Земельні питання

Земельні питання

/ Економічний гектар / Вівторок, 08 січня 2019 12:48

Аграрний сектор у динаміці землекористування і розмірах господарської діяльності

Концентрація землекористування

Останніми роками у вітчизняному аграрному секторі спостерігаються значні зрушення у розмірах господарської діяльності, динаміці виробництва та структурі землекористування. Динаміка змін у сільському господарстві останніми роками суттєво прискорилася. Нині аграрний сектор економіки України зазнає істотних зрушень, які пов’язані з переходом його до якісно нового етапу розвитку на основі процесу системної трансформації форм власності і земельних відносин. Попереднім результатом проведених аграрної та земельної реформ стало зростання обсягів виробництва валової продукції сільського господарства, продуктивності праці та рівня прибутковості.

Сучасні аспекти функціонування вітчизняного аграрного сектору економіки характеризуються зміною парадигми розвитку, яка означає перехід від кількісної її форми на якісно нову, безпосередньо пов’язану з іншими структурними пріоритетами. Тобто відбувається не просто зростання валової продукції кількісно, але й збільшення створюваною нею валової доданої вартості. Саме суттєве зростання валової доданої вартості продукції сільського господарства є визначальною ознакою якісної зміни парадигми розвитку галузі. Зростає також частка аграрних підприємств у структурі валового виробництва сільськогосподарської продукції. Підвищується інтенсивність виробництва валової продукції на одиницю земельних угідь, а також продуктивність праці.

Водночас, досить помітні зміни спостерігаються передусім у структурі землекористування сільськогосподарських підприємств. Останнім часом аграрні підприємства використовують до 50% усіх земельних угідь країни, а тому аналіз їх структури за основними групами господарств представляє значний інтерес для розуміння фактичного стану справ у цій сфері.

Якщо порівнювати статистичні дані про структуру землекористування аграрних підприємств у розрізі розподілу і групування їх за площею сільськогосподарських угідь у 2012 р. і 2017 рр., то можна чітко простежити основні тенденції зміни питомої ваги кожної із них (діагр. 1).

 

Діагр. 1. Групування аграрних підприємств України за розмірами сільськогосподарських угідь у землекористуванні

24 391 14 1Джерело: складено за даними Держслужби статистики України

 

Насамперед чітко простежується тенденція зростання концентрації землекористування у великих сільськогосподарських підприємствах, що, як правило, входять до агрохолдингів. Зокрема, якщо у 2012 р. їх частка у структурі усіх сільськогосподарських угідь в аграрних підприємствах загалом сягала 15,3%, то у ­2017-му вже зросла до 18,3%. Проте досить суттєве зменшення вказаної частки спостерігає­ться у групі господарств із середньою за розміром площею сільськогосподарських угідь від 3000 до 5000 га, а також у великих агроформуваннях (від 5000 до 10000 га).

Без суттєвих змін залишаю­ться невеликі господарства із площею сільськогосподарських угідь від 5 до 100 га, тоді як її збільшення відбулося в групі із площею від 500 до 1000 га, а також від 1000 до 2000 га.

Аналіз фактичного розподілу аграрних підприємств України за розміром сільськогосподарських угідь на кінець 2017 року свідчить про формування у землекористуванні двох великих груп. У першу входять середні за розміром сільськогосподарські підприємства із земельною площею від 1000 до 3000 га, які займають у загальній її структурі частку в 31,1%, тоді як в другу групу доцільно включити великі господарства із площею понад 7000 га. Їх питома вага в загальній структурі усіх сільськогосподарських угідь аграрних підприємств України в 2017 р. досягла 31,6%. Разом на ці дві групи господарств припадає 62,7% усієї площі сільськогосподарських угідь, що використовується в аграрному виробництві (табл. 1).

 

Таблиця 1. Розподіл аграрних підприємств України за розміром сільськогосподарських угідь станом на 01.11. 2017 року

24 391 14 2Джерело: складено за даними Держслужби статистики України

 

Досить значну частку в землекористуванні займають великі фермерські господарства із середнім розміром сільськогосподарських угідь понад 1000 га. Із 4580,1 тис. га, що використовуються тими, які обліковую­ться у групі сільськогосподарських підприємств, питома вага тієї їх частки із площею понад 1000 га у загальній структурі сановить 39,6%.

