Що очікує агробізнес цьогоріч

Що очікує агробізнес цьогоріч

/ Економічний гектар / П'ятниця, 26 квітня 2019 14:48

Одним із важливих індикаторів економічного стану і перспектив галузі сільського господарства є очікування підприємств агробізнесу щодо розвитку їх ділової активності. Своєчасно проведений Smart-aналіз цих даних для багатьох господарств може забезпечити конкурентні переваги та знизити ризики в агробізнесі.

Очікування і прогнози

У сучасній системі господарювання власник агробізнесу чи менеджер будь-якої управлінської ланки має обов’язково враховувати економічну кон’юнктуру, а також здійснювати моніторинг ринку та аналізувати зміни на ньому. Одним із ефективних інструментів є Smart-aналіз різноманітних прогнозів і опитувань, які періодично проводяться державними інституціями та досить великою кількістю експертно-аналітичних груп і центрів досліджень аграрного ринку.

Зокрема, кожного кварталу впродовж багатьох років Державна служба статистики проводить спеціальне опитування сільськогосподарських підприємств на предмет очікування щодо розвитку їх ділової активності. Зважений і системний аналіз цієї інформації може надати певні конкурентні переваги підприємствам галузі сільського господарства під час бізнес-планування власної господарської діяльності. Вказану інформацію з даними опитування за декілька років можна знайти у вільному доступі на офіційному сайті вказаної державної установи.

Варто окремо виділити питання, що розглядаються у цьому опитуванні та можуть бути використані менеджерами й маркетологами агроконсалтингу під час Smart-аналізу бізнес-перспектив розвитку будь-якого конкретного господарства чи агрохолдингу на аграрному ринку:

 

  • оцінка змін обсягу виробництва продукції сільського господарства за попередні три місяці;
  • оцінка змін обсягу реалізованої продукції сільського господарства на зовнішніх ринках у межах Європейського Союзу за попередні три місяці;
  • оцінка поточного обсягу запасів продукції, призначеної для реалізації;
  • оцінка впливу факторів, що стримують сільськогосподарську діяльність;
  • очікувані зміни обсягу виробництва продукції сільського господарства в наступні три місяці;
  • очікувані зміни цін на продукцію сільськогосподарських підприємств у наступні три місяці;
  • очікувані зміни кількості працівників на сільськогосподарських підприємствах у наступні три місяці.

 

Результати опитування аграрних підприємств згруповані за основними видами економічної діяльності згідно з КВЕД-2010: сільське господарство 01 (крім 01.6, 01.7), рослинництво 01.1+01.2+01.3 та тваринництво 01.4.

Насамперед, аналізуючи інформацію про оцінку змін обсягу виробництва продукції сільського господарства за попередні три місяці, можна зробити висновок щодо можливого зростання її пропозиції на ринку або скорочення, а отже, відповідного коливання закупівельних цін (діагр. 1).

 

Діагр. 1. Оцінка змін обсягу виробництва продукції сільського господарства в агроформуваннях України (частка підприємств у відсотках)

7 398 12 2

Джерело: складено за даними аналізу інформації Держслужби статистики України

 

Так, 46% аграрних підприємств, опитаних у І кварталі 2019 р., вважають, що обсяги виробництва продукції тваринництва не змінилися, а 25% — зменшилися. Стосовно продукції рослинництва їх виявилося 39%, тоді як тих, що стверджують про зниження — 31%.

Іншим показником для аналізу стану ділової активності на ринку є оцінка поточного обсягу запасів сільськогосподарської продукції, призначеної для реалізації. Адже у випадку їх надлишку на ринку можна припустити, що цінова кон’юнктура є несприятливою, а тому варто чекати із реалізацією продукції або ж, навпаки, здійснювати її продаж, знаючи, що запаси дуже малі, і є попит на неї.

У цілому з аналізу діагр. 2 можна зробити висновок, що вже третій рік як спостерігає­ться зниження частки респондентів серед аграрних підприємств, що вважають достатнім (нормальним для сезону) рівень поточного обсягу запасів продукції, призначеної для реалізації. При цьому зростає частка аграрних підприємств, які в І кварталі не мали запасів реалізації тваринницької продукції. Таких в І кварталі 2019 р. виявилося 16%, тоді як минулого року було лише 13%, а позаминулого — 10%.

