Горох — безліч переваг за мінімуму витрат

Горох — безліч переваг за мінімуму витрат

/ Агрономія Сьогодні / Вівторок, 27 червня 2017 16:08

В Україні серед зернобобових культур одне з провідних місць належить гороху. Це зумовлено його здатністю формувати досить високі і стабільні врожаї за короткий вегетаційний період. Зерно його містить від 16 до 36% білка, до 54% вуглеводів, близько 1,6% жиру, понад 3% зольних речовин. Білок гороху є повноцінним за амінокислотним складом і засвоюється в 1,6 разу краще, ніж білок пшениці. У ньому міститься 4,6% лізину, 11,4% аргініну, 1,2% триптофану (від сумарної кількості білка). Незамінність гороху при вирішенні проблеми протеїну для забезпечення потреб тваринництва у повноцінних високобілкових кормах потребує доведення щорічного виробництва зерна культури до 3,5–4,0 млн т, а площ посівів до 3–4 тис. га. Рослини гороху здатні зв’язувати азот повітря у кількості 100–150 кг азоту (д. р.), що еквівалентно 300–400 кг селітри. Тому він є одним із кращих попередників для зернових культур.

 

Сучасні технології вирощування бобових повинні базуватися на управлінні процесами забезпечення високої зернової продуктивності та якості зерна і спрямовуватись на максимальне використання біологічного потенціалу продуктивності культури.


Горох невибагливий до тепла, але любить вологу

Оптимізація умов вирощування через поєднання дії структурних елементів технології (сорти, біологічні препарати, регулятори росту рослин, мікродобрива) сприяє максимальній реалізації генетичного потенціалу сортів гороху в господарському врожаї.


Горох — культура, вимоглива до умов вирощування і передусім потребує дотримання науково обґрунтованого розміщення її у сівозміні. На попереднє місце його доцільно повертати не раніше, ніж через 4–5 років. У підзоні нестійкого зволоження великі й сталі врожаї гороху отримують, коли розміщують його посіви після цукрових буряків, кукурудзи на зерно і силос, озимої пшениці, картоплі, гречки, ячменю.


Горох належить до рослин із помірними вимогами до тепла. Насіння проростає при +1…+2 °C. Кращою ж температурою проростання вважається +3…+5 ºС. За нижчої сходи з’являються лише через 15–25 днів, знижується польова схожість та енергія росту рослин. З підвищенням температури до +10 °C насіння проростає швидше, а сходи з’являються за 5–7 днів.


Проростання насіння гороху зернових сортів починається за температури ґрунту +1…+2 °C, що дозволяє висівати його у ранні строки. Із підвищенням до +8…+10 °C насіння проростає за 4–6 днів. Сходи гороху з’являються при накопиченні сум ефективних температур (вище +3 °C) 110 °C, і без значних пошкоджень можуть витримувати заморозки до –7…-8 °C. Найменше пошкоджуються заморозками пізньостиглі сорти. Для росту і розвитку гороху оптимальною є температура повітря у період формування вегетативних органів +10…+16 °C, генеративних — +16…+20 °C, розвитку бобів і наливання зерна — +16…+22 °C.


За сприятливих погодних умов цвітіння у ранніх сортів починається через 30–45 днів після сходів, середньостиглих — 45–55, пізньостиглих — через 55 днів. Тривалість вегетаційного циклу ранньостиглих сортів становить 60–75, середньостиглих — 76–100 днів.


Горох — невибаглива до тепла, але вологолюбна культура. Для проростання насіння сортів зернової групи вміст вологи повинен становити в орному шарі ґрунту 105–110% від найменшої вологоємності, а впродовж вегетаційного циклу — 70–80% НВ. Критичним щодо умов вологозабезпечення вважається період бутонізація-наливання зерна. Транспіраційний коефіцієнт, залежно від сорту і умов вирощування, дорівнює 400–600. При надмірному зволоженні й низьких температурах зерно достигає пізніше, а в посушливі роки вегетаційний період скорочується. Несприятливі умови для вирощування гороху виникають при близькому заляганні ґрунтових вод.


