Вплив гербіцидів на врожайність буркуну

Вплив гербіцидів на врожайність буркуну

/ Агрономія Сьогодні / Понеділок, 05 липня 2021 12:04

Упродовж вегетації в буркуну білого в досліджуваного сорту Південний відбувалися якісні зміни в основному морфо-фізіологічного характеру, що є необхідним для проходження всіх фаз розвитку рослин культури та формування насіння.

Відповідно до багаторічних спостережень установлено, що зменшення засміченості рослин буркуну білого однорічного тільки агротехнічними заходами неможливе. Проведений облік польової схожості рослин культури на ділянках досліду, де вносили гербіциди Трефлан 480 і Пульсар 40, показали, що ці показники змінювалися залежно від дози внесення гербіциду, вологості ґрунту та фази розвитку бур’янів. За використання ґрунтового гербіциду Трефлан 480 максимальний показник схожості насіння — 51% отримано за норми внесення 3,0 л/га. За використання препарату гербіцидної дії Пульсар 40 польова схожість насіння мала більший показник — 52–53% проти контролю та гербіциду Трефлан 480, що надалі вплинуло на збереженість рослин буркуну білого та насіннєву продуктивність культури. За результатами досліджень найрентабельнішими були ділянки, де застосовували гербіцид Пульсар 40 за норми внесення 1,0 л/га, що надалі вплинуло на густоту стояння рослин культури (табл. 1).

 

Таблиця 1. Густота стояння рослин буркуну залежно від унесення гербіцидів Трефлан 480 і Пульсар 40, шт./м² (середнє за 2015–2017 рр.)

11 450 54 2

 

На контрольних варіантах було помічено значно меншу густоту стояння рослин буркуну білого на момент сходів — 118,8 шт./м², у період масового цвітіння — 91,2 шт./м², перед збиранням — 90,0 шт./м², що значно менше проти аналогічного показника на варіантах досліду, де вносили гербіциди. Максимальний показник густоти стояння рослин культури встановлено на ділянках, де застосовували гербіцид Трефлан 480 за норми внесення 3,0 л/га — 110,7–124,6 шт./м², гербіциду Пульсар 40 — 127,6–132,0 шт./м², за норми внесення 1,0 л/га. Зі збільшенням норми внесення гербіциду Трефлан 480 від 3,0 до 4,0 л/га та гербіциду Пульсар 40 від 1,0 до 1,5 л/га було помічено пригнічувальну дію препаратів на рослини культури, що впливало на густоту стояння та призводило до зменшення цього показника к моменту проведення збирання до 100,3–122,4 шт./м².

За показником коефіцієнта кореляції (r) = 0,75, 0,93 встановлено, що густота стояння рослин буркуну білого однорічного в насіннєвих посівах, де застосовували препарат Пульсар 40, мала суттєвий вплив як на масу 1000 насінин, так і на врожайність насіння (рис. 1–4).

 

Рис. 1. Кореляція (r) між масою 1000 насінин і густотою стояння рослин буркуну білого (середнє за 2015–2017 рр.)

11 450 55 1

 

Рис. 2. Кореляція (r) між густотою стояння рослин у період повноцінних сходів й урожайністю насіння буркуну білого (середнє за 2015–2017 рр.)

11 450 55 2

 

Рис. 3. Кореляція (r) між густотою стояння рослин у фазу цвітіння й урожайністю насіння буркуну білого (середнє за 2015–2017 рр.)

11 450 56 1

 

Рис. 4 Кореляція (r) між густотою стояння рослин перед збиранням та врожайністю насіння буркуну білого (середнє за 2015–2017 рр.)

11 450 56 2

 

За розрахованими показниками встановлено, що густота стояння рослин буркуну білого сорту Південний різнилася залежно від унесених гербіцидів.

Таким чином, установлено тісний зв’язок між густотою стояння рослин культури, масою 1000 насінин й урожайністю насіння буркуну білого однорічного за застосування гербіцидів.

 

Стан рослин за різних норм унесення гербіцидів

На досліджуваних варіантах висота рослин від фази стеблування до повної стиглості насіння суттєво залежала від наявності бур’янів у посівах буркуну білого сорту Південний і від застосування в посівах гербіцидів Трефлан 480 і Пульсар 40 (табл. 2).

