Рентабельність виробництва молока

/ Експертна думка / Понеділок, 25 листопада 2013 10:33
altЮрій КЕРНАСЮКканд. економ. наук, старший науковий співробітник лабораторії маркетингу, економічного аналізу та захисту інтелектуальної власності Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції
Інституту сільського господарства степової зони НААН
Останніми роками в Україні стан справ у молочному скотарстві характеризується збереженням мінімального рівня рентабельності і сповільненням негативних процесів скорочення поголів’я корів і виробництва молока.

 

Економічна непривабливість молочного бізнесу відходить у минуле
У вітчизняному агробізнесі впродовж тривалого періоду займатися виробництвом молока вважалося економічно невигідно через його високу збитковість та низьку окупність витрат.
 
Як наслідок, за неповних 25 років в Україні поголів’я дійного стада корів загалом скоротилось на 69,5 %, при цьому у сільськогосподарських підприємствах - майже на 90,7 %. І лише за останні роки в державі вдалося призупинити негативні тенденції значного скорочення чисельності корів і зменшення обсягів виробництва в молочному скотарстві (діагр.1).
 
Діаграма 1. Динаміка рентабельності виробництва молока і чисельності поголів’я корів в Україні
alt
Джерело: Державна служба статистики України
 
Поряд з іншими чинниками цьому сприяло також підвищення рівня прибутковості виробництва молока.
 
Тенденції останніх років безпосередньо пов’язані з тим фактом, що сьогодні лише за рахунок високих реалізаційних цін неможливо забезпечити конкурентні переваги виробництва молока, оскільки прибутковість також залежить від рівня собівартості продукції.
 
Простежується також інший важливий тренд - за останні роки динаміка зміни чисельності поголів’я корів виявилася менш залежною від коливання рівня рентабельності виробництва молока, а отже, є більш стійкою до впливу ринкової кон’юнктури.
 
Аналіз даних Державної служби статистики України щодо розподілу господарств за рівнем рентабельності виробництва молока наглядно демонструє пряму її залежність від собівартості, яка сьогодні є чи не головним показником конкурентоспроможності продукції на ринку поряд із ціною реалізації, а відтак, потребує додаткової уваги.
 
Так, у групі сільськогосподарських підприємств із мінімальним рівнем рентабельності виробництва молока 0–5 % загальний обсяг виручки виявився нижчим порівняно до групи із рівнем збитковості від 0,1 до 10 %. Проте за рахунок нижчої собівартості молока виробництво виявилося прибуткове саме в першій групі, а не в порівнювальній, при майже однаковій їх частці у загальної кількості господарств і вищій питомій вазі обсягу одержаного чистого доходу.
 
Таблиця 1. Групування сільськогосподарських підприємств України за рівнем рентабельності виробництва молока (2012 р.)
alt
 
Водночас ціна реалізації продукції залишається не менш важливим фактором, що впливає на економічну ефективністьвиробництва молока.
 
Процес ціноутворення на молочну сировину в Україні залежить не тільки від споживачів і їх купівельної спроможності.Світові тенденції свідчать про те, що попит і ціни на молочну сировину будуть в майбутньому лише зростати. Все це, безумовно, позначається на ціні молока і на внутрішньому ринку.
 
Регіональна конкуренто-спроможність
Для інвесторів і усіх зацікавлених в ефективному розвитку молочного бізнесу певний інте-рес представляє інформація щодо оцінки регіональної конкурентоспроможності його ведення.
 
Регіональна диференціація ефективності виробництва молока в період 2010–2012 рр. характеризувалася тим, що у цілому в країні виділилося дві групи областей: перша із наявною конкурентною перевагою, які мали порівняно нижчу до середньої собівартість, і друга - з вищою від середньої (діагр. 2).
 
Діаграма 2. Середній рівень собівартості і ціни реалізації молока в Україні за 2010–2012 рр.
alt
 
Як це не дивно, Київська область увійшла в другу групу, що пояснюється регіональними особливостями та інтенсивністю виробництва молока, яка спричиняє виникнення означених витрат та за умов високих цін дозволяє на рівних конкурувати із першою групою.
 
Для підвищення рентабельності виробництва молока першочергове значення має зростання рівня продуктивності корів, раціональне використання виробничих ресурсів, а також широке впровадження інноваційних технологій виробництва і покращення якості продукції.
 
Забезпечення конкурентоспроможності виробництва молока значною мірою залежить також і від якості продукції. Це питання набуває все більшого значення, оскільки поліпшення якості молочної продукції рівнозначне збільшенню обсягу надходження додаткової виручки.
 
Фактори прибуткового виробництва молока
Як вже відзначалося, у молочному бізнесі основними факторами прибуткового виробництва є висока ціна і низька собівартість продукції.
 
Середні ціни реалізації 1 т молока, які склалися в сільськогосподарських підприємствах у 2012-му, були менші майже на 12,9 % проти рівня 2011 року. Внаслідок цього рентабельність виробництва молока знизилася до 2,3 % проти 18,5 % в 2011 р.
 
