soniashnyk

Весняний догляд за посівами озимини

Весняний догляд за посівами озимини

/ Агрономія Сьогодні / Середа, 13 березня 2019 12:45

Перше ранньовесняне підживлення пшениці озимої слід провести на зріджених та недостатньо розвинених посівах, на яких доза азотних добрив перед відновленням вегетації повинна становити орієнтовно 70–90 кг/га, на посівах у задовільному стані — 50–60 кг/га, у доброму — 20–30 кг/га.

На полях, де рослини добре перезимували, досить ефективним заходом є локальне прикореневе підживлення за допомогою зернових сівалок, спрямовуючи агрегати поперек посівів.

За такого способу внесення добрива потрапляють у зволожений грунт у зону розташування кореневої системи. При цьому одночасно відбувається аерація та розпушування ґрунту, видаляються відмерлі рештки та частково знищуються бур’яни, поліпшується фітосанітарний стан ценозу.

 

 

Для першого весняного підживлення доцільно застосовувати аміачну селітру, ефективність якої на 15–20% вище, ніж карбаміду. Після внесення у грунт амоній (NН4+) аміачної селітри поглинається ґрунтовим вбирним комплексом, що знижує його рухомість, і частково зазнає нітрифікації. Нітратна форма азоту (NО3-) утворює розчинні солі, що легко засвоюю­ться рослинами пшениці озимої. Необхідно звернути увагу на те, що на схилових землях за внесення аміачної селітри у підживлення можливе змивання нітратного азоту поверхневим стоком і забруднення ним водних об’єктів і ґрунтових вод.

У зв’язку з тим, що ціни на аміачну селітру неухильно зростають, останнім часом суттєвого поширення набуває застосування рідких азотних добрив типу карбамідо-аміачної суміші (КАС), що містить від 28% до 32% азоту. Собівартість одиниці азоту КАС на 30% нижча, ніж у твердих добривах. На відміну від рідких азотних, КАС не містить вільного аміаку, тому його можна вносити поверхнево без загортання у грунт.

У період відновлення вегетації та у фазі кущення, коли температура повітря не перевищує 10 °C, допускається застосування КАС у чистому вигляді в дозах 30–40 кг/га д. р. В наступні фази розвитку КАС рекомендується застосовувати у бакових сумішах із засобами захисту рослин, perуляторами росту та мікроелементами, але необхідно форсунки крапельного типу замінити на дрібнодисперсні, доза внесення азоту має становити до 10 кг/га д. р. із нормою витрати робочого розчину не менше 200 л/га.

Для запобігання появи опіків на вегетативних органах рослин позакореневий обробіток посівів краще проводити за температури повітря не вище 20 °C або в нічні години за умови відсутності роси.

Друге, основне, підживлення азотними добривами на всіх площах, зайнятих озимими культурами, виконують на початку виходу рослин у трубку на IV етапі органогенезу як аміачною селітрою, так і розчином КАС. Внесення азоту в цей період розвитку рослин сприяє кращому виживанню продуктивного стеблостою, збільшенню кількості закладених колосків у колосі, підвищенню посухостійкості рослин пшениці озимої. Друге підживлення — визначальний чинник роздрібненого внесення азотних добрив, адже цей захід найважливіший щодо формування продуктивності колоса, його озерненості, отже, і підвищення урожайності озимих культур.

 

Орієнтовні дози застосування азотних добрив за етапами органогенезу озимих культур залежно від їх стану у зоні Лісостепу і Полісся, 2013 р.

24 391 55 2

 

Третє (якісне) підживлення азотом проводять у період фази колосіння (VII етап органогенезу) з метою формування повноцінного білково-клейковинного комплексу. При цьому доза азоту не повинна перевищувати 30 кг/га діючої речовини.

