Форми забезпечення кредиту

/ Кермо керівника / Понеділок, 10 грудня 2012 16:04
altОлена ОЛІЙНИК, канд. економ. наук, доцент кафедри фінансів
Національний університет біоресурсів та природокористування України
Згідно з Цивільним кодексом (ст. 546) та діючою банківською практикою розрізняють такі форми забезпечення кредиту: застава, порука, гарантія, неустойка, притримання, завдаток.

Застава
Застава - це спосіб забезпечення зобов'язань. У силу застави кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобов’язання одержати задоволення із вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами.
 
Застава має похідний характер від забезпеченого нею зобов'язання. Предметом застави можуть бути майно та майнові права. Предметом застави може бути майно, яке відповідно до законодавства України може бути відчужене заставодавцем та на яке може бути звернено стягнення.
 
В Україні не підлягає відчуженню таке майно: земельні ділянки сільськогосподарського призначення до 1 січня 2012 р., об’єкти державної власності, приватизація яких заборонена законодавчими актами, а також майнові комплекси державних підприємств та їх структурних підрозділів, що знаходяться у процесі корпоратизації тощо.
 
Перелік майна, на яке не може бути звернено стягнення, представлено в Законі України “Про виконавче провадження” від 21.04.1999 р. № 606-14.
 
Предметом застави може бути майно, яке стане власністю заставодавця після укладення договору застави, в тому числі продукція, плоди та інші прибутки (майбутній урожай, приплід худоби тощо), якщо це передбачено договором.
 
Предметом застави не можуть бути:
  • культурні цінності, що є об'єктами права державної чи комунальної власності і занесені або підлягають занесенню до Державного реєстру національного культурного надбання;
  • пам'ятки культурної спадщини, занесені до Переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації.
Предметом застави не можуть бути об'єкти державної власності, приватизація яких заборонена законодавчими актами, а також майнові комплекси державних підприємств та їх структурних підрозділів, що знаходяться у процесі корпоратизації.
 
Майно, що перебуває у спільній власності, може бути передано в заставу тільки за згодою усіх співвласників.
 
Майно, що перебуває у спільній частковій власності (частки, паї), може бути самостійним предметом застави за умови виділення його в натурі.
 
Право застави виникає з моменту укладення договору застави, а у випадках, коли договір підлягає нотаріальному посвідченню, - з моменту його нотаріального посвідчення.
 
Якщо предмет застави відповідно до договору або закону повинен перебувати у володінні заставодержателя, право застави виникає у момент передання йому предмета застави. Якщо таке передання було здійснене до укладення договору застави, право застави виникає з моменту його укладення.
 
Наступна застава майна, що вже заставлене, допускається, якщо інше не встановлено попереднім договором застави або законом.
 
Наступна застава майна не припиняє право застави попереднього заставодержателя.
 
Окремі види застав
1. Іпотека - забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника.
 
Предметом іпотеки може бути один або декілька об’єктів нерухомого майна за таких умов:
  • нерухоме майно належить іпотекодавцю на праві власності або на праві господарського відання, якщо іпотекодавцем є державне або комунальне підприємство, установа чи організація;
  • нерухоме майно може бути відчужене іпотекодавцем і на нього відповідно до законодавства може бути звернене стягнення;
  • нерухоме майно зареєстроване у встановленому законом порядку як окремий виділений у натурі об’єкт права власності.
Предметом іпотеки також може бути об’єкт незавершеного будівництва або інше нерухоме майно, яке стане власністю іпотекодавця після укладення іпотечного договору, за умови, що іпотекодавець може документально підтвердити право на набуття ним у власність відповідного нерухомого майна у майбутньому.
 

alt

При іпотеці об’єктів незавершеного будівництва іпотекодавцем може бути особа, власністю якої стане відповідна будівля (споруда), житловий будинок або житлова квартира після завершення будівництва і реєстрації права власності на них у встановленому законом порядку.
 
Іпотека об’єктів незавершеного будівництва здійснюється шляхом передачі в іпотеку земельної ділянки, на якій виконується будівництво, або шляхом передачі в іпотеку нерухомого майна, право власності іпотекодавця, яке виникне в майбутньому.
 
Частина об’єкта нерухомого майна може бути предметом іпотеки лише після її виділення у натурі і реєстрації права власності на неї як на окремий об’єкт нерухомості.
 
У разі передачі в іпотеку будівлі (споруди) іпотека також поширюється на належну іпотекодавцю на праві власності земельну ділянку або її частину, на якій розташована відповідна будівля (споруда) і яка необхідна для використання цієї будівлі (споруди) за цільовим призначенням.
 
