Популярність кукурудзи зростає?

Популярність кукурудзи зростає?

/ Агрономія Сьогодні / Понеділок, 22 квітня 2019 14:57

То що ж показав 2018 рік? У всіх ще на слуху рекордний урожай, але чи буде він таким і надалі — питання відкрите. Тому на прикладі зернової кукурудзи спробуємо хоча б фрагментарно проаналізувати, чим можуть оперувати і що враховувати виробники, інвестори, агротрейдери та інвестори.

Чому кукурудза?

Прогресивна орієнтація агротоваровиробників на кукурудзу (у разі зменшення посівних площ озимої пшениці та ярого ячменю) переконливо свідчить про все більш ринкову орієнтацію рослинництва та вибір єфективних культур, насамперед виходячи з їх потенціалу як дієвого об’єкта трансферу.

При цьому слід мати на увазі, що динаміка нарощування технологічного, селекційного, організаційного і логістичного супроводження свідчить, що в разі ситемної реалізації вже у середньостроковій перспективі досить обґрунтовано можна розраховувати на підвищення кукурузного статусу України на світових ринках на 2–3 позиції. Якщо ж сюди ще й додати наявний потенціал нарощування посівних площ (чого саме і нема в інших країнах), наведена вище теза виглядає ще більш глибокою. Отже, в експорто- і диверсифікаційно орієнтованій зерновій галузі саме від кукурудзи Україні слід очікувати стратегічного і системного нарощування потенціалу. Недарма, за прогнозами аналітиків, частка кукурудзи серед зернових може сягнути 40% рівня. Тобто чітко маємо реакцію виробництва.

03 394 50 2

Кілька слів про клімат. Нині АПВ України функціонує в умовах глобалізації та масштабних трансформацій, включаючи кліматичні. При цьому, за експертними оцінками, використання метеорологічних ресурсів сільськогосподарськими культурами в рамках чинних технологій та наяної динаміки кліматичних факторів не перевищує 40–60%. Добре відомо — чим нижчий рівень землеробства, тим більше воно залежить від ґрунтово-кліматичних умов. Так, за екстенсивного рівня ефективність землеробства на 60% залежить від природних факторів, а за інтенсивного впливу умов навколишнього середовища зменшується майже втричі. Отже, перспективи у підвищенні рівня технологій, реалізації генетичного потенціалу продуктивності та виборі ефективних зон виробництва.

Всі думають про стабільність, а реальний стан дещо інший. Протягом веґетаційного періоду найбільший вплив на рослини проявляють температури та кількість опадів (сукупно до 70% варіювання урожайності). Окрім цього, досить визначальним є ефективне використання біологічних особливостей культури як специфічних конкурентних переваг. Наприклад, кукурудза відноситься до групи тропічних культур, що зумовило її належність до типу фотосинтезу С4 з пороговими температурами до 50°С, при цьому в силу кліматичних умов регіону її походження вологість зерна там становить до 20%. В наших умовах про таке годі й мріяти.

 

 

Як високотехнологічна культура кукурудза потребує значного використання зовнішніх ресурсів, особливо енергетичних. Все це зумовлює стратегічну необхідність системного балансу та розгляду культури як об’єкта трансферу. Тому оцінка кліматичних умов зон вирощування, своєю чергою, регламентує вибір гібридів за групою стиглості, що зумовлює вибір технології та її енергетичну складову.

Для більшості регіонів обґрунтованим є вирощування гібридів включно до ФАО-300–399. При цьому також слід враховувати і динаміку глобальних кліматичних змін та потенціалу накопичення більшої суми ефективних температур. Відпрацювання технології на зональному і регіональному рівнях значною мірою можуть сприяти підвищенню рівня економічних та конкурентних показників. Тобто в забезпеченні галузі рослинництва вихід насамперед проглядається у системному підході. Орієнтація тільки на одну галузь без урахування системи взаємозв’язків та наслідків — розкіш, яку собі, мабуть, ніякий розумний аграрій уже не дозволяє.

