Ринок яловичини: нові перспективи

Ринок яловичини: нові перспективи

/ Економічний гектар / Четвер, 11 січня 2018 13:35

Український ринок яловичини може отримати нові перспективи для розвитку у випадку погодження усіх умов і дозволів на експорт цього виду м’яса в країни Близького Сходу та Північної Африки.

Яловичина залишається одним із перспективних, однак ще недостатньо розвинутих напрямів диверсифікації віт­чизняного аграрного експорту. У випадку погодження усіх умов і дозволів на експорт цього виду м’яса в країни Близького Сходу та Північної Африки, галузь скотарства отримає новий імпульс до розвитку, а також додатковий стимул на відродження.

Проте нині можливості розширення експорту яловичини з України об’єктивно обмежені суттєвим зменшення обсягів її виробництва внаслідок тривалого скорочення чисельності поголів’я великої рогатої худоби.

Так, на 1 січня 2017 р. в усіх категоріях господарств залишалося всього лише 3682,3 тис. голів ВРХ, у тому числі 2108,9 тис. корів. Негативний тренд скорочення чисельності поголів’я триває із 90-х років минулого століття (діагр. 1).

Діаграма 1. Динаміка чисельності поголів’я ВРХ в усіх категоріях господарств України станом на 1 січня

24 367 12 1

Джерело: Державна служба статистики України

 

Нині близько 67% усього поголів’я великої рогатої худоби зосереджено в господарствах населення, що на 20,5% більше, ніж було в 2001 році.

У регіональному розрізі понад 50% усього поголів’я великої рогатої худоби утримується в 9 областях — Вінницькій (8,4% від загальної кількості), Полтавській (6,6%), Хмельницькій (6,3%), Чернігівській (5,3%), Львівській (5,3%), Харківській (5,3%), Житомирській (5,0%), Черкаській (4,8%) і Одеській (4,6%).

Основним виробником яловичини і телятини, як і слід очікувати, є селянські господарства населення. На їх частку припадає 73,6% усього її обсягу в забійній масі.

Впродовж багатьох років виробництво яловичини і телятини щорічно зменшується, внаслідок чого галузь скотарства втрачає свій ще значною мірою невикористаний експортний потенціал (діагр. 2).

Діаграма 2. Динаміка виробництва яловичини і телятини в усіх категоріях господарств України

24 367 14 1

Джерело: Державна служба статистики України

 

Досить суттєво знизилася також питома вага яловичини і телятини в структурі виробництва всіх видів м’яса. Якщо в 2000 р. вона становила 45,3%, то минулоріч лише 16,2%. Це фактично звужує формування раціонального м’ясного балансу країни, де яловичина повинна займати не менше 30%.

Основною причиною скорочення поголів’я великої рогатої худоби і виробництва яловичини є її збитковість внаслідок високої собівартості утримання поголів’я тварин та низьких закупівельних цін на продукцію. Однак цього року ціни на яловичину суттєво зросли, що може істотно вплинути на прибутковість її виробництва та стабілізувати ситуацію у галузі.

Вихід із кризового стану можливий лише за умов переходу на застосування сучасних ресурсоощадливих технологій. Зокрема, проблему забезпечення населення яловичиною у більшості країн світу вирішують за рахунок нарощування у структурі стада великої рогатої худоби питомої ваги тварин м’ясного напряму продуктивності.

У країнах із високим рівнем споживання м’яса — Австралії, Аргентині, Бразилії, Уругваї і Канаді утримують понад 75% м’ясної худоби від загального поголів’я ВРХ, у Франції, Іспанії, Ірландії і США — від 25 до 75%, у Німеччині, Чехії та Угорщині — до 25%. В Україні питома вага м’ясної худоби становить менше 5% від усього наявного поголів’я.

Резервами збільшення обсягів виробництва яловичини є:

- поліпшення відтворення стада в скотарстві, зниження кількості ялових корів та загибелі тварин;
- доведення рівня забезпечення тварин якісними кормами до нормативно обґрунтованого показника;
- використання конкурентних переваг комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів у галузі;
- поглиблення спеціалізації і концентрації виробництва;
- оптимізація розмірів утримуваного поголів’я молодняку великої рогатої худоби до раціональних науково обґрунтованих параметрів.

