Облік будівництва і безоплатного надання житла працівникові сільськогосподарського підприємства

/ Питання бухгалтерії / П'ятниця, 04 листопада 2016 16:05
В. М. МЕТЕЛИЦЯд. е. н., c. н. с., САР, DipTax, DipIAS
директор ТДВ «Інститут обліку і фінансів»,
п. н. с. ННЦ «Інститут аграрної економіки»,
заст. викон. дир. Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України
Облік збудованого житла ведеться серед інвентарних об’єктів основних засобів підприємств із застосуванням типових форм первинного обліку основних засобів, затверджених наказом Міністерства статистики України від 29 грудня 1995 р. № 352 «Про затвердження типових форм первинного обліку» (далі — Наказ № 352).

 

Надходження житла:
бухгалтерський облік
Будівництво житла здійснюється одним із способів: або власними силами підприємства (господарський спосіб), або із залученням сторонніх організацій (підрядний спосіб). Незалежно від того, самостійно чи із залученням сторонніх організацій будується житло, понесені у зв’язку з цим витрати є капітальними інвестиціями.

Для накопичення капітальних витрат у бухгалтерському обліку застосовуються субрахунки рахунка 15 «Капітальні інвестиції»:

  • 151 «Капітальне будівництво» — для відображення витрат на будівництво, що здійснюється як господарським, так і підрядним способом;
  • 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» — для відображення витрат на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 10 «Основні засоби» (крім об’єктів будівництва).
 
Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій з будівництва житла наведена в таблиці 1.
 
Таблиця 1. Бухгалтерський облік будівництва об’єктів основних засобів
 

Облік збудованого житла ведеться серед інвентарних об’єктів основних засобів підприємств із застосуванням типових форм первинного обліку основних засобів, затверджених наказом Міністерства статистики України від 29 грудня 1995 р. № 352 «Про затвердження типових форм первинного обліку» (далі — Наказ № 352).

Наказом № 352 затверджені, зокрема, наступні типові форми первинної облікової документації з обліку основних засобів (табл. 2).
 
Таблиця 2. Первинні документи з обліку основних засобів

Наказом Міністерства аграрної політики України від 27 вересня 2007 року № 701 затверджено, зокрема, спеціалізовані форми первинних документів з обліку основних засобів (табл. 3).
 
Таблиця 3. Первинні документи з обліку основних засобів
сільськогосподарських підприємств

Аналітичний облік основних засобів ведеться по окремих інвентарних одиницях у розрізі матеріально-відповідальних осіб. Інвентарний номер закріплюється за об’єктом основних засобів на весь час його знаходження на підприємстві. Інвентарні номери об’єктів основних засобів, що вибули, не присвоюються іншим об’єктам основних засобів, які надійшли на підприємство, протягом періоду, який забезпечує виключення ідентифікування нових об’єктів з тими, що вибули (наприклад, протягом строків зберігання документів).

З матеріально-відповідальними особами укладаються договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, які відповідають Типовій формі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність за збереження матеріальних цінностей. Договори підписуються керівником, матеріально-відповідальною особою та скріплюються печаткою.

Вибуття житла:
бухгалтерський облік
Відповідно до п. 33 П(С)БО 7 «Основні засоби» об’єкт основних засобів вилучається з активів (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом.

В бухгалтерському обліку безоплатна передача основних засобів відображається у складі збитків. Така операція як в бухгалтерському, так і в податковому обліку прирівнюється до продажу (табл. 4)
 
Таблиця 4. Відображення списання основних засобів
у зв’язку з безоплатною передачею

Надходження і вибуття житла:
податковий облік
ПДВ. Згідно з пунктом 198.3 ст. 198 ПКУ податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 ст. 193 ПКУ, протягом такого звітного періоду у зв’язку з:

  • придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг;
  • придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті.
 
Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Таким чином, купівля товарно-матеріальних цінностей та отримання послуг для будівництва житла працівнику супроводжується відображенням податкового кредиту з ПДВ у загальній декларації.

В той же час, згідно з пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 ПКУ постачанням товарів вважається будь-яка передача права розпоряджатися товарами як власник, у тому числі і в разі їх дарування. Тобто операція з безплатної передачі житла підлягає обкладенню ПДВ на загальних підставах (п. 185.1 ст. 185 ПКУ). Податкові зобов’язання з ПДВ виникають на дату оформлення акта приймання-передачі об’єкта 03 (п. 187.1 ст. 187 ПКУ).

Безплатна передача житла передбачає, що воно буде використане сільськогосподарським підприємством у негосподарській діяльності, а тому слід нарахувати податкові зобов’язання згідно з п. 198.5 ст. 198 ПКУ.

Нагадаємо, що ця норма говорить про те, що платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 цього Кодексу (тобто, виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції). Крім того, необхідно скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за необоротними активами, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку (пп. «г» п. 198.5 ст. 198 ПКУ).

З метою застосування цього пункту податкові зобов’язання визначаються по товарах/послугах, необоротних активах, придбаних для використання в оподатковуваних операціях, які починають використовуватися в неоподатковуваних операціях, — на дату початку їх фактичного використання, визначену в первинних документах, складених відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Тобто податкові зобов’язання з ПДВ у сільськогосподарського підприємства виникнуть із суми залишкової вартості житла на момент передачі її у подарунок працівнику. ПЗ з ПДВ будуть відображені в зведеній податковій накладній з типом причини «03» — «Постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах із платником податку» та індивідуальним податковим номером «400000000000».