03 394 52 2

В цьому плані досить системним виглядає зв’язок динаміки урожайності кукурудзи на зерно залежно від форм власності господарств в Україні (т/га).

З іншого боку, це можна також підтвердити і групуванням агроформувань України за часткою у показниках зібраної площі та валового збору кукурудзи на зерно залежно від рівня урожайності.

Іншими словами, це не що інше як різні рівні ресурсного забезпечення та технологій. При цьому технологічний блок є стратегічно важливим за зональної спеціалізації, переходу на рівень стандартизованих сировинних ресурсів та забезпечення ефективного трансферу. Саме за рахунок технологій можна досягнути рівень реалізації генетичного потенціалу продуктивності до 70%, забезпечивши достатньо сталий характер виробництва.

 

Не забуваємо про конкуренцію

За всіх позитивних перспектив української зернової кукурудзи ніхто ринок просто так не віддасть. Тому аргументація має бути переконливою. До речі, згадаємо, що кліматичні трансформації досить суттєво змінюють і зони вирощування, і технології, і попит. Саме тому не просто кукурудза і не просто технології, а складові трансферу.

Отже, що насамперед специфічно виділяє кукурудзу для виробництва в системі технологічного забезпечення? За часткою технологічних операцій: а) основний обробіток є наближеним до озимих та проміжним між ярими і пізніми ярими культурами; б) передпосівний обробіток та сівба є найвищою; в) догляд за посівами — нижчий від озимих та пізніх ярих та наближеним до ярих культур; г) збирання — вищою за пізні ярі та нижчою за ярі і озимі культури. На рівні наявних технологій для кукурудзи на зерно цілком очевидно виділяється період передпосівної обробки та сівби, що зумовлює необхідність відповідної пильної уваги насамперед у цей період. Зверніть на це увагу і проаналізуйте ваші дії у 2018 році.

Паралельно з цим досить показово, що для кукурудзи регламентації та параметри саме збирального періоду можна розглядати (за більшістю складових) як дещо системно технологічний підхід на противагу іншим етапам, на рівні яких з високою регламентацією виступають насамперед грунтово-кліматичні умови.

На сьогодні визначальним усе більше стає стале економічне зростання на відміну від орієнтації на рекордні врожаї та диверсифікація використання всього комплексу продукції проти орієнтації тільки на основний вид продукції.

03 394 52 3

Всі добре розуміють, що сьогодні виробництво може виростити будь-що, ось тільки питання, куди його дівати. Тому або виробництво само почне займатися аналітикою, прогнозом, маркетингом, або буде користуватися відповідними послугами та супроводом.

Почнемо з того, що вибір гібриду, технології вирощування і напряму переробки визначально залежить від аргументованого вибору типу кукурудзи, групи стиглості та, відповідно, зони вирощування, включаючи кліматичну і фітосанітарну ситуації.

Якщо проаналізувати локалізацію наявних і потенційних зон вирощування, в цілому в Україні можемо говорити про ознаки наявності формування спеціалізованого кукурудзяного поясу та можливого виходу на рівень зональної спеціалізації і концентрації за відповідними логістичними підходами. Між тим, в одних кукурудза прибуткова, а в інших не дуже.

Своєю чергою, говорячи про урожайність, слід паралельно аналізувати й рівень вологості зерна. Як правило, висока врожайність є пов’язаною із високим рівнем вологості. В ринкових умовах необґрунтоване використання додаткових залучених ресурсів — шлях до втрати конкурентоспроможності. Цілком зрозуміло, що на практичному рівні показники передзбиральної вологості різняться від розрахункових залежно від комплексу факторів. Враховуючи те, що одним із механізмів підвищення урожайності є оптимізація селекційних моделей та агрофітоценозів за рахунок густоти, досить показовою є динаміка накопичення передзбиральної вологи, що, своєю чергою, зумовлює обгрунтований вибір гібриду і подальшу технологію його вирощування та використання.