 

Розміри господарської діяльності

Досліджуючи розміри господарської діяльності, встановлено, що у цілому загальна кількість суб’єктів господарювання за видом економічної діяльності «сільське, лісове та рибне господарство» у 2017 році сягала 76593 одиниць. З цієї кількості на юридичні особи-підприємства припадало 50115, а на фізичні — 26478 (табл. 2).

 

Таблиця 2. Фінансові результати до оподаткування за видом економічної діяльності «сільське, лісове та рибне господарство» у 2017 році

24 391 16 2Джерело: складено за даними Держслужби статистики України

 

За рівнем економічної ефективності, що оцінювався за питомою часткою до загальної кількості господарств, які одержали прибуток, великі і середні підприємства мали порівняно дещо кращі показники, ніж малі їх форми господарювання.

Однак за обсягом реалізованої продукції (товарів, послуг) із розрахунку на 1 зайнятого середньостатистичного працівника, середні і малі підприємства суттєво не відрізнялися, тоді як у великих він був майже вдвічі вищим і становив 1,414 млн грн.

Варто зазначити, що за нинішніх ринкових умов сформувалася сучасна економічна й інституціональна система ведення сільського господарства, яка для забезпечення стійкого збалансованого розвитку агросфери потребує діяльності як великих і середніх форм господарювання, так і малих.

З іншого боку, сталий розвиток аграрної сфери економіки потребує також збалансованого поєднання різних форм господарювання у сільському господарстві на засадах забезпечення організації селозберігальних моделей ведення агробізнесу з оптимальним поєднанням факторів виробництва і напрямів спеціалізації.

При цьому розвиток аграрного сектору за умов глобальних кліматичних змін і економічних зрушень має бути спрямований на вирішення комплексу проблем із забезпечення продовольчої безпеки держави, формування нових екологічно збалансованих та високопродуктивних зональних агроекосистем, підвищення рівня добробуту мешканців сільських територій і конкурентоспроможності аграрної продукції.

 

Юрій КЕРНАСЮК, канд. економ. наук, старший
науковий співробітник лабораторії маркетингу,
економічного аналізу та захисту інтелектуальної
власності Інституту сільського господарства Степу
НААН, сільськогосподарський експерт-дорадник з
питань економічних та управління підприємствами

 13 грудня 2019
У структурі українського експорту бобових продовжує домінувати нут і квасоля. На сьогодні також активно продається сочевиця.
У структурі українського експорту бобових продовжує домінувати нут і квасоля. На сьогодні також активно продається сочевиця.
13 грудня 2019
 13 грудня 2019
Національна академія аграрних наук України підготувала пропозиції для Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України щодо передачі в оренду через систему ProZorro цілісних майнових комплексів загальною площею 150 тис. га.
Національна академія аграрних наук України підготувала пропозиції для Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України щодо передачі в оренду через систему ProZorro цілісних майнових комплексів загальною площею 150 тис. га.
13 грудня 2019
 13 грудня 2019
У Херсонській області на території Агрофірми радгоспу «Білозерський» розпочались зважувальні та відвантажувальні роботи агрохімікатів.
У Херсонській області на території Агрофірми радгоспу «Білозерський» розпочались зважувальні та відвантажувальні роботи агрохімікатів.
13 грудня 2019
 13 грудня 2019
Ціни на українську моркву від початку вересня знизились майже в 2 рази.
Ціни на українську моркву від початку вересня знизились майже в 2 рази.
13 грудня 2019
 13 грудня 2019
Фонд державного майна України оприлюднив повний перелік об’єктів, що підлягають приватизації. Він включає різні об’єкти малої приватизації по всій території України – порти, бази відпочинку, гаражі, їдальні та лазні.
Фонд державного майна України оприлюднив повний перелік об’єктів, що підлягають приватизації. Він включає різні об’єкти малої приватизації по всій території України – порти, бази відпочинку, гаражі, їдальні та лазні.
13 грудня 2019
 13 грудня 2019
В Харкові на базі машинобудівного підприємства ТОВ "Укр.Агро-сервіс" пройшло випробування першої вітчизняної лінії переробки луб’яних культур.
В Харкові на базі машинобудівного підприємства ТОВ "Укр.Агро-сервіс" пройшло випробування першої вітчизняної лінії переробки луб’яних культур.
13 грудня 2019

Please publish modules in offcanvas position.