soniashnyk

Розвиток свиней різної стресостійкості

/ Сучасне тваринництво / Четвер, 09 січня 2014 12:15
altО. М. ЦЕРЕНЮК, канд. с.-г. наук, доцент
І. В. КОРХ, канд. с.-г. наук, с.н.с.
В. О. БУТЕНКО, аспірант 
Лабораторія селекційно-технологічних досліджень у свинарстві
Пропорційний розвиток тварин є запорукою високого рівня продуктивності. Відмінності за розвитком у молодняку проявляються вже у ранньому віці. Раннє виявлення та відбір кращих тварин сприяє підвищенню ефективності виробництва продукції свинарства в цілому.

 

Що таке конституція свиней?
Як відомо, оцінка за конституцією та екстер’єром свиней має важливе значення, адже м’ясні якості безпосередньо пов’язані з цими показниками. Всі пам’ятають наочний приклад з курсу зоології, як змінилась загальна будова тіла у свійських свиней порівняно з їх дикими предками в ході еволюції. Отже, зрозумілим є те, що тварини грубої конституції або зі значними вадами та недоліками екстер’єру не можуть мати високу м’ясну продуктивність.
 
Найбільшої уваги до розвитку тварин приділяють у суб’єктах племінної справи зі свинарства, враховуючи те, що основною продукцією племінних господарств на відміну від товарних є племінні тварини, і головним критерієм відбору при придбанні племінного молодняку слугує суб’єктивна оцінка саме за розвитком.

alt

Що ж таке конституція свиней - загальноприйнятим у свинарстві є визначення конституції як сукупності анатомо-фізіологічних особливостей організму свиней як цілісної системи, що зумовлена спадковістю та умовами індивідуального розвитку, пов’язаної з характером продуктивності та можливістю організму відповідним чином реагувати на зовнішні подразники.

Однак, зрозуміло, що не зважаючи на наявність зв’язку розвитку з продуктивністю - відбір тварин бажаного типу ще не гарантує й бажаний рівень продуктивності.

 

Типи свиней за напрямом продуктивності
Слід також враховувати, що за напрямом продуктивності в свинарстві виділяють чотири типи. Основним за чисельністю тварин є універсальний напрям - він представлений тваринами великої білої породи та іншими породами м'ясо-сального типу. Другим за чисельністю є м’ясний напрям продуктивності. У ньому ж виділяють і беконний напрям, однак в Україні цей розподіл нечіткий, адже беконне виробництво в нашій країні не має великих обсягів. Найменш чисельним поголів’ям в Україні характеризується сальний тип свиней. До цього типу належать такі вітчизняні породи, як миргородська та українська степова ряба. Кожен із типів продуктивності характеризується своїми специфічними характеристиками розвитку. Відповідно й розбіжності між тваринами різних типів продуктивності проявляються і за конституцією. Загалом у свиней виділяють п’ять типів конституції - грубий щільний, грубий рихлий, ніжний щільний, ніжний рихлий та міцний.
 
Типи конституції
До тварин із грубим щільним типом конституції відносять свиней, що відзначаються грубими формами тіла, а саме, грубим масивним міцним кістяком, товстою шкірою зі слабо розвинутою підшкірною сполучною тканиною, густою щетиною, слабко вираженою, але міцною мускулатурою. Разом з цим, такі тварини характеризуються великою важкою головою із товстими грубими вухами, кращим розвитком передньої частини тулубу у порівнянні з задньою. Свині цього типу конституції витривалі, невибагливі до умов утримання та годівлі, енергійні, однак при цьому тугорослі, пізньостиглі та низькопродуктивні. До тварин із грубим щільним типом конституції відносять місцевих неполіпшених аборигенних порід.
 
Тварини грубого рихлого типу конституції відзначаються грубим складом тіла, є масивними з рихлим кістяком, товстою рихлою шкірою, що зібрана на кінцівках у складки. У свиней з таким типом конституції не міцний копитний ріг, слабкі бабки, слабо виражена рихла м’язова тканина. При цьому тварини грубого рихлого типу флегматичні, сприйнятливі до різних захворювань. До цього типу конституції найчастіше відносять тварин сального напряму продуктивності.

alt

Тварини ніжного щільного типу конституції відзначаються наявністю тонкого, але компактного кістяку, тонкою щільною шкірою, компактною м’язовою тканиною, добре розвинутими суглобами, довгим, широким тулубом з міцною спиною та попереком. У таких свиней добре виповнені окости, кінцівки міцні, сухі з високими косо поставленими бабками та міцними ратицями. Тварини такого типу конституції енергійні, скороспілі, однак при цьому вибагливі до умов утримання та годівлі. До цього типу конституції відносять тварин імпортної селекції м’ясного напряму продуктивності, вітчизняних спеціалізованих порід та типів.
 
