Агроінвестиції у сталий розвиток

/ Економічний гектар / П'ятниця, 30 вересня 2016 12:07
Юрій КЕРНАСЮКканд. екон. наук,
старший науковий співробітник лабораторії
маркетингу, економічного аналізу та захисту
інтелектуальної власності
Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН
Забезпечення ефективного і конкурентоспроможного розвитку галузі сільськогосподарського виробництва та збереження сталої динаміки на засадах ринкових відносин і інноваційної моделі прибуткової господарської діяльності потребує залучення інвестицій. Останніми роками, попри складну фінансово-економічну ситуацію, вітчизняний аграрний сектор залишається одним із найбільш привабливих напрямів вкладання капіталу.

 


Інвестиції –запорука сталого
розвитку агробізнесу
Сучасний агробізнес, який функціонує на засадах конкурентних відносин і прибуткової господарської економічної діяльності, постійно потребує залучення інвестицій для сталого розвитку і ефективного використання основних факторів сільськогосподарського виробництва — землі, праці, капіталу та підприємницьких здібностей.

Інвестиції в широкому розумінні передусім є довгостроковим вкладенням капіталу у підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку. Водночас, інвестиції є також основою забезпечення сталого розвитку виробничої діяльності в будь-якій сфері економіки, зокрема і в сільському господарстві.

У Законі України «Про інвестиційну діяльність» під інвестиціями прийнято вважати всі види майнових і інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект. Інвестиції у відтворення основних фондів і на приріст матеріально-виробничих запасів здійснюються у формі капітальних вкладень.

Згідно з чинною методологією, прийнятою Державною службою статистики України, до капітальних інвестицій належать інвестиції у нові і наявні матеріальні та нематеріальні активи, які були придбані, зокрема за договором фінансового лізингу, або створені для власного використання зі строком служби більше одного року, включаючи невироблені активи (земля, авторські права, ліцензії, патенти, гудвіли тощо), а також витрати на будівництво житла для подальшого продажу (передачі). Також до показника капітальних інвестицій належать витрати, які пов’язані з поліпшенням об’єкта, що призводять до збільшення його строку служби або виробничої потужності, та не належать до витрат на технічне обслуговування та поточні ремонти.

Вітчизняний аграрний сектор за останні роки суттєво збільшив обсяги виробництва валової продукції сільського господарства, що стало можливим також завдяки позитивній динаміці зростання капітальних інвестицій, частка яких в агробізнесі становить близько 10,0–15,8% від усього обсягу їх освоєння в національній економіці країни (діагр. 1).
 
Діагр. 1. Динаміка росту капітальних інвестицій у галузі
сільського, лісового і рибного господарств України
впродовж 2013–2015 рр. та І кварталу 2016 р.
Джерело: Розраховано за даними Державної служби
статистики України (без інформації АР Крим через
відсутність даних за 2014–2015 рр.)

При цьому простежується зростання питомої ваги інвестицій у галузі сільського, лісового і рибного господарств до загального їх обсягу освоєння в національній економіці, що свідчить про високу економічну привабливість галузі для вкладання капіталу попри складну соціально-економічну ситуацію в країні, доволі високу ризикованість ведення агробізнесу з точки зору непередбачуваності кон’юнктури ринку, мінливості погодних умов року та глобальних кліматичних змін.

Загалом капітальні інвестиції не лише визначають розвиток матеріально-технічної бази господарств, але і є суттєвим фактором забезпечення конкурентних переваг сільськогосподарського виробництва як на внутрішньому, так і зовнішніх ринках світу в середньо- і довгостроковій перспективі.

Агроінвестиції в І кварталі 2016 р.
У січні-березні 2016 р. освоєні обсяги капітальних інвестицій у сільське, лісове і рибне господарства загалом становили майже 6,9 млрд грн (13,5% від загального обсягу усіх капітальних інвестицій), і зросли порівняно з аналогічним періодом минулого року майже на 156,5%.

В окремих регіонах питома вага капітальних інвестицій у сільське, лісове та рибне господарства є досить вагомою порівняно із загальним обсягом їх освоєння в економіці. Зокрема, ця частка у Херсонській області займає більше 50% до їх обсягу у всіх галузях, а у Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Черкаській і Чернігівській областях — від 30% до 50%.

За даними аналізу інформації Державної служби статистики України, в І кварталі поточного року близько 60% усіх аграрних інвестицій освоєно в 9 областях: Полтавській (9,1% до загального їх обсягу в країні), Кіровоградській (7,6%), Київській (7,3%), Харківській (7,2%), Дніпропетровській (7,2%), Херсонській (6,2%), Вінницькій (5,8%), Черкаській (5,1%) і Сумській (5,1%). Зазначені регіони забезпечують найбільші обсяги приросту виробництва валової продукції сільського господарства.