На рівні проаналізованих комерційних гібридів кукурудзи можна виділити високу інтенсивність цього процесу за групами ФАО 210–240 і відносно менш інтенсивну динаміку з ФАО 330. Слід також зазначити, що спеціалізована селекція на інтенсивну втрату вологи кукурудзою у період дозрівання продемонструвала досить високу ефективність, і на сьогодні є непоодинокі приклади, коли пізніші гібриди мають меншу вологість, ніш більш ранні. Тобто вибір зони, групи стиглості, густоти та інших параметрів технології мають системно базуватися на ефективному науковому і технологічному супроводженні. Кожен із факторів — це реалізація специфічних напрямів комплексу конкурентних переваг.

 

Великий урожай ще означає великий прибуток. Щоб більш чітко усвідомити зв’язок із рівнем продуктивності та передзбиральною вологістю, можна звернутися до відповідного групування селекційних гібридів кукурудзи

03 394 53

 

 

Що ми мали торік

Як свідчить практика, збирання кукурудзи припадає на осінній період із високою вірогідностю випадання опадів, коли жнива починаються за вологості 25–30%. При цьому до 25% урожаю кукурудзи може надходити з високим рівнем вологості. Залишаючи в полі для підсушування, виникає загроза її полягання та погіршення фітосанітарного стану. Досить високою є вірогідність розвитку негативних мікробіологічних процесів та ураження бактеріальними і грибними захворюваннями. А проблема негативних наслідків дії мітотоксинів стоїть дуже гостро. Як наслідок, наприкінці сезону якість кукурудзи часто погіршується.

Слід враховувати, що в загальній сухій надземній масі кукурудзи на листя, стебла, віяла, стрижні (з ножкою) та обгортки в середньому припадає до 60%, а на зерно — близько 40%. При цьому в зерні зі стрижнями на останні припадає до 18%. З урожаем кукурудзи відчуджується 70–73% біомаси, а кількість решток є меншою за інші культури (ще одна аргументація на користь її вибору).

За підрахунками аналітиків, у 40–50% випадків для кукурудзи виникає потреба вирішення питання щодо зниження вологості. Наприклад, в Америці в основних зонах вирощування передзбиральна вологість становить майже 20%. Показовим є і перехід Франції від передзбиральної вологості 28–31% на 22–28%. При цьому в наших умовах до збирання у качанах приступають за вологості зерна 40%, а до збирання у зерні вологістю 32%. Біологічні процеси формування зерна завершуються за наявності на рослинах 35–38% зерен неповної стиглості, що зумовлює досить високу нерівномірність вологості та ускладнює сушку. Зрештою, це ваші кошти.

03 394 54 1

Як показують багаторічні дослідження Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, 2/3 урожаю формуються за рахунок сівозміни, а 1/3 — найбільш адаптивного до зональних умов вирощування гібрида та основних прийомів сортової агротехніки. При цьому слід враховувати, що кукурудза може вирощуватися монокультурою за внесення органічних добрив впродовж 6–10 років, а на менш родючих грунтах — 3–5. Тобто на сьогодні навіть в умовах короткої ротації кукурудза як донор високої урожайності зернових поки що знаходить своє місце. Однак, пам’ятаючи про досвід соняшнику, вже зараз потрібно готуватися до вирішення подібної проблеми з кукурудзи.

В результаті важливою є не теоретична потенційна (рекордна) урожайність, а реальний рівень стабільної продуктивності в несприятливі роки. Особливо це виділяється, враховуючи те, що характер подібних типових років (блокінгів) внаслідок кліматичних трансформацій став більш дробним, що, своєю чергою, зумовлює необхідність динамічного корегування технологій і моніторингів.