 

Діагр. 2. Оцінка поточного обсягу запасів продукції, призначеної для реалізації в агропідприємствах України (їхня частка у відсотках)

7 398 16 2

Джерело: складено за даними аналізу інформації Держслужби статистики України

 

Досить цікавим є аналіз даних опитування підприємств щодо оцінки впливу факторів, що стримують їх сільськогосподарську діяльність (табл. 1).

 

Таблиця 1. Оцінка впливу факторів, що стримують сільгоспдіяльність аграрних підприємств України (частка підприємств у відсотках)

7 398 14 2
Джерело: складено за даними аналізу інформації Держслужби статистики України

 

Враховуються, як правило, 7 факторів: недостатній попит, погодні умови, нестача робочої сили, брак матеріалів, устаткування, фінансові обмеження, інші фактори, нічого не стримує.

Так, у І кварталі 2019 р. з усієї кількості опитаних аграрних підприємств за напрямом «сільське господарство» близько 11% вважають саме недостатній попит, 25% — погодні умови, 4% — нестача робочої сили, 1% — брак матеріалів, устаткування, 21% — фінансові обмеження, тоді як 36% стверджують, що нічого не стримує їх сільськогосподарську діяльність, а 24% — інші фактори.

Аналізуючи більш поглиблено оцінку впливу факторів, що стримують сільськогосподарську діяльність аграрних підприємств за окремими напрямами «рослинництво» і «тваринництво», можна побачити суттєву різницю між ними.

7 398 16 1Наприклад, у підприємствах за напрямом «рослинництво» серед вказаних факторів переважають погодні умови, тоді як «тваринництво» — здебільшого фінансові обмеження. Незначний вплив справляє дефіцит робочої сили, а також матеріалів і устаткування.

Фактично недостатній попит на продукцію є стримувальним фактором як у підприємствах за напрямом «рослинництво», так і «тваринництво». При цьому вплив цього фактору у «тваринництві» спостерігається у більшій частці підприємств, ніж за напрямом «рослинництво», що пояснюється проблемами збуту продукції внаслідок неврегульованості цінових відносин на ринку та інших причин.

Загалом у порівнянні з даними попередніх років виявилося, що за останні три роки досить суттєво змінилася думка агровиробників стосовно оцінки впливу факторів, які стримують їх сільськогосподарську діяльність. Якщо в попередні роки більшість вітчизняних аграрних підприємств на перше місце ставили фінансові обмеження, то з часом зросла частка погодних умов та інших чинників. Зокрема, ще у І кварталі 2017 р. з усієї кількості опитаних аграрних підприємств за напрямом «сільське господарство» близько 33% з них вважали, що фінансові обмеження стримують сільськогосподарську діяльність, тоді як уже торік їх частка зменшилася до 28%, а нинішнього — до 21%. Водночас, у розподілі даних вказаного опитування частка фактору погодних умов зросла, відповідно, із 21% у І кварталі 2017 р. до 26% в 2018-му та 25% у 2019-му.

Також значно менше почали звертати увагу на фінансові обмеження як фактор стримування сільськогосподарської діяльності аграрні підприємства за напрямом «тваринництво». У І кварталі 2017 р. таких було майже 45% від усієї кількості опитаних агроформувань, а в 2019 р. — лише 26%.

Зросла і частка підприємств, які вважають, що нічого не стримує їх сільськогосподарську діяльність на ринку. Частка їх за напрямом «сільське господарство» у І кварталі 2019 р. сягала 36% до підсумку опитування, а для «рослинництво» — 37%, «тваринництво» — 33%. Це значно більше, ніж було 3 роки тому. Зокрема, доволі суттєве зростання частки підприємств, які в опитуванні стверджують, що нічного не стримує їх господарську діяльність, спостерігається за напрямом «тваринництво» — із 17% до 33%.

Значний інтерес представляє аналіз цієї інформації стосовно очікування агровиробниками зміни цін на продукцію у наступні три місяці (діагр. 3). Згідно з аналізом цих даних опитування з кожним роком все більше вітчизняних агропідприємств у І кварталі, прогнозуючи наступний, притримуються думки, що ціни на продукцію суттєво не зміняться. Водночас, питома вага тих підприємств, які все ж таки сподіваються на зростання реалізаційних цін на сільськогосподарську продукцію, останніми роками стабільно скорочувалася. Певною мірою це можна пов’язувати зі зниженням інфляційних очікувань та відносно стабільним валютним курсом гривні з початку 2019 р., зумовленим суттєвою експортною активністю на ринку агротрейдерів, що забезпечена високим урожаєм зернових і олійних культур минулого року.

