфо-біологічних, репродуктивних процесів рослин;
 • інтенсифікація процесів дихання, фотосинтезу, накопичення вологи та поглинання кисню;
 • збільшення активності процесів синтезу білків і вуглеводів, що позитивно впливає на кількісні та якісні показники одержуваного врожаю;
 • зв’язування важких металів і радіонуклідів з метою недопущення їх потрапляння до клітин рослини;
 • збільшення буферної ємність ґрунтів, поліпшення фізико-хімічних та біологічних властивості ґрунтів;
 • підвищення коефіцієнту засвоєння елементів живлення із ґрунту, мінеральних та мікродобрив шляхом активації поглинальної здатності кореневої системи.

 

Ефективність застосування препарату Naturvital WSP у посівах сільськогосподарських культур

10 377 24 4


НАТУРВІТАЛ ПЛЮС (Naturvital Plus)

Рідке добриво, що містить у своєму складі високий вміст фульво- та гумінових кислот із леонардиту, яке забезпечує підвищену активність цих складових для швидкого поглинання та перерозподілу їх у рослині.

Переваги застосування:

 

 • простота і зручність використання формуляції у позакореневих обробках;
 • збільшення буферної ємності ґрунтів, підтримка природного рівня рН;
 • підвищення коефіцієнта поглинання поживних речовин рослиною як із листкової поверхні, так і кореневою системою рослин;
 • активізація морфо-фізіологічних процесів рослин;
 • покращення розвитку кореневої системи та збільшення площ листкової поверхні шляхом активізації поділу клітин;
 • підвищення ступеня стійкості рослин до дії абіотичних та біотичних факторів навколишнього середовища;
 • позитивний вплив на якісні та кількісні показники врожайності рослин шляхом активізації процесів дихання та фотосинтезу.

 

Ефективність застосування препарату Naturvital Plus у посівах сільськогосподарських культур

10 377 25 1


АМІНОГУМІК (AminoHumiс)

10 377 24 3Рідке добриво, що містить у своєму складі поряд із гуміновими та фульвокислотами значний вміст вільних амінокислот, що надає можливість забезпечення утворення синергічного ефекту дії цих складових та значного підвищення ефективності кожного із них на ріст та розвиток рослин.

Переваги застосування:

 

 • активізація обмінних процесів у рослинах клітин, що забезпечує покращення стійкості їх до факторів навколишнього середовища та біоти;
 • покращення структури та вологозабезпечення ґрунтів, активізація процесів ґрунтоутворення;
 • інтенсифікація процесів фотосинтезу, дихання, запліднення та утворення генеративних органів;
 • поліпшення балансу фосфору у ґрунті і фосфорного живлення рослин, що активізує перенесення та трансформацію енергії і синтез нуклеїнових кислот;
 • забезпечення швидкого виходу рослини зі стресових умов за рахунок активізації її процесів стійкості та відновлення процесів синтезу у клітинах рослини;
 • загальним результатом впливу є підвищення рівня урожайності та покращення показників якості врожаю.

 

Ефективність застосування препарату AminoHumic у посівах сільськогосподарських культур

10 377 25 2


ТЕРРЕНОВА (Terrenova)

10 377 24 2Рідка форма добрива з високим вмістом гумінових та фульвокислот із додаванням вільних амінокислот та підвищеного вмісту калію і фосфору для стимуляції ростових та метаболітичних процесів усієї рослини у періоди активного росту й утворення плодів.

Переваги застосування:

 

 • стимуляція розвитку ґрунтових мікроорганізмів, що сприяє інтенсивному відновленню гумусу;
 • збільшення проникності кореневих мембран та коефіцієнту засвоєння елементів живлення з ґрунту;
 • активізація біохімічних процесів у клітинах рослин, покращення синтезу АТФ та їх ферментативної діяльності, синтезу білків та вуглеводнів;
 • підвищення стійкості рослин до несприятливих умов навколишнього середовища та дії збудників хвороб та шкідників;
 • підвищення урожайності і показників якості отриманої продукції.


Урожайність — це результат складної взаємодії генетичного потенціалу рослин із комплексом факторів навколишнього середовища. Дія комплексу умов росту та розвитку на рослини проявляється у зміні параметрів елементів їх продуктивності. Взаємозв'язок між основними групами факторів визначає рівень урожайності усіх сільськогосподарських культур.

В умовах 2017 року застосування препарату Naturvital WSP в нормі 0,1 кг/га у посівах ярого ячменю забезпечило прибавку урожайності в межах 0,6 т/га. Аналогічна норма застосування у посівах кукурудзи покращила цей показник на 0,76 т/га. Внесення гумату Naturvital WSP у нормі 0,1 кг/га в посівах сої та соняшнику покращила показники урожайності, відповідно, на 10,9-12,7 % порівняно з контрольним варіантом.