При цьому також досить чітко слід розуміти, що в ринкових умовах споживача прагматично цікавлять якість, ціна і логістика на рівні торгових лотів. Тобто умови виробництва, врожайність, технології і витрати є проблемою виробника. Якщо він з гіршими ґрунтово-кліматичними умовами і меншими ресурсними можливостями зумів за співставних витрат реалізувати продукцію на рівні сильнішого виробника — значить обґрунтовано має розраховувати на більшу маржу і прибуток.

Одним із головних і суттєвих талантів бізнесу є ефективне перетворення наявної ситуації та ресурсів на практичне втілення конкурентних переваг. Отже, можна констатувати, що на сьогодні далеко не весь наявний потенціал втілився у високу конкурентоспроможність вітчизняного АПК (як комплексу). Слід визнати, що наразі значною мірою ситуацію компенсують посівні площі, на які в перспективі можна буде розраховувати зі значними застереженнями.

В сучасних ринкових умовах рівень зональної спеціалізації усе більше стає чітким індикатором їх ефективності, грамотного використання біологічних особливостей культур та ґрунтово-кліматичних умов зон вирощування як додаткових конкурентних переваг. Специфічним у цьому плані є розгляд за основними векторами: об’єкт, зони та механізми трансферу.

Використовуючи математичні методи прогнозу очікуваності нарощування валових зборів кукурудзи на зерно в областях України, за точністю коефіцієнту регресії у ближній перспективі на рівні R2 виділяються: Полтавська (0,89), Чернігівська (0,89), Черкаська (0,86), Київська (0,85), Волинська (0,83), Сумська (0,83), АРК(0,82), Івано-Франківська (0,80) та Харківська (0,80) Тобто із 26 проаналізованих зон трансферу виділено 10, або 38,4%.

03 394 54 2

03 394 54 3

Одночасно з цим 9 областей (Полтавська — 14%, Черкаська — 9%, Чернігівська — 8%, Вінницька — 8%, Київська — 7%, Кіровоградська — 7%, Сумська — 7%, Дніпропетровська — 5%, Харківська — 5%), або 36% забезпечили 70% валового виробництва кукурудзи на зерно в Україні.

Тобто маємо достатню аргументацію щодо зональної спеціалізації та концентрації виробництва кукурудзи на зерно, з одного боку, та необхідність оперування зональними технологіями з іншого. При цьому з високою вирогідністю можна розраховувати на подібний сценарій і за переходу на рівень районів. У будь-якому випадку для забезпечення інноваційно-інвестиційного вектору необхідними є система активних моніторингів та аналітично-прогнозних заходів.

Аналіз динаміки нарощування площ кукурудзи на зерно за середньозваженою площею у розрахунку на 1 модельну область (тис. га) досить чітко демонструє тренд на зростання.

Тобто в ближній і середньостроковій перспективі фактор посівних площ кукурудзи на зерно буде залишатися одним із провідних, а конкуренція між привабливими для виробництва культурами системно зростатиме.

 

Який же вихід може бути запропонований?

Давайте паралельно про­аналізуємо мінімальні (min), середні () та максимальні (max) градації показників валового виробництва, посівних площ та урожайності кукурудзи на зерно в областях України. Зверніть увагу на різницю між градаціями. Найменшою вона простежується за показником урожайності (т/га), а найвищою — валового виробництва (тис. т). Показник посівних площ при цьому характеризується проміжною позицією. Про що це говорить? Все досить просто. Найбільш обмеженим біологічними рамками та більш керованим є показник урожайності. В той час як за посівні площі відбувається значна конкуренція та коливання за роками (регуляторна роль держави поки що, на жаль, системно не проглядається).

 

А) Аналіз показника урожайності кукурудзи на зерно за градаціями

03 394 55 1

 

Б) Аналіз показника посівних площ кукурудзи на зерно за градаціями

03 394 55 2

 

В) Аналіз показника валових зборів кукурудзи на зерно за градаціями

03 394 55 3

 

В цьому плані області з великою різницею між максимальними і мінімальними градаціями можна розглядати як свідчення недостатньої сформованості зональної спеціалізації та відповідної регуляції, з одного боку, і відгук на специфічні кліматичні зональні фактори. У зв’язку з чим на передній план виходять не абсолютні показники задіяних посівних площ, а рівень їх ефективного використання. Не забуваємо, що ми все ближче до ринку землі.

