Озима пшениця: Параметри формування прибутку

Озима пшениця: Параметри формування прибутку

/ Агрономія Сьогодні / Понеділок, 07 жовтня 2019 14:52

Аналіз кількох технологій вирощування озимої пшениці на Черкащині в різних сівозмінах протягом останніх 17 років свідчить про зростання врожайності на фоні природної родючості (без внесення добрив). За використання оранки врожайність зерна становила 2,61 т/га; безполицевого обробітку — 2,77 т/га; поверхневого — 2,91 т/га. У сівозміні з багаторічними травами урожайність зростала за безполицевих обробітків.

Важливо визначити роль сівозмінного фактора у формуванні врожайності зернових культур. У сівозміні з багаторічними травами урожайність озимої пшениці, в середньому, становила 3,96 т/га, а в період 2001–2017 рр. — 3,04 т/га, що на 23% менше. Вищу врожайність спостерігали за безполицевого обробітку. У сівозміні з горохом урожайність озимої пшениці, в середньому, знизилася на 1,21 т/га, або на 23–24%. Найбільше зниження було за систематичного виконання оранки (–0,86 т/га) і поверхневого обробітку (–1,5 т/­га). Вищу врожайність за безполицевих обробітків можна пояснити не лише додатковим тепловим ресурсом, а й високим рівнем потенційної родючості, що формується за 35 років застосування ґрунтозахисного обробітку.

Урожайність зернових культур у динамічних рядах визначали, розраховуючи середні значення за періодами 40, 20, 10 і 5 років. Середні значення визначали, порівнюючи середні більш короткі відрізки рядів динаміки з середніми за 40 років.

У сівозміні з горохом на контролі (без внесення мінеральних добрив) середні значення врожайності пшениці озимої за 40 років стійко зростали за безполицевого і поверхневого обробітку. Аналогічну закономірність виявили у сівозміні з багаторічними травами, де загальний рівень урожайності був нижчим, але коефіцієнти варіації за безполицевого і поверхневого обробітку були нижчими порівняно із сівозміною з горохом.

 

Таблиця 1. Урожайність зерна пшениці озимої залежно від типу сівозміни, системи обробітку та удобрення за 1977–2017 роки (Черкаська державна с.-г. дослідна станція ННЦ «Інститут землеробства»)

Ozimi zernovi ripak 2019 13 2

 

Середні значення урожайності озимої пшениці за 20 років незалежно від типу сівозміни були суттєво нижчими за середні за 40 років. Але стійким було зростання врожайності за безполицевого обробітку порівняно з оранкою на фоні зниження коефіцієнтів варіації як щодо середніх за 40 років, так і щодо оранки. За останніх 5 років середні значення врожайності зросли і перевищували середню за 40 років.

Внесення добрив знижувало коефіцієнти варіації урожайності пшениці, що змінювалися у межах 21,5–25,4 і 20,6–21,4% відповідно у сівозмінах з горохом і травами. У сівозміні з горохом більш високий урожай отримали по оранці (5,38–5,88 ­т/­га) проти 5,22–5,36 т/га за глибокого безполицевого обробітку і 5,24–5,41 т/га — за поверхневого обробітку. Внесення добрив сприяло зниженню коефіцієнтів варіації урожайності, що змінювалися у межах 21,5–25,4% і 20,6–21,4% відповідно у сівозмінах з горохом і травами.

Ozimi zernovi ripak 2019 15 3

На формування біологічного врожаю пшениці озимої впливає багато факторів, як некерованих (сонячна радіація, температура, опади й інші явища природи), так і керованих людиною (сорт, агротехніка, добрива, засоби захисту рослин від бур’янів, шкідників і хвороб, регулятори росту рослин, зрошення тощо). На основі досліджень протягом 1976–2018 рр. розроблено параметри формування стійких урожаїв пшениці озимої в умовах нестійкого зволоження Лівобережного Лісостепу України.

Формувати врожай пшениці озимої починають з осені від збирання попередника. Кращими попередниками для пшениці озимої є горох на зерно, багаторічні й однорічні трави, соя, гіршими — кукурудза на силос, стернові зернові культури, соняшник. У сприятливі роки (1978, 1993, 2016, 2018) ці попередники зумовлювали врожайність зерна пшениці на рівні 5,0–6,5 т/га. Основою формування врожаю з осені є отримання дружних сходів з густотою стояння 360–400 шт. рослин на 1 м². Щоб сходи були дружними, в шарі ґрунту 0–20 см має бути 23–34 мм продуктивної вологи за опадів 13–16 мм і сума ефективних температур понад 5 °C — 91–96 °C. За таких умов сходи з’являються на 8–9-й день.

 

Діаграма 1. Вплив попередників на урожайність пшениці озимої за 2016–2018 рр.

