Кормові культури потребують якісного обробітку ґрунту

Кормові культури потребують якісного обробітку ґрунту

Плануючи основний обробіток ґрунту під кормові культури, обов’язково слід враховувати його тип, погодно-кліматичні умови, рельєф місцевості, попередники і ступінь забур’яненості поля.

 

Основний обробіток

У районах нестійкого та недостатнього зволоження зон Степу і Лісостепу, де головним завданням основного обробітку є створення умов для максимального накопичення і збереження вологи в ґрунті, знищення бур’янів, а також якісного подрібнення післяжнивних решток і формування ерозійно-стійкої поверхні поля, важливим є створення умов для проростання насіння й одержання своєчасних сходів. Кормові культури (зернофуражні (ячмінь, горох), кукурудзу на зерно і силос, багаторічні трави) розміщують переважно після озимих і ярих стерньових, зернобобових, а також просапних культур. Строки і технологія обробітку ґрунту визначається часом збирання попередника.

Система основного обробітку під кормові культури після пшениці озимої, ячменю, гороху на рівнині включає лущення стерні та зяблеву оранку. Зокрема, лущення сприяє очищенню поля від бур’янів і ефективній боротьбі зі шкідниками.

Повторне лущення ґрунту може бути також основним його обробітком під час вирощування кормових культур за технологією мілкого розпушування з метою економії пального і коштів.

 

А що восени?

У різних ґрунтово-кліматичних зонах України під кормові культури застосовують осінній диференційований обробіток ґрунту, тобто полицевий (оранка) та безполицевий (чизельний, плосокрізний, комбінований) способи його обробітку.

До недавнього часу домінантним способом основного обробітку ґрунту під кормові культури була глибока чи помірна зяблева оранка. Упродовж тривалого періоду вона відігравала значну роль у підвищенні загальної культури землеробства й отримання високих урожаїв.

Зяблеву оранку краще проводити у вересні-на початку жовтня під зернофуражні з підсівом багаторічних трав на глибину 20-22 см, кукурудзу на зерно і силос — 25-27 см, кормові буряки та коренеплоди — на 28-30 см полицевими плугами різних модифікацій ПО-3-35, IBIS Plus, UNIA VARIO PLUS, можна також використовувати напівплуги чизелі PLOW, KRET L, Cultiplow Gold.

12 403 73

 

Вирощування кормових культур після кукурудзи

Перед проведенням полицевої оранки необхідно подрібнювати стеблові і кореневі рештки важкими дисковими боронами БДП-6,3, БГР-4,2 «Солоха», AREST L/AREST TXL у двох напрямках, а полицеву оранку виконувати ярусними плугами типу ПНЯ-4-42. За наявності оборотних плугів ПОН-5-40, «Варі-Діамант-160» її можна здійснювати без попереднього дискового обробітку поля, але за умови ретельного подрібнення рослинних решток попередника на поверхні поля.

 

Залежно від типу ґрунту

Під час вирощування кормових культур на сірих лісових ґрунтах Лісостепу, дерново-підзолистих у Поліссі та темно-каштанових землях Південного Степу з незначним гумусним горизонтом полицевий обробіток слід виконувати на глибину не більш ніж 20-22 см з метою запобігання вивертання на поверхню материнської породи і заорювання у глибші шари гумусного шару.

 

Негативні моменти

Останнім часом у зв’язку зі зростанням енергооснащеності сільського господарства, великою розораністю територій та високою вартістю пального досить чітко почали проявлятись системні негативні наслідки полицевого обробітку, насамперед екологічного та економічного характеру (інтенсивний розвиток ерозійно-стокових процесів, деградація і виснаження ґрунту, висока витрата енергетичних ресурсів на виробництво тощо). За даними ННЦ Інститут землеробства НААНУ, щорічні втрати ґрунту в Україні від використання полицевої оранки становлять близько 600 млн т, води — 16 млрд м³, якої вистачило б на формування
16 млн т зерна.

Суттєво також погіршився гумусний стан чорноземів. За останні 40 років вони втратили 0,5-0,7 % органічної речовини. Середньозважений вміст гумусу в орному шарі сьогодні становить: у чорноземах звичайних глибоких — 4,3%, у чорноземах звичайних — 3,9%, у чорноземах звичайних неглибоких і південних — 3,3%.