 

Таблиця 2. Висота рослин буркуну залежно від унесення гербіцидів Трефлан 480 і Пульсар 40, см (середнє за 2015–2017 рр.)

11 450 58 1

 

З табл. 2 випливає, що на контрольних ділянках за всіма фазами розвитку культури показники висоти рослин буркуну білого сорту Південний були нижчими. Це пояснюється тим, що за відсутності хімічного захисту рослини культури потрапили під пригнічення бур’янів, які вплинули на подальший ріст і розвиток культури.

Спостереженнями встановлено, що на висоту рослин досліджуваної культури істотно впливали гербіциди Трефлан 480 і Пульсар 40 за різних їх норм унесення. Зі збільшення норм унесення гербіциду Трефлан 480 від мінімальної 1,5 до оптимальної 3,0 л/га спостерігається тенденція збільшення висоти рослин за всіма фазами розвитку, порівнюючи з контролем. Застосування максимальної норми внесення 4,0 л/га досходового гербіциду Трефлан 480 призвело до зниження цього показника за всіма фазами розвитку, що свідчить про негативну дію цієї норми внесення на початковому етапі розвитку культури.

Слід зазначити, що застосування післясходового гербіциду Пульсар 40 за різних норм унесення позитивно впливало на активність ростових процесів рослин буркуну білого однорічного. У результаті виконаних досліджень установлено, що застосування гербіциду Пульсар 40 за норми внесення 0,5–0,75–1,0 л/га сприяло покращенню умов для росту й розвитку рослин буркуну білого сорту Південний за всіма фазами розвитку від стеблування до повної стиглості насіння, порівнюючи з контролем і Трефлан 480.

Так, за застосування гербіциду Пульсар 40 за різних норм унесення від стеблування до повної стиглості насіння максимальні показники висоти рослин буркуну білого коливалися від 15,1 до 156,2 см, що на 10–25% більше за застосування гербіциду Трефлан 480 і на 33–35 % більше проти контрольних варіантів. Подібна закономірність у формуванні висоти рослин буркуну білого сорту Південний простежувалась за всіма фазами розвитку культури та роками досліджень. Покращенню ростових процесів культури сприяло підвищення норм унесення гербіциду Трефлан 480 від 1,5 до 3,0 л/га і Пульсар 40 — від 0,5 до 1,0 л/га. Найактивніші ростові процеси в рослин буркуну білого відбувалися на варіантах досліду, де застосовували гербіцид Трефлан 480 із нормою внесення 3,0 л/га і Пульсар 40 за норми внесення 1,0 л/га. Це також сприяло створенню в посівах оптимальних умов, що призвели до поліпшення росту й розвитку рослин культури.

Чутливість рослин буркуну білого сорту Південний до бур’янів і його конкурентоспроможність на різних фазах розвитку культури однакова. На ранніх етапах розвитку рослин — від стеблування до початку цвітіння забур’яненість посівів є причиною зниження нагромадження як сирої, так і сухої маси культури (табл. 3).

 

Таблиця 3. Показники сухої маси рослин буркуну залежно від унесення гербіцидів Трефлан 480 і Пульсар 40, т/га (середнє за 2015–2017 рр.)

11 450 58 2

 

Максимальні середні показники кількості сухої маси — 11,99 т/га встановлено за застосування гербіциду Пульсар 40. У середньому за 2015–2017 рр. серед варіантів із різними нормами внесення досліджуваних гербіцидів найвищий показник кількості сухої маси рослин буркуну білого — 12,82 т/га встановлено на варіанті, де застосовували препарат Пульсар 40 нормою 1,0 л/га, що на 1,94 т/га більше проти контрольного варіанта. Збільшення норми внесення ґрунтового гербіциду Трефлан 480 від 1,5 до 3,0 л/га і Пульсар 40 — від 0,5 до 1,0 л/га призводило до збільшення показників сухої маси — 11,59–11,94 та 12,40–12,82 т/га відповідно. Застосування гербіциду Пульсар 40 за норми внесення 1,0 л/га у посівах буркуну білого сорту Південний сприяло максимальному нагромадженню сухої маси — 11,94 т/га.