Посіви гороху задовільно витримують короткочасну ґрунтову посуху, якщо коренева система рослин добре розвинена.


Основи агротехніки

Передпосівний обробіток розпочинають після настання фізичної стиглості ґрунту паровими культиваторами (КПС-4) в агрегаті з середніми боронами на глибину 6–8 см із розпушування важкими або середніми боронами у комплексі з шлейфами, яке проводять впоперек або під кутом до оранки, для створення дрібногрудкуватої структури ґрунту в посівному шарі та максимального вирівнювання поверхні поля. У той же час, за умов посушливої весни для заощадження та продуктивного використання весняних запасів вологи орного шару ґрунту слід мінімізувати обробіток ґрунту. Для цього використовують комбіновані агрегати (РВК-3,6–7,2), що дає можливість поєднати внесення добрив, боронування, культивацію, сівбу та коткування. Застосування комбінованих агрегатів дає змогу скоротити строки виконання весняних польових робіт та сприяє підвищенню урожайності гороху на 0,16–0,51 т/га.


Велике значення у технології вирощування гороху має також і норма висіву насіння, за допомогою якої можна сформувати стеблостій, який забезпечує найвищу продуктивність рослин. Норми висіву гороху залежать від зони вирощування, особливостей сорту, посівних якостей насіння. Оптимальна норма висіву сортів гороху безлисточкового типу становить 1,2–1,4 млн схожих зерен на 1 га. За ранніх строків сівби норму висіву насіння збільшують на 10%.


Для підвищення рівня реалізації біологічного потенціалу культури важливе значення має впровадження у виробництво сучасних ефективних конкурентоспроможних технологій вирощування, які повинні базуватися на широкому використанні високопродуктивних сортів, регуляторів росту, мікродобрив і біопрепаратів. Враховуючи високу ймовірність посух, важливо вирощувати посухостійкі сорти та застосовувати в технологіях вирощування сільськогосподарських культур біологічні речовини, які здатні підсилювати адаптивні властивості рослин. Однією із таких речовин є група регуляторів росту. Вони набувають статусу технологічного прийому і стають невід’ємним елементом інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур.


Важлива роль в інтенсивних технологіях вирощування сільськогосподарських культур належить також мікроелементам. Вони входять до складу цінних фізіологічно активних сполук та беруть участь у синтезі білків, вуглеводів, нуклеїнових кислот, вітамінів та жирів, здатні стабілізувати процеси фотосинтезу, поліпшують ріст і розвиток рослин. За останні два десятиріччя особливого значення як джерела мікроелементів набули хелати (комплексони) — внутрішньокомплексні сполуки органічних речовин із металами (В, Мо, Zn тощо). Вони не поглинаються ґрунтом, проте легко засвоюються рослинами і мають кращий ефект, ніж органічні сполуки мікроелементів. Тому сучасні агротехнології повинні передбачати застосування як макро-, так і мікродобрив. На жаль, в Україні із багатьох причин мікродобривам у технології вирощування культур приділяється мало уваги, хоча їх використання дає незаперечні переваги — передусім це підвищення рентабельності рослинництва.


Як стимулювати азотфіксацію?

Удобрення

Враховувати слід також значення гороху як культури, яка здатна за допомогою бульбочкових бактерій фіксувати азот повітря і тим самим збагачувати ним ґрунт. Тому технологія вирощування повинна бути побудована таким чином, щоб найбільш ефективно використовувати цю біологічну його особливість. При впровадженні біологічних препаратів в наявні технології вирощування спостерігається підвищення азотфіксуючого і фосформобілізуючого потенціалу ґрунтової біоти, зменшення залежності рослин від погодних факторів, зниження рівня ураження рослин хворобами та регулювання чисельності шкідників, біологічна стимуляція росту рослин та ін. Важливе значення має передпосівна обробка насіння різними біопрепаратами. В агротехнічних заходах, спрямованих на максимальну реалізацію природного потенціалу агроекосистем, основну роль відіграють біологічні засоби, які підвищують родючість та сприяють збереженню навколишнього середовища.


