Фінансова підтримка АПК через здешевлення кредитів: новели законодавства

Фінансова підтримка АПК через здешевлення кредитів: новели законодавства

/ У правовому полі / Вівторок, 12 травня 2020 11:54

Законом України «Про державну підтримку сільського господарства України» від 24 червня 2004 року передбачено надання фінансової підтримки суб’єктам господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів. Здешевлення кредитів здійснюється в режимі кредитної субсидії та полягає у субсидуванні частини плати (процентів) за використання кредитів, наданих банками в національній та іноземній валюті.

Кредитна субсидія: хто може розраховувати?

Кредитна субсидія надається на конкурсній основі суб’єктам господарювання агропромислового комплексу за кредитами, залученими в поточному році, перехідними кредитами, залученими у попередні роки. Субсидуванню підлягає частина плати (процентів) за кредитом, сума якого використовується за цільовим призначенням на потреби виробництва (на розвиток агропромислового комплексу).

Кредитна субсидія надається у порядку та розмірі, визначених Кабінетом Міністрів України:

 • для короткострокових кредитів — строком до 12 календарних місяців;
 • для середньострокових кредитів — строком до 36 календарних місяців;
 • для довгострокових кредитів — строком від 36 календарних місяців. При цьому кредитна субсидія за довгостроковими кредитами надається в межах 84 календарних місяців.

 

Кредитна субсидія надається позичальнику щомісяця, виходячи із суми фактично сплачених відсотків за відповідний період.

Кредитна субсидія надається за короткостроковими кредитами, залученими:

 • для покриття виробничих витрат;
 • для закупівлі у сільськогосподарських товаровиробників виробленої ними сільськогосподарської продукції.

 

Кредитна субсидія надається за середньостроковими кредитами, залученими:

 • для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва;
 • для здійснення витрат, пов’язаних із будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення, а також з переробкою сільськогосподарської продукції.


Кредитна субсидія надається за довгостроковими кредитами, залученими:

 • для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, обладнання для виробництва та переробки сільськогосподарської продукції;
 • для будівництва та реконструкції виробничих об’єктів (у тому числі оптових ринків сільськогосподарської продукції, сховищ для зберігання зерна, овочів та фруктів).


Відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» кредитна субсидія надається:

 • у національній валюті — у розмірі не менше 1,5 облікової ставки Національного банку України за короткостроковими, середньостроковими та довгостроковими кредитами, що діє на день нарахування відсотків за користування кредитами, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами;
 • в іноземній валюті — у розмірі не менше 10 відсотків річних, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами.


Розмір кредитної субсидії щорічно оприлюднюється Кабінетом Міністрів України не пізніше 1 березня поточного бюджетного року.

dengi 2

 

Що пропонує Уряд на 2020 рік

У березні 2020 року Кабінет Міністрів України затвердив у новій редакції Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 року №202). Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мінекономіки у державному бюджеті за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників», які спрямовуються суб’єктам господарювання агропромислового комплексу на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами (далі — компенсація). Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономіки.

Відповідно до зазначеного вище Порядку компенсація на конкурсній основі надається суб’єктам господарювання агропромислового комплексу — юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та фізичним особам — підприємцям (далі — позичальники), які:

 • провадять діяльність у галузях тваринництва та використали кредитні кошти для покриття поточних витрат та витрат капітального (інвестиційного) характеру, пов’язаних із провадженням діяльності у галузі тваринництва, або які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн гривень — за всіма видами сільськогосподарської діяльності;
 • не мають порушених справ про банкрутство, яких не визнано банкрутами, що не перебувають на стадії ліквідації;
 • не мають прострочену більш як шість місяців заборгованість перед державним бюджетом, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 

Компенсація позичальникам надається через уповноважений банк, що підписав з Мінекономіки Меморандум про загальні засади співробітництва (далі — уповноважений банк). Меморандум підписується з уповноваженими банками, відібраними відповідно до Порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року №1231.

Компенсація надається позичальникам за нараховані й сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами (поновлювальними та непоновлювальними, крім овердрафтів (контокорентних кредитів) у розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, зменшених на 5 відсоткових пунктів.

 

NB! ДОВІДКОВО

Компенсації підлягають відсоткові ставки за:

короткостроковими кредитами, залученими для покриття виробничих витрат;

середньостроковими і довгостроковими кредитами, залученими для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних із будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення, а також для будівництва і реконструкції виробничих об’єктів (у тому числі сховищ для зберігання овочів, фруктів та ягід).

 

Сума компенсації, що надається позичальнику протягом бюджетного року за короткостроковими, середньостроковими та довгостроковими кредитами, не може перевищувати:

 • для позичальників та пов’язаних із ними осіб, які провадять діяльність у галузях тваринництва, — 15 млн гривень;
 • для позичальників, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн гривень, — 5 млн гривень.


Компенсація не надається позичальникам за укладеними кредитними договорами, відсотки за користування якими здешевлюються за рахунок коштів, передбачених для інших державних програм.

У разі встановлення контролювальними органами факту незаконного отримання бюджетних коштів за цим напрямом надання позичальнику компенсації припиняється з моменту встановлення такого факту та протягом поточного та трьох наступних бюджетних періодів, а кошти у сумі, що незаконно отримана, повертаються до державного бюджету.

Для отримання компенсації за укладеними кредитними договорами позичальники подають щороку одному з уповноважених банків заявку на участь у конкурсі за встановленою Мінекономіки формою та згоду про надання уповноваженим банком Мінекономіки інформації, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною уповноваженим банком.

dengi 7

Уповноважений банк розглядає подані позичальниками заявки на участь у конкурсі для отримання права на компенсацію та за результатами оцінки заявок позичальників на відповідність вимогам, визначеним вище, включає таких позичальників до реєстру на одержання компенсаційних виплат.