У разі передачі в іпотеку земельної ділянки іпотека також поширюється на розташовані на ній будівлі (споруди) та об’єкти незавершеного будівництва, які належать іпотекодавцю на праві власності.
 
Предмет іпотеки може бути переданий у наступну іпотеку за згодою попередніх іпотекодержателів, якщо інше не встановлено попереднім іпотечним договором.
 
Передача в іпотеку нерухоме майно, що є об’єктом права державної чи комунальної власності і закріплене за відповідним державним чи комунальним підприємством, установою, організацією на праві господарського відання, здійснюється після отримання у встановленому законом порядку згоди органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, до сфери господарського відання якого належить відповідне державне чи комунальне підприємство, установа або організація.
 
Не можуть бути предметом іпотеки:
  • об’єкти права державної власності, що не підлягають приватизації;
  • національні, культурні та історичні цінності, які є об’єктами права державної власності і занесені або підлягають занесенню до Державного реєстру національної культурної спадщини;
  • земельні ділянки, які перебувають у державній чи комунальній власності і не підлягають приватизації.

 

2. Застава товарів в обороті або у переробці
Предметом застави товарів в обороті або у переробці можуть бути сировина, напівфабрикати, комплектуючі вироби, готова продукція тощо.
 
При заставі товарів в обороті або у переробці реалізовані заставодавцем товари перестають бути предметом застави з моменту їх вручення набувачу або транспортній організації для відправлення набувачу або передачі на пошту для пересилки набувачу, а набуті заставодавцем товари, передбачені в договорі застави, стають предметом застави з моменту виникнення на них права власності.
 
Договір застави товарів в обороті або в переробці повинен індивідуалізувати предмет застави шляхом зазначення знаходження товарів у володінні заставодавця чи їх розташування у певному цеху, складі, іншому приміщенні або іншим способом, достатнім для ідентифікації сукупності рухомих речей як предмета застави.
 
При заставі товарів в обороті або у переробці заставодавець зберігає за собою право володіти, користуватися та розпоряджатися предметом застави.
 
У разі відчуження заставлених товарів заставодавець зобов'язаний замінити їх іншими товарами такої ж або більшої вартості. Зменшення вартості замінених товарів допускається тільки у випадках, коли це здійснено за домовленістю сторін щодо погашення частки початкової заборгованості.
 
3. Заклад - застава рухомого майна, при якій майно, що становить предмет застави, передається заставодавцем у володіння заставодержателя.
 
За угодою заставодержателя із заставодавцем предмет застави може бути залишено у заставодавця під замком та печаткою заставодержателя (тверда застава). Індивідуально визначена річ може бути залишена у заставодавця із накладенням знаків, які засвідчують заставу.
 
Заставодержатель має право користуватися предметом закладу, якщо це передбачено договором. Набуті ним доходи спрямовуються на покриття витрат на утримання предмета закладу, а також зараховуються у рахунок погашення процентів по боргу, забезпеченому закладом зобов'язань чи самого боргу.
 
Якщо виникає загроза загибелі, пошкодження чи зменшення вартості предмета закладу не з вини заставодержателя, він має право вимагати заміни предмета закладу, а при відмові заставодавця виконати цю вимогу - достроково звернути стягнення на предмет закладу.
 
alt4. Застава майнових прав.
Заставодавець може укласти договір застави як належних йому на момент укладення договору прав вимоги по зобов'язаннях, у яких він є кредитором, так і тих, що можуть виникнути в майбутньому.
 
У договорі застави прав повинна бути вказана особа, яка є боржником стосовно заставодавця. Останній зобов'язаний повідомити свого боржника про здійснену заставу прав.
 
5. Застава цінних паперів.
Якщо законом чи договором не передбачено інше, застава векселя чи іншого цінного паперу, який може бути переданий шляхом вчинення передавального запису (індосаменту), здійснюється шляхом індосаменту і вручення заставодержателю індосованого цінного паперу.
 
Застава цінного паперу, який не передається шляхом індосаменту, здійснюється за угодою заставодержателя і особи, на ім'я якої було видано цінний папір.
 
За угодою сторін заставлені цінні папери можуть бути передані на зберігання у депозит державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса або банку.
 
Якщо законом чи договором не передбачено інше, купонні листи на виплату процентів, дивідендів та інші доходи від зазначеного в цінному папері права є предметом договору застави тільки у випадках, якщо вони передані кредитору заставного зобов'язання.
 
Порука
Порука є зобов’язанням третьої особи (банку, юридичної чи фізичної особи) сплатити борг і суму відсотків за ним замість конкретного позичальника в разі його неплатоспроможності.
 