Успіх бактеріального симбіозу забезпечується не лише створенням сприятливих умов для безпосереднього росту і розвитку бульбочкових бактерій. Але і зараженням (інокуляцією) насіння гороху спеціально створеними активними расами бактерій. В той же час, існує залежність розвитку бобових і їх взаємовідносин із бульбочковими бактеріями від властивостей ґрунту. Ефективність передпосівного застосування біологічно активних речовин також має сортоспецифічність і значною мірою контролюється наявністю доступної вологи в ґрунті впродовж вегетації. За умов посухи найкраще проявляють себе препарати антистресової дії, а за сприятливих гідротермічних умов — їх поєднання з мембранотропними речовинами. Використання біопрепаратів — це шлях до одержання вищих урожаїв сільськогосподарських культур та підвищення їх якості. Крім цього, слід враховувати і те, що в останні роки з’являються нові бактеріальні препарати, дія яких на урожайність сільськогосподарських культур практично не вивчена, особливо з урахуванням ґрунтово-кліматичної зони вирощування.


В результаті проведених досліджень у Кіровоградській ДСГДС встановлено, що використання мікродобрива Реаком у середньому забезпечувало підвищення урожайності гороху на 0,36 т/га, або 15,5%, регулятора росту Емістим С — на 0,39–0,41 т/га, або 16,8–17,7%, а їх поєднання — на 0,22–0,55 т/га, або 9,5–23,7%. Вища урожайність 2,87 т/га, або прибавку 0,55 т/га до варіанту з базовою технологією вирощування (контроль) забезпечувало використання для обробки насіння регулятора росту Емістим С у поєднанні з обприскуванням посівів у фазі бутонізація-початок цвітіння мікродобривом Реаком. Обробка насіння азотфіксуючим препаратом Ризогумін та фосформобілізуючим Поліміксобактерин у середньому сприяла суттєвому підвищенню врожаю на 0,36 та 0,44 т/га, або 15,2–19,5% відповідно, при урожайності на контролі 2,36 т/га.


Використання фосформобілізуючого препарату при обробці насіння бобової культури за роки досліджень по впливу на урожайність наближалося по дії до азотфіксуючого. Так, якщо інокуляція насіння гороху перед сівбою азотфіксуючим препаратом Ризогумін забезпечувала прибавку врожаю 0,38 т/га, або 18,1%, то обробка фосформобілізуючим Поліміксобактерин — 0,27 т/га, або 12,8%. Урожайність гороху без інокуляції становила 2,10 т/га.


Без проведення передпосівної інокуляції біопрепаратами вищу урожайність гороху — 2,51 т/га отримували у варіанті, де насіння обробляли мікродобривом Реаком: приріст до контролю сягав 0,41 т/га, або 19,5%. При цьому використання регулятора росту Емістим С для обробки насіння сприяло підвищенню урожайності на 0,26 т/га. Вищу урожайність гороху — 3,02 та 3,03 т/га при використанні для інокуляції насіння азотфіксуючого препарату Ризогумін забезпечило його поєднання з обробкою рослин регулятором росту Емістим С та обробка насіння цим регулятором і посівів мікродобривом Реаком. Приріст врожаю до контролю (2,10 т/ га) становив 0,92 та 0,93 т/га, до інокульованого фону (2,48 т/га) — 0,54 та 0,55 т/га. При обробці насіння фосформобілізуючим препаратом Поліміксобактерин вищий позитивний вплив на продуктивність культури встановлено при поєднанні цього агрозаходу з обробкою насіння перед сівбою регулятором росту Емістим С та рослин у період вегетації мікродобривом Реаком. Прибавка врожаю до контролю (2,10 т/га) становила 1,08 т/га, до обробленого біо­препаратом фону (2,37 т/га) — на 0,81 т/га, або 51,4 та 34,2%.


Мінеральні добрива, які вносяться під час сівби, в дозі N10–30P20–30–60K20–45–60 забезпечують приріст врожаю від 0,28 до 0,79 т/га. При вирощуванні гороху в зернопаропросапній сівозміні на чорноземах південних 1 кг діючої речовини азоту в середньому забезпечує 3,64 кг, фосфору — 7,04 кг, калію — 4,50 кг зерна. Одиниця повного мінерального добрива при співвідношенні N: P: K = 1:2:2 забезпечує 4,19 кг зерна. Залежно від умов зволоження протягом вегетаційного чи критичного для розвитку культури періоду, ефективність мінеральних добрив може змінюватись у декілька разів.


