Обробіток ґрунту під цукрові буряки

/ Агрономія Сьогодні / Четвер, 14 липня 2016 14:08
Олександр ЦИЛЮРИКдоктор. с.-г. наук
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
У технологічному циклі робіт, спрямованому на підвищення продуктивності цукрових буряків, важливе місце займає обробіток ґрунту, який має надзвичайно велике значення для формування урожаю коренеплодів, які безпосередньо формуються у ґрунті та потребують створення в ньому оптимальних параметрів для свого росту і розвитку, що досягається, своєю чергою, за своєчасного і якісного обробітку ріллі.

 

Значення грунтообробітку
Грунтообробіток поліпшує агрофізичні властивості орного шару, регулює біохімічні процеси, що відбуваються у ґрунтовому середовищі, змінює інтенсивність трансформації органічної речовини і вологи, безпосередньо впливає на протиерозійну стійкість агрофону та ефективність використання рослинами внесених добрив. Обробіток ґрунту в технології вирощування цукрових буряків є також одним із дієвих агротехнічних прийомів боротьби з бур’янами, шкідниками та хворобами в посівах культури.
 
Лущення стерні та удобрення
Важливим елементом у технології обробітку ґрунту при вирощуванні солодких коренеплодів є якісне загортання в грунт рослинних решток попередників (соломи) та внесення добрив. Так, за наявності валків зернових культур та значній масі соломи перед початком обробітку ґрунту рослинні рештки бажано подрібнити подрібнювачами типу Leopard, ПН-2,0 з метою покращення якості проведення наступної операції з лущення стерні.
 
Лущення стерні розпочинають відразу ж після збирання попередників лущильниками (ЛДГ-10, ЛДГ-15) на глибину 8–10 см, а краще важкими тандемними двослідними дисковими боронами (БДП-6,3, БГР-4,2 «Солоха», CUT XXL, CROSS H5,0, Challenger 1435 та ін.) на глибину 14–16 см особливо на полях із чималою кількістю рослинних решток попередника (солома). За наявності коренепаросткових і кореневищних багаторічних бур’янів (осот рожевий, берізка польова) краще провести два лущення на глибину 10–16 см. Дискування бажано поєднувати з попереднім внесенням мінеральних азотних добрив із розрахунку ­N8–10 на 1 т рослинних решток для компенсації споживання мікроелементу мікроорганізмами при їх розкладанні, що кінцевим рахунком у подальшому пришвидшує процес мінералізації та гуміфікації рослинних органічних залишків і сприяє вивільненню у ґрунтовий розчин раніше відчужених із побічною продукцією макро- та мікроелементів.
 
Основний обробіток
В технологічному циклі робіт після лущення стерні в Україні найбільш поширені два способи основного обробітку ґрунту під цукрові буряки — напівпаровий і поліпшений. Напівпаровий обробіток ґрунту бажано застосовувати у зоні достатнього зволоження зі значною потенційною забур’яненістю полів. Технологія передбачає після лущення та основного внесення органічних і мінеральних добрив полицеву оранку на глибину 28–32 см плугами з передплужниками в агрегаті з важкими боронами (БЗТС-1,0), а в посушливих умовах — з котками ЗККШ-6, не пізніше першої декади серпня.
 
Подальший догляд за полем здійснюють по типу пару, зокрема, з появою бур’янів проводять культивацію з боронування, що, своєю чергою, зменшує забур’яненість поля приблизно в 1,4–3 разів. По мірі появи наступних хвиль забур’яненості технологічну операцію повторюють.
 
У другій половині жовтня проводять розпушування на глибину 16–20 см безполицевими знаряддями типу КР-4,5, КШН-5,6 «Резидент» з метою поліпшення агрофізичних властивостей ґрунту. В кінцевому рахунку правильно проведений напівпаровий обробіток ґрунту зменшує забур’яненість поля на 30–50%, а також збільшує запаси продуктивної вологи у ґрунті на 20–30 мм.
 
Зважаючи на різноманітність гідротермічних і ландшафтних умов України (посухи, суховії, ерозія) в більшості випадків кращі результати за вирощування цукрових буряків забезпечуються при застосуванні системи основного обробітку по типу поліпшеного зябу, який передбачає дворазове пошарове (від 8–10 до 12–14 см) розпушування ґрунту і загортання рослинних решток попередників дисковими агрегатами (БДП-6,3, БГР-4,2 «Солоха», CUT XXL, CROSS H5,0, Challenger 1435 та ін.) в червні-липні з наступним доглядом за полем по типу пару (культивації з боронуванням) і глибокий обробіток плоскорізальними агрегатами (КР-4,5, КШН-5,6 «Резидент») на силових землях, або полицева оранка на рівнинних у другій половині вересня чи початку жовтня. На такому агрофоні порівняно з напівпаровим обробітком спостерігається підвищення весняних запасів продуктивної вологи в метровому шарі на 15,4%, зниження еродованості ґрунту на 37,5% і зменшення кількість багаторічних бур’янів на 27%.
 