При цьому поручитель несе солідарну відповідальність.Солідарна відповідальність характеризується тим, що в разі її застосування кредитор вправі притягти до відповідальності одночасно як позичальника, так і поручителя, так і кожного з них окремо, причому як повністю, так і в частині боргу. Більш того, кредитор, який не одержав повного задоволення від позичальника, має право вимагати недоодержане з поручителів. При цьому поручителі залишаються зобов'язаними доти, доки зобов'язання не погашено повністю. Отже, ця відповідальність застосовується за принципом: «один за всіх і всі за одного» і є найвигіднішою для кредитора. Поручитель, який виконав солідарне зобов'язання, має право зворотної вимоги (регресу) до позичальника, якщо інше не встановлено законом або договором.
 
Гарантія
За гарантією банк, інша фінансова установа, страхова організація (гарант) гарантує перед кредитором (бенефіціаром) виконання боржником (принципалом) свого обов'язку.
 
При цьому гарант несе субсидіарну відповідальність, тобто гарант несе відповідальність перед кредитором додатково до відповідальності основного боржника. Кредитор має право висувати вимогу до гаранта не одразу, а лише в тому випадку, якщо цю вимогу не задовольнив основний боржник.
 
Неустойка
Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.
 
Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання.
 
Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.
 
Предметом неустойки може бути грошова сума, рухоме і нерухоме майно. Якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.
 
Притримання
Кредитор, який правомірно володіє річчю, що підлягає передачі боржникові або особі, вказаній боржником, у разі невиконання ним у строк зобов'язання щодо оплати цієї речі або відшкодування кредиторові пов'язаних з нею витрат та інших збитків має право притримати її у себе до виконання боржником зобов'язання.
 
Завдаток
Завдатком є грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов'язання і на забезпечення його виконання.
 
Якщо не буде встановлено, що сума, сплачена в рахунок належних із боржника платежів, є завдатком, вона вважається авансом.
 
Якщо порушення зобов'язання сталося з вини боржника, завдаток залишається у кредитора.
 
Якщо порушення зобов'язання сталося з вини кредитора, він зобов'язаний повернути боржникові завдаток та додатково сплатити суму у розмірі завдатку або його вартості.

17bbffa263551ac879b30ab411df2d7c

 13 липня 2020
Станом на 9 липня 2020 року, аграрії майже всіх областей України приступили до збирання зернових та зернобобових культур. Загалом, вже намолочено 6 340 тис. тонн зерна з площі 1 934 тис. га (13% до прогнозу).
Станом на 9 липня 2020 року, аграрії майже всіх областей України приступили до збирання зернових та зернобобових культур. Загалом, вже намолочено 6 340 тис. тонн зерна з площі 1 934 тис. га (13% до прогнозу).
13 липня 2020
 13 липня 2020
В червні АТ «Аграрний фонд» завершив форвардну програму закупівлі зерна 2019\20 маркетингового року, профінансувавши вітчизняних сільгоспвиробників на поставку 95 тис. тонн зернових.
В червні АТ «Аграрний фонд» завершив форвардну програму закупівлі зерна 2019\20 маркетингового року, профінансувавши вітчизняних сільгоспвиробників на поставку 95 тис. тонн зернових.
13 липня 2020
 13 липня 2020
Нові машини Taro –це комбінація сівалки з робочою шириною 6 м і навісного бункера HORSCH Partner для передньої 3-точ. навіски трактора.
Нові машини Taro –це комбінація сівалки з робочою шириною 6 м і навісного бункера HORSCH Partner для передньої 3-точ. навіски трактора.
13 липня 2020
 13 липня 2020
Вартість кавуна в Україні продовжує подати. На кінець І декади липня середні ціни коливаються в межах 10-12 грн за кг. При цьому в аналогічний період 2019 року ці баштанні можна було придбати в середньому в 2-2,5 рази дешевше – по 4-5 грн за кг.
Вартість кавуна в Україні продовжує подати. На кінець І декади липня середні ціни коливаються в межах 10-12 грн за кг. При цьому в аналогічний період 2019 року ці баштанні можна було придбати в середньому в 2-2,5 рази дешевше – по 4-5 грн за кг.
13 липня 2020
 13 липня 2020
Рішення про введення в Україні заборони на хлорпірифос і хлорпірифос-метилу політично прийнято.
Рішення про введення в Україні заборони на хлорпірифос і хлорпірифос-метилу політично прийнято.
13 липня 2020
 13 липня 2020
Садівники південного регіону країни на тиждень пізніше, ніж торік приступили до збирання раннього яблука.
Садівники південного регіону країни на тиждень пізніше, ніж торік приступили до збирання раннього яблука.
13 липня 2020

Please publish modules in offcanvas position.