Як показали результати досліджень вчених Кіровоградської ДСГДС, ефективність використання мінеральних добрив при вирощуванні гороху безлисточкового (вусатого) типу в умовах північного Степу України змінювалася залежно від погодних умов, які складаються у період вегетації культури. В середньому за 2006–2008 рр. у сорту Харківський еталонний приріст від використання добрив становив від 0,16 до 0,39 т/га, при урожайності на фоні без добрив 1,83 т/га. При цьому ефективність використання одиниці діючої речовини мінеральних добрив різко знижується із підвищенням дози внесення їх із N40P40K40 до N60P60K60. Тому в умовах енергозбереження за недостатнього забезпеченням ресурсів при вирощуванні гороху безлисточкового (вусатого) типу в умовах недостатнього зволоження північного Степу на чорноземах звичайних важкосуглинкових вносити мінеральні добрива в дозі N60P60K60 недоцільно.


Комплексний 

захист посівів

Насіння гороху за 1–15 діб до посіву проти комплексу захворювань обов’язково протруюють: Вінцит 050 CS (2,0 л/т), Вітавакс 200 ФФ (2,5 л/т), Максим 025 FS (1,0 л/т), Стиракс (2,5 л/т). При обробці насіння ризоторфіном або іншими бактеріальними препаратами протруєння проводять у день посіву. Посіви ранніх строків сівби менше уражуються хворобами та менше пошкоджуються гороховою плодожеркою.


Ґрунтові гербіциди застосовують у тих випадках, коли є впевненість у сильній забур’яненості поля: Дуал Голд 960 ЕС (1,6 л/га), Юпітер (0,5–0,75 л/ га), Гезагард 500 FW (2,0 л/га) та ін. У більшості випадків використовують післясходові гербіциди. Проти однорічних дводольних бур’янів застосовують: Агрітокс (0,5 л/га), Набоб (2,0–3,0 л/га), Базагран (3,0 л/га) та ін. Проти однорічних злакових — Пантера (1,0–1,5 л/га), Селект 120 (0,4–0,8 л/га), Фюзілад Форте 150 ЕС (0,5–1,0 л/га) та ін.


Сходам гороху значної шкоди завдають жуки бульбочкових довгоносиків. Сильні пошкодження сім’ядольних листків і точки росту призводять до загибелі рослин. Личинки довгоносиків живляться бактеріальною тканиною бульбочок та корінням, що знижує продуктивність бульбочкових бактерій і зменшує накопичення азоту в ґрунті. Проти жуків бульбочкових довгоносиків (ЕПШ — 10–15 екз./м²) у фазі сходів проводять обприскування крайових смуг посівів: Сумі-альфа (0,3 л/га), Карате Зеон 050 SC (0,125 л/га).


Проти горохової попелиці (ЕПШ — 250–300 особин/10 помахів сачком) оптимальний строк проведення обприскування — масова бутонізація. Гороховий зерноїд (ЕПШ — 15–20 екз./м²) пошкоджує тільки горох. Масове заселення посівів гороху гороховим зерноїдом починається на самому початку цвітіння. Це сигнал для початку хімічних обробок посівів проти цього шкідника. Проводять суцільну обробку площ, на яких чисельність попелиці та зерноїду вище ЕПШ. Застосовують один з інсектицидів: Данадим стабільний (1,0 л/га), Карате Зеон 050 CS (0,2 л/га), Фастак (0,25 л/га) та ін.


За сприятливих метеорологічних умов для попередження розвитку хвороб посіви гороху потребують застосування фунгіцидів. У період масової бутонізації або на початку цвітіння при появі перших ознак аскохітозу, іржі, борошнистої роси обприскують Альто Супер 330 ЕС (0,5 л/га). Фунгіциди перш за все потрібно застосовувати на площах, де внесені добрива й очікується одержання урожаю зерна не нижче 3,5–4,0 т/га.


