soniashnyk

Сучасний вимір агросектору

/ Економічний гектар / Понеділок, 31 жовтня 2016 11:08
Ю. В. КЕРНАСЮКканд. економ. наук, 
старший науковий співробітник лабораторії маркетингу,
економічного аналізу та захисту інтелектуальної власності
Кіровоградської державної сільськогосподарської ДС НААН
Останніми роками розвиток вітчизняного аграрного сектору економіки характеризувався не лише стійкими темпами динаміки нарощування виробництва валової продукції сільського господарства, але й значними змінами кількісних і якісних характеристик економічної діяльності в структурі чинних суб’єктів господарювання.

 

Який він, український агробізнес?
Сучасний агросектор зазнає кількісних і якісних змін, про що свідчить аналіз даних основних показників діяльності сільськогосподарських підприємств за їх розмірами, які розраховано за критеріями великих, середніх, малих та мікропідприємств, визначеними у Господарському кодексі України. Відповідно до зазначеної методології Державна служба статистики України окремо виділяє:

  • мікропідприємства — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми і власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 млн євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;
 
  • малі підприємства — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми і власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 млн євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;
 
  • великі підприємства — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми і власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 млн євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;
 
  • середні підприємства — інші суб’єкти господарювання.
 
У вітчизняному аграрному секторі економіки (сільське, лісове і рибне господарство) впродовж 2013–2015 рр. кількість чинних сільськогосподарських підприємств усіх організаційно-правових форм загалом скоротилася на 3048 статистичних одиниць, або 6,1%: із 49848 у 2013 р. до 46800 у 2015 р. Водночас, це зниження не є стійким, оскільки у період 2014–2015 рр. їх кількість зросла на 788 статистичних одиниць (+1,7%). Тобто у цій галузі спостерігаються досить динамічні процеси структурних змін, які потребують більш поглибленого аналізу.

Насамперед певний інтерес може представляти аналіз динаміки розподілу в Україні площі сільськогосподарських угідь між основними землевласниками і землекористувачами ­(діагр. 1).
 
Діагр. 1. Загальна площа сільськогосподарських
угідь за категоріями землевласників і землекористувачів
в Україні (на кінець року, тис. га)
Джерело: Складено за даними Державної служби статистики України

Нині у вітчизняному агросекторі близько 20,7 млн га використовується сільськогосподарськими підприємствами різних організаційно-правових форм, тоді як решта 15,7 млн га, або 43,1% від загальної площі сільськогосподарських угідь перебуває у громадян, яких традиційно відносять до категорії господарств населення. За 2000–2015 рр. питома вага господарств населення у землеволодінні зросла майже вдвічі — з 22,2% у 2000 р. до 43,1% на кінець 2015 р. Із наявних у господарствах населення 15706,4 тис. га земель близько 5056,4 тис. га припадає на площу під особисті селянські господарства і ділянки для будівництва, обслуговування житлового будинку та господарських будівель, 9286,7 тис. га — під товарне виробництво, 188,1 тис. га — колективні й індивідуальні сади, решта 174,1 тис. га — колективні й індивідуальні городи і 993,2 тис. га — ділянки для сінокосіння та випасу худоби.

Корпоративний аграрний сектор представлений сільськогосподарськими підприємствами різних організаційно-правових форм, у тому числі включеними в облік органами державної статистики фермерськими господарствами, які традиційно суттєво диференційовані за розмірами землекористування (табл. 1).
 
Таблиця 1. Аналіз зміни розподілу агропідприємств
за розміром сільськогосподарських угідь у 2013–2015 рр.
 
 
Джерело: Складено за даними Державної служби статистики України

Найбільшу і досить вагому питому частку у землекористуванні займають дві групи сільськогосподарських підприємств: із розміром більше 10000 га (17,7% до загальної площі сільськогосподарських угідь і 0,4% від загальної кількості підприємств) і 1000–2000 га (відповідно 17,6% та 5,8%). Водночас, якщо аналізувати окремі підприємства у відсотках до загальної кількості діючих суб’єктів господарювання, то досить значна частина з них, а саме — 28,3% має у користуванні 20–50 га сільськогосподарських угідь.

Здебільшого у цю групу входять фермерські господарства, які згідно з чинною методологією статистичного спостереження також обліковуються і в складі всіх сільськогосподарських підприємств, що звітують до державної статистики.

Якщо детально аналізувати нинішню структуру агросектору за кількісним співвідношенням сільськогосподарських підприємств залежно від їх розміру, основним критерієм якого є визначені у Господарському кодексі Україні межі кількості працівників і доходу від діяльності, то близько 94% з них можна віднести до суб’єктів малого і 5,8% — до середнього підприємництва (діагр. 2).
 
Діагр. 2. Розподіл сільськогосподарських підприємств
України за їх кількістю на кінець року та часткою
в усій структурі (одиниць і відсотків)
Джерело: Складено за даними Державної служби статистики України

Великих підприємств, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) є більшою за 250 осіб і річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 млн євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України, станом на кінець 2015 р. налічувалося лише 27 і їх чисельність за останні три роки суттєво не змінилася.

