Граундфікс® — ґрунтове біодобриво для високих урожаїв

Граундфікс® — ґрунтове біодобриво для високих урожаїв

/ Актуальні статті / П'ятниця, 12 квітня 2019 10:47

Останніми роками в Україні відбувається інтенсифікація рослинництва. Це призводить до використання великої кількості мінеральних добрив та пестицидів. Від інтенсивної хімізації страждає корисна біота ґрунту, яка відповідає за ґрунтотворчі процеси. В результаті мінералізація гумусу переважає над гуміфікацією, збільшується кількість патогенних мікроорганізмів у землі, підвищуються деградаційні процеси та знижується її родючість.

В управлінні природної родючості ґрунтів особливе значення відіграють мікробні угрупування кореневої зони рослин. Для корекції їх складу і функцій та збільшення урожайності рослин застосовують мікробні препарати. З цією метою спеціалісти компанії БТУ-ЦЕНТР створили біопрепарат Граундфікс®, який підвищує ефективність використання внесених мінеральних добрив, проводить мобілізацію недоступних форм фосфору та калію у легкодоступні, покращує розвиток кореневої системи та процеси засвоєння поживних елементів, накопичення цукрів у вузлі кущення тощо. Біопрепарат поліпшує адаптивні та імунні властивості рослин, оздоровлює грунт (пригнічує розвиток фітопатогенів), сприяє відтворенню його родючості та запобігає деградації. До його складу входять такі мікроорганізми: Bacillus subtilis, Bacillus megaterium var. phosphaticum, Azotobacter chroococcum, Enterobacter, Paenibacillus polymyxa, загальне число життєздатних клітин (0,5-1,5) х 109 КУО/см³, а також інша корисна мікрофлора (молочнокислі бактерії, продуценти ферментів).

Одним із механізмів впливу мікроорганізмів на ріст і розвиток рослин є виділення ними біологічно активних речовин. Бактерії здатні продукувати білки, вітаміни, інсектициди, ауксини, гібереліни, цитокініни, а також органічні й амінокислоти.

Ауксини відповідають за поділ та диференціацію рослинних клітин і тканин, стимулюють проростання насіння і бульб, прискорюють процеси коренеутворення, координують вегетативний ріст, тропізм, плодоутворення.

06 397 24 1

Гібереліни впливають на поділ і елонгацію клітин, які входять до складу інтеркалярних меристем, стимулювання цвітіння, активацію синтезу мембран і амілолітичних ферментів.

Цитокініни регулюють різні фізіологічні процеси: активізують синтез РНК і білка в клітинах шляхом активізації РНК-полімерази, стимулюють поділ рослинних клітин, сприяють розгалуженню, провокують проростання насіння, регулюють формування хлоропластів, підвищують стабільність фотосинтетичного апарату за водного стресу, сприяють стійкості клітин до несприятливих умов навколишнього середовища.

Амінокислоти є будівельним матеріалом для формування (розвитку і росту) клітин та виконують багато інших важливих функцій у рослинних організмах. Вони беруть участь у білковому і вуглецевому обмінах, включаються у процеси синтезу вітамінів, ферментів, входять до складу алкалоїдів, токсинів і багатьох інших метаболітів, а також впливають на процес проростання насіння і розвиток рослин. З амінокислот синтезуються білки, які, своєю чергою, утворюють прості ферменти і ферментативні комплекси. Саме від них та їх якісного і кількісного складу в рослинах залежить стійкість останніх до стресових умов та подолання їх наслідків.

06 397 24 2Дослідження із використання Граундфіксу® проводилися у наукових установах та на виробництві. У Сквирській дослідній станції органічного виробництва Інституту агроекології та природокористування НААНУ торік досліджували вплив ґрунтового біодобрива Граундфікс®, внесеного під основну культивацію на урожайність сої, кукурудзи та соняшнику.

Грунт на дослідних ділянках — чорнозем типовий, легкосуглинковий. Вміст гумусу в орному шарі — 3,3 %, елементів живлення: азоту — 109 мг/кг, фосфору — 212 мг/кг, калію — 103 мг/кг. Обмінна кислотність, рН (сольовий) — 6,2.

Агротехніка вирощування для культур загальноприйнята. Основне удобрення — N20P60K60. Підживлення соняшнику та кукурудзи проводилось аміачною селітрою і карбамідом у розрахунку N40. На третій день після посіву під сою, соняшник, кукурудзу внесено грунтовий гербіцид Примекстра TZ Голд 500SC у нормі 3-4 л/га. Під час вегетації на сої та соняшнику проти злакових бур’янів застосовувався Фюзілад Форте у нормі 1,5 л/га. На кукурудзі проти дводольних і злакових бур’янів використовувався Тітус — 50 г/га.

