Сіра українська порода: національне надбання на межі зникнення

/ Сучасне тваринництво / Вівторок, 12 січня 2016 15:14
В.С. КОЗИРдоктор с.-г. наук, професор,
академік НААН, заслужений зоотехнік України,
Інститут сільського господарства степової зони України
Попри великий обсяг проведених досліджень від фенотипової мінливості зоотехнічних ознак до структурних генів, мітохондріальної ДНК, міжмікросателітного поліморфізму тощо, ще не повністю вивчено біологічні особливості сірої української породи, її генетична і селекційна історія, яку можна використовувати у майбутньому.

 

Справжні українські аборигени
Сіра українська порода великої рогатої худоби — це живий пам’ятник цілої епохи часів доісторичної трипільської культури. Вона походить від дикого туру, за краніологічними ознаками близька до типу Bos taurus primigenius i, як продукт тривалої народної селекції є однією з найдавніших заводських порід, яка зберігає неповторний комплекс фено- та генотипових ознак: тварини добре пристосовані до кліматичних умов Cтепу, достатньо рослі і довгі, мають широку і глибоку грудину, високу плодючість, дрібно-плідність, довгорослість, жива маса дорослих корів сягає 700 кг, а бугаїв — понад 1000 кг.
 
Однак, незважаючи на значне поширення сірої української худоби в минулому, сьогодні вона знаходиться на межі зникнення — в Україні лишилось 850 голів, зокрема, 13 бугаїв-плідників та 364 корови, з них у дослідному господарстві «Маркеєво» Інституту тваринництва степових районів «Асканія-Нова» — 36, господарстві Києво-Печерської Лаври — 62, дослідному господарстві «Поливанівка» Інституту сільського господарства степової зони України — 266 корів.
 
Загубити це надбання — непробачувана помилка. Тому світова спільнота визнала проблему збереження генетичних ресурсів як одну з найбільш актуальних для сучасного тваринництва.
 
Попри великий обсяг проведених досліджень від фенотипової мінливості зоотехнічних ознак до структурних генів, мітохондріальної ДНК, міжмікросателітного поліморфізму тощо, ще не повністю вивчено біологічні особливості сірої української породи, її генетична і селекційна історія, яку можна використовувати у майбутньому. Наукова робота у цьому напрямі продовжується.
 
На племзаводі «Поливанівка» порода представлена унікальним аборигенним генофондним стадом, яке диференційовано на п’ять споріднених груп за продуктивністю і поліморфними системами. Тут здійснюється внутрішньогруповий гомогенний підбір у двох-трьох поколіннях, застосовується крос бугаїв. При цьому щорічне збільшення коефіцієнта спорідненості становить 0,12%. Внутрішньо- і міжгруповий підбір у стаді забезпечує наявність достатнього банку глибоко замороженого сім’я від 22 плідників п’яти споріднених груп (454 тис. спермодоз).
 
Наукове забезпечення здійснюється вченими Інституту сільського господарства степової зони, які розробили перспективний план збереження різноманіття породи у замкнутій популяції.
 
При збереженні генофонду передбачається не консервація популяції, а цілеспрямоване підвищення кількісних і якісних показників селекційних ознак до генетично зумовленого потенціалу породи, формування власного експортного потенціалу.
 
Селекційна робота
Метод консервації генетичних ресурсів in situ шляхом підтримки організмів у живому стані передбачає збереження внутрішньопорідної мінливості як за кількісними, так і за якісними ознаками. За результатами багаторічних досліджень виявлено незвичайні генетичні комбінації у генотипі, такі як специфічні алелі груп крові системи В, рідкісні спадкові блоки казеїнових алелей молока, в еритроцитах знайдено варіант білка фосфоглюкомутази, в плазмі — новий білок посттрансферин 3.
 
Порода відзначаються великою насиченістю антигенними факторами у зв’язку з наявністю великої кількості багатофакторних алелей, високою частотою фактору V. Коефіцієнт гомозиготності за алелями груп крові системи В становить 0,68, що свідчить про наявність запасів генетичної мінливості і можливість ефективної селекції.
 