Ozimi zernovi ripak 2019 14 2

 

На кущистість посівів озимих культур в осінній період впливають строки сівби. Через глобальне потепління останніми роками за сівби в оптимальні строки — з 15 вересня — запаси продуктивної вологи у посівному шарі були в межах 12–15 мм, що затримувало сходи пшениці озимої на 10 і більше днів до проходження дощів. Це заважало осінньому кущінню, і рослини входили в зиму нерозкущеними. Останніми роками оптимальне кущіння 3,0 од. відзначали за ранніх та оптимальних строків сівби — 10–15 вересня. Наприклад, господарство «Продсільгоспром» (Черкаська область) сіє пшеницю озиму з 12 по 17 вересня і збирає зерна по 5–6 т/га.

 

Діаграма 2. Вплив строків сівби на кущистість рослин пшениці озимої за 2016–2018 рр.

Ozimi zernovi ripak 2019 14 3

 

Пізні строки сівби зумовлені, в основному, пізніми попередниками (соя, гречка, соняшник). На таких посівах через нестачу тепла рослини мають коефіцієнт кущіння 1,0 і входять у зиму не розкущеними. На кущистість посівів сільгоспкультур впливає глибина сівби: оптимальною є 3–4 см. Встановлено, що на час сівби пшениці озимої у товщі ґрунту 0–100 см міститься N — N03 + NH4–118 кг/га. За врожаю 5,0 т/га азоту виноситься з ґрунту 150 кг/га, тобто різниця становить 32 кг/га (150–118). Параметри рухомих форм фосфору і калію за вегетаційний період пшениці озимої наведені у Таблиці 2.

 

Таблиця 2. Параметри рухомих форм фосфору і калію для формування 5,0–7,0 т/га урожаю пшениці озимої, мг/кг ґрунту

Ozimi zernovi ripak 2019 15 1

 

Отже, для формування стабільного врожаю пшениці озимої на час входження в зиму необхідно мати такі параметри:

  • вегетація рослин — 61–76 днів;
  • сума ефективних температур — 250–300 °C;
  • оптимальна сума опадів за період сходи — входження в зиму — 69–92 мм;
  • запаси продуктивної вологи в шарі ґрунту 0–100 см — 131 мм;
  • кущистість рослин — 3,0–3,5 од.

 

Підвищена температура в осінній період за наявності вологи у ґрунті й опадів, за оптимальних строків сівби зумовлює ріст вегетативної маси: що вона вища, то нижчим буде врожай наступного року. Оптимальна маса 100 сирих рослин в осінній період — 90–144 г. Сильно розвинені рослини з масою 100 сирих рослин 250 г і більше знижують урожайність наступного року.

 

Весняний період

Вирізняють раннє відновлення вегетації — в лютому чи першій декаді березня і пізнє — друга декада березня — перша декада квітня. За нашими даними, за раннього відновлення вегетації рослини до часу виходу в трубку вегетують 31–34 дні, за пізнього відновлення трубкування настає за 15–18 днів, що призводить до недобору врожаю зерна. Ефективність добрив, внесених у підживлення за раннього відновлення вегетації, висока, за пізнього — низька. Особливо це стосується добре розвинених посівів з коефіцієнтом кущення 3,0–3,5, позаяк такі посіви будуть ще більше кущитися, що негативно вплине на продуктивність рослин. І навпаки, слаборозвинені посіви з коефіцієнтом кущення 2,0–1,0 продовжуватимуть весняне кущіння, що сприятиме збільшенню врожаю і дасть значну віддачу від добрив. Оптимальна тривалість періоду відновлення вегетації — трубкування становить 31–34 дні. Середньодобова температура має бути 7,6 7,7 °C, що сприяє доброму кущінню рослин. Запаси продуктивної вологи у метровому шарі на час відновлення вегетації становлять 162–163 мм. Параметри запасів продуктивної вологи за фазами росту і розвитку рослин наведені у Таблиці 3.

 

Таблиця 3. Параметри запасів продуктивної вологи для формування врожаю5,0–7,0 т/га, мм

Ozimi zernovi ripak 2019 15 2
Примітка: перша цифра на урожай 5,0 т/га, друга — на формування врожаю 7,0 т/га.

 

Залежно від умов року, стану розвитку рослин та етапу органогенезу, наявності азоту в ґрунті й рослині, ми встановили дози азоту для підживлення рослин (табл. 4). Добре розвинені рослини рано навесні по мерзлоталому ґрунту підживлювати не слід, краще підживити їх на ІV етапі органогенезу дозою азоту 20 кг/га д. р. Посіви з коефіцієнтом кущіння 1,5–2,5 ліпше підживлювати двічі — рано навесні, а згодом у фазу трубкування, позаяк у цей період формується колос. Нестача азоту, вологи і високі температури в цей період зумовлять утворення щуплого колосу.

