Захист зернових колосових культур від вірусних хвороб

Захист зернових колосових культур від вірусних хвороб

/ Агрономія Сьогодні / Середа, 28 серпня 2019 12:42

Попередження втрат врожаю пшениці від вірусних захворювань є важким завданням. Прямі способи знищення вірусів відсутні, взаємини між рослинами-господарями, вірусами і їх переносниками надзвичайно складні і постійно змінюються під впливом різних факторів.

1. Найбільш ефективним способом боротьби з вірусами є використання у виробництві стійких сортів (сорти пшениці озимої: Альбатрос одеський, Зеленоградка тощо). Але на сьогодні селекція зернових колосових культур на вірусостійкість не досягла значних успіхів.

 

2. Профілактика вірусних інфекцій зернових передбачає обмеження поширення і розвитку хвороб, передусім ліквідацію таких осередків інфекції, як насіння, бур’яни, падалиця тощо.

 

3. Потужним фітосанітарним заходом є дотримання науково обґрунтованої сівозміни з мінімальним насиченням зерновими колосовими культурами, розробленої для кожної еколого-географічної зони залежно від ґрунтових і кліматичних умов, структури посівних площ. При цьому обмежується негативний вплив монокультури, підтримується на належному рівні фітосанітарний стан посівів. За надмірного насичення сівозміни однією культурою або під час монокультури суттєво зростає ураженість рослин вірусними захворюваннями. Не можна засівати поле пшеницею озимою після того, як у насадженнях пшениці ярої були виявлені ВСМП або ґрунтові віруси ГВМП, ВЖМЯ тощо.

 

4. Важливим чинником у стримуванні розвитку вірусних хвороб зернових колосових культур є дотримання просторової ізоляції між пшеницею озимою і ярою, між зерновими колосовими культурами, що розриває або ускладнює можливість швидко переносити хвороби з одного поля на інше.

 

5. Своєчасно і якісно проводити основний і передпосівний обробітки ґрунту. Проведення лущення стерні з наступною оранкою сприяє зниженню чисельності цикадок-переносників ВЗМП, кліщів-перносників ВСМП, знищенню інфікованих злакових бур’янів і падалиці злаків як резерваторів вірусної інфекції (ВМСБ, ВЖКЯ). Особливу увагу цьому заходу слід надавати у разі розміщення зернових колосових культур після озимих.

11 402 74 2

 

6. Оптимізація живлення рослин залежно від етапів розвиту органогенезу. Вносити збалансовані дози макро- і мікроелементів за результатами агрохімічного аналізу ґрунту й експрес-аналізу рослин. Слід пам’ятати, що незбалансоване або надмірне внесення азотних добрив пролонгує вегетацію рослин, що дає можливість цикадам, попелицям, кліщам більш тривалий період живитися на зелених рослинах і збільшувати інфекційне навантаження вірусної та фітоплазмової інфекцій.

 

7. У разі виявлення у посівах ВШМЯ дотримуватися карантинних заходів. Зібране зерно забороняється використовувати для насіннєвих цілей. Забороняється також ввіз насіння із регіонів, неблагонадійних щодо вірусної хвороби. Ретельно проводити апробації у насіннєвих господарствах на виявлення ВШМЯ у посівах зернових культур.

 