Селекційна робота спрямовується на консолідацію структури породи та подальше удосконалення окремих її елементів. Цьому сприяє оцінка бугаїв-плідників за показниками росту та розвитку їх нащадків, використовуються батьки лише високої племінної цінності, підтримуючи генетичне різноманіття. Проводиться цілеспрямований стабілізуючий відбір з урахуванням детермінації ознак і консолідації особливостей породи.
 
При інтенсивному вирощуванні молодняку селекційна робота спрямовується на підвищення гомозиготності популяції для подальшого зростання кінетичної швидкості нарощування живої маси.

Науковцями проведено дослідження мікроеволюційних змін співвідношень її гено- і фенотипів шляхом експресного прогнозування оптимального добору та підбору гено- і фенотипів у межах генотипів, що збереглися за останні 64 роки, з одночасним прогнозуванням продуктивності батьків і майбутніх нащадків у замкнутій популяції.
 
При нормованому розподілі стада на класи за живою масою, екстер’єром, типами конституції встановлено, що мікроеволюційні зміни спрямовані в бік небажаного для м’ясної худоби — знижені жива маса, продуктивність, щільність конституції, підвищені вузкотілість та ніжність. Враховуючи, що жива маса синів у дорослому стані залежить від надою у матерів за лактацію, розроблено відповідні алометричні рівняння для використання у селекційному процесі. За допомогою комп’ютерного графоаналітичного забезпечення одержали відповідні рівняння і виявили залежність між генотипами, надоєм і жиром у молоці корів. Визначено також регресивні зв’язки між живою масою та показниками екстер’єру і конституції, що дало можливість визначити генотипи за рівнем їх молочної продуктивності. Залежності між показниками «вузькотілості-широкотілості» та «щільності-крихкості», живої і метаболічної маси та теплового балансу за час мікроеволюції суттєво зменшилися між тваринами різних класів нормованого розподілу за типами конституції.
 
Аналіз елімінації гено- і фенотипів показав, що із 40 можливих генотипів тварин, що були записані до ФПК у 1950 році, в наявності було тільки 37. За минулий час елімінувало 13 і залишилося 24. Одержані інтегровані вимірювальні ознаки матерів і матерів бугаїв дозволяють прогнозувати рівень молочної продуктивності їх нащадків. На цій основі побудовано системну номограму оптимального добору і підбору пар при проведенні оптимізуючої селекції за двома-трьома ознаками (жива маса та співвідношення ширини до глибини грудей). При збільшенні кількості ознак ефективність племінної роботи пропорційно знижується. Тому перевага надається стабілізуючому добору, який сприяє нагромадженню гетерозиготності в потомстві, що дозволяє консолідувати лінії і материнські родинні угрупування.
 
Розведення у закритому стаді
Ефективне розведення сірої української породи в замкнутому стаді не можливе без імуногенетичного контролю походження тварин та генних мутацій, який передбачає тестування і паспортизацію основного поголів’я, родинний аналіз спадковості, визначення алелей та експертизу вірогідності записів. Систематичне вивчення генофонду та використання імуногенетичних маркерів дозволяє виявляти ступінь диференціації споріднених груп, оцінити генетичний стан мікропопуляції, аналізувати еволюційні генетичні процеси, що відбуваються у породі і визначити алельні маркери родоначальників та продовжувачів ліній. При закріплені маточного поголів’я за бугаями особлива увага приділяється консолідації структури породи та подальше удосконалення окремих її елементів. Збереження генофонду у замкнутій популяції вимагає приділяти важливу роль підбору пар, що дозволяє накопичити та закріпити в потомстві цінні генні комплекси, які сприятимуть підвищенню життєздатності та міцності конституції наступного покоління.
 
Щороку збільшувати стадо
Генетична структура маточного стада дослідного господарства «Поливанівка» представлена двома лініями — Петушка (62 %) і Шамріна (38%). Генеалогічне дерево кожної лінії дає можливість зберігати та в подальшому збільшувати кількість тварин при чистопородному розведенні (табл. 1).
 
