×

Попередження

JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 88

Плата за кредит та способи його погашення

/ Фінансування АПК / Понеділок, 30 листопада -0001 02:00
altОлена ОЛІЙНИК, канд. економ. наук, доцент кафедри фінансів 
Національного університету біоресурсів та природокористування України
При укладанні кредитної угоди сторони (кредитор і позичальник) домовляються про розмір процентної ставки. Процентна ставка (rateofinterest) - це відносна величина доходу за фіксований відрізок часу, тобто відношення доходу (процентних грошей) до суми боргу за одиницю часу. Процентна ставка вимірюється у процентах. Часовий інтервал, до якого віднесена процентна ставка, називають періодом нарахування. В якості останнього приймають рік, півріччя, квартал, місяць або навіть день.
 

Проценти згідно з домовленостями між кредитором і позичальником виплачуються по мірі їх нарахування або приєднуються до основної суми боргу (капіталізація процентів). Процес збільшення суми грошей у зв’язку з приєднанням називають нарощенням, або ростом цієї суми.

Розмір процентної ставки залежить як від об’єктивних, так і від суб’єктивних факторів, а саме: загального стану економіки, в тому числі грошово-кредитного ринку, короткострокових і довгострокових очікувань його динаміки, виду угоди, її валюти, терміну кредиту, особливостей позичальника і кредитора, історії їх попередніх відносин тощо.

Види процентних ставок
За базою нарахування розрізняють прості (постійна база нарахування) і складні (змінна база нарахування) процентні ставки. В останньому випадку за базу приймається сума, яка була отримана на попередньому етапі нарощення, або дисконтована, іншими словами, проценти нараховуються на проценти.

Існує два принципи розрахунку процентів:

  • нарощення на суму боргу, при цьому використовується ставка нарощення (декурсивна) (interestbaserate);
  • знижка з кінцевої суми заборгованості, при цьому використовується облікова ставка (антисипативна) (discountbaserate).
 
Процентні ставки можуть бути:

  • фіксованими (в контракті зазначається їх розмір);
  • плаваючими - складається з базової ставки і маржі (фіксується не сама ставка, а база, яка змінюється у часі (базова ставка) і розмір надбавки до неї - маржі). Прикладом базової ставки може бути лондонська міжбанківська ставка LIBOR (London interbankof feredrate), київська міжбанківська ставка KIBOR (Kyiv interbankof feredrate).
 
Принцип нарощення процентної ставки. Під нарощеною сумою кредиту розуміють початкову її суму з нарахованими процентами до кінця року.

Нарощена сума визначається множенням початкової суми кредиту на множник нарощення, який показує, у скільки разів нарощена сума більше початкової. Розрахункова формула залежить від виду процентної ставки, яка використовується, і умов нарощення.

Формула нарощення за простими процентами (або формула простих процентів) :

S=P (1+ni), (1)

де P - початкова сума кредиту;
S - нарощена сума;
і - ставка нарощення (десятковий дріб);
n - строк кредиту, в роках.

При нарощенні простих процентів останні зростають в арифметичній прогресії. Ця величина визначається за формулою

І=Р х n х i. (2)

При використанні простих процентів строк, як правило, визначається у роках, також може бути в місяцях, днях. Якщо строк кредиту не дорівнює цілій кількості днів або проценти розраховуються за точну кількість днів, то строк кредиту у формулі 1 визначається у вигляді дробу:

n=t/k, (3)

де t - кількість днів кредиту;
к - кількість днів у році, або часова база (timebasis).

При цьому використовуються такі методи визначення кількості днів:

  • метод «факт/факт» передбачає, що для розрахунку використовується фактична кількість днів у місяці та році;
  • метод «факт/360» - для розрахунку використовується фактична кількість днів у місяці, але умовно в році 360 днів;
  • метод «30/360» - для розрахунку використовується умовна кількість днів у році - 360, у місяці - 30.
 
У цьому випадку формула простих процентів буде представлена як:

S=P (1+ (t/k) х i). (4)

Якщо процентна ставка не постійна, а змінюється у часі, то необхідно застосовувати формулу (5)

S=P (1+n1 х i1+n2 х i2+...+nm х im) =P (1+∑mp=1np х ip), (5)

де n - строк кредиту;
np - тривалість річного періоду;
ip - ставка процентів у річному періоді.

Формула нарощення за складними процентами (формула складних процентів) :

S=P (1+i)n, (6)

де P - початкова сума кредиту;
S - нарощена сума;
і - ставка нарощення (десятковий дріб);
n - строк кредиту, в роках.

