Біопрепарати для сої — дієвість перевірено

Біопрепарати для сої — дієвість перевірено

/ Агрономія Сьогодні / Понеділок, 15 квітня 2019 15:02

Останнім часом у багатьох країнах світу, попри широкі можливості застосування агрохімікатів під час вирощування сільськогосподарських культур, надається пріоритетне значення використанню мікробних препаратів.

Це означає збереження стабільного рівня вмісту органічної речовини в грунті, де головна роль її у розкладі й утворенні складніших органічних речовин, у тому числі гумусу, належить мікроорганізмам: біологічне перетворення азоту повітря в органічні азотовмісні сполуки.

Актуальним на сьогодні є застосування біопрепаратів на основі штамів азотфіксувальних, фосформобілізувальних мікроорганізмів і мікроорганізмів-продуцентів речовин фітогормональної та антифунгальної дії для поліпшення мінерального живлення рослин, стимуляції їхнього росту і захисту від хвороб.

Проблема асоціативної азотфіксації — одна з важливих в області біологічної науки, вона актуальна в Україні та за кордоном, але багато питань залишається ще маловивченими.

Застосування у технології вирощування сільськогосподарських культур біопрепаратів дає можливість частково замінити азот мінеральних добрив на дешевший біологічний азот, фіксований мікроорганізмами з повітря.

Проте слід зазначити, що бактеріальні препарати не виключають внесення помірних доз мінеральних добрив, оскільки низька концентрація мінеральних елементів живлення на початку росту рослин може спричинити зниження інтенсивності метаболічних процесів, у тому числі фотосинтезу.

Дефіцит рослинного білка, орієнтація сільського господарства на екологічно чисте виробництво, а також висока вартість мінеральних і органічних добрив зумовили зростання зацікавленості до зернобобових культур. Тому надзвичайно важливою проблемою є розробка нових, високоефективних мікробних препаратів для рослинництва і технологій їх застосування у землеробстві.

У зв’язку з цим у Кіровоградській державній сільськогосподарській дослідній станції НААН (нині Інституті сільського господарства Степу НААН) впродовж 2011–2018 рр. досліджували ефективність сумісного застосування різних форм мікробних препаратів, регуляторів росту з протруйниками для передпосівної обробки насіння під час вирощування сої за різного рівня удобрення, обробітку ґрунту та систем захисту посівів від бур’янів.

 

Яка роль біопрепаратів для сої?

Зернобобовим культурам належить велике значення у вирішенні питань оптимізації азотного балансу ґрунту. До 90% від загальної потреби бобових рослин в азоті вони здатні засвоїти з повітря щорічно, сформувавши при цьому високі врожаї насіння без застосування азотних добрив.

Встановлено, що 1 кг азоту, зв’язаного азотфіксувальними бактеріями у ґрунті, у 13 разів дешевше, ніж еквівалентна кількість азоту, що вноситься із мінеральними добривами. При цьому фіксований азот є екологічно чистим.

03 394 82

Рослина, забезпечена повним комплексом мікроорганізмів, здатна сформувати повноцінне живлення, реалізуючи свій потенціал щодо врожайності. Одним із заходів, спрямованих на збільшення чисельності та активності агрономічно цінних мікроорганізмів у кореневій зоні рослин, є застосування у технологіях вирощування культурних рослин мікробних препаратів «у потрібній кількості, в потрібне місце, у потрібний час».

Від мінеральних добрив бактеріальні вигідно відрізняються тим, що за їх використання підвищується схожість насіння; збільшується стійкість рослин до різних хвороб; зростає стійкість посівів під час заморозків; скорочується період вегетації, рослини швидше дозрівають; зростає урожайність культур на 10–60%; покращується якість продукції і збільшується насиченість її вітамінами; в продуктивних органах рослин не утворюються нітрати і нітрити, їх кількість, навпаки, знижується в 1,5–2 разів; утроє-четверо скорочується потреба в мінеральних добривах за сумісного їх використання з біопрепаратами; відновлюється і покращується структура ґрунту; прискорюється процес ґрунтоутворення. Крім того, відносно низька їх вартість, висока окупність, нескладна технологія застосування, безпечна для навколишнього середовища, зумовлюють їх широке використання.