 

Таблиця 4. Встановлення дози азоту для весняного підживлення залежно від кущистості рослин та етапу органогенезу

Ozimi zernovi ripak 2019 16 2

 

Найбільш відповідальним за долю врожаю періодом є відновлення вегетації — колосіння. Ми встановили, що збільшення в цей період суми ефективних температур з 774 °C до 908 °C сприяє формуванню щуплого колосу і знижує врожай до 3,1 т/га (табл. 5). У сприятливі роки, коли запаси продуктивної вологи навесні у шарі ґрунту 0–100 см становлять 176 мм, а під час колосіння — 69,9 мм, сума опадів — 146 мм і сума ефективних температур — 774 °C, урожай сягав 5,6 т/га. За збільшення суми ефективних температур до 826 °C урожай зменшувався до 4,4 т/га (на 22,5%).

 

Таблиця 5. Вплив умов року, запасів продуктивної вологи і суми ефективних температур на врожайність пшениці озимої, т/га

Ozimi zernovi ripak 2019 16 3

 

Збирання урожаю

Це найбільш відповідальний період у технології вирощування пшениці озимої. Забезпечення продуктивних стебел 536–584 шт./м², кількості зерен у колосі — 30–35 шт., маси 1000 зерен 38–43 г гарантує формування стійкого врожаю пшениці озимої — 5,0–7,0 т/га. Тобто забезпечення рослин упродовж вегетації основними параметрами за фазами росту і розвитку дає змогу щороку збирати стійкі врожаї зерна пшениці озимої на рівні 5,0–7,0 т/га за високої якості продукції.

З метою впорядкування землекористування і подальшого зростання землеробства, підвищення родючості орних земель та урожайності сільськогосподарських культур, збільшення виробництва рослинницької продукції в АПК Черкаської області в період 1986–1990 рр. була проведена робота з удосконалення структури посівних площ. У результаті рекомендували до впровадження оптимальну структуру посівних площ: зернові культури — 52,3%, у т. ч. озима пшениця — 23,5%; технічні культури — 15,3%; кормові — 30,4%, у т. ч. кормові трави — 15,3%.

 

О. В. ДЕМИДЕНКО, д-р.с.-г. наук,
М. І. БЛАЩУК, канд. с.-г. наук,
І. С. ШАПОВАЛ, канд. с.-г. наук,
Черкаська державна сільськогосподарська
дослідна станція ННЦ «Інститут землеробства»

1

 21 жовтня 2019
В Україні на сьогоднішній день є близько 80 тисяч виробників меду, які проживають в сільській місцевості. Вони забезпечують робочі місця для переробників, трейдерів, а також дозволяють українцям і закордонним споживачам насолоджуватися якісним смачним та здоровим продуктом.
В Україні на сьогоднішній день є близько 80 тисяч виробників меду, які проживають в сільській місцевості. Вони забезпечують робочі місця для переробників, трейдерів, а також дозволяють українцям і закордонним споживачам насолоджуватися якісним смачним та здоровим продуктом.
21 жовтня 2019
 21 жовтня 2019
В Україні наприкінці минулого року кількість медової продукції, що містить у собі залишки антибіотиків зросла на 25%, порівняно з 2016 роком. Про це розповів директор з розвитку компанії-експортера меду «Асканія-Пак» Віктор Іванченко під час медового форуму “Україна медова і світ” у Києві. «На сьогоднішній день український ринок намагається контролювати наявність хоча б 4 антибіотиків у медовій продукції, коли, в свою чергу, європейський ...
В Україні наприкінці минулого року кількість медової продукції, що містить у собі залишки антибіотиків зросла на 25%, порівняно з 2016 роком. Про це розповів директор з розвитку компанії-експортера меду «Асканія-Пак» Віктор Іванченко під час медового форуму “Україна медова і світ” у Києві. «На сьогоднішній день український ринок намагається ...
21 жовтня 2019
 21 жовтня 2019
Державне агентство лісових ресурсів запускає пілотний проект графічного онлайн-відображення лісових рубок у країні.
Державне агентство лісових ресурсів запускає пілотний проект графічного онлайн-відображення лісових рубок у країні.
21 жовтня 2019
 21 жовтня 2019
Згідно з оцінками експертів USDA, прогноз світового виробництва сої в 2019/20 МР скорочений до 338,97 млн тонн. Нагадаємо, вереснева оцінка відповідала 341,39 млн тонн.
Згідно з оцінками експертів USDA, прогноз світового виробництва сої в 2019/20 МР скорочений до 338,97 млн тонн. Нагадаємо, вереснева оцінка відповідала 341,39 млн тонн.
21 жовтня 2019
 21 жовтня 2019
Минулого тижня на ринку картоплі в Україні було зафіксовано зниження цін.
Минулого тижня на ринку картоплі в Україні було зафіксовано зниження цін.
21 жовтня 2019
 21 жовтня 2019
На Львівщині побудують кооперативний молокопереробний завод за фінансової підтримки уряду Канади «Розвиток молочного бізнесу в Україні». Сума інвестицій – $1 млн.
На Львівщині побудують кооперативний молокопереробний завод за фінансової підтримки уряду Канади «Розвиток молочного бізнесу в Україні». Сума інвестицій – $1 млн.
21 жовтня 2019

Please publish modules in offcanvas position.