За характером і розмахом мінливості слід виділити області з максимальною локалізацією у зоні високих показників. За такого підходу можна розраховувати на більш прогнозоване і стале виробництво за умови ефективного використання потенціалу інших факторів. Натомість області з локалізацією у зоні низьких показників є менш привабливими для здійснення ефективного трансферу. Отже, щоб залучити інвестиції та ефективно формувати бюджети ОТГ (особливо сільських), виробництво має бути ефективним та конкурентоспроможним. Як цього досягти — питання системне. Тож виробництво, наука, держава мають бути не антагоністами, а партнерами.

 

В.М. ТИМЧУК., М.Г. ЦЕХМЕЙСТРУК, С. Г. ПОНУРЕНКО, С.І. СВЯТЧЕНКО
Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН
С. М. ТИМЧУКІнженерна академія України

17bbffa263551ac879b30ab411df2d7c

 05 червня 2020
У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт № 3012-2, яким передбачається розпаювання державних земель та передачу ділянок колишнім працівникам та пенсіонерам.
У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт № 3012-2, яким передбачається розпаювання державних земель та передачу ділянок колишнім працівникам та пенсіонерам.
05 червня 2020
 05 червня 2020
ТОВ СП «НІБУЛОН» закінчив будівництво потужного сучасного річкового перевантажувального термінала філії «Зеленодольська» у с. Мар’янське Апостолівського району Дніпропетровської області.
ТОВ СП «НІБУЛОН» закінчив будівництво потужного сучасного річкового перевантажувального термінала філії «Зеленодольська» у с. Мар’янське Апостолівського району Дніпропетровської області.
05 червня 2020
 05 червня 2020
Державна служба статистики планує провести перепис сільськогосподарських домогосподарств.
Державна служба статистики планує провести перепис сільськогосподарських домогосподарств.
05 червня 2020
 05 червня 2020
У Верховній Раді України зареєстровано два законопроєкти, відповідно до яких в Україні може бути запроваджена плата для вантажних автомобілів за користування дорогами загального користування.
У Верховній Раді України зареєстровано два законопроєкти, відповідно до яких в Україні може бути запроваджена плата для вантажних автомобілів за користування дорогами загального користування.
05 червня 2020
 05 червня 2020
Станом на початок червня 2020 року оптові партії якісної суниці садової (полуниці) продаються за 65-75 грн/кг, в той час як продукція низької якості, якої теж зараз чимало на ринку внаслідок дощової та похмурої погоди, пропонується в середньому по 40 грн/кг.
Станом на початок червня 2020 року оптові партії якісної суниці садової (полуниці) продаються за 65-75 грн/кг, в той час як продукція низької якості, якої теж зараз чимало на ринку внаслідок дощової та похмурої погоди, пропонується в середньому по 40 грн/кг.
05 червня 2020
 05 червня 2020
Програма TalentA  має на меті сприяти розширенню можливостей освіти та доступу до фінансів для жінок, які проживають у сільській місцевості та зайняті у сільському господарстві, і передбачає організацію навчального онлайн-хабу TalentA, де 20 жінок-аграріїв, які подолали конкурсний відбір, пройдуть безкоштовний інтенсивний курс навчання під керівництвом фахових експертів та менторів.
Програма TalentA  має на меті сприяти розширенню можливостей освіти та доступу до фінансів для жінок, які проживають у сільській місцевості та зайняті у сільському господарстві, і передбачає організацію навчального онлайн-хабу TalentA, де 20 жінок-аграріїв, які подолали конкурсний відбір, пройдуть безкоштовний інтенсивний курс навчання під ...
05 червня 2020

Please publish modules in offcanvas position.