Найважливішою зернобобовою культурою світового землеробства є соя, і вирішення проблеми дефіциту повноцінного рослинного кормового і харчового білка в Україні без неї неможливо. В її зерні міститься 35–55% білка, збалансованого за амінокислотним складом, 13–26% жиру, 25–30% вуглеводів, 5–7% клітковини, а також значна кількість ферментів, вітамінів та органічних речовин. Висока цінність сої визначається насамперед великим вмістом повноцінного білка, який за амінокислотним складом близький до білків тваринного походження, зокрема до білка курячих яєць. Україна має величезні перспективи нарощування виробництва сої за наявності агрокліматичних ресурсів, розвитком селекції і насінництва, освоєння технології вирощування..

Соя під час симбіозу з бульбочковими бактеріями виду Brаdyrhizobium japonicum залишає після себе 90–280 кг біологічного фіксованого азоту, чисте від бур’янів поле, а тому є добрим попередником для сільськогосподарських культур. При цьому забезпечується потреба рослин сої в азоті, значення якого в загальному балансі в землеробстві надто істотне.

Серед факторів, що значною мірою впливають на ріст і розвиток рослин сої, важливе значення має передпосівна бактеризація насіння препаратами на основі бульбочкових бактерій. Вона є однією зі складових сучасних технологій вирощування культури, важливим елементом екологізації та енергозбереження.

Для виробництва інокулянтів бобових культур використовують різні штами бульбочкових бактерій родів Rhizobium, Bradyrhizobium, мікоризні гриби, несимбіотичні азотфіксувальні, фосформобілізувальні бактерії, інші корисні ґрунтові мікроорганізми.

Бульбочкові бактерії — це досить численна група грунтових мікроорганізмів, які проникають у кореневі волоски бобових рослин та утворюють спеціалізовані органи — бульбочки. У сої вони мають округлу форму. Червоне забарвлення всередині бульбочки вказує на те, що в ній відбувається активна фіксація атмосферного азоту. Зелений або білий колір зрізу свідчить про неактивний симбіоз бобової рослини з бульбочковими бактеріями.

Останнім часом значно зріс попит на біопрепарати землеудобрювальної дії, які характеризуються комплексним позитивним впливом на рослини: поліпшують мінеральне живлення рослин та підвищують їх продуктивність. Основним компонентом біопрепаратів під бобові культури є активний штам певного виду бульбочкових бактерій. Інші компоненти (торф, вермикуліт, перліт), біологічно активні речовини, мікроелементи застосовуються для поліпшення якості препаратів та забезпечення стабільності їх основних характеристик.

Суть застосування біопрепарату полягає у тому, щоб разом із насінням в ґрунт внести велику кількість клітин активного штаму бульбочкових бактерій, що збільшує ймовірність утворення бульбочок на рослині саме за участі цих мікроорганізмів. Тому основним фактором, який визначає ефективність препарату у виробничих умовах, є активність штаму бульбочкових бактерій, а також такі чинники, як рівень родючості ґрунту, погодні умови вегетаційного періоду, агротехніка вирощування культури.

Багатьма дослідниками встановлено, що інокулювання насіння сої високоефективними штамами бульбочкових бактерій сприяє підвищенню рівня урожайності цієї культури на 10–15%, а в нових районах, де відсутні аборигенні популяції азотфіксувальних бактерій, — на 25–30%, при цьому значно збільшується вміст білка в зерні.

03 394 85

Інокуляція препаратами бульбочкових бактерій суттєво підвищує ефективність симбіозу. У разі обробки насіння бактеріальними препаратами, виготовленими на основі ефективних штамів бульбочкових бактерій, на коренях бобових рослин утворюють бульбочки, в яких іде інтенсивний процес біологічної фіксації азоту атмосфери.

Сьогодні на ринку біопрепаратів України чимало інокулянтів вітчизняного і зарубіжного виробництва.

Під час застосування мікробних препаратів у землеробстві слід обов’язково враховувати, що кожен із них створено на основі специфічних до певного виду рослин мікроорганізмів, тому ефективність конкретного біопрепарату для певної сільськогосподарської культури зовсім не гарантує ефекту у разі використання для іншої. Крім того, на відміну від препаратів фізіологічної дії (стимуляторів росту рослин, мікроелементів тощо), більшість з них застосовують для передпосівної обробки насіннєвого матеріалу. Використання препаратів по вегетації не завдасть шкоди рослинам, але й не забезпечить достовірного ефекту. Для того щоб корисний мікроорганізм зміг проникнути через сформований бактеріальний «фільтр» в оточення рослин і зайняти домінантне становище, потрібно внести в сотні раз більші дози препаратів, ніж для передпосівної інокуляції, а це економічно невиправдано.