 

Позитивний вплив

Отже, встановлено, що застосування гербіцидів Трефлан 480 і Пульсар 40 за різних норм унесення позитивно впливало на нагромадження сухої маси рослин буркуну, що надалі вплинуло на масу 1000 насінин (рис. 5).

 

Рис. 5. Статистична модель залежності рівня сухої маси та маси 1000 насінин буркуну за використання гербіциду Трефлан 480 і Пульсар 40 (середнє за 2015–2017 рр.) 

11 450 56 3

Коефіцієнт кореляції становив, відповідно, 0,68–0,74. Такий зв’язок між показниками сухої маси та масою 1000 насінин із використанням досліджуваних гербіцидів Трефлан 480 і Пульсар 40 дозволив побудувати статистичну модель залежності для сівби буркуну білого сорту Південний.

 

Раїса ВОЖЕГОВАакадемік НААН
Анатолій ВЛАЩУКканд. с.-г. наук, ст. наук. співроб.
Олеся ДРОБІТ, канд. с.-г. наук
Олександр МІСЄВИЧканд. с.-г. наук
Інститут зрошуваного землеробства НААН

svidome

 24 січня 2022
Аби мінімізувати ризики негативного впливу пестицидів на тваринний світ, у тому числі на бджіл, депутати внесли у Верховну Раду такі важливі як законопроєкти, як №4558, №4600, а також №5237.
Аби мінімізувати ризики негативного впливу пестицидів на тваринний світ, у тому числі на бджіл, депутати внесли у Верховну Раду такі важливі як законопроєкти, як №4558, №4600, а також №5237.
24 січня 2022
 24 січня 2022
Ціни на зерно в Україні зросли в 1,5 рази, відповідно подорожчало і борошно. Собівартість хлібобулочних виробів зросла на 20% за декілька місяців.
Ціни на зерно в Україні зросли в 1,5 рази, відповідно подорожчало і борошно. Собівартість хлібобулочних виробів зросла на 20% за декілька місяців.
24 січня 2022
 24 січня 2022
У Миколаївській області компанія LOZOVA MACHINERY спільно з Сумським НАУ, Миколаївським НАУ та Українським науково-дослідним інститутом прогнозування та випробування техніки та технологій ім. Леоніда Погорілого заміряли інтенсивність викидів вуглекислого газу з ґрунту на першому стерньовому обробітку, використовуючи різну ґрунтообробну техніку.
У Миколаївській області компанія LOZOVA MACHINERY спільно з Сумським НАУ, Миколаївським НАУ та Українським науково-дослідним інститутом прогнозування та випробування техніки та технологій ім. Леоніда Погорілого заміряли інтенсивність викидів вуглекислого газу з ґрунту на першому стерньовому обробітку, використовуючи різну ґрунтообробну ...
24 січня 2022
 24 січня 2022
Сьогодні потрібно терміново передивитися ставлення до українських виробників, адже в той час, коли у Європі встановлюється нульове ПДВ на продукти харчування, в Україні нічого подібного навіть не розглядалося.
Сьогодні потрібно терміново передивитися ставлення до українських виробників, адже в той час, коли у Європі встановлюється нульове ПДВ на продукти харчування, в Україні нічого подібного навіть не розглядалося.
24 січня 2022
 24 січня 2022
За рік вартість цибулі в Україні збільшилася майже у два рази – ціна в січні 2022 року на 72% вища за показники січня минулого року.
За рік вартість цибулі в Україні збільшилася майже у два рази – ціна в січні 2022 року на 72% вища за показники січня минулого року.
24 січня 2022
 24 січня 2022
Збільшення пропозицій вантажівок для перевезення зерна призвело до зниження вартості автоперевезень з 2-2,2 грн за км до 1,6-1,8 грн за км або $30-40 за т (з ПДВ). Як наслідок, скорочуються обсяги залізничних перевезень, тарифи на які знову виросли з 1 січня.
Збільшення пропозицій вантажівок для перевезення зерна призвело до зниження вартості автоперевезень з 2-2,2 грн за км до 1,6-1,8 грн за км або $30-40 за т (з ПДВ). Як наслідок, скорочуються обсяги залізничних перевезень, тарифи на які знову виросли з 1 січня.
24 січня 2022
До відкриття ринку землі лишилося ЧИТАТИ

Please publish modules in offcanvas position.