Щодо складних відсотків при визначенні проценту за період менший періоду нарахування чи при значенні строку кредиту, що не є цілим числом, тобто не рік, не півроку та інші періоди нарахування. Розрахунок складних процентів здійснюється двома методами: загальним і змішаним.

При загальному методі n представляємо у вигляді десяткового дробу. Наприклад, строк кредиту 3 роки і 160 днів, то n=3.438. Визначаємо за формулою (6).

Змішаний метод передбачає нарахування процентів за цілу кількість років за формулами складних процентів і простих процентів за дробову частину періоду:

S=P (1+i)a(1+bi), (7)

а + b = n

a - ціла кількість періодів;
b - дробова частина періоду.
 
Як правило, при кредитуванні використовуються прості процентні ставки.

Другий принцип розрахунку процентів, тобто знижка з кінцевої суми заборгованості, використовується, як правило, при оформленні депозиту у вигляді депозитних і ощадних сертифікатів та банківських векселів.

Поряд із процентом банки можуть встановлювати комісію, що застосовується як додатковий елемент ціни банківського кредитування. Комісія встановлюється, як правило, у тих випадках, коли в процесі кредитування банк виконує додаткову роботу, пов’язану з оформленням позички і контролем, або наглядом за здійсненням проекту, що кредитується. Комісія може сплачуватися окремо або додаватися до процента.

Способи погашення кредиту
altПланування погашення боргу полягає у визначенні періодичних витрат, пов’язаних із кредитом. Ці витрати називаються обслуговуванням боргу. Сума обслуговування боргу зазвичай включає поточні процентні платежі і, звичайно, кошти, для погашення основної суми боргу. Графік погашення кредиту - це список усіх платежів за кредитом із зазначенням дати здійснення кожного платежу та його структури. Під структурою строкового платежу розуміється інформація про те, яка частина платежу піде на сплату нарахованих процентів, а яка - на погашення основного боргу.

Способи погашення заборгованості можуть бути різні і дуже важливі, оскільки від вибору способу погашення залежить вартість кредиту, а саме сума виплачуваних процентів. Тут можна виділити два варіанти: погашення одноразовим платежем, тобто повернення всієї суми в обумовлений термін, і погашення боргу в розстрочку, тобто частинами. Погашення боргу єдиним платежем розраховується за методом простих і складних відсотків, розглянутих вище.

Розглянемо погашення основної суми боргу рівними частинами (в банківський практиці цей спосіб погашення називається стандартний). При цьому величина погашення боргу визначається наступним чином:

dt=D⁄n=const, (8)

де dt - величина погашення основної суми боргу;
D - початкова сума кредиту;
n - строк кредиту в роках;
t - номер року, t = 1, 2, …, n.

Проценти будуть змінною величиною, оскільки кожен раз нараховуються на зменшену суму основного боргу:

It=Dt х i, (9)

де Dt - залишок боргу на початок року;

і - ставка проценту, яка нараховується на суму боргу.


Тоді розмір строкового платежу можна представити як суму процентів та суму погашення частини основного боргу:

Yt=It+dt, (10)

де Yt - строковий платіж на кінець поточного року.

Графік погашення кредиту у такий способі погашення боргу є таблицею, де в стовпчиках зазначені термін платежу, величина суми основного боргу на дату платежу, сума розрахованих процентів за користування кредитом за відповідний період для певної суми, величина суми погашення основного боргу і величина строкового платежу на дату. У рядках вказані відповідні величина на конкретну дату дії кредиту.

Приклад. Кредит у сумі 10000 грн був наданий під 10% річних, термін кредиту - 3 роки. Необхідно побудувати графік погашення кредиту за умови, що основна сума боргу погашається рівними частинами.

Вирішення. Визначимо величину суми погашення основного боргу в рік, яка дорівнює: dt=D⁄n=10000/3=3333,33 грн.

Побудуємо графік погашення у вигляді таблиці.

Таблиця 1. Графік погашення боргу при погашенні основної суми боргу рівними частинами (стандартний спосіб погашення)
alt
 
Графік погашення показує, що загальні витрати з обслуговування боргу становили 12 тис. грн за три роки, з яких 2 тис. грн - проценти за користування кредитом, а 10 тис. - погашення основної суми боргу.