Таблиця 1. План збільшення чисельності поголів’я на кінець року, голів
 
 
Робота з відтворення стада направлена на щорічне одержання від кожної корови одного теляти. Сумісне утримання корів-матерів і телят на підсосі через нейрогуморальну систему притупляє у корів прояв статевих рефлексів і фізіологічну функцію яєчників. Враховуючи цю біологічну особливість, нами розроблена і впроваджена комплексна система гарантованого відтворення поголів’я, яка включає господарські (обладнання пункту штучного запліднення, моціон, годівля), організаційні (контроль за виявленням охоти, щодекадний аналіз і проведення дня відтворення) і спеціальні заходи (диспансеризація, стимуляція, контроль за тільністю маточного поголів’я). При плануванні сезонних отелень враховуємо, що для визначення часу першого плодотворного запліднення велике значення має не вік, а жива маса і розвиток тварин. Осіменінню підлягають тільки клінічно здорові самки (двічі після виявлення охоти). Дотримання рекомендацій учених дозволяє одержати 97-98 телят на 100 корів за рік.
 
Відбір маточного поголів’я проводиться за визначеними критеріями: здоров’ю, плодючістю, молочністю, материнськими якостями та міцністю конституції, живої маси приплоду при народженні і відлученні у 8 місяців та маси телят у 15-місячному віці. Вдосконалення популяції здійснюється через розвиток родин, родоначальниці яких відзначаються цінними якостями. Підбір бугаїв спрямовується на збільшення різноманіття. При цьому використовують оцінених за власною продуктивністю та продуктивністю нащадків (інтенсивності приростів).
 
У практичній роботі науковці і фахівці враховують, що пряма селекція на посилення відтворювальної здатності худоби через низьку її зумовленість (h2 =0,05-0,15) є малоефективною. При подальшому розведенні сірої української худоби у замкнутій популяції є потреба у збільшенні кількості бугаїв-плідників різного кореня та різних фено- і генотипів, що збереглися. Майбутні кроси материнських родинних груп, які одержані з урахуванням адаптивної і репродуктивної норми, дозволяють зберегти генетичну стійкість і розмаїтість тварин.
 
При загальному збільшенні поголів’я особливу увагу приділяють наявності телиць від народження до парувального віку. Кількість нетелей передбачено довести до 20% від чисельності корів. Збереження народжених бугайців сприятиме формуванню відгодівельного гурту.
 
Виконання цього завдання забезпечує інтенсивне вирощування ремонтних телиць, осіменіння їх при живій масі не менше 450 кг і жорстке бракування некондиційних корів. До 2020 року маточне поголів’я (селекційна група) за живою масою і оцінкою екстер’єру повинна відповідати вимогам класу еліта та еліта-рекорд (90-95 балів). Цілеспрямована селекційна робота сприятиме збільшенню у півтора рази продажу племінного молодняку у дочірнє господарство та виробництву яловичини. Поголів’я, яке реалізується на забій, відгодовується до високої живої маси (понад 450 кг) і кондицій.
 
Друге завдання — збільшувати живу масу корів у межах вимог 1 класу (табл. 2).
 
Таблиця 2. Завдання зі збільшення живої маси корів та їх молочності, кг
 
 
Заводський тип характеризується відповідним габітусом тварин. Планується дещо збільшити екстер’єрні показники (табл. 3).
 
Таблиця 3. Програма досягнення екстер’єрних показників
у повновікових корів, см
 
 
Кормова база
Досягнення цієї мети обумовлено багатьма факторами, серед яких головні годівля та технологія утримання тварин. Щодо кормової бази, то вона повністю забезпечує потреби худоби (табл. 4).
 
Таблиця 4. Виробництво кормів для скотарства, т
 
 
Основними видами кормів є різнотрав’я пасовищ, сіно однорічних і багаторічних трав, солома озимих культур, силос із кукурудзи, сінаж з люцерни, зерносуміші, комбікорм, мінеральні підкормки. Доступ до них вільний і розміщені вони на штучних вигульно-кормових майданчиках. Навантаження на 1 га природного пасовища становить 1-2 гол. Для підкормки молодняка спеціальними комбікормами обладнані окремі майданчики (10-15 м²), які вигорожені таким чином, щоб до годівниць могли підійти тільки телята через окремі лази.
 
Структура раціонів за поживністю (%): грубі корми — 20-25, соковиті — 45-50 (зимою — силос, сінаж; літом — зелена маса), концкорми — 25-30, залежно від сезону року тип годівлі різний. Вода в напувалках постійно. При такій організації годівлі витрати кормів на 1 кг приросту живої маси витрачається 6-8 корм. од.
 