З результатів дослідження видно, що використання Граундфіксу® в посівах сої покращує мікологічний стан грунту. Спостерігає­ться зниження кількості патогенних грибів за обробки грунту біопрепаратом від 39,4 % на контролі до 10,3 % під час застосування Граундфіксу® (5 л/га), при цьому кількість сапрофітних грибів пропорційно зростала, що сприяло відтворенню родючості грунту та підвищувало забезпеченість рослин елементами живлення. Це, своєю чергою, впливало на ріст і розвиток рослин (надземна та коренева частини сої були більш потужні), що відобразилось у покращенні елементів структури врожаю (вага зерна зростала від 8,4 на контролі до 9,97 за використання Граундфікс® у нормі 5 л/га, відповідно, кількість зерен із рослини — 45,8–51,4, гілкування — 1,1–1,5) та підвищенні біо­логічної урожайності рослин. Так, продуктивність останніх збільшилася від 3,01 т/га (рис. 1) на контролі до 3,24 т/га з використанням Граундфікс® 3 л/га. Подальше підвищення норми застосування препарату до 5 л/га сприяло зростанню урожайності до 3,36 т/га, при цьому прибавка становила 0,35 т/га.

 

Рис. 1. Біологічна урожайність сої залежно від обробки грунту біопрепаратом Граундфікс®

06 397 25 1

 

Дослідження використання Граундфіксу® проводились також на кукурудзі. Аналіз даних показав аналогічні тенденції із попередньою культурою. Так, за результатами досліджень встановлено, що кількість патогенів знижувалась із 48,9 % на контро­лі до 23,0 % у випадку з Граундфіксом® у дозі 5 л/га. Кількість сапрофітних грибів збільшувалась, відповідно, з 51,1 % до 77,0 %. Це, своєю чергою, покращило структурні елементи врожайності кукурудзи.

Під час застосування біопрепарату кількість зерен у ряду варіювала від 37,2 шт. на контролі до 38 шт. за норми 5 л/га, відповідно, довжина качана від 18,45 до 19,86 та маса зерна з качана від 237,1 до 253,64 г. Покращення структурних елементів відобразилось на біологічній урожайності кукурудзи. Використовуючи Граундфікс® у нормі 3 л/га, продуктивність зростає на 0,9 т/га за рівня на контролі 8,62 т/га. Подальше збільшення норми витрати препарату до 5 л/га підвищує прибавку до 1,78 т/га (рис. 2).

 

Рис. 2. Біологічна урожайність кукурудзи залежно від обробки грунту біопрепаратом Граундфікс®

06 397 25 2

 

Проведені дослідження обробки грунту Граундфіксом® під першу культивацію на соняшнику підтверджують дані на попередніх культурах, що підсилення мікробіоти грунту за рахунок інтродукування корисних мікроорганізмів препарату сприяє кращому росту і розвитку рослин та підвищує урожайність культури. Так, застосування Граундфіксу® збільшує кількість сапрофітних організмів із 56,6 % на контролі до 91,6 % у нормі 5 л/га та знижує кількість патогенів із 43,4 до 8,4 %. За рахунок корисної біоти, яка поступила з препарату, підвищилась доступність елементів живлення рослин, що сприяло зростанню структурних показників та збільшувало врожайність культури. Використання біопрепарату сприяло приросту продуктивності соняшнику на 0,32 т/га за рівня на контролі 4,04 т/га та норми використання Граундфіксу® 3 л/га. За подальшого підвищення норми витрати препарату до 5 л/га урожайність зростає на 0,64 т/га до контролю (рис. 3).

 

Рис. 3. Біологічна урожайність соняшнику залежно від обробки грунту біопрепаратом Граундфікс®

06 397 25 3

 

Хмельницька область, Білогірський район, 2018 р. Проводились виробничі дослідження використання Граундфіксу® в нормі 5 л/га на площі 34,43 га у посівах сої сорту Кордоба. Грунт — чорнозем типовий, рН (сольове) — 7,1. Попередник — кукурудза на зерно.

Результати досліджень підтверджують наукові дані, що застосування Граундфіксу® в нормі 5 л/га під першу культивацію покращує мікологічну ситуацію та сприяє підвищенню доступності рослинам сої фосфору, калію та азоту як із грунту, так і з мінеральних добрив. Це, своєю чергою, підвищило продуктивність культури, прибавка в цьому досліді становила 0,21 т/га за рівня контрольного варіанту 3,19 т/га (рис. 4).

 

Рис. 4. Урожайність сої залежно від застосування Граундфіксу® (5 л/га)

06 397 26 1

 

Хмельницька область, Волочиський район, 2018 р. Граундфікс® застосовувався у нормі 3 л/га у посівах кукурудзи гібриду ЛГ 3350.