Значно підвищує якість зерна позакореневе внесення розчину карбаміду (30–45 кг/га) шляхом обприскування посівів. Азот у сечовині міститься в амідній формі, яка після надходження у рослину відразу використовується нею для синтезу амінокислот. Концентрація розчину (за діючою речовиною) у фазі колосіння не повинна перевищувати 15%, а на початку молочної стиглості зерна — 20%. Об’єм робочого розчину повинен бути не менше 200–300 л/га. За спекотної посушливої погоди використовують менші дози азоту в посівах із помірною вегетативною масою і в пізні фази розвитку рослин, більші — за вологої погоди, розвиненої надземної маси рослин і в ранні фази їх розвитку. Доцільно проводити позакореневі підживлення на тих полях, де є можливість підвищення класу якості зерна. Необхідність виконання пізнього позакореневого підживлення визначають методом тканинної діагностики рослин у фазі колосіння.

Одним із дієвих заходів отримання високих урожаїв і якості зерна є застосування мікродобрив. Установлено, що для рослин мікроелементи найефективніші у формі комплексонатів (хелатів) металів (нутрівант, еколіст, реаком, кристалон, омекс, пуччіоні, наномікс, квантум тощо). Вони містять як макро- (NPK), так і мікроелементи (бор, цинк, марганець, молібден, мідь тощо). Безпосередньо мікроелементи підвищують активність ферментативних систем у рослинному організмі, стимулюють біохімічні процеси, поліпшують фотосинтетичну діяльність рослин, що сприяє повнішій реалізації потенціалу їх продуктивності.

Нестача мікроелементів у ґрунтах зони Лісостепу і Полісся за відсутності внесення гною, який є основним джерелом поповнення мікроелементів у грунт, досить відчутна. Так, потреба у внесенні бору в Лісостепу та Поліссі становить 85% площі орних земель, відповідно, молібдену — 98 і 95%, міді — 53 і 100%, цинку — 95 і 64%, марганцю — 56 і 85%, кобальту — 56 і 87%.

За результатами досліджень ННЦ «Інститут землеробства НААН» застосування у позакореневі підживлення добрив із макро- і хелатними формами мікроелементів дозволяє отримати прирости врожаю пшениці озимої у середньому 10–15% порівняно з контролем (без добрив) зі збільшенням вмісту білка в зерні до 1,4%, клейковини — до 4%.

24 391 55 1Також ефективним є застосування у позакореневе підживлення озимих зернових культур стимуляторів росту нового покоління — емістим-С, агростимулін, альфа-нано-гроу та ін., що посилюють обмінні процеси в рослинах, підвищують їх стійкість до несприятливих погодних умов (нестача вологи в грунті, підвищення або зниження температури), сприяють додатковому використанню закладеного в них потенціалу та поліпшенню якості зерна. Мінімальні дози внесення стимуляторів росту: емістим-С — 5 мл/га, альфа-нано-гроу — 15 мл/га забезпечують прирости врожаю зерна пшениці озимої 0,3–0,7 т/га. Проте необхідно зазначити, що ефект від застосування стимуляторів росту проявляється на середніх і високих фонах удобрення.

Оптимальними строками для проведення позакореневих підживлень пшениці озимої як мікродобривами, так і стимуляторами росту є періоди початок виходу в трубку і після закінчення фази цвітіння до початку молочної стиглості зерна. При цьому додаткових витрат на внесення зазначених препаратів не потрібно, адже їх застосовують у бакових сумішах разом з гербіцидами або фунгіцидами.

Добре розвинені посіви з достатньою густотою пагонів кущіння (більше 1000 шт./м²), висіяні після парових та зернобобових попередників, на ІІІ–ІV етапах органогенезу доцільно обробити ретардантами. Це не тільки забезпечить захист посівів від вилягання, але й покращить ефективність використання рослинами вологи та поживних речовин. Обробка ретардантами сприяє перерозподілу поживних речовини у рослинах, покращенню озерненості колоса, виповненості зернівки, зміщенню співвідношення зерно-солома у бік формування більшої кількості зерна.

Внесення ретарданту на ІІІ–ІV етапах органогенезу рослин обов’язкове на добре розвинених посівах жита озимого з достатньою густотою пагонів (більше 1000 шт./м²), висіяних після зернобобових попередників, а також за внесення під цю культуру понад 120 кг/га азоту на дерново-підзолистих ґрунтах, більш як 90 кг/га на темно-сірих і сірих лісових ґрунтах і 60 кг/га — на чорноземних ґрунтах за умови достатнього зволоження. Для обробки посівів потрібно використовувати дозволені препарати.