Кількість середніх підприємств становила близько 2915 статистичних одиниць. До цієї групи здебільшого відносять агроформування, які не підпадають під критерій малих і великих підприємства, мають штатну чисельність від 50 до 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності, що знаходиться у межах суми, еквівалентної 2–50 млн євро.

За 2013–2015 рр. в цілому кількість середніх підприємств у галузі скоротилася на 372 статистичних одиниць, або 12,8%, малих — на 2677, або 5,7%.

Досить цікавим для розуміння сучасного стану розвитку вітчизняного агросектору є порівняння різних груп сільськогосподарських підприємств за їх часткою у загальній кількості зайнятих у цій галузі працівників (діагр. 3).
 
Діагр. 3. Розподіл сільськогосподарських підприємств
України за кількістю працівників та їх часткою в усій
структурі (тис. осіб і відсотків)
Джерело: Складено за даними Державної служби статистики України

У вказаний період загальна кількість найманих працівників у сільськогосподарських підприємствах зменшилася на 97,5 тис. осіб, або 14,2%. При цьому найбільше скоротилася чисельність працівників у середніх аграрних підприємствах — на 66,8 тис. осіб (–16,3%) і малих — на 38,8 тис. осіб (–16,3%).

На відміну від малих і середніх підприємств у великих штатна кількість зайнятих працівників зросла на 8,1 тис. осіб, або майже в 1,2 разу.

Минулого року з усієї кількості працівників, зайнятих у галузях сільського, лісового і рибного господарства, найбільша їх частка в загальній структурі була зосереджена в середніх за розміром сільськогосподарських підприємствах — близько 58,1% і малих –33,9%, тоді як у великих — лише 8,0%. Річна облікова кількість зайнятих працівників на одному середньостатистичному підприємстві галузі становить майже 13 осіб, у тому числі у великих за розміром — 1675 осіб, середніх — 135 осіб і малих — 5 осіб.

Окремо слід відзначити, що кількість зайнятих визначається з урахуванням штатних, позаштатних і неоплачуваних (власників, засновників підприємства та членів їх сімей) працівників цих підприємств.

Порівнюючи безпосередньо сумарні витрати на оплату праці персоналу у загальній структурі підприємств за їх розмірами можна побачити, що минулого року у великих суб’єктах господарювання ця частка сягала 11,8% до усього її обсягу, середніх — 66,4% і малих — 21,8%.

Інформація про середні витрати на персонал в Україні для галузі сільського, лісового і рибного господарства з розрахунку на одного працівника у малих, середніх і великих сільськогосподарських підприємств наведена в табл. 2.
 
Таблиця 2. Середні річні витрати на одного працівника
персоналу в Україні для галузей сільського, лісового
і рибного господарств (тис. грн)
 
 
Джерело: Розраховано за даними Державної служби статистики України

Найбільші витрати на утримання персоналу спостерігаються у великих сільськогосподарських підприємствах, тоді як у середніх і малих вони є порівняно нижчими. Зокрема, у 2015 р. з розрахунку на одного працівника середні річні витрати на персонал у великих сільськогосподарських підприємствах становили близько 70,9 тис. грн проти 54,3 тис. грн у середніх за розміром.

Останніми роками за рівнем динаміки нарощування витрат на персонал великі і середні сільськогосподарські підприємства зрівнялися та знаходилися майже на одному і тому ж самому рівні.

Економіка вітчизняного агробізнесу
Реально оцінити масштаби розвитку вітчизняного аграрного сектору економіки можна, порівнявши обсяг товарної продукції (товарів, послуг) у різних за розміром групах сільськогосподарських підприємств.

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) визначається за ціною продажу відвантаженої готової продукції (товарів, послуг), що зазначена в оформлених як підстава для розрахунків із покупцями (замовниками) документах (включаючи продукцію (товари, послуги) за бартерним контрактом), за вирахуванням ПДВ.

Інформація, яка наведена у діагр. 4, подана згідно з Класифікацією видів економічної діяльності в сільському господарстві (ДК 009:2010), затвердженою наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457.
 
Діагр. 4. Розподіл сільськогосподарських підприємств
України за обсягом товарної продукції та її часткою в
усій структурі (млн грн і відсотків)
Джерело: Складено за даними Державної служби статистики України

У загальній структурі обсягу товарної продукції (товарів, послуг) у галузі сільського, лісового і рибного господарства найбільшу питому вагу займали середні сільськогосподарські підприємства, які в 2015 р. її реалізували на суму близько 183 млрд грн., або 51% і малі, відповідно 116 млрд грн і 32,3%, тоді як частка великих становить лише 60 млрд грн та 16,7%.

Тобто левову частку доходів — майже 83,3% від усього обсягу товарної продукції (товарів, послуг) за 2015 р. у галузі забезпечили саме малі і середні сільськогосподарські підприємства, внесок яких у розвиток віт­чизняного агросектору досить часто недооцінюється.