Багаторічний світовий і вітчизняний досвід організації виробництва яловичини свідчить, що запорукою ефективного ведення галузі є вдале поєднання наступного комплексу факторів:

- зональний підхід до розвитку цієї галузі, оскільки на ринку конкуренцію формує не так ціна, як собівартість виробництва одержуваної продукції;
- пріоритетний розвиток спеціалізованого м’ясного скотарства;
- використання збалансованих за всіма поживними речовинами і мікроелементи кормів разом із випасом великої рогатої худоби на пасовищах;
- ефективна державна фінансова підтримка виробництва м’яса великої рогатої худоби;
- селекційно-племінна робота.

Крім вище зазначеного, варто розуміти, що при обґрунтуванні перспектив розвитку галузі необхідно враховувати наявну кормову базу і можливості щодо раціонального використання природних кормових угідь та пасовищ.

 

Економічна ефективність виробництва яловичини

Рівень рентабельності виробництва яловичини в абсолютній більшості сільськогосподарських підприємств України характеризується вкрай низькими показниками окупності витрат і високим рівнем збитковості, що не забезпечує просте та розширене відтворення виробничого потенціалу галузі скотарства.

Комплексний аналіз основних показників динаміки економічної ефективності виробництва яловичини засвідчує збереження у галузі негативних тенденцій диспаритету цін і нерівновигідних відносин, що відображується у щорічному зростанні витрат та коливанні закупівельних цін на ринку (табл. 1).

Таблиця 1. Економічна ефективність виробництва живої маси великої рогатої худоби в сільськогосподарських підприємствах України

24 367 14 2
Джерело: Розраховано за даними Державної служби статистики України

Традиційно низька економічна ефективність виробництва яловичини багатьма експертами пояснюється досить тривалим терміном обігу капіталу в галузі, що істотно поступається витратам часу на його переробку і подальше просування у торгівлі. Доцільним і виправданим, з економічної точки зору, є надання безумовної переваги товаровиробнику у формуванні вартості живої маси як складової роздрібної ціни продажу до мінімум 70–80%.

Водночас зростання собівартості виробництва продукції безпосередньо пов’язане з недостанім рівнем організації годівлі тварин якісними кормами і незадовільним матеріально-технічним та ресурсним забезпеченням галузі. Собівартість виробництва яловичини в більшості аграрних підприємств є занадто високою через великі витрати кормів на 1 тонну приросту живої маси, які є більш ніж удвічі вищими від нормативного значення. А це все теж позначається на рівні рентабельності виробництва яловичини.

Основною причиною збільшення витрат є невисокі середньодобові показники приросту молодняку і дорослої худоби на вирощуванні та відгодівлі, від рівня яких безпосередньо залежить формування собівартості реалізованої продукції. Останніми роками вони зросли до 500–600 г, у той час як у країнах світу з високорозвинутою і конкурентоспроможною галуззю скотарства вказаний показник перевищує 1000 г.

Факторами, що впливають на м’ясну продуктивність великої рогатої худоби, є:

- рівень годівлі і збалансованість раціонів;
- порода великої рогатої худоби і рівень використання її генетичного потенціалу;
- умови та технологія утримання великої рогатої худоби;
- стан здоров’я тварин і своєчасність проведення комплексу ветеринарних заходів;
- інтенсивність відгодівлі молодняку великої рогатої худоби.


Світовий ринок яловичини

Цьогоріч світове виробництво яловичини і телятини у перерахунку на забійну масу становить близько 61,4 млн т. Найбільшими виробниками м’яса великої рогатої худоби були США — 12,1 млн т, Бразилія — 9,4 млн т, країни ЄС — 7,9 млн т, КНР — 7,1 млн т, Індія — 4,3 млн т, Аргентина — 2,8 млн т та Австралія — 2,1 млн т (табл. 2).

Таблиця 2. Динаміка виробництва яловичини і телятини в окремих країнах світу (у перерахунку на забійну масу), млн т

24 367 16 1Джерело. Складено за даними USDA

 

Загальна пропозиція яловичини на світовому ринку нині переважає попит на 2 млн т. Однак на великих національних ринках окремих країн світу відчувається її дефіцит. Зокрема, на ринку Китаю попит переважає внутрішнє виробництво на 915 тис. т, Російської Федерації — 509 тис. т, США — на 82 тис. т, ЄС — 60 тис. т. Ці ринки представляють потенційний інтерес для вітчизняного агробізнесу за умов стабілізації ситуацій на внутрішньому ринку яловичини та збільшення її виробництва.