При побурінні 70–75% бобів проводять десикацію: Вулкан Плюс (2,5 л/га), Домінатор 360 (3,0 л/га), Раундап (3,0 л/га). Цей захід зупиняє розвиток і розповсюдження хвороб, висушує бур’яни, що полегшує збирання і знищує насіння бур’янів.


Віталій ІЩЕНКОканд. с.-г. наук, заступник директора

з наукової роботи, завідувач лабораторією селекції і

насінництва зернових і технічних культур

Галина КОЗЕЛЕЦЬканд. с.-г. наук, старший

науковий співробітник лабораторії селекції і

насінництва зернових і технічних культур

Олег ГАЙДЕНКОканд. техн. наук, учений

секретар, завідувач науково-технологічним

відділом селекції, насінництва і трансферу інновацій

Кіровоградська ДСГДС НААН

svidome

 17 серпня 2022
Через ціни на комерційний газ цьогоріч ще 10 цукрових заводів працювати не будуть, тобто запуститься лише 22 заводи по всій Україні.
Через ціни на комерційний газ цьогоріч ще 10 цукрових заводів працювати не будуть, тобто запуститься лише 22 заводи по всій Україні.
17 серпня 2022
 17 серпня 2022
У серпневому балансі по олійним культурам на 2022/23 МР експерти USDA різко підвищили прогноз світового виробництва ріпаку, насамперед завдяки збільшенню врожаю в Канаді у порівнянні з минулим роком на 60%, що на 15% перевищить середньорічний показник, а також нарощуванню виробництва в країнах ЄС, Україні та Австралії внаслідок високих світових цін.
У серпневому балансі по олійним культурам на 2022/23 МР експерти USDA різко підвищили прогноз світового виробництва ріпаку, насамперед завдяки збільшенню врожаю в Канаді у порівнянні з минулим роком на 60%, що на 15% перевищить середньорічний показник, а також нарощуванню виробництва в країнах ЄС, Україні та Австралії внаслідок високих світових ...
17 серпня 2022
 17 серпня 2022
Українське агропідприємство «Бонелет» планує восени висадити в Одеському районі 11,4 га яблунево-грушевого саду. Закладка саду пройде завдяки гранту урядової програми «еРобота» зі створення або розвитку садівництва, виноградарства та виробництва ягід.
Українське агропідприємство «Бонелет» планує восени висадити в Одеському районі 11,4 га яблунево-грушевого саду. Закладка саду пройде завдяки гранту урядової програми «еРобота» зі створення або розвитку садівництва, виноградарства та виробництва ягід.
17 серпня 2022
 17 серпня 2022
Мрієте зібрати врожай швидко, якісно та найголовніше – з мінімальними втратами? Нова лінійка комбайнів Axial-Flow 250, бренду CASE IH, безпосередньо американського виробництва, дозволяє отримати надвисоку продуктивність та забезпечити якісний обмолот будь-якої культури.
Мрієте зібрати врожай швидко, якісно та найголовніше – з мінімальними втратами? Нова лінійка комбайнів Axial-Flow 250, бренду CASE IH, безпосередньо американського виробництва, дозволяє отримати надвисоку продуктивність та забезпечити якісний обмолот будь-якої культури.
17 серпня 2022
 17 серпня 2022
Кабінет Міністрів України затвердив порядок використання коштів, які спрямовуються на підтримку сільськогосподарських виробників.
Кабінет Міністрів України затвердив порядок використання коштів, які спрямовуються на підтримку сільськогосподарських виробників.
17 серпня 2022
 17 серпня 2022
Універсальний дискатор SWIFTERDISC від BEDNAR забезпечує високу якість обробітку, адаптованість до екстремальних умов роботи та низькі експлуатаційні витрати. Це дозволяє досягнути бажаного результату, заощадивши кошти.
Універсальний дискатор SWIFTERDISC від BEDNAR забезпечує високу якість обробітку, адаптованість до екстремальних умов роботи та низькі експлуатаційні витрати. Це дозволяє досягнути бажаного результату, заощадивши кошти.
17 серпня 2022

Please publish modules in offcanvas position.