ЗАХИСТ РОСЛИН ДО ПОЧАТКУ СІВБИ

Економічно вигідним та екологічно безпечним заходом є передпосівна обробка насіння комбінованими інсектофунгіцидами, діючі речовини яких здатні попадати в рослину акропетально (по ксилемі), або певний період утримуватись у клітинах паренхіми (глибинна їх дія) і токсикувати рослину проти комах та кліщів-переносників. Особливо це стосується ВШМЯ, який передається насінням, а також пороти шкідників сходів (цикадки, попелиці -- переносники вірусів тощо), насамперед за умов сівби після колосових попередників, використовуючи препарати на основі діючих речовин: дифеноконазолу + флудіоксонілу + тіаметоксаму, тн. (Селест Топ 312,5 FS, 1,0-2,0 л/т); карбоксину + епоксиконазолу + імідаклоприду + ацетаміприду, тн (Рекрд Квадро, 0,3-0,4 л/т); імідаклоприду + клотіанідину + протіоконазолу + тебуконазолу, т.к.с. (Юнта Квадро 373,4 FS, 1,4-1,6 л/т); імідаклоприду + тебуконазолу, т.к.с. (Нупрід Макс, 2,0 л/т); флудіоксонілу + тіаметоксаму + тебуконазолу, тн (Селест Макс 165 FS, 1,5-2,0 л/т). Протруєння ними насіння забезпечує надійний захист сходів рослин, унеможливлює розвиток шкідників на сходах протягом 30-50 днів.

 

8. Проти вірусних хвороб дуже важливо дотримуватися оптимальних строків сівби і норми висіву насіння для кожної культури. Дотримання оптимальних строків сівби озимих зернових колосових культур у кожній ґрунтово-кліматичній зоні сприяє отриманню дружніх сходів, стримуванню активного заселення посівів восени комахами-переносниками, зменшенню джерела інфекції. Суттєво знижується ураженість озимих культур вірусами, коли їх сівбу проводять у другій половині оптимальних строків, ярих — в оптимально ранні строки. Сівба ярих зернових культур у ранні строки дає можливість рослинам пройти дуже вразливі до вірусів фази: сходи-початок кущення, до початку масової міграції комах-переносників вірусів, що суттєво покращує фітосанітарний стан посівів.

 

9. Дотримання встановлених норм висіву культури залежно від ґрунтово-кліматичної зони, біологічних особливостей сорту, забезпеченості ґрунту вологою. Слід пам’ятати, що зріджені посіви пшениці та інших зернових культур сильніше заселяються цикадами, попелицями, в результаті чого зростає ураженість рослин вірусними і фітоплазмовими хворобами. За оптимальної густоти стеблестою складаються несприятливі умови для заселення рослин комахами-переносниками вірусів і їх розвитку в посівах, зменшується ураженість рослин вірусними хворобами.

 

10. Систематичне знищення бур’янів, особливо з родини тонконогових у посівах культури, на інших полях сівозміни, на узбіччях полів, доріг як потужного джерела вірусної інфекції, суттєвого зменшення чисельності комах-переносників вірусів.

11 402 74 1

 

11. Своєчасне проведення позакореневого підживлення посівів для озимої пшениці у фазі кущення (ВВСН 21-29), друге — в кінці фази кущення-початку виходу рослин у трубку (ВВСН 30-31) сприяє інтенсивному формуванню продуктивного стеблостою, оптимальному розвитку рослин, підвищенню їх стійкості до хвороб, у тому числі до вірусних і фітоплазмових, збільшенню кількості колосків у колосі, суттєвому підвищенню урожайності пшениці озимої, покращенню фітосанітарного стану посівів. Дози внесення азоту під культуру коригуються, залежно від попередника, стану посівів, вмісту поживних речовин у ґрунті та рослинах, отриманих на основі проведення ґрунтової та рослинної діагностики та з урахуванням попередньо внесених під культуру.

 

12. Підживлення рослин рекомендується проводити у вигляді бакових сумішей макро- і мікроелементів, фунгіцидів, інсектицидів, гербіцидів, біопрепаратів і регуляторів росту рослин, що сприяє оптимальному росту й розвитку рослин, підвищенню стійкості до хвороб і несприятливих умов середовища. За повноцінного збалансованого живлення прискорюється період проходження рослиною найбільш чутливих до вірусної і фітоплазмової інфекцій стадій розвитку, розмежовує їх у часі з періодом окрилення і міграції цикадок та інших переносників вірусів.

 

13. Слаборозвинені рослини, особливо з ознаками голодування, а також уражені сніговою плісенню, кореневими гнилями є дуже привабливими для заселення попелицями та іншими шкідниками, що сприяє швидкому наростанню чисельності комах-переносників вірусів, збільшенню ураженості рослин вірусними хворобами.