Свині ніжного рихлого типу конституції відносяться до перерозвинутих тварин та відзначаються тонким слабким кістяком, рихлою м’язовою тканиною, нееластичною шкірою із добре розвинутою підшкірною жировою тканиною, провислою спиною, слабким попереком та м’якими бабками. Тварини такого типу конституції флегматичні та сприятливі до різних захворювань тому для подальшого відтворення є небажаними.
 
До міцного типу конституції відносять тварин, що є добре розвинутими, відзначаються міцним кістяком, міцною добре розвинутою, не рихлою м’язовою тканиною, з середньою товщиною, міцною, еластичною шкірою без зморшок. Такі тварини характеризуються належним функціональним станом добре сформованих органів всіх систем. Свині цього типу конституції достатньо великі, з неважкою головою середніх розмірів, довгим тулубом із широкими грудьми, прямою, міцною, широкою спиною, добре виповненими окостами, кінцівками середньої висоти з прямими бабками та міцними ратицями. Тварини міцного типу конституції відзначаються підвищеною життєздатністю, добрим станом здоров’я, високою природною резистентністю, універсальною продуктивністю, жвавим темпераментом і є бажаними для подальшого розведення.
 
Оцінка за екстер’єром
Для оцінки за екстер'єром (зовнішньою будовою тварини у зв'язку з її біологічними особливостями та господарською цінністю) у свинарстві використовують окомірну оцінку, вимірювання свиней та розрахунок індексів будови тіла, побудова графіків-профілів та фотографування.
 
Рис. 1. Екстер’єрний профіль тварин групи розподілу М+ у двомісячному віці
alt
 
Окомірна оцінка екстер'єру є доволі суб'єктивною, більш інформативною є оцінка свиней за вимірами та розрахованими на їх основі індексами. Основними вимірами, що використовуються у свинарстві, є наступні:
 
 • довжина тулубу (вимірюється сантиметровою стрічкою від середини потиличного гребеня до кореня хвоста);
 • обхват грудей за лопатками (вимірюється сантиметровою стрічкою довкола грудної клітки відносно задніх кутів лопаток);
 • обхват п’ясті (за допомогою сантиметрової стрічки в найтоншому місці п'ястка);
 • висота в холці (вимірюється мірною палкою від землі до найвищої точки холки);
 • ширина грудей за лопатками (мірною палкою у найширшому місці грудної клітки паралельно землі);
 • глибина грудей за лопатками (мірною палкою відносно задніх кутів лопатки від заднього краю холки до грудної кістки перпендикулярно землі);
 • колодка (сантиметровою стрічкою від переднього краю холки по хребту до кореня хвоста)
 
На підставі взятих промірів розраховуються індекси будови тіла, з яких основними є такі:
 
 • індекс розтягнутості = (довжина тулубу / висота в холці)*100;
 • індекс компактності = (обхват грудей за лопатками / довжина тулубу)*100;
 • індекс масивності = (обхват грудей за лопатками / висота в холці)*100;
 • індекс широкогрудості =(ширина грудей за лопатками / глибина грудей)*100;
 • індекс глибокогрудості = (глибина грудей за лопатками / висота в холці)*100;
 • індекс костистості = (обхват п’ястка / висота в холці)*100.
 
Якщо відома жива маса тварин, можна розрахувати індекс ІДВ (індекс відношення довжини до ваги).
 
ІДВ = (довжина тулубу / жива маса)*100;
 
Разом з тим, слід враховувати, що розбіжності за розвитком проявляються не лише між тваринами різних порід та типів. Суттєві розбіжності можуть спостерігатись також і в межах популяцій, і починають вони проявлятись ще у ранньому віці.
 
Рис. 2. Екстер’єрний профіль тварин групи розподілу Мо у двомісячному віці
alt
 
Нами були взяті виміри будови тіла у тварин двомісячного віку, розподілених за стресостійкістю (за критерієм ССТ) у межах однієї технологічної групи. На підставі промірів були розраховані індекси будови тіла. За основними індексами були побудовані екстер’єрні профілі (рис. 1–3). При наявності певних відмінностей за окремими промірами та індексами, загальна картина за екстер’єрними профілями між тваринами різних груп за стресостійкістю суттєво не змінювалась.
 
Рис. 3. Екстер’єрний профіль тварин групи розподілу М- у двомісячному віці
 
alt
 
За індексами розтягнутості, глибокогрудості та масивності у двомісячному віці найбільшими значеннями характеризувались тварини групи розподілу за стресостійкістю М+. Найменші значення цих індексів були у молодняку групи розподілу М-. Однак за індексом збитості найвищими значеннями відзначались тварини групи розподілу М-. Меншими ж значеннями характеризувався молодняк групи розподілу Мо. У той же час за індексом костистості більші значення були у тварин групи розподілу Мо, менші - у молодняку групи розподілу М-.
 