У зв’язку з цим в місцях прояву ерозійних процесів у технології вирощування кормових культур (особливо кукурудзи, кормових буряків та коренеплодів) можливе використання чизельного обробітку ґрунту який виконується фронтальними плугами-чизелями різних модифікацій (ПЧ-2,5, ПЧ-4,5, ПЧ-6, ПЧ-10.01, АЧП-3, Chip, STF-5-250 тощо) або чизельними культиваторами Horsch Tiger MT, Cultiplow Gold у режимі недорізування скиби по ширині захвату знаряддя. Чизельний обробіток ґрунту завдяки наявності на поверхні рослинних решток та стрічковому внутрішньогрунтовому розущільненою орного шару запобігає прояву ерозійних процесів, забезпечує накопичення додаткової кількості (190-230 м3/га) продуктивної вологи. Чизелювання позитивно впливає також на основні режими і властивості чорноземів, підвищує функціональні можливості ґрунтів впродовж тривалого часу, вважається заходом пролонгованої дії і рекомендується для застосування у технологічних схемах вирощування кукурудзи на зерно і силос, кормових буряків та коренеплодів. Окрім цього, завдяки своїй універсальності, мобільності і широкозахватності чизельні агрегати сприяють економії часу, паливно-мастильних матеріалів (5-7 л/га) і грошових ресурсів (20-32%).

В умовах прояву ерозійних процесів ефективний також плоскорізний обробітку ґрунту під кормові культури. При цьому необхідно відмітити, що, залежно від типу ґрунту, рельєфу місцевості, забур’яненості поля, наявності відповідних технічних засобів тощо, операційна технологія обробітку ґрунту має свої особливості. Так, для родючих чорноземів Лісостепу і Степу України (переважно на рівнині) рекомендується система основного обробітку ґрунту, що включає післяжнивне розпушування скиби агрегатом у складі культиватора-плоскоріза, голчастої борони та кільчасто-шпорового котка; напівпаровий обробіток ґрунту на глибину 5-6 см упродовж серпня-вересня; глибокий плоскорізний обробіток (25-27 см) у жовтні. Означена технологічна схема сприяє покращенню фітосанітарного стану посівів і забезпечує вирівняність поля, однак при цьому існує вірогідність швидкого руйнування стерньового екрану і розвитку ерозійних процесів.

Зважаючи на різноманітність гідротермічних і ландшафтних умов України (посухи, суховії, ерозія) у більшості випадків кращі результати за вирощування кормових культур забезпечуються у разі застосування системи основного обробітку по типу поліпшеного зябу, який передбачає пошарове (від 8-10 до 12-14 см) розпушування ґрунту в червні-липні і глибокий обробіток плоскорізами у другій половині вересня-на початку жовтня. На такому агрофоні порівняно з напівпаровим обробітком спостерігається підвищення весняних запасів продуктивної вологи в метровому шарі на 15,4 %, зниження еродованості ґрунту на 37,5 % і зменшення кількість багаторічних бур’янів на 27 %.

12 403 74

 

Мінімум втручання

Мінімалізація і нульовий обробіток ґрунту під кормові культури (окрім кормових буряків та коренеплодів) із використанням різнотипових знарядь та сівалок прямої сівби краще застосовувати в умовах Степу і Лісостепу на родючих середньо- і важкосуглинкових чорноземах із високим (понад 40%) вмістом водотривких агрегатів. У разі переходу до нульового обробітку ґрунту необхідно витримати перехідний період, під час якого здійснювати протягом років переходу (4-5 років) поступовий мінімальний обробіток із вирівнюванням мікрорельєфу поля до ідеального стану.

 

ВАРТО ЗНАТИ

До основних переваг нульового обробітку ґрунту належать:

- висока протиерозійна ефективність;

- низькі витрати пального та праці.

До недоліків:

- значна залежність від хімікатів та ціни на засоби виробництва

 

Ефективність технологій мінімального обробітку ґрунту зростає під час застосування інтегрованої системи захисту посівів від бур’янів, шкідників та хвороб, котра передбачає поєднання агротехнічних заходів із внесенням пестицидів.

 

Обробіток ґрунту навесні

Веснообробіток у технологічному циклі вирощування кормових культур розпочинають з боронування за фізичної стиглості ґрунту, яка на легких за механічним складом ґрунтах настає за вологості 40-70% від НВ, а на важких — 50-65%. Боронування (закриття вологи) важкими або пружинними боронами здійснюють по діагоналі до зяблевого обробітку і розпочинають передусім на полях брилуватого зябу. Зволікання із ним призводить до втрати великої кількості води, яка може досягати 30-60 т/га щоденно. Боронування запобігає втратам вологи, вирівнює і розпушує поверхню ґрунту на глибину 2-4 см, ущільнює насіннєве ложе на оптимальну глибину. При цьому в технології вирощування, особливо кормових буряків, коренеплодів, багаторічних трав, вирівняність поверхні поля має бути такою, щоб під час накладання триметрової рейки між нею і поверхнею ґрунту не було западин більш ніж 3 см. Якщо поверхня ґрунту невирівняна, необхідно провести культивацію на глибину 10-12 см, а другу — перед самою сівбою кормових культур культиваторами, обладнаними стрілчастими лапами, на глибину 4-5 см. До культиватора також приєднують борони для покращення вирівнювання і кришіння ґрунту.

