Чинники врожайності кукурудзи

Чинники врожайності кукурудзи

/ Агрономія Сьогодні / Середа, 24 жовтня 2018 12:46

Раціональне застосування добрив є важливою складовою системи заходів, які сприяють підвищенню продуктивності та ефективності під час вирощування основних зернових культур. На їх частку припадає близько половини отримуваних приростів урожайності. Не менш важливий — правильний підбір гібридів.

Проте на сьогодні проблема раціонального застосування добрив у технології вирощування кукурудзи не розв’язана. Так, за даними статистики, в середньому по Україні та окремих областях зони Степу їх внесення значно скоротилось: мінеральних добрив у перерахунку на поживні речовини із 223 кг у 1990 р. до 88 кг у 2016 р., або у 2,5 разу, а органічні останніми роками практично не вносять.

В комплексі агротехнологічних і організаційно-економічних заходів для покращення обсягів виробництва зерна кукурудзи важливим є раціональне використання генетичного потенціалу її сортових ресурсів. Для інтенсифікації виробництва цієї культури потрібно використовувати новітні досягнення у селекції та насінництві. А саме — впроваджувати більш продуктивні, стійкі до несприятливих природно-кліматичних умов і хвороб сорти та гібриди кукурудзи. Ці заходи дають можливість збільшити врожайність виробництва зерна на 20–25%.

На жаль, товаровиробник реалізує цей потенціал лише наполовину. За даними Державної служби з охорони прав на сорти рослин і даними сортовипробування, кращі гібриди ранньо­стиглих форм здатні забезпечити 85–95 ц/га зерна, а середньостиглі і середньопізні прості гібриди інтенсивного типу — 100–120 ц/га. Водночас гібриди різних груп стиглості відрізняються не тільки за потенціалом урожайності, а й вмістом вологи у зерні під час збирання: у ранньостиглих вона нижче в 1,5–2 разів від середньо- та пізньостиглих, що зменшує витрати на сушіння і доробку зерна.

 

Підраховуємо економічну ефективність виробництва кукурудзи

Залежно від режиму сушіння, вологості і його призначення витрати сягають 1,6–3,4 кг рідкого палива на видалення 1% вологи в розрахунку на 1 т зерна. Наприклад, на сушіння зерна до базисної кондиції за урожайності 7–8 т/га (збиральна вологість 25–35%) необхідно додатково витратити від 140–160 до 300–330 кг палива, в той час як на вирощування (обробіток ґрунту, внесення добрив, сівбу, догляд за посівами та збирання і транспортування врожаю) його витрачається у межах 120–130 кг/га.

Аналіз експериментальних даних відділів технології вирощування та селекції кукурудзи ДУ ІЗК НААН свідчить, що економічна ефективність зерна кукурудзи залежить від комбінованої взаємодії рівня урожайності і вологості зерна, величини яких впливають як на абсолютні витратні елементи, так і на відносні оціночні показники ефективності (табл. 1).

 

Таблиця 1. Економічна ефективність вирощування різних за скоростиглістю гібридів кукурудзи (ДУ Інститут зернових культур НААН України, 2016 р.)

13 380 48 1

 

Залежно від групи стиглості гібридів динаміка урожайності та вологості зерна була значною. У середньому по групі ранньостиглих гібридів (ФАО 150–199) одержали найнижчу урожайність (4,66 т/га), а найвищу (5,45 т/га) — за вирощування середньостиглих (ФАО 300–399). Водночас під час збирання ранньостиглих гібридів показник вологості зерна був найнижчим і коливався від 15,6 до 19,7%, середньоранніх (ФАО 200–299) — від 14,5 до 26,1%, середньостиглих (ФАО 300–399) — від 19,4 до 32,2%, середньопізніх (ФАО 400–499) — від 24,5 до 35,8%. Найменш вологе зерно формувалося у гібридів ранньостиглої та середньоранньої груп. На досушування їх у середньому по групах, відповідно, витрачалося 32 та 64 л/га на суму 639 і 1284 грн. Найвищі витрати пального, необхідні для сушіння, виявилися за вирощування гібридів середньопізньої групи стиглості (117–257 л/га) на суму від 2351 до 5166 грн. І, як наслідок, цей фактор зумовив різний рівень ефективності вирощування кукурудзи.

 

Правильний підбір гідридів

У цьому контексті особливої уваги заслуговує раціональний підбір співвідношення гібридів з урахуванням їх скоростиглості та зональних умов вирощування кукурудзи, який також є одним із радикальних заходів для надійного вирішення проблеми підвищення ефективності виробництва зерна цієї культури. Дослідженнями доведено, що в структурі гібридного складу доцільно мати до 55% скоростиглих форм і 45% середньо- та пізньостиглих. ­Безумовно, таке співвідношення є орієнтовним і може змінюватись залежно від спеціалізації господарств, їх маркетингової спрямованості та економічної ситуації.

Разом з тим, результати комплексних експериментальних досліджень, які проводились на полях Ерастівської дослідної станції ДУ ІЗК НААН, показали, що рівень продуктивності гібридів кукурудзи істотно залежав як від генетичних особливостей самих біотипів, так і строків сівби.