Разом з тим, у віці двох місяців розбіжності за індексами будови тіла між різними за стресостійкістю групами коливались у незначних межах без суттєвих змін в екстер’єрному профілі. За індексом ІДВ (рис. 4), що поєднує в собі не лише показники окремих промірів, а й живу масу, спостерігались значні відмінності між групами. Так, за індексом ІДВ тварини групи Мо відзначались значеннями на 4,88 % більшими порівняно з однолітками групи М-. Переважання за цим індексом молодняком групи М+, тварин групи М- було ще значнішим - 11,84 %.
 
Рис. 4. Значення індексу ІДВ у поросят двомісячного віку різних груп розподілу за стресостійкістю
alt
 
Також з метою вивчення консолідованості за розвитком нами були розраховані коефіцієнти фенотипової консолідації по двох типах (К1 та К2) за основними індексами будови тіла (табл. 1).
 
Таблиця 1. Коефіцієнти фенотипової консолідації за різними індексами будови тіла тварин різної стресостійкості
alt
 
За розрахованими даними по живій масі групи розподілу за стресостійкістю М+ та Мо були неконсолідованими. Разом з тим, консолідованість за живою масою тварин групи розподілу М- також була незначною. Найбільш консолідованими за основними розрахованими індексами були тварини груп розподілу за стресостійкістю М+ та М-. Найбільшими значеннями коефіцієнту фенотипової консолідації відзначались тварини групи розподілу М+. Найменш консолідованими - тварини групи розподілу Мо.
 
Таким чином, взяття промірів та розрахунок індексів по тваринах різних груп розподілу за стресостійкістю вказали на наявність розбіжностей за розвитком у тварин з різною стресостійкістю вже у ранньому віці. При цьому найбільші розбіжності спостерігаються за індексом ІДВ. У той же час, попри більшу консолідованість по живій масі молодняку групи розподілу за стресостійкістю М- ці тварини також відзначались найбільш консолідованими показниками лише за індексами масивності та костистості.

17bbffa263551ac879b30ab411df2d7c

 28 травня 2020
Кабмін не прийняв остаточного рішення щодо введення квот на імпорт добрив і буде проводити консультації з аграріями.
Кабмін не прийняв остаточного рішення щодо введення квот на імпорт добрив і буде проводити консультації з аграріями.
28 травня 2020
 28 травня 2020
Зараз збір врожаю на полуничних плантаціях Закарпаття у самому розпалі. Збирають ягоду кожні два три дні по мірі достигання з самого ранку.
Зараз збір врожаю на полуничних плантаціях Закарпаття у самому розпалі. Збирають ягоду кожні два три дні по мірі достигання з самого ранку.
28 травня 2020
 28 травня 2020
За три місяці поточного року загальні капітальні інвестиції у національну економіку України склали лише 76,9 млрд грн, що на 29,0 % менше за відповідний період 2019 року (108,3 млрд грн).
За три місяці поточного року загальні капітальні інвестиції у національну економіку України склали лише 76,9 млрд грн, що на 29,0 % менше за відповідний період 2019 року (108,3 млрд грн).
28 травня 2020
 28 травня 2020
Для сільгоспвиробників оцінка якості води стратегічно важлива, адже цей фактор є ключовим у багатьох виробничих процесах.
Для сільгоспвиробників оцінка якості води стратегічно важлива, адже цей фактор є ключовим у багатьох виробничих процесах.
28 травня 2020
 28 травня 2020
Впродовж чотирьох місяців на півдні України спостерігається гострий дефіцит вологи в ґрунті на посівах озимих і ярих культур, пов’язаний з підвищеним температурним режимом, суховіями та катастрофічним зменшенням кількості атмосферних опадів у зимовий та ранньовесняний періоди.
Впродовж чотирьох місяців на півдні України спостерігається гострий дефіцит вологи в ґрунті на посівах озимих і ярих культур, пов’язаний з підвищеним температурним режимом, суховіями та катастрофічним зменшенням кількості атмосферних опадів у зимовий та ранньовесняний періоди.
28 травня 2020
 28 травня 2020
У 2019/20 маркетинговому році, станом на 1 травня, Україна збільшила експорт олії на 10%, та шроту – на 11% порівняно з відповідним періодом попереднього сезону.
У 2019/20 маркетинговому році, станом на 1 травня, Україна збільшила експорт олії на 10%, та шроту – на 11% порівняно з відповідним періодом попереднього сезону.
28 травня 2020

Please publish modules in offcanvas position.