 

ВАРТО ЗНАТИ

Під кормові культури не слід проводити весняний обробіток ґрунту, адже це явище призводить до зневоднення орного шару, погіршення агрофізичного стану, особливо в степовій зоні, що зрештою призводить до суттєвої втрати врожаю зеленої маси та зерна.

 

Для якісного передпосівного обробітку ґрунту під кормові коренеплоди слід використовувати сучасні комбіновані ґрунтообробні знаряддя, які дають можливість підготувати грунт для сівби за один-два проходи. Серед таких агрегатів у технології вирощування кормових культур заслуговують на увагу: «Європак 6000», «Компактор», «Комбінатор ЛК-4», «Уніат», «Україна-АПБ-6», АРВ-8,1-0,2 та інші. Вони запобігають переущільненню ґрунту, що спричиняється багаторазовими проходами однофункціональних агрегатів, адже за один прохід виконують понад чотири операції, а саме: вирівнювання, подрібнення грудочок, розпушення, ущільнення насіннєвого ложа, що є важливим елементом енергозбереження та передумовою високоякісного висіву насіння цукрових буряків.

Економічно вигідним заходом у технології вирощування кормових культур (особливо ранніх зернових із підсівом багаторічних трав) на попередньо необроблених з осені ґрунтах є також суміщення операції з основного та передпосівного обробітку ґрунту із застосуванням комбінованих агрегатів (типу ATLAS 6.0, VIKING 5.3) або грунтообробно-посівних комплексів типу AMAZONE.

Отже, основний та передпосівний обробітки ґрунту під кормові культури здебільшого повинні бути своєчасними і зорієнтованими на накопичення та збереження ґрунтової вологи, забезпечувати оптимальні агрофізичні властивості ґрунту за якісної його підготовки і ретельного вирівнювання поля, максимально заощаджувати матеріальні й енергетичні ресурси шляхом використання мінімальної кількості технологічних операцій комбінованими ґрунтообробними агрегатами чи грунтообробно-посівними комплексами.

 

Олександр ЦИЛЮРИКдоктор с.-г. наук
Дніпровський державний аграрно-економічний університет

17bbffa263551ac879b30ab411df2d7c

 26 вересня 2020
Ціни на основні с/г культури, оприлюднені у новині, наведені на основі даних CPT — умов доставки до воріт порту. Основні порти, що закуповують с/г культури, знаходяться у Одеській та Миколаївській областях.
Ціни на основні с/г культури, оприлюднені у новині, наведені на основі даних CPT — умов доставки до воріт порту. Основні порти, що закуповують с/г культури, знаходяться у Одеській та Миколаївській областях.
26 вересня 2020
 26 вересня 2020
Трагічними є результати жнив у низці господарств у Одеській, Миколаївській та Черкаській областях, де розповідають практично про повну втрату посівів. Найбільше постраждали кукурудза й соняшник.
Трагічними є результати жнив у низці господарств у Одеській, Миколаївській та Черкаській областях, де розповідають практично про повну втрату посівів. Найбільше постраждали кукурудза й соняшник.
26 вересня 2020
 25 вересня 2020
Представники Комітету деревообробної та меблевої галузі Європейської Бізнес Асоціації на початку вересня звернулися з проханням до Мінекології залучити експертів Асоціації до роботи над змінами у механізми продажу необробленої деревини, але цього досі не відбулося.
Представники Комітету деревообробної та меблевої галузі Європейської Бізнес Асоціації на початку вересня звернулися з проханням до Мінекології залучити експертів Асоціації до роботи над змінами у механізми продажу необробленої деревини, але цього досі не відбулося.
25 вересня 2020
 25 вересня 2020
Таку ситуацію спричинив великий профіцит російських вантажних вагонів і вагонів з подовженим терміном експлуатації, вважають керівники вагонобудівних і логістичних компаній.
Таку ситуацію спричинив великий профіцит російських вантажних вагонів і вагонів з подовженим терміном експлуатації, вважають керівники вагонобудівних і логістичних компаній.
25 вересня 2020
 25 вересня 2020
Для збереження вологи в ґрунті аграріям варто переходити на мінімальні технології обробітку ґрунту та збільшувати кількість культур у сівозміні.
Для збереження вологи в ґрунті аграріям варто переходити на мінімальні технології обробітку ґрунту та збільшувати кількість культур у сівозміні.
25 вересня 2020
 25 вересня 2020
Україна є вільною від грипу птиці і звернулася до держав – членів Європейського Союзу щодо зняття відповідних обмежень.
Україна є вільною від грипу птиці і звернулася до держав – членів Європейського Союзу щодо зняття відповідних обмежень.
25 вересня 2020

Please publish modules in offcanvas position.