 

14. За ранніх строків сівби озимих культур, можливо і за оптимальних, за умов, коли осінь тривала, тепла і волога, рослини переростають, і виникає неминуча загроза зараження їх вірусними і фітоплазмовими хворобами. У цей час слід застосовувати хімічні засоби захисту рослин — обприскувати посіви восени інсектоакарицидами.

Кратність обприскувань посівів озимих пестицидами восени прямо пропорційно залежить від тривалості перебування цикад, попелиць, кліщів — переносників вірусів і фітоплазм на рослинах, чим вона довша, тим число обробок посівів пестицидами буде більшим. Це робиться для унеможливлення ураження рослин у ранні фази їх розвитку, зниження шкідливості вірусних і фітоплазмових хвороб. Обприскування посівів інсектицидами у весняно-літній період сприяє зменшенню популяції того чи іншого переносника і джерела інфекції, обмеженню поширення вірусних і фітоплазмових хвороб у наступному вегетаційному періоді.

ВАРТО ЗАЗНАЧИТИ

Критерієм доцільності хімічної обробки посівів є досягнення чисельності шкідників-переносників вірусної інфекції економічного порогу шкідливості (ЕПШ). Так, у фазі кущення пшениці озимої, ячменю озимого ЕПШ для попелиць і цикад становить 100 особин /м² посіву; п’явиць — 40 жуків/м². У фазі колосіння рослин: для попелиць — 7 особин на 1 колос при 50%-му заселенні колосся; цикад — 100 імаго на 5 помахів ентомологічним сачком; для п’явиць – 3-5 личинок на 1 м² або за пошкодження 15% листкової поверхні. У фазі молочної стиглості для попелиць ЕПШ 25-30 особин/на колос; цикад — 100 імаго на 5 помахів ентомологічним сачком, або 200 личинок на 1 м²; п’явиць — 3-5 личинок на 1 м², або перевищенні чисельності личинок п’явиць рівня 0,6 екземплярів на 1 стебло.

 

Іван МАРКОВканд. біолог. наук, професор НУБіП України

svidome

 22 січня 2021
Українська сільськогосподарська продукція відповідає найвищим стандартам та вже представлена у понад 190 країнах світу.
Українська сільськогосподарська продукція відповідає найвищим стандартам та вже представлена у понад 190 країнах світу.
22 січня 2021
 22 січня 2021
Нещодавні опади в основних країнах-виробниках зерна, знижують ціни на пшеницю, сою та кукурудзу, які сягнули багаторічних максимумів.
Нещодавні опади в основних країнах-виробниках зерна, знижують ціни на пшеницю, сою та кукурудзу, які сягнули багаторічних максимумів.
22 січня 2021
 22 січня 2021
Наприкінці січня Мінінфраструктури оприлюднить методику портових зборів для експертної оцінки учасниками ринку.
Наприкінці січня Мінінфраструктури оприлюднить методику портових зборів для експертної оцінки учасниками ринку.
22 січня 2021
 22 січня 2021
Поставки м'яса свійської птиці з України до країн ЄС (без Британії) скоротилися в січні-листопаді 2020 року на 18,1% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року – до 100,88 тис. тонн.
Поставки м'яса свійської птиці з України до країн ЄС (без Британії) скоротилися в січні-листопаді 2020 року на 18,1% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року – до 100,88 тис. тонн.
22 січня 2021
 22 січня 2021
В умовах пандемії Європейський банк реконструкції та розвитку підтримав Україну інвестиціями в обсязі 812 млн євро.
В умовах пандемії Європейський банк реконструкції та розвитку підтримав Україну інвестиціями в обсязі 812 млн євро.
22 січня 2021
 22 січня 2021
У сезоні-2020 найбільш продуктивною культурою була соя. Продавали її за ціною 17 тис. грн за тонну.
У сезоні-2020 найбільш продуктивною культурою була соя. Продавали її за ціною 17 тис. грн за тонну.
22 січня 2021
До відкриття ринку землі лишилося 159 ЧИТАТИ

Please publish modules in offcanvas position.