Компенсація відсотків здійснюється щомісяця, виходячи із суми фактично сплачених позичальниками уповноваженому банку відсотків за користування кредитом за відповідний період. Уповноважені банки на підставі сум фактично сплачених позичальниками уповноваженому банку відсотків за користування кредитом за відповідний період формують реєстр компенсаційних виплат (наростаючим підсумком) і подають його щомісяця до 10 числа наступного періоду в електронному та паперовому вигляді до Мінекономіки. Форму реєстру затверджує Мінекономіки.

Мінекономіки на підставі наданих уповноваженими банками реєстрів про суми компенсаційних виплат:

 • формує щомісяця до 20-го числа перелік одержувачів із зазначенням їх банків та розміщує його на офіційному вебсайті Мінекономіки;
 • здійснює щомісяця до 25-го числа розподіл коштів між уповноваженими банками в межах виділених асигнувань пропорційно визначеній потребі в компенсації та спрямовує бюджетні призначення уповноваженим банкам.


Уповноважені банки протягом трьох банківських днів з дати отримання бюджетних коштів від Мінекономіки здійснюють їх розподіл між позичальниками в межах отриманих бюджетних коштів пропорційно визначеним у загальному реєстрі сумам та перераховують їх на поточні рахунки позичальників та протягом п’яти робочих днів повідомляють про це Мінекономіки. У разі недостатності бюджетних коштів для надання компенсації за звітний місяць у повному обсязі визначається залишок доплати, який виплачується у наступному звітному місяці (місяцях).

Нараховані та сплачені відсотки за користування кредитами за листопад — грудень минулого року та за січень — жовтень поточного року підлягають відшкодуванню за рахунок коштів поточного бюджетного року. Уповноважені банки формують реєстри компенсаційних виплат за листопад — грудень минулого року — 10 квітня поточного року і до 25 квітня поточного року подають їх в електронному та паперовому вигляді до Мінекономіки. Форму реєстру затверджує Мінекономіки.

Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженими в установленому законодавством порядку. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні й необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація й облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку. Мінекономіки після закінчення бюджетного періоду подає Мінфіну інформацію про стан виконання результативних показників з результатами аналізу, поясненнями, висновками щодо їх виконання у визначені законодавством строки. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

Т. О. КОВАЛЕНКО, д-р юрид. наук, професор Київського
національного університету імені Тараса Шевченка

svidome

 24 січня 2022
Аби мінімізувати ризики негативного впливу пестицидів на тваринний світ, у тому числі на бджіл, депутати внесли у Верховну Раду такі важливі як законопроєкти, як №4558, №4600, а також №5237.
Аби мінімізувати ризики негативного впливу пестицидів на тваринний світ, у тому числі на бджіл, депутати внесли у Верховну Раду такі важливі як законопроєкти, як №4558, №4600, а також №5237.
24 січня 2022
 24 січня 2022
Ціни на зерно в Україні зросли в 1,5 рази, відповідно подорожчало і борошно. Собівартість хлібобулочних виробів зросла на 20% за декілька місяців.
Ціни на зерно в Україні зросли в 1,5 рази, відповідно подорожчало і борошно. Собівартість хлібобулочних виробів зросла на 20% за декілька місяців.
24 січня 2022
 24 січня 2022
У Миколаївській області компанія LOZOVA MACHINERY спільно з Сумським НАУ, Миколаївським НАУ та Українським науково-дослідним інститутом прогнозування та випробування техніки та технологій ім. Леоніда Погорілого заміряли інтенсивність викидів вуглекислого газу з ґрунту на першому стерньовому обробітку, використовуючи різну ґрунтообробну техніку.
У Миколаївській області компанія LOZOVA MACHINERY спільно з Сумським НАУ, Миколаївським НАУ та Українським науково-дослідним інститутом прогнозування та випробування техніки та технологій ім. Леоніда Погорілого заміряли інтенсивність викидів вуглекислого газу з ґрунту на першому стерньовому обробітку, використовуючи різну ґрунтообробну ...
24 січня 2022
 24 січня 2022
Сьогодні потрібно терміново передивитися ставлення до українських виробників, адже в той час, коли у Європі встановлюється нульове ПДВ на продукти харчування, в Україні нічого подібного навіть не розглядалося.
Сьогодні потрібно терміново передивитися ставлення до українських виробників, адже в той час, коли у Європі встановлюється нульове ПДВ на продукти харчування, в Україні нічого подібного навіть не розглядалося.
24 січня 2022
 24 січня 2022
За рік вартість цибулі в Україні збільшилася майже у два рази – ціна в січні 2022 року на 72% вища за показники січня минулого року.
За рік вартість цибулі в Україні збільшилася майже у два рази – ціна в січні 2022 року на 72% вища за показники січня минулого року.
24 січня 2022
 24 січня 2022
Збільшення пропозицій вантажівок для перевезення зерна призвело до зниження вартості автоперевезень з 2-2,2 грн за км до 1,6-1,8 грн за км або $30-40 за т (з ПДВ). Як наслідок, скорочуються обсяги залізничних перевезень, тарифи на які знову виросли з 1 січня.
Збільшення пропозицій вантажівок для перевезення зерна призвело до зниження вартості автоперевезень з 2-2,2 грн за км до 1,6-1,8 грн за км або $30-40 за т (з ПДВ). Як наслідок, скорочуються обсяги залізничних перевезень, тарифи на які знову виросли з 1 січня.
24 січня 2022
До відкриття ринку землі лишилося ЧИТАТИ

Please publish modules in offcanvas position.