Регіональні тренди агроінвестицій
Лідерами за темпами освоєння агроінвестицій в останні роки є Волинська (310,4% зростання в 2013–2015 рр.), Запорізька (251,8%), Херсонська (233,9%), Івано-Франківська (225,2%), Миколаївська (211,7%) і Одеська (206,7%) області, де зазначений показник більш ніж удвічі перевищував середнє його значення в країні (діагр. 2).
 
Діагр. 2. Лідери регіонального зростання агроінвестицій в 2013–2015 рр.
Джерело: Розраховано за даними Державної служби статистики
України (без інформації АР Крим через відсутність даних за 2014–2015 рр.)

Водночас, в абсолютному вимірі найбільший приріст інвестицій в галузі сільського, лісового і рибного господарства забезпечили в Київській — близько 1,3 млрд грн, Вінницькій — 0,9 млрд грн і по 0,8 млрд грн окремо в Харківській, Кіровоградській та Запорізькій областях.

Якщо порівнювати регіони за усією сумою освоєних в аграрному секторі економіки за три останні роки інвестицій впродовж аналізованого періоду, то на перше місце вийшла Київська область із сумою 6 млрд грн, далі з незначним відставанням Полтавська — 5,5 млрд грн, Вінницька — 5,0 млрд грн, Кіровоградська — 4,2 млрд грн і Дніпропетровська — 4,1 млрд грн. Ці регіони також є одними з найбільш потужних виробників зерна, соняшнику, а також продукції тваринництва, що підтверджує наявний взаємозв’язок між обсягом капітальних інвестицій та одержуваної продукції.

На зональному рівні найбільшу частку освоєння інвестицій в агробізнес за вказаний період забезпечили сільськогосподарські підприємства Лісостепової зони — 52,3%, тоді як в Степовій — 30,7% і Поліській лише 17,0% (діагр. 3).
 
Діагр. 3. Зональний розподіл агроінвестицій в Україні за 2013–2015 рр.
Джерело: Розраховано за даними Державної служби статистики
України (без інформації АР Крим через відсутність даних за 2014–2015 рр.)

У Лісостеповій зоні окремо слід виділити Київську область і м. Київ, питома вага яких в загальному обсязі освоєння інвестицій у галузі сільського, лісового та рибного господарства становить відповідно 8,9 і 3,0%

Ефективність інвестицій в агробізнес
Інвестиції є важливою умовою забезпечення ефективного сталого розвитку аграрної сфери як окремого регіону чи їх групи, так і країни в цілому, підвищення рівня якості життя сільського населення і його зайнятості, оновлення технічної і матеріально-технологічної бази в сільськогосподарському виробництві, а також зростання конкурентоспроможності продукції.

Для порівняльної оцінки ефективності освоєння інвестицій в агробізнесі можна скористатися виробничою регресійною функцією ступеневого типу, яку було отримано на основі аналізу досліджуваних областей і статистичної обробки їх даних за період 2013–2015 рр. (діагр. 4).
 
Діагр. 4. Ефективність освоєння агроінвестицій в регіонах
України та окремо в зоні Степу, середнє за 2013–2015 рр.

Як результативний показник, що характеризує загалом ефективність освоєння інвестицій в галузі сільського, лісового і рибного господарств, взято обсяг виробництва валової продукції сільського господарства в аграрних підприємствах з розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь в постійних цінах 2010 р. Факторним показником є обсяг освоєння інвестицій в галузі сільського, лісового і рибного господарства з розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь у фактичних цінах кожного року.

Зрозуміло, є певні застереження щодо порівняння показників у постійних і фактичних цінах. Зокрема, при певних умовах порівнюючи показники в різних цінах більш ніж за п’ять років, доцільно приводити їх співставлення до базового року, використовуючи спеціальний інструментарій у вигляді коригувального дефлятора на індекс інфляції. Однак у випадку для цих показників з періодом в три роки можна об’єктивно оцінити наявність взаємозв’язку між обсягом освоєння інвестицій і їх ефективністю, використовуючи фактичні і постійні ціни. Адже при цьому враховується саме стохастичний характер впливу окремих процесів, які супроводжують розвиток сільського господарства в ринковому середовищі. Тим самим у короткостроковому періоді можливо оцінити в часі також і додатково очікуваний ефект від залучення інвестицій з урахуванням зональних умов і інших чинників екзогенного та ендогенного характеру впливу.

Аналізуючи отриману парну регресійну функцію залежності рівня валового виробництва продукції сільського господарства від обсягу освоєння агроінвестицій в регіонах України та окремо — для зони Степу можна побачити, що сила його впливу є різною. Відносний ефект величини впливу фактору на результативний показник можна оцінити за коефіцієнтом еластичності.