Ринок яловичини Китаю представляє значний інтерес, оскільки за останні роки її імпорт цією країною зріс більш ніж удвічі (табл. 3).

Таблиця 3. Динаміка експорту/імпорту яловичини і телятини в окремих країнах світу (у перерахунку на забійну масу), млн т

24 367 16 2Джерело. Складено за даними USDA

 

Другим найбільшим імпортером яловичини в світі є Японія, що також нарощує її закупівлі в інших країнах світу.

Основними експортерами яловичини на світовому ринку є три країни — Індія, Бразилія і Австралія, що здійснюють понад 50% її торгівлі.

Останніми роками Україна поки не входить у десятку провідних країн-експортерів яловичини, як це було в 90-ті роки минулого століття, однак має значний ресурсний потенціал для збільшення виробництва цього виду м’яса.

На сучасному етапі розвитку країни стратегічними завданнями розв’язання проблеми підвищення економічної ефективності і сталого нарощування виробництва яловичини є пріоритетний розвиток галузі спеціалізованого м’ясного скотарства.

Юрій КЕРНАСЮКканд. економ. наук, старший науковий співробітник

лабораторії маркетингу, економічного аналізу та захисту інтелектуальної власності

Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН

1

 14 жовтня 2019
Незважаючи на поганий сезон, ціни поки незмінні. Цього року вітчизняні пасічники недорахувалися половину меду.
Незважаючи на поганий сезон, ціни поки незмінні. Цього року вітчизняні пасічники недорахувалися половину меду.
14 жовтня 2019
 14 жовтня 2019
Ініціатива команди президента щодо запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення викликає категоричне несприйняття серед українців. Загроза пустити вітчизняні чорноземи з молотка об'єднала країну. 73% українців різного віку, професій, майнового стану й політичних уподобань не бажають, щоб земля перетворилася на товар.
Ініціатива команди президента щодо запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення викликає категоричне несприйняття серед українців. Загроза пустити вітчизняні чорноземи з молотка об'єднала країну. 73% українців різного віку, професій, майнового стану й політичних уподобань не бажають, щоб земля перетворилася на товар.
14 жовтня 2019
 13 жовтня 2019
На поточному тижні в Україні знову почали дорожчати тепличні огірки. Основною причиною подорожчання стало сезонне скорочення пропозиції огірка в українських господарствах.
На поточному тижні в Україні знову почали дорожчати тепличні огірки. Основною причиною подорожчання стало сезонне скорочення пропозиції огірка в українських господарствах.
13 жовтня 2019
 13 жовтня 2019
Одна з найстаріших та авторитетніших ягідних селекційних компаній — Driscoll представила свій новий сорт лохини — Світест Батч (Sweetest Batch). Це нове доповнення до колекції ягід Світест Батч Limited Edition компанії буде доступне у вибраних містах обмежений час. 
Одна з найстаріших та авторитетніших ягідних селекційних компаній — Driscoll представила свій новий сорт лохини — Світест Батч (Sweetest Batch). Це нове доповнення до колекції ягід Світест Батч Limited Edition компанії буде доступне у вибраних містах обмежений час. 
13 жовтня 2019
 13 жовтня 2019
У Чорноліському лісовому господарстві Знам`янського району на Кіровоградщині у нинішньому році зібрали перший урожай бананів.
У Чорноліському лісовому господарстві Знам`янського району на Кіровоградщині у нинішньому році зібрали перший урожай бананів.
13 жовтня 2019
 13 жовтня 2019
Костянтин Опарин з м. Черкас вирощує декілька сортів лимонів, лайм, памело, мандарини, апельсини, інжир, каву, бергамот, ацеролу, гранати, ківі та багато інших екзотичних фруктів. Усього в колекції садівника налічується близько 50 видів екзотичних рослин.
Костянтин Опарин з м. Черкас вирощує декілька сортів лимонів, лайм, памело, мандарини, апельсини, інжир, каву, бергамот, ацеролу, гранати, ківі та багато інших екзотичних фруктів. Усього в колекції садівника налічується близько 50 видів екзотичних рослин.
13 жовтня 2019

Please publish modules in offcanvas position.