Аналізуючи результати досліджень, спостерігається тенденція покращення мінерального живлення рослин за рахунок азотфіксувальних, фосфор- та каліймобілізувальних мікроорганізмів, які сприяють збалансованому мінеральному живленню рослин. За рахунок бактерій, що входять до складу препарату, утворилося оптимальне співвідношення корисних мікроорганізмів у грунті, які підвищили доступність елементів живлення, що призвело до зростання урожайності. Так, продуктивність підвищується на 0,31 т/га (рис. 5) порівняно з контрольним варіантом (Екостерн 1,5 л/га, КАС 15 л/га) за рівня останнього 11,52 т/га. За сумісного застосування деструктора стерні Екостерн 1,5 л/га, грунтового біодобрива Граундфікс® у нормі 1,5 л/га та КАСу в дозі 15 л/га урожайність становила 11,83 т/га, приріст до чистого контролю сягав 0,73 т/га. Дослідження підтверджують ефективність біопрепаратів у рослинництві.

 

Рис. 5. Урожайність кукурудзи залежно від внесення Граундфіксу® (3 л/га)

06 397 26 2

 

Київська область, Богуславський район. Проводились виробничі дослідження застосування Граундфіксу® в нормі 5 л/га у посівах соняшнику гібриду Конді. Грунт — чорнозем типовий, рН (сольовий) — 5,3-6,2. Попередник — пшениця озима.

За результатами досліджень встановлено, що під час внесення Граундфіксу® (5 л/га) продуктивність культури зростає із 3,66 на контролі до 4,27 т/га, приріст становить 0,61 т/га, що свідчить про високу ефективність біопрепарату (рис. 6).

 

Рис. 6. Урожайність соняшнику залежно від внесення Граундфіксу® (5 л/га)

06 397 26 3

 

Отже, використання грунтового біодобрива Граундфікс® під основну культивацію сприяє збільшенню кількості корисних мікроорганізмів у грунті, які підвищують доступність фосфору, калію та азоту з нього та мінеральних добрив, забезпечують рослини регуляторами росту, підвищують стійкість до хвороб, що сприяє кращому росту і розвитку рослин та покращує структурні показники. Завдяки цьому зростає урожайність сільськогосподарських культур та знижується собівартість продукції. У наукових установах за використання грунтового біодобрива Граундфікс® (5 л/га) приріст урожайності сої становила 0,35 т/га за рівня на контролі 3,01 т/га, відповідно, кукурудзи — 1,78-8,62 т/га та соняшнику — 0,64-4,04 т/га. Перевірка наукових досліджень ефективності препарату підтверджується на виробництві, приріст врожаю на сої сягає 0,21 т/га за урожайності контрольного варіанту 3,19 т/га, відповідно на кукурудзі — 0,31-11,52 т/га та соняшнику — 0,66-3,66 т/га.

 

Андрій ДАЦЬКОагроном компанії «БТУ Центр», канд. с.-г. наук

1

 26 квітня 2019
У наступному виробничому сезоні в Україні працюватиме 34-35 цукрових заводів. Цього сезону їх працювало 42.
У наступному виробничому сезоні в Україні працюватиме 34-35 цукрових заводів. Цього сезону їх працювало 42.
26 квітня 2019
 26 квітня 2019
В останній тиждень квітня на ринку білоголової капусти в Україні був зафіксований найбільший за весь сезон стрибок цін.
В останній тиждень квітня на ринку білоголової капусти в Україні був зафіксований найбільший за весь сезон стрибок цін.
26 квітня 2019
 26 квітня 2019
Лізингова компанія «ЕСКА Капітал» запускає програму, за якою за 1-2 дня можна отримати вигідне фінансування тракторів і комбайнів.
Лізингова компанія «ЕСКА Капітал» запускає програму, за якою за 1-2 дня можна отримати вигідне фінансування тракторів і комбайнів.
26 квітня 2019
 26 квітня 2019
Підприємець Андрій Боженко відкриє перепелину ферму на місці розваленого колгоспу на території Іванівської ОТГ Чернігівської області.
Підприємець Андрій Боженко відкриє перепелину ферму на місці розваленого колгоспу на території Іванівської ОТГ Чернігівської області.
26 квітня 2019
 26 квітня 2019
З початку року власники домашніх електростанцій Києва заробили на продажу електроенергії майже 400 тис. грн.
З початку року власники домашніх електростанцій Києва заробили на продажу електроенергії майже 400 тис. грн.
26 квітня 2019
 25 квітня 2019
У Вінницькій області фермерське господарство "Щербич" почало будівництво ємностей для зберігання зернових культур.
У Вінницькій області фермерське господарство "Щербич" почало будівництво ємностей для зберігання зернових культур.
25 квітня 2019

Please publish modules in offcanvas position.