Малі і середні агропідприємства мають значний потенціал розвитку сільськогосподарського виробництва, який фактично для них суттєво обмежений внаслідок низького рівня ресурсного і матеріально-технічного їх забезпечення. Як наслідок зазначеного, середній річний обсяг товарної продукції для галузей сільського, лісового і рибного господарства з розрахунку на одного працівника в малих і середніх сільськогосподарських підприємствах поступається аналогічному показнику у великих господарствах (табл. 3).
 
Таблиця 3. Середній річний обсяг товарної продукції
на одного працівника в Україні для галузей сільського,
лісового і рибного господарств (тис. грн)
 
 
Джерело: Розраховано за даними Державної служби статистики України

Торік у великих сільськогосподарських підприємствах середній річний обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) з розрахунку на одного зайнятого працівника становив 1279,6 тис. грн проти 533,8 тис. грн у середніх за розміром господарствах. Проте все ж позитивним моментом є вища динаміка нарощування цього показника в малих і середніх підприємствах за останні роки.

Майбутнє вітчизняного агросектору
Сьогодні перспективи вітчизняного агробізнесу пов’язані з необхідністю пріоритетного формування у цьому секторі економіки високоефективних малих і середніх сільськогосподарських підприємств, які впродовж багатьох років стикаються із проблемами оновлення матеріально-технічних засобів, відсутністю доступних фінансово-кредитних та інвестиційних ресурсів, низьким рівнем державної підтримки та нееквівалентним ціноутворенням на ринку.

З іншого боку, розвиток галузі економіки повинен всіляко сприяти підвищенню соціальних стандартів рівня життя сільського населення разом із впровадженням заходів з підтримки охорони навколишнього природного середовища, збереження трудових і виробничих ресурсів, зростання рівня конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва.

Вирішення вищеозначених проблем знаходиться у площині пошуку сучасної ефективної моделі розвитку вітчизняного сільськогосподарського виробництва, яка буде спроможна об’єднати інноваційний, соціо- і еколого-економічний його напрям для забезпечення глобальної конкурентної переваги і продовольчої безпеки держави.

Аграрний сектор у середньо-і довгостроковій перспективі має усі шанси стати конкурентоспроможною, привабливою для інвестицій галуззю національної економіки, яка забезпечуватиме в достатніх обсягах внутрішній і зовнішній ринки якісною екологічно безпечною сільськогосподарською продукцією, створюватиме високу додану вартість, доходи та зайнятість населення.
 17 лютого 2020
Для України у 2020 році Китай, Єгипет та Німеччина є пріоритетними країнами для відкриття у них торговельних представництв.
Для України у 2020 році Китай, Єгипет та Німеччина є пріоритетними країнами для відкриття у них торговельних представництв.
17 лютого 2020
 17 лютого 2020
У період з 8 по 14 лютого 2020 року морпортами України на експорт було відвантажено 1,17 млн тонн основних зернових культур, що на 54% перевищує показник попереднього тижня (755 тис. тонн з урахуванням актуалізації даних).
У період з 8 по 14 лютого 2020 року морпортами України на експорт було відвантажено 1,17 млн тонн основних зернових культур, що на 54% перевищує показник попереднього тижня (755 тис. тонн з урахуванням актуалізації даних).
17 лютого 2020
 17 лютого 2020
Комітетські слухання на тему «Концепція державної підтримки сільгосптоваровиробників в рамках реалізації аграрних реформ» відбулися минулого тижня в стінах Верховної Ради України.
Комітетські слухання на тему «Концепція державної підтримки сільгосптоваровиробників в рамках реалізації аграрних реформ» відбулися минулого тижня в стінах Верховної Ради України.
17 лютого 2020
 17 лютого 2020
У 2019 році Адміністрації морських портів України (АМПУ) вдалося більш ніж на 277,7 млн грн знизити заплановані витрати на придбання товарів, робіт та послуг за рахунок проведення закупівель в електронній системі ProZorro.
У 2019 році Адміністрації морських портів України (АМПУ) вдалося більш ніж на 277,7 млн грн знизити заплановані витрати на придбання товарів, робіт та послуг за рахунок проведення закупівель в електронній системі ProZorro.
17 лютого 2020
 17 лютого 2020
Світові ціни на лохину в 2020 році можуть виявитися найнижчими в історії.
Світові ціни на лохину в 2020 році можуть виявитися найнижчими в історії.
17 лютого 2020
 17 лютого 2020
У період із 7 по 14 лютого 2020 року територіальними органами Держгеокадастру до загального переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, права оренди на які пропонуються до продажу на земельних торгах у формі аукціону, включено 112 земельних ділянок загальною площею 1 тис. 768 га.
У період із 7 по 14 лютого 2020 року територіальними органами Держгеокадастру до загального переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, права оренди на які пропонуються до продажу на земельних торгах у формі аукціону, включено 112 земельних ділянок загальною площею 1 тис. 768 га.
17 лютого 2020

Please publish modules in offcanvas position.