Горох: коли сіяти та як доглядати посіви

Горох: коли сіяти та як доглядати посіви

/ Агрономія Сьогодні / П'ятниця, 27 листопада 2020 14:27

Сучасні технології вирощування бобових мають базуватися на керуванні процесами забезпечення високої зернової продуктивності та якості зерна й спрямовуватися на максимальне використання біологічного потенціалу продуктивності культури.

Рослини гороху здатні зв’язувати азот повітря в кількості 100–150 кг азоту (д. р.), що еквівалентно 300–400 кг селітри. Тому він є одним із найкращих попередників для зернових культур. Оптимізація умов вирощування через поєднання дії структурних елементів технології (сорти, біологічні препарати, регулятори росту рослин, мікродобрива) сприяє максимальній реалізації генетичного потенціалу сортів гороху в господарському врожаї.

Горох належить до рослин із помірними вимогами до тепла. Насіння проростає за температури +1…+2 °С. Найкращою ж температурою проростання вважається +3…+5 °С. За нижчої температури сходи з’являються тільки через 15–25 діб, знижується польова схожість та енергія росту рослин. З підвищенням температури до +10 °С насіння проростає швидше, а сходи з’являються за 5–7 діб.

Проростання насіння гороху зернових сортів починається за температури ґрунту +1…+2 °С, що дозволяє висівати його у ранні строки. З підвищенням температури до +8…+10 °С насіння проростає за 4–6 днів. Сходи гороху з’являються за накопичення сум ефективних температур (вище за +3 °С) 110 °С і без значних пошкоджень можуть витримувати заморозки до –7…–8 °С. Найменше пошкоджуються заморозками пізньостиглі сорти. Для росту й розвитку гороху оптимальною є температура повітря в період формування вегетативних органів +10…+16 °С, генеративних — +16…+20 °С, розвитку бобів і наливання зерна — +16…+22 °С.

За сприятливих погодних умов цвітіння в ранніх сортів починається через 30–45 діб після сходів, середньостиглих — 45–55 діб, пізньостиглих — через 55 діб. Тривалість вегетаційного циклу ранньостиглих сортів становить 60–75 діб, середньостиглих — 76–100 діб.

Горох невибаглива до тепла, але вологолюбна культура. Для проростання насіння сортів зернової групи вміст вологи має становити в орному шарі ґрунту 105–110%найменшої вологомісткості, а впродовж вегетаційного циклу — 70–80% НВ. Критичним щодо умов вологозабезпечення вважається період бутонізація — наливання зерна. Транспіраційний коефіцієнт залежно від сорту й умов вирощування дорівнює 400–600. За надмірного зволоження й низьких температур зерно достигає пізніше, а в посушливі роки вегетаційний період скорочується. Посіви гороху задовільно витримують короткочасну ґрунтову посуху, якщо коренева система рослин добре розвинена.

09 424 33

Передпосівний обробіток розпочинають після настання фізичної стиглості ґрунту на глибину 6–8 см із розпушування важкими або середніми боронами в комплексі зі шлейфами, яке проводять упоперек або під кутом до оранки, для створення дрібногрудкуватої структури ґрунту в посівному шарі та максимального вирівнювання поверхні поля. Водночас за умов посушливої весни для заощадження та продуктивного використання весняних запасів вологи орного шару ґрунту слід мінімізувати обробіток ґрунту. Застосування комбінованих агрегатів дає змогу скоротити строки виконання весняних польових робіт і сприяє підвищенню врожайності гороху на 0,16–0,51 т/га.

Велике значення в технології вирощування гороху має також і норма висіву насіння, за допомогою якої можна сформувати стеблостій, що забезпечує найвищу продуктивність рослин. Норми висіву гороху залежать від зони вирощування, особливостей сорту, посівних якостей насіння. Оптимальна норма висіву сортів гороху безлисточкового типу становить 1,2–1,4 млн схожих зернин на 1 га. За ранніх строків сівби норму висіву насіння збільшують на 10%.

Для підвищення рівня реалізації біологічного потенціалу культури важливе значення має впровадження у виробництво сучасних ефективних конкурентоспроможних технологій вирощування, які повинні базуватися на широкому використанні високопродуктивних сортів, регуляторів росту, мікродобрив і біопрепаратів. Ураховуючи високу ймовірність посухи, важливо вирощувати посухостійкі сорти та застосовувати в технологіях вирощування сільськогосподарських культур біологічні речовини, що здатні підсилювати адаптивні властивості рослин. Однією з таких речовин є група регуляторів росту. Вони набувають статусу технологічного прийому і стають обов’язковим елементом інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур.