Однією із головних вимог до передпосівної обробки насіння біопрепаратами є забезпечення рівномірного розподілу мікроорганізмів по всій масі насіння, а також максимальне скорочення часу від обробки до висівання насіння у ґрунт. Найбільший ефект отримують під час проведення бактеризації у день сівби. Проте останнім часом в інструкціях до застосування окремих біопрепаратів, особливо імпортних, допускається завчасна (до трьох і більше місяців) бактеризація, у т. ч. й в одній баковій суміші з протруйниками насіння.

Перевірка цих тверджень у дослідах із соєю, бактеризованою препаратами різних виробників, проведених в Інституті сільськогосподарської мікробіології та АПВ НААН, свідчить, що вже на третій день зберігання обробленого насіння чисельність бульбочкових бактерій зменшується із 200–300 тис. клітин/насінину до 0,5–4 тис. клітин залежно від використаного біопрепарату. Через один місяць зберігання бактеризованого насіння на ньому виявлялися лише поодинокі клітини бульбочкових бактерій, незалежно від препарату і, відповідно, від фірми-виробника.

Підвищити ефективність функціонування соєво-ризобіальних симбіозів і, відповідно, реалізацію їх потенціалу можливо за використання стимуляторів росту і розвитку рослин. Проте при цьому слід враховувати певні особливості взаємодії препаратів. Оскільки фізіологічно активні речовини (ФАР) синтезуються мікроорганізмами, в біопрепаратах містяться певні їх кількості. Саме тому додаткове нанесення стимуляторів росту на рослини може призвести до передозування ФАР і, відповідно, до токсичного ефекту. Щоб цього не трапилося, стимулятори росту краще застосувати на рослинах, що вегетують.

Особливо актуальним є вивчення ефективності дії мікробних препаратів і регуляторів росту рослин в умовах північного Степу України, де досить часто вегетація рослин відбувається за екстремальних агрокліматичних умов.

Соя — приваблива в екологічному відношенні культура, оскільки значною мірою забезпечує себе азотом. Багаторічними науковими дослідженнями виявлено, що на формування азотфіксувальних бульбочок впливає багато факторів, серед яких: родючість ґрунту, реакція ґрунтового розчину, зволоження, температура ґрунту та повітря, надмірна кількість азотних добрив, спосіб сівби тощо.

Сьогодні соя є однією із високорентабельних сільськогосподарських культур, через що площі під нею в Україні за останні 15 років збільшилися у 25 разів. Ефективне і раціональне застосування добрив, оптимізація режимів живлення рослин сої за рахунок використання сучасних біологічних препаратів є одним із пріоритетних заходів, які здатні забезпечити гарантоване й конкурентоспроможне виробництво зерна. Завдяки діяльності азотфіксувальних бактерій соя накопичує азот та є добрим попередником для інших культур. Проте попри такі важливі та унікальні переваги, вона в господарствах ще не набула значного поширення. У виробничих умовах урожайність сої знаходиться на рівні 1,0–1,5 т/га, що свідчить про недостатнє використання потенціалу її біологічних особливостей.

Захист бобових, як і інших культурних рослин проводиться, в основному, трьома способами: за рахунок покращення фітосанітарного стану ґрунту за допомогою агротехнічних заходів, використання пестицидів, а також підвищення чисельності корисних мікроорганізмів у ґрунті шляхом інокуляції насіння біопрепаратами. Слід пам’ятати, що бульбочкові бактерії — це живі організми, і деякі пестициди, які широко використовуються під бобові культури, можуть мати фітотоксичну дію на їх ефективність.

Це має місце за сумісного застосування протруйників та інокулянтів, хоча практична доцільність суміщення цих способів передпосівної обробки насіння сої, що проводиться навесні за один прийом, очевидна. Ступінь негативного впливу залежить передусім від діючої речовини та штаму бактерій.