Аналіз впливу строків сівби на економічну ефективність вирощування гібридів кукурудзи показав, що в умовах 2016 р. найбільш вигідним було вирощування ранньостиглого гібрида ДН Пивиха, середньораннього ДБ Хотин, середньостиглого ДН Веста та середньопізнього ДН Аншлаг за першого терміну сівби (26 квітня). На цих ділянках досліду отримано найнижчу собівартість виробництва тонни зерна та найвищий рівень рентабельності — відповідно, 1879,1; 1803,9; 1858,8 та 1922,3 грн і 118,2; 127,3; 120,6 та 113,3%. За другого строку сівби (6 травня) внаслідок зростання вологості зерна та зниження продуктивності культури спостерігалось зниження прибутковості виробництва порівняно з першим строком сівби. Найменш економічно виправданим виявилось вирощування гібридів за більш пізнього терміну сівби (16 травня). При цьому спостерігалося дорожчання одиниці продукції та зниження рівня рентабельності виробництва. Водночас за вирощування середньостиглого та середньопізнього гібридів за сівби 16 травня рівень рентабельності був найнижчим і становив, відповідно, 38,5 та 34,3%, що було зумовлено зростанням вологості зерна в 1,7–2,0 разів порівняно з відповідними варіантами під час вирощування ранньостиглого та середньораннього гібридів, що, своєю чергою, потребувало додаткових витрат на сушіння зерна.

Таким чином, дотримання у технологічному регламенті науково обґрунтованих строків сівби забезпечує скорочення непродуктивних грошових і енергетичних витрат. Цей фактор є одним з економічно доступних, він не потребує додаткових капітальних витрат, носить організаційно-господарський характер і вже поточного року дозволяє отримати відповідну віддачу.

 

Сучасні технології — у дію

Високий потенціал продуктивності та ефективності виробництва зерна кукурудзи сьогодні неможливо реалізувати без радикальної модернізації технологій вирощування цієї культури. Тут важливо, щоб енергетична база, тобто загальна потужність сільськогосподарської техніки відповідала послідовному набору складових технологічних процесів.

Головне завдання системи машин за вирощування кукурудзи полягає у якісній підготовці ґрунту впродовж 2–3 днів, сівбі — не більше 5–6 днів та збиранні врожаю за 10–15 днів.

 

Таблиця 2. Залежність ефективності виробництва кукурудзи на зерно від рівня ресурсного забезпечення, урожайності та ціни реалізації в умовах 2018 року

13 380 48 2

 

Крім того, одним із резервів вирішення проблеми гарантованого виробництва кукурудзи в Степу України є відновлення її посівів в умовах зрошення. Ця культура досить ефективно використовує потенціал зрошувальних земель. З цією метою, на наш погляд, необхідно передбачити раціональні зміни в структурі посівів зернових культур на зрошуваних землях і, можливо, за рахунок скорочення посівів озимої пшениці та ряду ярих зернових культур розширити занадто обмежені на сьогодні посіви кукурудзи.

Узагальнення нормативних розрахунків показують, що в сучасних умовах господарювання собівартість тонни зерна кукурудзи становить, залежно від рівня врожайності: 35 ц/га — 3134 грн/т, 45 ц/га — 2744 грн/т, 55 ц/га — 2496 грн/т.

Аналіз рівня рентабельності (збитковості) виробництва зерна цієї культури свідчить, що реалізація за ціною нижче 3000–3500 грн/т для сільськогосподарського товаровиробника є не допустима. Це ставить галузь кукурудзівництва, яка традиційно була високоприбутковою, перед загрозою занепаду. Зокрема, щоб забезпечити пересічному виробникові можливості для здійснення більш розширеного відтворення, ціна реалізації кукурудзи повинна сягати не менше 3700–3900 грн/т.

Таким чином, із вищенаведених розрахунків видно, що зростання урожайності зерна забезпечує зниження собівартості одиниці продукції, що є важливим чинником конкурентоспроможного виробництва зерна цієї культури в Україні. Разом з тим, відмітимо і той факт, що подальший розвиток виробництва зерна кукурудзи також сприятиме зміцненню енергетичної безпеки країни.

 

Володимир РИБКА, Наталія ЛЯШЕНКО,
кандидати економ. наук
Микола ДУДКАканд. с.-г. наук
ДУ Інститут зернових культур НААН України

1

 25 червня 2019
Лаванда здавна відома як лікарська рослина та пряність.
Лаванда здавна відома як лікарська рослина та пряність.
25 червня 2019
 25 червня 2019
На Вінниччині ТОВ Villa Milk у 2019 році запустить роботизовану молочну ферму на 140 голів великої рогатої худоби.
На Вінниччині ТОВ Villa Milk у 2019 році запустить роботизовану молочну ферму на 140 голів великої рогатої худоби.
25 червня 2019
 25 червня 2019
Станом на 25 червня аграрії у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській та Полтавській областях розпочали збирання ранніх зернових культур.
Станом на 25 червня аграрії у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській та Полтавській областях розпочали збирання ранніх зернових культур.
25 червня 2019
 25 червня 2019
Кабмін уповноважив ДП «Укрспирт» здійснювати експорт і оптову торгівлю спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного і плодового.
Кабмін уповноважив ДП «Укрспирт» здійснювати експорт і оптову торгівлю спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного і плодового.
25 червня 2019
 25 червня 2019
Уряд вніс зміни до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам з метою посилення матеріальної спроможності територіальних громад та забезпечення повсюдності юрисдикції органів місцевого самоврядування на відповідній території. 
Уряд вніс зміни до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам з метою посилення матеріальної спроможності територіальних громад та забезпечення повсюдності юрисдикції органів місцевого самоврядування на відповідній території. 
25 червня 2019
 25 червня 2019
Протягом другої половини червня ціни на ринку свинини демонструють досить хаотичний рух. Так, попереднього тижня закупівельні ціни продовжили висхідний рух, а середньоринкова ціна сягнула 48,1 грн за кг. 
Протягом другої половини червня ціни на ринку свинини демонструють досить хаотичний рух. Так, попереднього тижня закупівельні ціни продовжили висхідний рух, а середньоринкова ціна сягнула 48,1 грн за кг. 
25 червня 2019

Please publish modules in offcanvas position.