Важлива роль в інтенсивних технологіях вирощування сільськогосподарських культур належить також мікроелементам. Вони входять до складу цінних фізіологічно активних сполук і беруть участь у синтезі білків, вуглеводів, нуклеїнових кислот, вітамінів та жирів, здатні стабілізувати процеси фотосинтезу, поліпшують ріст і розвиток рослин. За останні два десятиріччя особливого значення як джерела мікроелементів набули хелати (комплексони) — внутрішньокомплексні сполуки органічних речовин з металами (В, Мо, Zn, й ін.). Їх не поглинає ґрунт, проте легко засвоюють рослини й мають кращий ефект, ніж органічні сполуки мікроелементів. Тому сучасні агротехнології повинні передбачати застосування як макро- так і мікродобрив. На жаль, в Україні з багатьох причин мікродобривам у технології вирощування культур приділяється мало уваги, хоча їх використання дає незаперечні переваги — передусім це підвищення рентабельності рослинництва.

Ураховувати слід також значення гороху як культури, що здатна за допомогою бульбочкових бактерій фіксувати азот повітря і тим самим збагачувати ним ґрунт. Тому технологія вирощування має бути побудована таким чином, щоб найефективніше використовувати цю біологічну його особливість. У впровадженні біологічних препаратів у технології вирощування спостерігається підвищення азотфіксувального та фосформобілізаційного потенціалу ґрунтової біоти, зменшення залежності рослин від погодних чинників, зниження рівня ураження рослин хворобами та регулювання чисельності шкідників, біологічна стимуляція росту рослин й ін. Важливе значення має передпосівна обробка насіння різними біопрепаратами. В агротехнічних заходах, спрямованих на максимальну реалізацію природного потенціалу агроекосистем, основну роль відіграють біологічні засоби, що підвищують родючість і сприяють збереженню навколишнього середовища.

Успіх бактеріального симбіозу забезпечується не лише створенням сприятливих умов для безпосереднього росту і розвитку бульбочкових бактерій, а й зараженням (інокуляцією) насіння гороху спеціально створеними активними расами бактерій. Водночас існує залежність розвитку бобових і їх відносини з бульбочковими бактеріями від властивостей ґрунту. Ефективність передпосівного застосування біологічно активних речовин також має сортоспецифічність і значною мірою контролюється наявністю доступної вологи в ґрунті впродовж вегетації.

За умов посухи найкраще проявляють себе препарати антистресової дії, а за сприятливих гідротермічних умов — їх поєднання з мембранотропними речовинами. Застосування біопрепаратів — це шлях до одержання вищих урожаїв сільськогосподарських культур і підвищення їх якості. Крім того, слід ураховувати і те, що в останні роки з’являються нові бактеріальні препарати, дія яких на врожайність сільськогосподарських культур практично не вивчена, особливо з урахуванням ґрунтово-кліматичної зони вирощування.

В умовах Степу застосування мікродобрива Реаком сприяє підвищенню врожайності гороху на 0,36 т/га (15,5%), регулятора росту Емістим С — на 0,39–0,41 т/га (16,8–17,7%), а їх поєднання — на 0,22–0,55 т/га (9,5–23,7%). Обробка насіння азотфіксувальним препаратом Ризогумін і фосформобілізаційним Поліміксобактерин забезпечує суттєве підвищення врожаю на 0,36–0,44 т/га (15,2–19,5%).

09 424 34

Мінеральні добрива, які вносять під час сівби, в дозі N10-30P20-30-60K20-45-60 забезпечують приріст урожаю від 0,28 до 0,79 т/га. У вирощуванні гороху в зернопаропросапній сівозміні на чорноземах південних 1 кг діючої речовини азоту в середньому забезпечує 3,64 кг, фосфору — 7,04 кг, калію — 4,50 кг зерна. Одиниця повного мінерального добрива за співвідношення N:P:K = 1:2:2 забезпечує 4,19 кг зерна. Залежно від умов зволоження впродовж вегетаційного чи критичного для розвитку культури періоду ефективність мінеральних добрив може змінюватися в кілька разів.

Насіння гороху за 1–15 діб до сівби обов’язково протруюють проти комплексу захворювань: Вінцит 050 CS (2,0 л/т), Вітавакс 200 ФФ (2,5 л/т), Максим 025 FS (1 л/т), Стиракс (2,5 л/т). За обробки насіння ризоторфіном або іншими бактеріальними препаратами протруєння проводять у день сівби. Посіви ранніх строків сівби менше уражають хвороби та менше пошкоджує горохова плодожерка.

Ґрунтові гербіциди застосовують, коли є впевненість у сильній забур’яненості поля: Дуал Голд 960 ЕС (1,6 л/га), Юпітер (0,5–0,75 л/га), Гезагард 500 FW (2 л/га) й ін. Здебільшого застосовують післясходові гербіциди. Проти однорічних дводольних бур’янів застосовують: Агрітокс (0,5 л/га), Набоб (2–3 л/га), Базагран (3 л/га) й ін. Проти однорічних злакових бур’янів: Пантера (1–1,5 л/га), Селект 120 (0,4–0,8 л/га), Фюзілад Форте 150 ЕС (0,5–1 л/га) та ін.