Аналіз структури матеріальних витрат на виробництво молока показує, що в сільськогосподарських підприємствах найбільшу частку займає вартість кормів та оплата праці з відрахуваннями (у 2012 році - 48,4 % і 24,6 %).
 
Істотних змін структура виробничих витрат впродовж останніх років не зазнавала за винятком незначного зниження частки оплати праці з відрахуваннями і зростання вартості кормів (діагр. 3).
 
Діаграма 3. Структура витрат на виробництво молока в сільськогосподарських підприємствах України
alt
 
Вартість кормової одиниці є одним із вагомих факторів формування конкурентоспроможності виробництва молока. Регіони, де кормова одиниця у 2010–2012 рр. виявилася порівняно дешевшою, забезпечили нижчу собівартість виробництва молока, а отже, мали конкурентну перевагу (діагр. 4).
 
Діаграма 4. Середній рівень собівартості реалізації молока і вартості кормової одиниці в Україні за 2010–2012 рр.
alt
 
Одним із головних чинників розв’язання проблеми високої вартості кормів в Україні є створення міцної кормової бази та організація повноцінної збалансованої годівлі тварин.
 
Проблеми, які існують у молочній галузі, реально подолати тільки за рахунок застосування нових підходів до інтенсифікації у напрямі підвищення рівня і повноцінності годівлі корів, впровадження інноваційних технологій і форм організації конкурентоспроможного виробництва.
 
Міцна кормова база, рівень і повноцінність годівлі на 70–80 % визначають за дотримання усіх умов і технології молочну продуктивність корів. Тому для конкурентоспроможного виробництва молока передусім необхідно забезпечити виробництво і згодовування тваринам кормів, збалансованих за всіма поживними речовинами, а також макро- і мікроелементами.
 
Динаміка і прогноз ефективності виробництва молока у 2013 році
Враховуючи нинішні тенденції незначного коливання ціни на молоко, які проявилися у І півріччі 2013 року та їх динаміку за 9 місяців, прогнозованою є середня ціна 1 т молока в поточному році 3301,1 грн.
 
З урахуванням стійкого тренду зростання собівартості впродовж останніх років у 2013 році очікувана рентабельність виробництва молока становитиме близько 13,5 %.
 
Виробництво молока в Україні цілком реально можна зробити одним із прибуткових видів агробізнесу, але це тривалий процес, який потребує великих капіталовкладень і інвестицій, насамперед у реконструкцію приміщень, покращення породного складу стада великої рогатої худоби, дотримання усіх вимог технології утримання, оновлення доїльної апаратури та придбання сучасного устаткування для забезпечення збалансованої годівлі тварин.
 
Ефективне вирішення проблеми дефіциту молочної сировини лежить у площині зростання надоїв молока і підвищенні його якості, що можливе як за умов відродження великотоварного виробництва, так і розвитку означеної галузі на базі сімейних фермерських господарств.
 
Таблиця 2. Динаміка основних показників економічної ефективності виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах України
alt

1

 21 вересня 2019
Мармурова яловичина із елітних порід бичків: унікальна ферма на Київщині.
Мармурова яловичина із елітних порід бичків: унікальна ферма на Київщині.
21 вересня 2019
 21 вересня 2019
Згідно з результатами опитування, лише третина опитаних підтримують цю пропозицію. Майже половина українців (49%) не підтримують ухвалення закону про ринок землі і скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення до 1 грудня 2019 року.
Згідно з результатами опитування, лише третина опитаних підтримують цю пропозицію. Майже половина українців (49%) не підтримують ухвалення закону про ринок землі і скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення до 1 грудня 2019 року.
21 вересня 2019
 21 вересня 2019
Поліція силою розігнала учасників блокади вагонів із вугіллям у Соснівці на Львівщині та затримала більше 20 осіб.
Поліція силою розігнала учасників блокади вагонів із вугіллям у Соснівці на Львівщині та затримала більше 20 осіб.
21 вересня 2019
 20 вересня 2019
Сьогодні по всій Україні аграрії вийшли на мирні протести, мета яких привернути увагу громадськості, президента України та уряду до проблем  впровадження ринку землі і висловити своє бачення земельної реформи.
Сьогодні по всій Україні аграрії вийшли на мирні протести, мета яких привернути увагу громадськості, президента України та уряду до проблем  впровадження ринку землі і висловити своє бачення земельної реформи.
20 вересня 2019
 20 вересня 2019
У проекті Держбюджету-2020 на підтримку агропромислового комплексу було закладено менше коштів, оскільки в попередні роки закладені кошти не використовувались в повному обсязі. 
У проекті Держбюджету-2020 на підтримку агропромислового комплексу було закладено менше коштів, оскільки в попередні роки закладені кошти не використовувались в повному обсязі. 
20 вересня 2019
 20 вересня 2019
На поточному тижні в Україні помітно зросли ціни на тепличні помідори.
На поточному тижні в Україні помітно зросли ціни на тепличні помідори.
20 вересня 2019

Please publish modules in offcanvas position.