Розглянемо погашення боргу і процентів за ним рівними сумами строкових платежів. Погашення боргу ануїтетом, тобто рівними строковими платежами в задані проміжки часу, досить популярно нині (в банківський практиці цей спосіб погашення називається ануїтетний). Термінові платежі включають у себе як погашення основної суми боргу, так і величину процентів по ньому та розраховуються за формулою:

Yt=It+dt=const. (11)

Строкові платежі є фінансовою рентою, теперішнє значення якої повинно дорівнювати сумі боргу. При погашенні боргу в розстрочку величина боргу систематично зменшується, що призводить до зниження процентів і, відповідно, збільшення сум, що йдуть на погашення боргу, - це так зване прогресивне погашення.

Формула визначення розміру платежу постійної річної фінансової ренти з виплатами в кінці періоду дозволяє визначити розмір строкового платежу, що дорівнює:

Yt=D/(1-(1+i)-n)/i=D х i/(1-(1+i) -n), (12)

де Yt - величина строкового платежу;
D - початкова сума кредиту;
і - ставка проценту, яка нараховується на суму боргу;
n - строк кредиту в роках;
t - номер року, t = 1, 2, …, n.

Графік погашення позики при цьому способі погашення боргу також представляє собою таблицю аналогічну, розглянутої у попередньому методі.

Приклад. Кредит у сумі 10000 грн був наданий під 10% річних, термін кредиту - 3 роки. Необхідно побудувати графік погашення кредиту за умови, що вся сума боргу (основна сума боргу і проценти) погашається рівними частинами.

Вирішення. Визначимо величину суми члена фінансової ренти, тобто величину річного строкового платежу за формулою (12). В результаті отримаємо

Yt =10000/2,4868=4021,15 гривень.

Побудуємо графік погашення у вигляді табл. 2.
 
Таблиця 2. Графік погашення боргу при погашенню всієї суми боргу рівними частинами (ануїтетний спосіб погашення)
alt
 
Як показує графік погашення, загальні витрати на обслуговування боргу сягають 12063,44 грн, з яких 10 тис. грн підуть на погашення основного боргу, а 2063,44 грн - процентні платежі. У таблиці наочно представлено розподіл суми строкового платежу, що йдуть на виплату процентів і безпосереднє погашення основного боргу.

Порівняння результатів таблиць 1 і 2 показує, що ануїтетний спосіб погашення кредиту дорожчий для позичальника, ніж стандартний спосіб погашення.

svidome

 17 вересня 2021
В Україні продовжується збирання зернових та зернобобових культур, яке проведено на площі 10,4 млн га при врожайності 43,9 ц/га, намолочено 45,7 млн тонн зерна.
В Україні продовжується збирання зернових та зернобобових культур, яке проведено на площі 10,4 млн га при врожайності 43,9 ц/га, намолочено 45,7 млн тонн зерна.
17 вересня 2021
 17 вересня 2021
Компанія KUHN-Україна провела масштабну польову презентацію нового посівного комплексу KUHN ESPRO RT 12000 RC.
Компанія KUHN-Україна провела масштабну польову презентацію нового посівного комплексу KUHN ESPRO RT 12000 RC.
17 вересня 2021
 17 вересня 2021
Після різкого подорожчання тепличних огірків, яке спостерігалося в Україні минулого тижня, ціни в даному сегменті почали стрімко знижуватися.
Після різкого подорожчання тепличних огірків, яке спостерігалося в Україні минулого тижня, ціни в даному сегменті почали стрімко знижуватися.
17 вересня 2021
 17 вересня 2021
У проекті Державного бюджету на 2022 рік передбачено фінансування громад у різних напрямках.
У проекті Державного бюджету на 2022 рік передбачено фінансування громад у різних напрямках.
17 вересня 2021
 17 вересня 2021
Українські аграрії затямили урок з торішньої ситуації, і зараз відкладають продаж ріпаку. За перші 2 місяці сезону експорт культури скоротився до 30%.
Українські аграрії затямили урок з торішньої ситуації, і зараз відкладають продаж ріпаку. За перші 2 місяці сезону експорт культури скоротився до 30%.
17 вересня 2021
 17 вересня 2021
У жовтні-листопаді 2021 року українські та іноземні інвестори зможуть узяти участь в онлайн-аукціонах з приватизації Білгород-Дністровського та Усть-Дунайського морських портів та оренди трьох великих об’єктів у морських гаванях Одеської області.
У жовтні-листопаді 2021 року українські та іноземні інвестори зможуть узяти участь в онлайн-аукціонах з приватизації Білгород-Дністровського та Усть-Дунайського морських портів та оренди трьох великих об’єктів у морських гаванях Одеської області.
17 вересня 2021
До відкриття ринку землі лишилося ЧИТАТИ

Please publish modules in offcanvas position.