Боротьба з переущільненням грунтів

Боротьба з переущільненням грунтів

/ Агрономія Сьогодні / Вівторок, 21 серпня 2018 12:11

Щільність ґрунту — це динамічний показник, який постійно змінюється та знаходиться у складній залежності від гранулометричного складу, вмісту органічної речовини, структури і вологості ґрунту, біології культури, агротехнічних заходів тощо.

Щільність складення ґрунту — це відношення маси абсолютно сухого ґрунту при непорушеній будові (у такому стані, в якому ґрунт перебуває на полі) до його об’єму, тобто маса 1 см³ ґрунту. Рівноважна щільність — та, яку набуває ґрунт через певний проміжок часу після механічної дії під впливом природних процесів. Для ґрунтів середнього і важкого механічного складу рівноважна щільність становить 1,1–1,3 г/ см³.

Кожна польова культура в міру своїх біологічних особливостей по-різному реагує на ущільнення ґрунту. Так, за даними Інституту ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського НААН України, оптимальною щільністю ґрунту для пшениці озимої є 1,10–1,35, ячменю ярого — 1,05–1,35, кукурудзи — 1,05–1,30, соняшнику — 1,00–1,35 г/ см³, а в цілому з культур оптимальні параметри становлять 1,00–1,45 г/ см³.

За даними Інституту землеробства НААН України, для більшості зернових культур на дерново-підзолистих ґрунтах Полісся оптимальні умови для росту і розвитку виявляються у діапазоні щільності 1,1–1,4 г/ см³. У лісостеповій зоні на сірих опідзолених ґрунтах, чорноземах опідзолених і типових, залежно від гранулометричного складу, оптимальна щільність коливається у межах 1,0–1,4 г/ см³. У степовій зоні на чорноземах звичайних і південних, темно-каштанових ґрунтах — 1,1–1,3 г/ см³ (табл. 1). Наведені у таблиці інтервали щільності не є константами. Вони змінюю­ться у часі і насамперед залежно від вологості ґрунту. При підвищеній вологості оптимум наближається до нижчих значень, за умов недостатнього зволоження — до вищих.

 

Таблиця 1. Оптимальні показники щільності ґрунту для польових культур

06 373 41

 

Ідеальним еталоном для щільності ґрунту є непорушені цілинні землі, адже тут практично повністю відсутній антропогенний вплив, наявні природні цикли перетворення речовин і прояву ґрунтових процесів, стабільні структура, баланс вологи та поживних речовин, температура та інші показники. Дослідження у заповіднику «Асканія-Нова» на цілині показують, що протягом 30 років показники її залишалися стабільними і незмінними. У верхньому шарі 0–20 см, збагаченому на корені, щільність ґрунту була близька до 1,0 г/ см³, у шарі 20–40 см — у межах 1,15–1,22 г/ см³, 40–70 см — близько 1,30 г/ см³, а в 70–100 см — не більше 1,34 г/ см³. Ці значення можна визнати як найбільш характерні, еталонні для чорноземів південних у непорушеному стані (рівноважна щільність). На оранці поряд із цілиною показники щільності до глибини 60–80 см були значно вищими на 0,3 г/ см³ і більше, що пояснюється значним впливом антропогенних факторів на ґрунт.

Найбільш негативно реагують на ущільнення ґрунтів корене- та бульбоплоди (цукрові буряки, картопля), дещо менше просапні культури (кукурудза).

Зниження врожаю польових культур від переущільнення ґрунтів відбувається внаслідок ряду чинників:

 

 • порушення структури ґрунту з руйнуванням ґрунтових пор, збільшенням твердості та щільності орного шару з поступовим його брилуванням;
 • порушення циркуляції води та повітря всередині ґрунтових шарів. Щільність ґрунту зростає тільки до 70% НВ, а потім починається зворотній процес;
 • порушення терморегуляції ґрунту, адже переущільнений ґрунт швидше й сильніше прогрівається та охолоджується;
 • знижується вологозабезпечення рослин, аерація, погіршуються деякі важливі біологічні процеси. Через порушення процесів аерації значно знижується доступність азоту та марганцю, які є життєво необхідними для рослини елементами;
 • порушується процес випаровування вологи, а рух її в нижні шари ґрунту обмежується, через що вона накопичується у верхньому шарі та може спричинити кисневе голодування коренів рослин, а в окремих може стати причиною утворення на полях «блюдець»;
 • відбувається пригнічення та порушення росту коренів рослин, тому коренева система здебільшого формується неправильно та часто є недорозвиненою.

 

Окрім цього, поступове зменшення вмісту гумусу в ґрунті протягом останніх десятиліть сприяє пропорційному збільшенню його щільності, тобто це взаємопов’язані процеси.

Прогресуюча втрата гумусу в ґрунтах України призводить до дезагрегатування чорноземів, зниження ґрунтової родючості. При цьому порушується водно-повітряний режим, рівноважна щільність в орному шарі збільшується, ґрунт набуває глибистості, що змушує проводити додатковий обробіток з метою руйнування глиб.

