Розміри аграрного виробництва в Україні

/ Економічний гектар / Понеділок, 13 червня 2016 12:18
Ю. В. КЕРНАСЮК, канд. економ. наук, 
старший науковий співробітник лабораторії маркетингу,
економічного аналізу та захисту інтелектуальної власності 
Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН
За останні роки вітчизняний аграрний сектор суттєво наростив не лише валові обсяги виробництва сільськогосподарської продукції, але й показники його концентрації. Водночас, для забезпечення стійкого збалансованого розвитку агросфери необхідно на науково обґрунтованій основі підтримувати розвиток як великих і середніх форм господарювання, так і малих.

 

Сучасний вимір вітчизняного
аграрного виробництва
Сучасна економічна й інституціональна система ведення сільського господарства, що виникла в процесі реформування аграрного сектору, характеризується багатоукладністю форм господарювання та досить значною їх варіацією за середнім розміром землекористування, а також концентрацією виробництва продукції.
 
Оцінюючи ефективність різних форм господарювання, необхідно враховувати дуалістичну природу її прояву. Адже з підвищенням розмірів господарств зростає не лише масштаб виробництва і його економічна ефективність, але мають місце негативні соціальні наслідки, тоді як частково середнім і більшості малим формам господарювання, як правило, складно конкурувати на рівних з великими підприємствами корпоративного типу за технологічним оснащенням та обсягом капіталу, але вони забезпечують порівняно кращу адаптивність на ринку і зайнятість сільського населення у сферах трудомістких видів продукції.
 
Загальновідомо, що чим вищий рівень концентрації виробництва, тим повніше розкриваються окремі переваги від спеціалізації у сільському господарстві, зокрема, у частині більш ефективного застосування технічних засобів і використання інноваційних технологій, внаслідок чого не лише підвищується продуктивність праці, але й знижується собівартість продукції, покращується її якість. А це в результаті впливає на рівень прибутковості сільськогосподарської діяльності в цілому і на рівні окремих галузей.
 
Вітчизняне сільське господарство має високий рівень інтенсивності аграрного виробництва, що відображується як у розмірах сільськогосподарської освоєності земель, так і в обсягах валової продукції.
 
За останні роки в Україні тенденції до підвищення рівня концентрації сільськогосподарського виробництва стали більш виразні.
 
Особливості концентрації виробництва
зерна і соняшнику
Переконливим свідченням поглиблення процесів концентрації вітчизняного аграрного виробництва є результати комплексної оцінки цього питання на прикладі аналізу вирощування зернових культур і соняшнику в сільськогосподарських підприємствах України за 2015 р.
 
Аналіз розподілу сільськогосподарських підприємств за валовим збором зернових і зернобобових культур в 2015 р. показав, що найбільшою (8495 господарств, або 24,6% від загальної їх кількості) виявилася група з обсягом виробництва 50,1–200 т продукції з розрахунку на одне господарство.
 
Серед 34505 сільськогосподарських підприємств, які звітували згідно з даними державного статистичного спостереження за формою № 29-сг (річна) «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду», найменший обсяг виробництва зерна (до 5 т з розрахунку на одне господарство) спостерігався у 1540, або 4,5% від їх загальної чисельності, а найвищий (більше 5000 т) — у 2410, тобто 7% відповідно.
 
Певний інтерес може представляти порівняння аграрних підприємств за рівнем концентрації виробництва продукції у різних групах (діагр. 1).
 
Діаграма 1. Відносна концентрація виробництва зернових і
зернобобових культур у сільськогосподарських підприємствах
України в 2015 р.

Джерело: ранжовано на основі даних Державної служби статистики України

Так, минулого року близько 64,7% всього валового збору зернових і зернобобових культур було отримано в 7% підприємств із середнім обсягом виробництва більше 5000 т. Окрім цього, питома вага 8% підприємств із середнім обсягом виробництва від 2000,1 до 5000 т у загальному валовому зборі зернових і зернобобових культур становила 19,1%. Разом ці дві групи забезпечили майже 83,8% усього виробництва зерна.
 
Досить цікавим є співставлення сільськогосподарських підприємств за співвідношенням розміру зібраної площі і валового збору зернових і зернобобових культур (діагр. 2).
 
Діаграма 2. Взаємозв’язок між концентрацією розміру
зібраної площі і валового збору зернових і зернобобових
культур у сільськогосподарських підприємствах України в 2015 р.

Джерело: ранжовано на основі даних Державної служби статистики України

Чітко простежується тенденція зміни ефективності при порівнянні відношення використання земельних ресурсів і їх продуктивності із підвищенням рівня концентрації виробництва зерна в різних групах підприємств. Зокрема, якщо в першій групі підприємств із середнім розміром зібраної площі до 50 га її частка сягала 3,6% до загального показника, а валовий збір — 2%, то в останній групі із розміром більше 3000 га, відповідно 23% і 28,9%. Тобто відносна продуктивність використання земельних ресурсів у першій групі (до 50 га) була нижчою, ніж в останній (більше 3000 га). Адже за розрахунками відносна частка 1% зібраної площі у сільськогосподарських підприємствах з розміром до 50 га забезпечувала лише 0,55% валового збору до загального його обсягу, тоді як для більш ніж 3000 га це співвідношення становило відповідно 1% і 1,26%. Іншими словами, продуктивність (за критерієм виходу валового виробництва з 1 га) використання земельних ресурсів в останній групі виявилася майже в 1,26 разу вищою, ніж у першій.
 
При цьому варто відзначити, що коефіцієнт відносної ефективності використання земельних ресурсів і їх продуктивності при вирощуванні зернових культур за даними 2015 р. майже вирівнювався в групі із середнім розміром зібраної площі 1000,01–2000,00 га.
 