Сходам гороху значної шкоди завдають жуки бульбочкових довгоносиків. Сильні пошкодження сім’ядольних листків і точки росту призводять до загибелі рослин. Личинки довгоносиків живляться бактеріальною тканиною бульбочок і корінням, що знижує продуктивність бульбочкових бактерій і зменшує накопичення азоту в ґрунті. Проти жуків бульбочкових довгоносиків (ЕПШ — 10–15 екз./м²) у фазу сходів проводять обприскування крайових смуг посівів: Сумі-альфа (0,3 л/га), Карате Зеон 050 SC (0,125 л/га).

Проти горохової попелиці (ЕПШ — 250–300 особин/10 помахів сачком) оптимальний строк проведення обприскування — масова бутонізація. Гороховий зерноїд (ЕПШ — 15–20 екз./м²) пошкоджує тільки горох. Масове заселення посівів гороху гороховим зерноїдом починається на самому початку цвітіння. Це сигнал для початку хімічних обробок посівів проти цього шкідника. Проводять суцільну обробку площ, на яких чисельність попелиці та зерноїду вища за ЕПШ. Застосовують один з інсектицидів: Данадим стабільний (1 л/га), Карате Зеон 050 CS (0,2 л/га), Фастак (0,25 л/га) й ін.

За сприятливих метеорологічних умов для запобігання розвитку хвороб посіви гороху потребують застосування фунгіцидів. У період масової бутонізації або на початку цвітіння за появи перших ознак аскохітозу, іржі, борошнистої роси проводять обприскування Альто Супер 330 ЕС (0,5 л/га). Фунгіциди насамперед потрібно застосовувати на площах, де внесені добрива й очікується одержання врожаю зерна не нижчого як 3,5–4 т/га.

За побуріння 70–75% бобів проводять десикацію: Вулкан Плюс (2,5 л/га), Домінатор 360 (3,0 л/га), Раундап (3,0 л/га). Цей захід зупиняє розвиток і поширення хвороб, висушує бур’яни, що полегшує збирання та знищує насіння бур’янів.

 

Віталій ІЩЕНКО, заступник директора з наукової роботи,
завідувач лабораторії селекції зернових і технічних культур
ІСГС НААН, канд. с.-г. наук, експерт-дорадник з питань рослинництва
Галина КОЗЕЛЕЦЬ, завідувачка лабораторії науково-інноваційного
впровадження, первинного та елітного насінництва ІСГС НААН,
канд. с.-г. наук, експерт-дорадник з питань рослинництва
Олег ГАЙДЕНКО, вчений секретар, завідувач відділу маркетингу
та наукового забезпечення трансферу інновацій ІСГС НААН,
канд. тех. наук, ст. наук. співроб, дорадник з питань механізації
сільського господарства та економіки сільськогосподарського виробництва

svidome

 23 січня 2021
Земельний податок в 2021 році сплачується приватними власниками землі після отримання податкового повідомлення, або ж щомісяця – якщо власником є юридична особа. 
Земельний податок в 2021 році сплачується приватними власниками землі після отримання податкового повідомлення, або ж щомісяця – якщо власником є юридична особа. 
23 січня 2021
 22 січня 2021
Українська сільськогосподарська продукція відповідає найвищим стандартам та вже представлена у понад 190 країнах світу.
Українська сільськогосподарська продукція відповідає найвищим стандартам та вже представлена у понад 190 країнах світу.
22 січня 2021
 22 січня 2021
Нещодавні опади в основних країнах-виробниках зерна, знижують ціни на пшеницю, сою та кукурудзу, які сягнули багаторічних максимумів.
Нещодавні опади в основних країнах-виробниках зерна, знижують ціни на пшеницю, сою та кукурудзу, які сягнули багаторічних максимумів.
22 січня 2021
 22 січня 2021
Наприкінці січня Мінінфраструктури оприлюднить методику портових зборів для експертної оцінки учасниками ринку.
Наприкінці січня Мінінфраструктури оприлюднить методику портових зборів для експертної оцінки учасниками ринку.
22 січня 2021
 22 січня 2021
Поставки м'яса свійської птиці з України до країн ЄС (без Британії) скоротилися в січні-листопаді 2020 року на 18,1% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року – до 100,88 тис. тонн.
Поставки м'яса свійської птиці з України до країн ЄС (без Британії) скоротилися в січні-листопаді 2020 року на 18,1% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року – до 100,88 тис. тонн.
22 січня 2021
 22 січня 2021
В умовах пандемії Європейський банк реконструкції та розвитку підтримав Україну інвестиціями в обсязі 812 млн євро.
В умовах пандемії Європейський банк реконструкції та розвитку підтримав Україну інвестиціями в обсязі 812 млн євро.
22 січня 2021
До відкриття ринку землі лишилося 158 ЧИТАТИ

Please publish modules in offcanvas position.