Ігор СТОРЧОУС, канд. с.-г. наук 
Інститут захисту рослин НААН України
Різноманітність грунтово-кліматичних умов, особливості технології вирощування озимої пшениці, істотна різниця у рівнях насичення сівозмін зерновими культурами визначають видовий склад шкідливих організмів та ступінь їх шкодочинності в зональному аспекті. Це слід враховувати при підготовці робочих варіантів систем захисту. Вчасне і повне звільнення посівів озимої пшениці від конкуренції з бур’янами за життєвий простір, світло, вологу, елементи живлення є основою одержання високих урожаїв зерна.
- Четвер, 27 вересня 2012 21:54

Гербіцидний сезон

Ігор СТОРЧОУС, канд. с.-г. наук, завідувач лабораторією гербології ІЗР НААНУ
 

Різноманітність ґрунтово-кліматичних умов, особливості технології вирощування озимої пшениці, озимого ріпаку, істотна різниця у рівнях насичення сівозмін зерновими культурами визначають видовий склад шкідливих організмів та ступінь їх шкодочинності в зональному аспекті. Це слід враховувати при підготовці робочих варіантів систем захисту. Вчасне і повне звільнення посівів озимої пшениці від конкуренції з бур’янами за життєвий простір, світло, вологу, елементи живлення є основою одержання високих урожаїв зерна.

altІгор Сторчоус, канд. с.-г. наук
завідувач лабораторії гербології ІЗР НААНУ
Резистентність до гербіцидів у бур’янів слід розглядати на двох рівнях – видовому і внутрішньопопуляційному (біотипному).
Видова резистентність притаманна рослинам внаслідок сформованих еволюційно і зумовлених генетично різних механізмів стійкості до гербіциду. Функціонально вона виявляється у тому, що культурні рослини і бур’яни як компоненти агрофітоценозу характеризуються значною екологічною пластичністю. Вони завжди еволюціонують і порівняно швидко пристосовуються до умов навколишнього природного середовища. Крім гербіцидів негативний вплив на рослини можуть мати способи обробітку ґрунту, специфічна сівозміна (зі скороченою ротацією) або її відсутність (монокультура).

Особливості вирощування сільськогосподарських культур із застосуванням гербіцидів полягають у тому, що місцями сприяють появі і розвитку стійких до препаратів бур'янів.Як правило, це багаторічні види, що інтенсивно впливають на продуктивність сільськогосподарських культур. За таких обставин нагальним є розробка і застосування бакових сумішей гербіцидів, що контролюють в основні і додаткові періоди забур'янення в усіх типах сівозмін.
- П'ятниця, 02 березня 2012 17:18

Гербіцидний контроль на кукурудзі

altВалентина Сергієнко
Таміла Горбач, кандидати с.-г. наук, Інститут захисту рослин НААНУ
Кукурудза -цінна кормова і технічна культура, зерно якої використовується на продовольчі, технічні та фуражні цілі, а за урожайністю вона перевищує усі зернові культури.
Великої шкоди при вирощуванні культури завдають бур’яни. Відомо більше 200 видів бур’янів, які конкурують із рослинами кукурудзи за світло, вологу та поживні речовини. Забур’яненість полів призводить до зниження продуктивності культури на 35-50%, а часто навіть і на 90% та погіршує якість урожаю. Потенційна загроза від бур’янів дорівнює втраті практично всього врожаю зерна кукурудзи.
- П'ятниця, 02 березня 2012 17:14

Страхові гербіциди на сої

altРоман Гутянський,канд. с.-г. наук, науковий співробітник лабораторії рослинництва і сортовивчення

Микола Цехмейструк,  кандидат с.-г. наук, завідуючий лабораторії рослинництва і сортовивчення
Віктор Тимчук, канд. с.-г. наук, керівник центру науково-інформаційних технологій та аналітики Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААНУ;
Володимир Зуза,доктор с.-г. наук, професор, завідуючий кафедри землеробства ім. О.М. Можейка Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва;
Соя є стратегічною і ринково-орієнтованою культурою сучасності. Вона допомагає вирішити проблему білка при годівлі худоби і частково в раціоні харчування людини. Соя також має велике значення у збагаченні ґрунтового покриву орних земель атмосферним азотом. Значну роль ця культура відіграє як попередник інших культур, зокрема пшениці озимої. Проте бур'яни знижують кількість та якість врожаю сої, оскільки конкурують з нею за освітленість, поживні речовини й ґрунтову вологу.
Ігор СТОРЧОУС, канд. с.-г. наук
 

Абіотичні або природні чинники піддаються значно меншому контролю на рівні можливостей захисту рослин від їхньої негативної дії. До тих, що понижують технічну ефективність гербіцидів різних груп, можна віднести вплив метеорологічних умов. Наземні гербіциди забезпечують високу технічну ефективність при внесенні їх у ранні фази розвитку бур’янів, за сприятливих погодних умов для їхнього росту. Найвища фітотоксичність цих гербіцидів спостерігається за температури +18-240С, слабка - при +25-300С, а при +8-100С майже відсутня. Тому в спеку та особливо при низькій відносній вологості повітря гербіциди необхідно вносити вранці, а у холодні дні - вдень. За цих умов гербіциди краще транслокуються у рослини бур’янів.

 

Олександр ЗОЗУЛЯ, канд. біолог. наук
Застосування гербіцидів восени на озимих зернових культурах поширене в багатьох країнах з інтенсивною технологію вирощування. Чому віддається перевага боротьбі з бур’янами саме в такий спосіб? Це викликано тим, що рослини найбільш уразливі до дії бур’янів на початковій стадії розвитку. Якщо знищити нецільові рослини в ранній період розвитку культури, створюється досить привабливе середовище для повноцінного розвитку культурних рослин, оскільки відсутня конкуренція за вологу, поживні речовини, немає шкідливого алелопатичного впливу від хімічних речовин, які виділяють бур’яни. А це дає можливість повноцінного розвитку культури, завдяки чому вона має всі шанси більш успішної перезимівлі.

Євген МОРДЕРЕР, доктор біологічних наук, завідувач відділу фізіології дії гербіцидів Інституту фізіології рослин і генетики НАН України

Гірчиця та ріпак, особливо озимий, хоча і є конкурентоспроможними культурами, але в багатьох випадках потребують захисту від бур’янів. У разі забур'янення посівів цих культур падалицею попередників, багаторічними і деякими особливо шкодочинними однорічними бур’янами, а також при зрідженні посівів внаслідок несприятливих погодних умов заходи щодо знищення бур’янів можуть стати економічно доцільними.
До відкриття ринку землі лишилося ЧИТАТИ

Please publish modules in offcanvas position.