 

06 373 42 1

 

З метою запобігання переущільнення ґрунтів слід запроваджувати наступні агротехнічні заходи боротьби та профілактики:

 

 • виконання агротехнічних заходів при вирощуванні польових культур здійснювати в оптимальні строки за фізичнної стиглості ґрунту;
 • проводити періодичну перевірку щільності ґрунтів за допомогою пенетрометра — пристрою, який дає змогу оцінити щільність на глибині до 60 см;
 • запровадження науково обгрунтованих різноротаційних сівозмін із чергуванням культур згідно з законом плодозміни та включенням у структуру посівів бобових культур. За можливості слід вводити у сівозміни такі культури, як гречка, еспарцет, люпин, котрі добре оструктурюють ґрунти;
 • застосовувати покривні культури, сидерати, мульчування рослинними рештками, регулярне внесення гною, компостів, соломи, інших органічних добрив, що сприяє та покращує структуру ґрунту, а відповідно знижує його щільність. Грунти із вмістом гумусу більш ніж 3,5–4,0% практично мають оптимальну щільність, яка приблизно рівна рівноважній. Заходи щодо відтворення родючості ґрунтів дають змогу підвищувати оптимальний рівень щільності на 0,1–0,2 г/ см³ і більше;
 • проводити за необхідності вапнування кислих та гіпсування засолених ґрунтів. На заболочених землях регулярно виконувати дренаж полів, які цього потребують;
 • мінімізація обробітку ґрунту, зменшення глибини розпушування ріллі, збільшення ширини захвату агрегатів і швидкості виконання операцій, застосування комбінованих агрегатів, проведення глибокого чизелювання (50–70 см) раз у 3–4 роки для розущільнення орного шару ґрунту. Оранка з наступним механічним обробітком у такому випадку є неефективною, оскільки вони хоч і зменшують об’ємну масу ґрунту, проте призводять до його інтенсивного брилування та сприяють зростанню додаткових витрат на обробіток. Застосовувати щілювачі і кротувачі на еродованих та запливаючих ґрунтах;
 • уникати механічного обробітку вологого ґрунту, адже це становить найбільшу небезпеку, спричиняючи досить значне переущільнення;
 • застосування під окремі культури (зернові колосові та зернобобові) прямого посіву, що дозволяє суттєво зменшити навантаження на ґрунти;
 • обмежити використання на польових роботах важких колісних тракторів типу К-700А, Т-150К, К-701,віддати перевагу гусеничним, особливо на важких, запливаючих та еродованих ґрунтах. Застосування колісних тракторів із широкими та здвоєними шинами, особливо на фізично недостиглих ґрунтах;
 • мінімізація руху полем навантажених самохідних шасі та автомобілів. Заправку агрегатів насінням, добривами, отрутохімікатами та паливно-мастильними матеріалами виконувати лише на краю поля або на дорогах;
 • запроваджувати маршрутизацію руху техніки полем та супутниковий моніторинг і рух за маркерами або спеціально створеними програмами, щоб скоротити кількість проходів та забезпечити рух одними й тими ж слідами;
 • дотримуватися рекомендованого питомого опору ходових систем на ґрунт: 0,8–1,0 кг/см² — під час основного обробітку; 0,4–0,6 кг/см² — при посіві та міжрядних обробітках;

 

Застосування цілого комплексу перелічених заходів дозволить зупинити процеси агрофізичної деградації, зберегти оптимальні фізичні властивості кореневмісного шару, підвищити родючість ґрунтів і врожайність вирощуваних культур.

 

Олександр ЦИЛЮРИК, доктор с.-г. наук, професор
кафедри загального землеробства та ґрунтознавства
Дніпровського державного аграрно-економічного університету

1

 24 квітня 2019
Українська компанія Inkerman експортувала партію вин до Китаю.
Українська компанія Inkerman експортувала партію вин до Китаю.
24 квітня 2019
 24 квітня 2019
Садівники Херсонської області переживають за майбутній урожай плодових дерев через погіршення погоди.
Садівники Херсонської області переживають за майбутній урожай плодових дерев через погіршення погоди.
24 квітня 2019
 24 квітня 2019
Відповідно до урядової програми підтримки розвитку фермерства та сільськогосподарської кооперації, держава компенсує сільгоспвиробникам 90% вартості дорадчих послуг, але не більш ніж 10 000 грн.
Відповідно до урядової програми підтримки розвитку фермерства та сільськогосподарської кооперації, держава компенсує сільгоспвиробникам 90% вартості дорадчих послуг, але не більш ніж 10 000 грн.
24 квітня 2019
 24 квітня 2019
Якщо в лютому українські експортери навіть дещо збільшили поставки порівняно з січнем, то вже в березні обсяг поставок огірків впав відразу в 6 разів!
Якщо в лютому українські експортери навіть дещо збільшили поставки порівняно з січнем, то вже в березні обсяг поставок огірків впав відразу в 6 разів!
24 квітня 2019
 24 квітня 2019
ТОВ НВА «Перлина Поділля» в селі Гулівка Хмельницької області відкрило реконструйоване приміщення корівника молочнотоварної ферми на 200 голів одночасного утримання.
ТОВ НВА «Перлина Поділля» в селі Гулівка Хмельницької області відкрило реконструйоване приміщення корівника молочнотоварної ферми на 200 голів одночасного утримання.
24 квітня 2019
 24 квітня 2019
У липні-березні 2018/19 маркетингового року експорт ячменю з України склав 3,3 млн тонн, що на 19% менше, ніж за аналогічний період минулого сезону і на 14% менше середнього п’ятирічного значення для даного періоду.
У липні-березні 2018/19 маркетингового року експорт ячменю з України склав 3,3 млн тонн, що на 19% менше, ніж за аналогічний період минулого сезону і на 14% менше середнього п’ятирічного значення для даного періоду.
24 квітня 2019

Please publish modules in offcanvas position.