Технологія утримання
У господарстві практикується маловитратна потоково-цехова технологія утримання і вирощування худоби, яка включає 5 цехів — пологове відділення (корови і нетелі поступають сюди за 2 тижні до отелення і знаходяться у денниках протягом 3-4 тижнів після отелення), цех інтенсивного безприв’язного вирощування телят на підсосі до 6-8 місячного віку, не розділяючи на статі (головне тут — виростити здорове теля і запліднити корову). Після відлучення телят одночасно формують цехи сухостійних корів (тут і нетелі), ремонтного молодняку (окремо телиць та бугайців) і відгодівельний гурт (окремо бугайці і вибраковані телиці та корови).
 
Зберегти сіру українську худобу в сучасних екологічних умовах її батьківщини цілком реально. За наявності скоординованої державної або міждержавної програми зі стабільним фінансуванням (селекційних і ветеринарних заходів), що дозволить, з одного боку, підвищити статус, чисельність, якісний склад поголів’я, з іншого — уникнути інбридингу, використовуючи можливості відбору і підбору (зокрема, екологічного) для вирішення конкретних завдань зі збереження, управління і раціонального використання генофонду.

17bbffa263551ac879b30ab411df2d7c

 10 серпня 2020
В Україні необхідно створити державний сайт з наявністю інформації про пайові землі, що продаються, це було б шляхетним сприянням з боку держави.
В Україні необхідно створити державний сайт з наявністю інформації про пайові землі, що продаються, це було б шляхетним сприянням з боку держави.
10 серпня 2020
 10 серпня 2020
У червні 2020 року рішенням Бориспільського міськрайонного суду Київської області було винесено вирок визнаним винними у справі щодо незаконного виробництва та реалізації фальсифікованої продукції засобів захисту рослин з використанням знаку та фірмового найменування DuPont.
У червні 2020 року рішенням Бориспільського міськрайонного суду Київської області було винесено вирок визнаним винними у справі щодо незаконного виробництва та реалізації фальсифікованої продукції засобів захисту рослин з використанням знаку та фірмового найменування DuPont.
10 серпня 2020
 10 серпня 2020
З початку 2020/21 маркетингового року, станом на 7 серпня 2020 року, Україна експортувала 3,2 млн тонн зернових культур, що на 1,2 млн тонн менше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового року.
З початку 2020/21 маркетингового року, станом на 7 серпня 2020 року, Україна експортувала 3,2 млн тонн зернових культур, що на 1,2 млн тонн менше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового року.
10 серпня 2020
 10 серпня 2020
На фермі «Лісовий равлик» у с. Терентіївка Полтавського району вирощують близько 10 тонн равликів. Більшу частину продають на експорт, іншу планують переробити і реалізувати в Україні.
На фермі «Лісовий равлик» у с. Терентіївка Полтавського району вирощують близько 10 тонн равликів. Більшу частину продають на експорт, іншу планують переробити і реалізувати в Україні.
10 серпня 2020
 10 серпня 2020
Що необхідно озимим зерновим культурам на початкових етапах росту? Підвищити енергію проростання, забезпечити необхідними елементами живлення, покращити ріст і розвиток кореневої системи, а також підвищити стійкість до перепадів температур та накопичити максимальну кількість цукрів для оптимальної перезимівлі. Досягнути всього цього можливо, запевняють фахівці компанії «UKRAVIT», якщо правильно підібрати необхідні продукти.
Що необхідно озимим зерновим культурам на початкових етапах росту? Підвищити енергію проростання, забезпечити необхідними елементами живлення, покращити ріст і розвиток кореневої системи, а також підвищити стійкість до перепадів температур та накопичити максимальну кількість цукрів для оптимальної перезимівлі. Досягнути всього цього можливо, ...
10 серпня 2020
 07 серпня 2020
Станом на 6 серпня 2020 року, українські сільгоспвиробники вже зібрали близько 33 млн тонн зернових і зернобобових культур з площі 8,5 млн га (56% до прогнозу).
Станом на 6 серпня 2020 року, українські сільгоспвиробники вже зібрали близько 33 млн тонн зернових і зернобобових культур з площі 8,5 млн га (56% до прогнозу).
07 серпня 2020

Please publish modules in offcanvas position.