Тепер розглянемо, як оподатковується операція з безоплатної передачі житла податком з доходів фізичних осіб.

Вартість негрошових подарунків не включається до оподатковуваного доходу лише за умови, що така вартість не перевищує 50% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року (пп. 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 ПКУ) (у 2016 році — 689 грн). Якщо ж вартість подарунку буде більшою (а це очевидно), то сума перевищення оподатковується на загальних підставах. Нагадаємо, що при виплаті доходу у негрошовій формі податок на доходи фізичних осіб необхідно сплатити до бюджету не пізніше наступного банківського дня після дня такої видачі.

Згідно з пп. 2.3.2 Інструкції зі статистики заробітної плати від 13.01.2004 р. № 5 одноразові заохочення працівникам підприємства, не пов’язані з конкретними результатами праці (у тому числі в натуральній формі), відносяться до фонду додаткової заробітної плати. Крім того, подарунки не зазначені серед звільнених від сплати ЄСВ виплат, зазначених у Переліку № 1170 (постанова КМУ від 22 грудня 2010 р. N1170). При виплатах у натуральній формі для розрахунку ЄСВ підвищувальний коефіцієнт не застосовується.

Розглянемо на прикладі особливості оподаткування доходів при наданні житла в подарунок.

Приклад. Працівнику підприємства в березні 2016 року надано подарунок (будинок) вартістю 800 200 грн.

Алгоритм оподаткування:
 
Розраховуємо вартість подарунку, що включається до загального місячного оподатковуваного доходу (ЗМОД): 800 200,00 грн — 689,00 грн = 799 511 грн, де 609,00 грн — вартість подарунку, яка не включається до складу ЗМОДу.

Застосовуємо для оподаткування підвищувальний коефіцієнт 799 511 грн х 1,21951= 975 011,66 грн.

Знаходимо суму ПДФО, яка підлягає утриманню: 975 011,66 х 18% = 175 502,1 грн.

Знаходимо суму військового збору, яка підлягає утриманню (без підвищувального коефіцієнта): 799 511 х 1,5% = 11 992,67 грн.

Дохід у вигляді вартості подарунка, звільненої від оподаткування, у Податковому розрахунку форми № 1ДФ відображається з ознакою доходу «160». Фактичний дохід у вигляді вартості подарунка (без урахування підвищувального коефіцієнта, оскільки він застосовується тільки для визначення бази оподаткування), який прирівнюється до додаткового блага, у формі № 1ДФ зазначається з ознакою доходу «126».

Як бачимо, податкові зобов’язання з ПДВ при безоплатній передачі будинку будуть нівельовані податковим кредитом із ПДВ, сформованим при будівництві житла. Разом з тим, підприємству необхідно нарахувати і сплатити ПДФО та військовий збір з суми додаткового блага.

Проте є інша можливість: здати збудоване житло працівникові в оренду. З 1 липня 2012 року згідно з абзацом «а» пп. 164.2.17 164.2 ст. 164 ПКУ вартість житла та іншого матеріального або нематеріального майна, яке роботодавець надає своїм працівникам в безоплатне користування, не вважається їх додатковим благом і відповідно не обкладається ПДФО при виконанні одночасно двох умов:

  • житло та інше майно належать цьому роботодавцеві на правах власності, господарського відання або оперативного управління;
  • надання працівникові майна в безоплатне користування зумовлене виконанням платником податку трудової функції відповідно до трудового договору чи передбачено колективним або трудовим договором.

1

 24 червня 2019
В Україні стартували жнива, однак збиральних потужностей катастрофічно не вистачає.
В Україні стартували жнива, однак збиральних потужностей катастрофічно не вистачає.
24 червня 2019
 24 червня 2019
В країні за вихідні кавуни подешевшали вдвічі.
В країні за вихідні кавуни подешевшали вдвічі.
24 червня 2019
 24 червня 2019
За вісім місяців поточного сезону Туреччина імпортувала 1,5 млн тонн сої для забезпечення високого попиту з боку птахівничого сектора.
За вісім місяців поточного сезону Туреччина імпортувала 1,5 млн тонн сої для забезпечення високого попиту з боку птахівничого сектора.
24 червня 2019
 24 червня 2019
Через спекотну сонячну погоду на минулому тижні різко скоротилося пропозиція тепличного томату в Україні.
Через спекотну сонячну погоду на минулому тижні різко скоротилося пропозиція тепличного томату в Україні.
24 червня 2019
 24 червня 2019
В рамках модернізації і подальшого розвитку системи електронних платежів (СЕП) Національний банк України (НБУ) вніс зміни в технологію її роботи.
В рамках модернізації і подальшого розвитку системи електронних платежів (СЕП) Національний банк України (НБУ) вніс зміни в технологію її роботи.
24 червня 2019
 24 червня 2019
Українські селяни, які тримають свиней найчастіше або не знають, що їм належить компенсація за забій свиней з АЧС, або не користуються цією компенсацією.
Українські селяни, які тримають свиней найчастіше або не знають, що їм належить компенсація за забій свиней з АЧС, або не користуються цією компенсацією.
24 червня 2019

Please publish modules in offcanvas position.