Застосування препарату Naturvital Plus в нормі 0,4 л/га у посівах ячменю та сої підвищило показники урожайності на 0,27-0,48 т/га порівняно з контролем. Також, за результатами досліджень, було встановлено позитивний вплив препарату на формування елементів продуктивності культур. 

Рослини, які вирощуються у польових умовах, постійно перебувають під впливом різноманітних стресових чинників, що можуть призвести до зворотних або незворотних змін у їхній структурі та функціонуванні. Тому з метою запобігання проявів стрес-факторів на рослинний організм потрібно використовувати препарати на основі амінокислот, які допомагають активувати обмінні процеси, синтез нових амінокислот, відновлювати водний баланс, поліпшувати запилення, та виступають джерелом енергії, підвищуючи посухостійкість.

Підживлення посівів кукурудзи, гороху та соняшнику препаратом AminoHumic у нормі 0,3 л/га покращує показники урожайності на 0,32-0,81 т/га, або на 13,6-19,1 % порівняно з контролем. Також в умовах досліджень встановлено позитивну дію препарату на прояви стрес-факторів під час вирощуваня зазначених культур.

В результаті досліджень встановлено, що використання високоефективних препаратів компанії Daymsa підвищує активність ферментативних систем у рослинному організмі, стимулює біохімічні процеси в клітинах, забезпечує поліпшення розвитку вегетативної частини рослини та кореневої системи, підвищує стійкість до несприятливих ґрунтово-кліматичних чинників, що позитивно впливає на врожайність і якість насіння.

Якщо Вам потрібна кваліфікована допомога у виборі препаратів для позакореневого підживлення, звертайтесь, будь ласка, до представників компанії «Спектр-Агро», які завжди оперативно нададуть Вам інформацію щодо ефективності застосування продуктів та детальні рекомендації стосовно їх використання. Завжди раді співпраці!

logo spectr

Офіційний імпортер в Україні: ТОВ «Спектр-Агро»

08702, Київська обл., м. Обухів, вул. Промислова, 20.

моб.: +38 067 443 42 26

www.shop.spectr-agro.com

1

 19 лютого 2019
Вирощування хрону може принести відчутний дохід. Він, за різними даними, коливається в межах 7-108 тис долларів. Тут все залежить від умов вирощування та виду реалізації продукції.
Вирощування хрону може принести відчутний дохід. Він, за різними даними, коливається в межах 7-108 тис долларів. Тут все залежить від умов вирощування та виду реалізації продукції.
19 лютого 2019
 19 лютого 2019
Минулого тижня (9-15 лютого) морські порти України відвантажили на експорт 877 тис. тонн основних зернових культур. 
Минулого тижня (9-15 лютого) морські порти України відвантажили на експорт 877 тис. тонн основних зернових культур. 
19 лютого 2019
 19 лютого 2019
Основними покупцями українських олійних культур та олії у 2018 році, як і в попередні роки, є країни Азії, Європи та Африки.
Основними покупцями українських олійних культур та олії у 2018 році, як і в попередні роки, є країни Азії, Європи та Африки.
19 лютого 2019
 19 лютого 2019
VERSATILE встановлює дилерським центрам високу планку за рівнем кваліфікації персоналу та готовності співробітників вирішувати будь-які проблеми господарств.
VERSATILE встановлює дилерським центрам високу планку за рівнем кваліфікації персоналу та готовності співробітників вирішувати будь-які проблеми господарств.
19 лютого 2019
 19 лютого 2019
В поточному році посівна площа під цукровими буряками в Україні складатиме 220-230 тис. га, що майже на чверть менше ніж минулого року.
В поточному році посівна площа під цукровими буряками в Україні складатиме 220-230 тис. га, що майже на чверть менше ніж минулого року.
19 лютого 2019
 19 лютого 2019
Італійська агропромислова група Besana, лідер світового виробництва, обробки та реалізації продуктів харчування з горіхів і сухофруктів, розглядає Україну як потенційного партнера з розвитку сільського господарства через міжнародну програму створення інтенсивних плантацій горіхів.
Італійська агропромислова група Besana, лідер світового виробництва, обробки та реалізації продуктів харчування з горіхів і сухофруктів, розглядає Україну як потенційного партнера з розвитку сільського господарства через міжнародну програму створення інтенсивних плантацій горіхів.
19 лютого 2019

Please publish modules in offcanvas position.