Внесення у ранньовесняний період високих доз азотних добрив на зріджених і ослаблених посівах пшениці озимої за значних запасів насіння бур’янів у ґрунті може спровокувати інтенсивне проростання останніх уже в ранньовесняний період, і вони будуть основними конкурентами рослин за вологу, поживні речовини та світло, що потребуватиме інтенсивного захисту від сегетальної рослинності.

Вибір гербіциду залежить передусім від видів бур’янів на кожному конкретному полі, але за такої ситуації, яка складається в умовах поточного року, перевагу слід надавати препаратам із відносно широким спектром дії і тим, які ефективно діють за відносно низьких температур повітря (вище +5 °C). Це здебільшого Гроділ Максі, Лінтур, Логран 75, Ларен, Аркан 750, Калібр, Елай Супер, Мушкет тощо з групи сульфонілсечовинних препаратів, які, крім знищення бур’янів за відносно низьких температур повітря, відзначаються певною ґрунтовою дією, захищаючи посіви пшениці озимої від вторинного забур’янення у період інтенсивних опадів у пізніші фази розвитку, коли боротьба з сегетальною рослинністю за допомогою гербіцидів практично неможлива.

За присутності у посівах озимих, тих, що зимують, і ярих злакових бур’янів доцільно провести обробку посівів баковою сумішшю одного з вищезгаданих препаратів групи сульфонілсечовини у поєднанні з Пумою Супер, Аксіалом або іншими ефективно діючими грамініцидами. Основною вимогою є застосування бакової суміші за температури вище +10 °C.

Петро РОМАНЮКІнститут землеробства НААН

Loaded JSON is emptySorry, no video's found. Please check your config (^_^)!
 26 лютого 2020
У Кабміні не виключають, що закон про ринок землі Верховна Рада може прийняти вже наступного місяця.
У Кабміні не виключають, що закон про ринок землі Верховна Рада може прийняти вже наступного місяця.
26 лютого 2020
 26 лютого 2020
Торік капітальні інвестиції в сільське, лісове та рибне господарство скоротилися на 11,3%.
Торік капітальні інвестиції в сільське, лісове та рибне господарство скоротилися на 11,3%.
26 лютого 2020
 26 лютого 2020
Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства не планує переглядати умови меморандуму про взаєморозуміння між міністерством і суб’єктами господарювання-експортерами зерна в 2019/20 МР.
Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства не планує переглядати умови меморандуму про взаєморозуміння між міністерством і суб’єктами господарювання-експортерами зерна в 2019/20 МР.
26 лютого 2020
 26 лютого 2020
Аналізуючи дані за останні 10 сезонів, можна говорити про скорочення у структурі посівних площ під капустою, помідорами, перцем солодким та гірким, баклажанами, огірками, цибулею, морквою та буряками.
Аналізуючи дані за останні 10 сезонів, можна говорити про скорочення у структурі посівних площ під капустою, помідорами, перцем солодким та гірким, баклажанами, огірками, цибулею, морквою та буряками.
26 лютого 2020
 26 лютого 2020
Редакція законопроекту 2178-10, яка пропонується до другого читання, ввела значні обмеження для великих сільськогосподарських виробників. Це серйозний виклик, який ставить під загрозу подальше існування уже наявної переробної галузі в Україні.
Редакція законопроекту 2178-10, яка пропонується до другого читання, ввела значні обмеження для великих сільськогосподарських виробників. Це серйозний виклик, який ставить під загрозу подальше існування уже наявної переробної галузі в Україні.
26 лютого 2020
 26 лютого 2020
За слабкого та середнього ступенів гризунами пошкоджено 1-6% рослин озимих зернових та ріпаку, багаторічних трав.
За слабкого та середнього ступенів гризунами пошкоджено 1-6% рослин озимих зернових та ріпаку, багаторічних трав.
26 лютого 2020

Please publish modules in offcanvas position.