 

Діагр. 3. Очікувані зміни цін на продукцію у наступні три місяці в агропідприємствах України (їхня частка у відсотках)

7 398 16 3

Джерело: складено за даними аналізу інформації Держслужби статистики України

 

Загалом своєчасно проведений аналіз подібної інформації та релевантне її використання у бізнес-плануванні власної господарської діяльності допоможе забезпечити як конкурентні переваги агробізнесу на ринку, так і знизити потенційні економічні ризики від дії несприятливої кон’юнктури чи цінових коливань.

 

Юрій КЕРНАСЮК, канд. економ. наук, Інститут сільського
господарства Степу НААН, сільськогосподарський експерт-
дорадник із питань економічних та управління підприємствами

17bbffa263551ac879b30ab411df2d7c

 12 серпня 2020
Головними умовами приватизації Уряд вбачає збереження та збільшення робочих місць, сплати податків, а також інвестиції у відповідне підприємство.
Головними умовами приватизації Уряд вбачає збереження та збільшення робочих місць, сплати податків, а також інвестиції у відповідне підприємство.
12 серпня 2020
 12 серпня 2020
10 серпня 2020 року у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №3975, який надає право Кабміну утворювати, ліквідовувати та реорганізовувати районні ради у разі зміни адміністративно-територіального устрою, у визначеному урядом порядку.
10 серпня 2020 року у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №3975, який надає право Кабміну утворювати, ліквідовувати та реорганізовувати районні ради у разі зміни адміністративно-територіального устрою, у визначеному урядом порядку.
12 серпня 2020
 12 серпня 2020
У січні-липні 2020 року експорт української молочної продукції склав 65,7 тис. т. на загальну суму 137,9 млн дол., що на 25% менше, ніж за минулорічнй період в грошовому еквіваленті.
У січні-липні 2020 року експорт української молочної продукції склав 65,7 тис. т. на загальну суму 137,9 млн дол., що на 25% менше, ніж за минулорічнй період в грошовому еквіваленті.
12 серпня 2020
 12 серпня 2020
Міністерство охорони здоров’я України затвердило оновлені державні санітарні правила і норми щодо максимально допустимих рівнів окремих забруднювачів у харчових продуктах.
Міністерство охорони здоров’я України затвердило оновлені державні санітарні правила і норми щодо максимально допустимих рівнів окремих забруднювачів у харчових продуктах.
12 серпня 2020
 12 серпня 2020
Black Sea Grain & Oil Trade-2020 року – унікальна як за масштабами, так і за наповненням подія, де кожен знаходить те, що шукає. Доповіді провідних аналітиків світу, особисті зустрічі з найбільшими агрооператорамі, холдингами, трейдерами, партнерами, колегами і друзями, робота і відпочинок в одному форматі – все це Black Sea Grain & Oil Trade-2020.
Black Sea Grain & Oil Trade-2020 року – унікальна як за масштабами, так і за наповненням подія, де кожен знаходить те, що шукає. Доповіді провідних аналітиків світу, особисті зустрічі з найбільшими агрооператорамі, холдингами, трейдерами, партнерами, колегами і друзями, робота і відпочинок в одному форматі – все це Black Sea Grain & Oil ...
12 серпня 2020
 12 серпня 2020
Прогнозоване падіння закупівельних цін на ріпак в Україні прискорилося внаслідок різкого зниження котирувань на європейських біржах на тлі зміцнення курсу долара відносно євро до рівня 1,175 $/, збільшення пропозицій на ринку ЄС та підвищення прогнозів виробництва каноли в Канаді завдяки сприятливим погодним умовам.
Прогнозоване падіння закупівельних цін на ріпак в Україні прискорилося внаслідок різкого зниження котирувань на європейських біржах на тлі зміцнення курсу долара відносно євро до рівня 1,175 $/, збільшення пропозицій на ринку ЄС та підвищення прогнозів виробництва каноли в Канаді завдяки сприятливим погодним умовам.
12 серпня 2020

Please publish modules in offcanvas position.