Якщо загалом в досліджуваних регіонах України з розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь 1% зростання інвестицій в аграрному секторі економіки забезпечував аналогічний приріст виробництва валової продукції в середньому на 0,6%, то в Степовій зоні — лише на 0,5%. При цьому коефіцієнтом детермінації ці зміни валової продуктивності сільськогосподарського виробництва на 79,1% в цілому, і відповідно для зони Степу — на 82,0% пояснювалися за рахунок означеного фактору — обсягу освоєння у регіонах капітальних інвестицій.

Варто окремо зауважити, що за результатами проведеної оцінки показників 2013–2015 рр., у степових регіонах абсолютна продуктивна віддача валової продукції на одиницю земельних угідь залежно від розміру освоєння капітальних інвестицій виявилася порівняно нижчою, ніж в інших природно-економічних зонах країни. Це наочно можна побачити на діагр. 4, де виробнича функція для Степової зони показана однією неперервною лінією регресії, тоді як загалом усіх регіонів України зони Лісостепу і Полісся — пунктирною.

Перспективи розвитку і розширення
інвестицій в агробізнес
Сьогодні вже зрозуміло, що лише за рахунок використання наявного ресурсу вітчизняних чорноземів і досить сприятливого клімату, як це було в минулі роки, не можливо підтримувати стале динамічне підвищення врожайності та валових зборів сільськогосподарських культур.

Як свідчить вітчизняний та іноземний досвід, у сучасному сільському господарстві високих результатів господарювання можна досягти лише за рахунок взаємовигідного поєднання трьох важливих складових успіху в цій сфері діяльності: використання розробок аграрної науки, стимулювання зацікавленості агробізнесу у їх впровадженні та гідної державної фінансової підтримки галузі.

У ХХІ ст. сталий розвиток вітчизняної агросфери можливо буде забезпечити лише за рахунок використання нових високопродуктивних і посухостійких сортів сільськогосподарських культур, застосування інноваційних технологій і сучасних технічних засобів, що вимагає залучення значних капітальних інвестицій в галузь.

17bbffa263551ac879b30ab411df2d7c

 10 липня 2020
Група виробників «Херсонський кавун» спільно зі спеціалістом з розвитку плодоовочевого ланцюга UHBDP Валерієм Федоренко, ГО «Земля Тарії» та Vital Trading розробили унікальний контейнер, спеціально призначений для перевезення баштанних, що забезпечує тривалу лежкість свіжої продукції.
Група виробників «Херсонський кавун» спільно зі спеціалістом з розвитку плодоовочевого ланцюга UHBDP Валерієм Федоренко, ГО «Земля Тарії» та Vital Trading розробили унікальний контейнер, спеціально призначений для перевезення баштанних, що забезпечує тривалу лежкість свіжої продукції.
10 липня 2020
 10 липня 2020
Протягом січня-квітня 2020 року Україною поставлено на зовнішні ринки 191,7 тонни живої та свіжої (охолодженої) риби на 238,9 тис. доларів.
Протягом січня-квітня 2020 року Україною поставлено на зовнішні ринки 191,7 тонни живої та свіжої (охолодженої) риби на 238,9 тис. доларів.
10 липня 2020
 10 липня 2020
Фермер з Бессарабії Дмитро Євдокимов цьогоріч отримав щедрий урожай гібрида суниці садової (полуниці) та суниці лісової – «суницеполуниці» сорту Купчиха.
Фермер з Бессарабії Дмитро Євдокимов цьогоріч отримав щедрий урожай гібрида суниці садової (полуниці) та суниці лісової – «суницеполуниці» сорту Купчиха.
10 липня 2020
 10 липня 2020
У першому півріччі 2020 року споживання електроенергії в Україні зменшилось на 4,9% – до 58,6 млрд кВт-год, у порівнянні із аналогічним періодом минулого року (61,6 млрд кВт-год).
У першому півріччі 2020 року споживання електроенергії в Україні зменшилось на 4,9% – до 58,6 млрд кВт-год, у порівнянні із аналогічним періодом минулого року (61,6 млрд кВт-год).
10 липня 2020
 09 липня 2020
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства повністю перезапускає експортно-кредитне агентство, яке з липня місяця поточного року вже почне підписувати перші договори по страхуванню ризиків українських компаній-експортерів.
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства повністю перезапускає експортно-кредитне агентство, яке з липня місяця поточного року вже почне підписувати перші договори по страхуванню ризиків українських компаній-експортерів.
09 липня 2020
 09 липня 2020
У південних та східних областях України на окремих площах спостерігається денне в’янення соняшника, який увійшов у фазу масового цвітіння.
У південних та східних областях України на окремих площах спостерігається денне в’янення соняшника, який увійшов у фазу масового цвітіння.
09 липня 2020

Please publish modules in offcanvas position.