Важливим агротехнічним заходом для підвищення продуктивності сільськогосподарських культур є застосування природних і синтетичних регуляторів росту рослин (РРР), які екологічно безпечні, сприяють інтенсифікації фізіологічно-біохімічних процесів у рослин, підвищують їх стійкість проти захворювань, а також позитивно впливають на мікробне населення грунтів. За даними деяких авторів, сумісне застосування інокуляції та РРР на посівах сої супроводжувалося значним підвищенням симбіотичної та асоціативної азотфіксації.

Тому вивчення ефективності передпосівної інокуляції насіння біопрепаратами у різних формах використання як на протруєному насінні, так і без обробки фунгіцидами, у поєднанні зі стимуляцією росту і розвитку рослин під час вирощування за різних фонів живлення, догляду за посівами та обробітку ґрунту на продуктивність сої, є актуальним і має важливе практичне значення.

 

ГРИГОР’ЄВА Олена Миколаївна, завідувач
лабораторії кормовиробництва та
фітопатології ІСГС НААН, к. с.-г. н., доцент;
АЛМАЄВА Тетяна Михайлівна, молодший
науковий співробітник лабораторії
кормовиробництва та фітопатології ІСГС НААН;
ГАЙДЕНКО Олег Миколайович, вчений секретар,
завідувач науково-технологічного відділу селекції,
насінництва і трансферу інновацій ІСГС НААН, к. т. н., с. н. с.

svidome

 23 листопада 2020
Портовий термінал EVT відвантажив перший мільйон тонн зернових на експорт з початку 2020/21 маркетинговогороку. Позначку досягли 19 листопада в ході навантаження суднової партії кукурудзи на Панамакс Aqua Lady.
Портовий термінал EVT відвантажив перший мільйон тонн зернових на експорт з початку 2020/21 маркетинговогороку. Позначку досягли 19 листопада в ході навантаження суднової партії кукурудзи на Панамакс Aqua Lady.
23 листопада 2020
 23 листопада 2020
Враховуючи рівень виробництва основних видів насіння олійних культур у 2020 році, а також складні погодні умови, асоціація «Укроліяпром» знизила оцінку урожаю насіння олійних культур у 2020/21 МР до 18,85 млн тонн проти 22,23 млн тонн у 2019/20 МР (-3,38 млн тонн).
Враховуючи рівень виробництва основних видів насіння олійних культур у 2020 році, а також складні погодні умови, асоціація «Укроліяпром» знизила оцінку урожаю насіння олійних культур у 2020/21 МР до 18,85 млн тонн проти 22,23 млн тонн у 2019/20 МР (-3,38 млн тонн).
23 листопада 2020
 23 листопада 2020
Вже з початку 2021 року ціни на готову молочну продукцію можуть зрости на 2,5-5% залежно від продуктової категорії.
Вже з початку 2021 року ціни на готову молочну продукцію можуть зрости на 2,5-5% залежно від продуктової категорії.
23 листопада 2020
 23 листопада 2020
За даними дослідження щодо значення лісосмуг в ОТГ, проведеного проектом «Лісосмуги життя» благодійного фонду Peli can live спільно із Асоціацією об'єднаних територіальних громад, більше 96% громад не мають актуальної документації для наявних лісосмуг.
За даними дослідження щодо значення лісосмуг в ОТГ, проведеного проектом «Лісосмуги життя» благодійного фонду Peli can live спільно із Асоціацією об'єднаних територіальних громад, більше 96% громад не мають актуальної документації для наявних лісосмуг.
23 листопада 2020
 23 листопада 2020
Після тривалого зменшення цін на свиней забійних кондицій в Україні прогнозується ріст котирувань. Поточного тижня (з 23 по 29 листопада) середня ціна живця становитиме від 42 до 43 грн за кілограм.
Після тривалого зменшення цін на свиней забійних кондицій в Україні прогнозується ріст котирувань. Поточного тижня (з 23 по 29 листопада) середня ціна живця становитиме від 42 до 43 грн за кілограм.
23 листопада 2020
 23 листопада 2020
В Україні хочуть «законсервувати» понад 500 тисяч га землі. До таких заходів хочуть залучити території, які відносяться до техногенно забруднених або ж до малопродуктивних ділянках ґрунту.
В Україні хочуть «законсервувати» понад 500 тисяч га землі. До таких заходів хочуть залучити території, які відносяться до техногенно забруднених або ж до малопродуктивних ділянках ґрунту.
23 листопада 2020

Please publish modules in offcanvas position.