Слід також відмітити, що цукрові буряки дуже негативно реагують на весняну оранку, адже цей агрозахід призводить до суттєвого пересихання орного шару та брилуватості ґрунту, особливо за посушливої весни, а кінцевим рахунком до затримки появи сходів та зниження врожаю коренеплодів. Негативне значення для цукрових буряків також має осіння полицева оранка сильно зволоженого ґрунту, яка сприяє утворенню плужної підошви та його запливанню й ущільненню протягом холодного осінньо-зимового періоду. Рослини на такому ґрунті протягом вегетації використовують поживні речовини і вологу тільки з орного шару і практично не використовують їх з підорного.
 
Нюанси обробітку на
ерозійних ґрунтах
На ерозійно схильних схилових землях у технології вирощування цукрових буряків можливе використання чизельного обробітку ґрунту, який виконується фронтальними плугами-чизелями різних модифікацій (ПЧ-2,5, ПЧ-4,5, ПЧ-6, ПЧ-10.01, АЧП-3, Chip, STF-5–250 та ін.) або чизельними культиваторами Horsch Tiger MT, Cultiplow Gold у режимі недорізування скиби по ширині захвату знаряддя. Чизельний обробіток ґрунту завдяки наявності на поверхні рослинних решток та стрічковому внутрішньогрунтовому розущільненою орного шару запобігає прояву ерозійних процесів, забезпечує накопичення додаткової кількості (190–230 м3/ га) продуктивної вологи. Чизелювання позитивно впливає також на основні режими і властивості чорноземів, підвищує функціональні можливості ґрунтів впродовж тривалого часу, вважається заходом пролонгованої дії і рекомендується для застосування у технологічних схемах вирощування цукрових буряків. Окрім цього, завдяки своїй універсальності, мобільності і широкозахватності чизельні агрегати сприяють економії часу, паливно-мастильних матеріалів (5–7 л/га) і грошових ресурсів (20–32%).
 
Обробіток за no-till
Слід також згадати і про нетрадиційну технологію вирощування цукрових буряків, а саме посів у необроблений грунт (нульовий обробіток). Запроваджувати цю технологію слід обережно, а саме на легких за механічним складом ґрунтах і не бажано на важких глинистих чорноземах, адже це призводить до переущільнення орного шару вище 1,4 г/ см³ та суттєвого зниження урожаю коренеплодів, або взагалі до неможливості вирощування культури за таких складних агрофізичних умов. У разі переходу до нульового обробітку ґрунту необхідно витримати перехідний період, під час якого здійснювати протягом років переходу (4–5 років) поступовий мінімальний обробіток із вирівнюванням мікрорельєфу поля до ідеального стану. За нульового обробітку ґрунту можна висівати цукрові буряки пневматичними сівалками прямого посіву всіх типів із переобладнаними сошниками «Дует» від компанії «Агросоюз». Вони забезпечують оптимальне посівне ложе, а також оснащені штуцерами для вторинного сім’япроводу, через які під час роботи подаються добрива й укладаються під посівним ложем.
 
То що ж робити навесні?

Весняні польові роботи в технологічному циклі вирощування цукрових буряків розпочинають з боронування при фізичній стиглості ґрунту, яка на легких за механічним складом ґрунтах настає при вологості 40–70% від НВ, а на важких — 50–65%. Боронування (закриття вологи) важкими або пружинними боронами (БП-8, БП-24, СТ-15, FlexiCoil, Magnum) здійснюють по діагоналі до зяблевого обробітку і розпочинають перш за все на полях брилуватого зябу. Зволікання із боронуванням призводить до втрати великої кількості води, яка може досягати 30–60 т/га щоденно. Боронування запобігає втратам вологи, вирівнює і розпушує поверхню ґрунту на глибину 2–4 см, ущільнює насіннєве ложе на оптимальну глибину. При цьому вирівняність поверхні поля має бути такою, щоб при накладанні триметрової рейки між нею і поверхнею ґрунту не було западин більш ніж 3 см. Якщо поверхня ґрунту не вирівняна, необхідно провести культивацію на глибину 10–12 см, а другу — перед самою сівбою буряків культиваторами, обладнаними стрілчастими лапами, на глибину 4–5 см. До культиватора також приєднують борони для покращення вирівнювання і кришіння ґрунту.
 