Другою, не менш важливою сільськогосподарською культурою, для вітчизняного агробізнесу є соняшник. Вирощуванням його торік займалися 20371 сільськогосподарських підприємств.
 
Порівняльний аналіз розподілу сільськогосподарських підприємств України за валовим збором соняшнику в 2015 р. показав, що найбільшою (4238 господарств, або 20,9% від загальної їх кількості) була група з обсягом виробництва 50,1–200 т із розрахунку на одне господарство.
 
Найменший обсяг виробництва насіння соняшнику (до 5 т із розрахунку на одне господарство) спостерігався у 934 підприємствах, або 4,6% від їх загальної чисельності, а найвищий (більше 5000 т) — у 208, тобто 1% відповідно.
 
Не меншу зацікавленість викликає порівняння аграрних підприємств за рівнем концентрації виробництва соняшнику в різних групах (діагр. 3).
 
Діаграма 3. Відносна концентрація виробництва насіння
соняшнику у сільськогосподарських підприємствах України в 2015 р.
Джерело: ранжовано на основі даних Державної служби статистики України
 
На відміну від зернових культур, рівень концентрації вирощування соняшнику є більш рівномірним.
 
У групі з середнім розміром виробництва більше 5000 т на одне підприємство близько 17,9% всього валового збору припадало на 1% господарств від усієї їх кількості, від 2000,1 до 5000 т, відповідно 4,7% і 29,6%, а від 1000,1 до 2000 т — 7,2% і 21,5%.
 
При вирощуванні соняшнику порівняльна ефективність відношення ресурсів і їх продуктивності використання із підвищенням рівня концентрації виробництва виявилася менш вираженою, ніж у зерновій галузі.
 
Діаграма 4. Взаємозв’язок між концентрацією розміру
зібраної площі і валового збору соняшнику у
сільськогосподарських підприємствах України в 2015 р.
Джерело: ранжовано на основі даних Державної служби статистики України
 
Якщо в першій групі підприємств із середнім розміром зібраної площі до 50 га її частка становила 5,6% до загального показника, а валовий збір — 3,6%, то в останній групі із розміром більше 3000 га відповідно порівну — 8,2%. Тобто, аналізуючи цю проблему на рівні галузі, можна дійти висновку, що у першій групі для виробництва соняшнику було задіяно значно більше земельних ресурсів порівняно з іншими групами. З іншого боку, в групі підприємств із середнім розміром зібраної площі від 100,01 га до 250 га ці показники вирівнювалися, а в інших — суттєвих переваг жодний з них не мав. Це дозволяє з певним застереженням стверджувати, що суто екстенсивне нарощування посівних площ при вирощуванні соняшнику без використання фактору інтенсифікації не дає бажаного ефекту підвищення продуктивності, як у випадку із зерновими і зернобобовими культурами.
 
Про це свідчить також і порівняння середніх показників урожайності зернових культур та соняшнику у різних за розміром зібраної площі групах сільськогосподарських підприємств (діагр. 5).
 
Діаграма 5. Порівняння урожайності вирощування зернових
культур і соняшнику у сільськогосподарських підприємствах України за 2015 р.
 
Звичайно, для більш достовірних висновків бажано використати з метою порівняння статистичні дані щонайменше за три роки. Водночас, отримані в процесі цього аналізу висновки є попередніми і дозволяють відстежити загальну поточну ситуацію із рівнем концентрації аграрного виробництва.
 
Практика успішної економічної діяльності багатьох віт­чизняних аграрних підприємств свідчить про те, що їх ефективне функціонування в умовах конкурентного ринкового середовища забезпечується за рахунок раціонального використання наявного ресурсного потенціалу шляхом оптимізації розмірів, впровадження перспективних технологій виробництва продукції і прийняття оптимальних управлінських рішень.

1

 17 липня 2019
В Україні зростання вартості часник можливе лише наприкінці осені, зараз він буде тільки дешевшати.
В Україні зростання вартості часник можливе лише наприкінці осені, зараз він буде тільки дешевшати.
17 липня 2019
 17 липня 2019
З початку травня 2019 року на українському експортному ринку (базис FOB) зберігається тенденція до поступового зростання цін на кукурудзу.
З початку травня 2019 року на українському експортному ринку (базис FOB) зберігається тенденція до поступового зростання цін на кукурудзу.
17 липня 2019
 17 липня 2019
Загальний обсяг перевезень вантажів Дніпром у 2019 році склав 4,2 млн тонн, що на 1,2 млн тонн більше, ніж у першому півріччі минулого руку.
Загальний обсяг перевезень вантажів Дніпром у 2019 році склав 4,2 млн тонн, що на 1,2 млн тонн більше, ніж у першому півріччі минулого руку.
17 липня 2019
 17 липня 2019
На поточному тижні ціни на українські помідори встановили новий рекорд.
На поточному тижні ціни на українські помідори встановили новий рекорд.
17 липня 2019
 17 липня 2019
Державна фіскальна служба розробила та оприлюднила проект наказу Мінфіну, яким затверджуються зміни до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 
Державна фіскальна служба розробила та оприлюднила проект наказу Мінфіну, яким затверджуються зміни до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 
17 липня 2019
 17 липня 2019
Компанія ALFA Smart Agro продовжує розвивати напрямок трейдингу агропродукцією і цього сезону запроваджує новий інструмент – укладання договорів в іноземній валюті.
Компанія ALFA Smart Agro продовжує розвивати напрямок трейдингу агропродукцією і цього сезону запроваджує новий інструмент – укладання договорів в іноземній валюті.
17 липня 2019

Please publish modules in offcanvas position.