Цукрові буряки дуже вимогливі до передпосівного обробітку ґрунту:
 
  • глибина розпушеного шару, залежно від вологості ґрунту, має бути від 2,5 до 4 см по всій ширині захвату грунто­обробного агрегату і не повинна відхилятися від заданої;
  • ґрунтових агрегатів розміром від 1 до 10 мм має бути не більше 90% від загальної кількості, а розміром 20 мм — до 10%.
  • щільність складення ґрунту в обробленому шарі повинна становити до 1,2 г/см³;
  • висота гребенів або глибина впадин ґрунту не повинна перевищувати 2 см ± 0,5 см;
  • непідрізаних бур’янів має бути не більше, аніж 2%;
  • ширина перекриття попереднього проходу культиватора має бути від 15 до 20 см.
 
Для досягнення вищезазначених параметрів якості передпосівного обробітку ґрунту слід використовувати сучасні комбіновані ґрунтообробні знаряддя, які дають можливість підготувати грунт для сівби за один-два проходи. Серед таких агрегатів у технології вирощування цукрових буряків заслуговують на увагу: «Європак 6000», «Компактор», «Комбінатор ЛК-4», «Уніат», «Україна-АПБ-6», АРВ-8,1–0,2 та інші. Ці комбіновані знаряддя запобігають переущільненню ґрунту, що спричиняється багаторазовими проходами однофункціональних агрегатів, адже вони за один прохід виконують понад чотири операції, а саме вирівнювання, подрібнення грудочок, розпушення, ущільнення насіннєвого ложа, що є важливим елементом енергозбереження й передумовою високо­якісного висіву насіння цукрових буряків.
 
З вище представленого матеріалу можна зробити висновок, що основний та передпосівний обробітки ґрунту під цукрові буряки повинні бути своєчасними і зорієнтованими на накопичення та збереження ґрунтової вологи, забезпечувати оптимальні агрофізичні властивості ґрунту за якісної його підготовки і ретельного вирівнювання поля, максимально заощаджувати матеріальні й енергетичні ресурси шляхом використання мінімальної кількості технологічних операцій за допомогою комбінованих ґрунтообробних агрегатів.

17bbffa263551ac879b30ab411df2d7c

 13 липня 2020
Станом на 9 липня 2020 року, аграрії майже всіх областей України приступили до збирання зернових та зернобобових культур. Загалом, вже намолочено 6 340 тис. тонн зерна з площі 1 934 тис. га (13% до прогнозу).
Станом на 9 липня 2020 року, аграрії майже всіх областей України приступили до збирання зернових та зернобобових культур. Загалом, вже намолочено 6 340 тис. тонн зерна з площі 1 934 тис. га (13% до прогнозу).
13 липня 2020
 13 липня 2020
В червні АТ «Аграрний фонд» завершив форвардну програму закупівлі зерна 2019\20 маркетингового року, профінансувавши вітчизняних сільгоспвиробників на поставку 95 тис. тонн зернових.
В червні АТ «Аграрний фонд» завершив форвардну програму закупівлі зерна 2019\20 маркетингового року, профінансувавши вітчизняних сільгоспвиробників на поставку 95 тис. тонн зернових.
13 липня 2020
 13 липня 2020
Нові машини Taro –це комбінація сівалки з робочою шириною 6 м і навісного бункера HORSCH Partner для передньої 3-точ. навіски трактора.
Нові машини Taro –це комбінація сівалки з робочою шириною 6 м і навісного бункера HORSCH Partner для передньої 3-точ. навіски трактора.
13 липня 2020
 13 липня 2020
Вартість кавуна в Україні продовжує подати. На кінець І декади липня середні ціни коливаються в межах 10-12 грн за кг. При цьому в аналогічний період 2019 року ці баштанні можна було придбати в середньому в 2-2,5 рази дешевше – по 4-5 грн за кг.
Вартість кавуна в Україні продовжує подати. На кінець І декади липня середні ціни коливаються в межах 10-12 грн за кг. При цьому в аналогічний період 2019 року ці баштанні можна було придбати в середньому в 2-2,5 рази дешевше – по 4-5 грн за кг.
13 липня 2020
 13 липня 2020
Рішення про введення в Україні заборони на хлорпірифос і хлорпірифос-метилу політично прийнято.
Рішення про введення в Україні заборони на хлорпірифос і хлорпірифос-метилу політично прийнято.
13 липня 2020
 13 липня 2020
Садівники південного регіону країни на тиждень пізніше, ніж торік приступили до збирання раннього яблука.
Садівники південного регіону країни на тиждень пізніше, ніж торік приступили до збирання раннього яблука.
13 липня 2020

Please publish modules in offcanvas position.