Режим годівлі корів

/ Сучасне тваринництво / Четвер, 26 листопада 2015 15:44
Василь КОСТЕНКОдоктор с.-г. наук, професор
НУ біоресурсів та природокористування України
Для одержання високої продуктивності від корів важливе значення має не тільки нормування кормів, а й науково обгрунтований режим годівлі. Під режимом годівлі розуміють прийняті на фермі кратність, черговість та час роздавання кожного виду корму тваринам упродовж доби, а також способи й місце годівлі худоби. Вирішуючи ці питання, необхідно опиратися на знання етології великої рогатої худоби.

 

Кормова поведінка молочних корів
Знання і практичне використання етологічних реакцій тварин дають змогу створити для них на фермі комфортні умови для поїдання і пережовування кормів та перебігу фізіологічних процесів, пов’язаних з утворенням молока. Визначено, що на безпосереднє поїдання кормів із кормових столів (годівниць) корови впродовж доби витрачають у середньому 4-5 год. При цьому активне поїдання кормів спостерігається 6-9 разів на добу тривалістю по 30-50 хв. У проміжках між цим тварини відпочивають і жують жуйку (табл. 1).
 
Таблиця 1. Деякі елементи добової поведінки
корів за прив’язаного утримання в стійловий період
(у середньому на одну голову)
 
 
За добу в корів спостерігають 15-18 жуйних періодів по 26-30 хв. кожний. За спостереженнями у ВРХ періоди біологічної активності, що проявляються у пошуках та поїданні кормів, припадають на день. У цей час доби в більшості тварин при постійному доступі до кормового столу (годівниці) спостерігається певна циклічність періодів активного поїдання, ремигання та інтервалів між ними.
 
Після роздавання свіжих кормів та періоду активного поїдання їх у корів починається період ремигання. Потім через 10-15 хв. у більшості тварин настає другий період ремигання, після закінчення якого через 16-20 хв. корова знову активно поїдає корми. Орієнтовно 60% часу доби корови пережовують з’їдені корми лежачи і 40% стоячи. На тривалість зазначеного кормового циклу суттєво можуть впливати розмір кормового місця (фронт годівлі), види з’їдених кормів та індивідуальні особливості тварин. Проте за мінімальну тривалість одного кормового циклу можна прийняти 2-2,5 год.
 
Кратність роздавання кормів
Часто кратність роздавання кормів упродовж доби ототожнюють із кратністю годівлі тварин. Це не можна визнати правильним. Добову норму кормів можна роздати на кормовий стіл (у годівниці) за 1-4 даванки, але при цьому тварини поїдатимуть її 6-9 періодів, тобто в такому випадку фактична кратність годівлі значно перевищує кратність роздавання кормів.

Кожне роздавання чергової порції свіжих кормів не тільки стимулює тварин до їхнього поїдання, а й змушує переривати свій відпочинок чи ремигання. Часте роздавання об’ємистих кормів (7-8 і більше разів за добу) корисне, оскільки корови з’їдатимуть з апетитом більшу частину свіжих, без домішок слини, неокислених кормів. Але багатократне безсистемне роздавання кормів може порушити відпочинок тварин, їхні жуйні процеси, що негативно позначиться на засвоюванні кормів, утворенні молока. Крім того, кожне додаткове роздавання кормів пов’язане зі збільшенням витрат праці та енергетичних ресурсів.
 
Нині в більшості господарств поширене чотирикратне впродовж доби роздавання кормів. Проте наукові дослідження і кращий досвід доводять можливість та доцільність переведення на одно- або багатократне роздавання кормів, що узгоджується з біоритмікою поведінки тварин і сприяє підвищенню молочної продуктивності на 10-15%. Особливість багатократного режиму годівлі корів у тім, що за період активного поїдання кормів (впродовж 50 хв.) визначену разову дозу видають не відразу, а за 2-3 рази у малих кількостях. Потім, не раніше ніж через 2-2,5 год. (тривалість кормового циклу), такі дрібні даванки кормів повторюють. За умов використання змішаного раціону його роздають один або два рази за добу.
 
За останні роки доведено доцільність видавання добової норми концкормів, особливо високопродуктивним коровам, за 6-8 даванок. При цьому досягається економія зазначеного виду кормів на одиницю одержаної продукції на 8-12% за рахунок рівномірного утворення у рубці тварин летких жирних кислот, поступового їхнього всмоктування та кращого засвоювання.
 
Для ефективного застосування багатократного роздавання різних видів кормів (6 разів і більше за добу) важливо дотримувати таких умов: роздану кількість кормів корови повинні з’їсти на 80-90% до початку наступного роздавання; тривалість інтервалів між двома основними суміжними роздаваннями кормів не повинна бути менша тривалості одного кормового циклу (2-2,5 год.), щоб коровам залишити час для пережовування; додаткові витрати праці та енергетичних ресурсів при багатократному роздаванні повинні компенсуватися одержанням додаткової продукції.
 
Черговість та час роздавання окремих видів кормів
Нині не існує переконливих даних, які свідчили б про одну переважаючу черговість роздавання окремих видів кормів упродовж доби жуйним тваринам. На фізіологічні фактори годівлі молочної худоби, мабуть, черговість роздавання кормів суттєвого впливу немає. Проте це має значення для зручності організації операції роздавання кормів на фермі. При визначенні черговості виконання операцій на фермі, як правило, спочатку встановлюють початок і закінчення доїння корів, адже в цей період інші технологічні операції не здійснюють.
 
Знаючи час доїння, тривалість якого досягає 2-2,5 год., роздавання кормів планують перед початком і після закінчення кожного доїння. Наприклад, може бути такий варіант роздавання кормів. Уранці до доїння впродовж 15-20 хв. доярки роздають коровам вручну 1/4 добової норми концкормів і більшу частину коренеплодів, які були завезені до корівника ввечері минулого дня. У результаті перший раз корми роздають рано вранці після тривалого нічного періоду, поки ще не почали працювати кормозмішувачі і тракторні кормороздавачі. Корови можуть поїдати і пережовувати корми, доки в корівнику відбувається доїння.

По закінченню ранкового доїння проводиться друге, вже механізоване, роздавання кормосуміші у вигляді силосу, сіна, солом’яної січки, сінажу, коренеплодів, концкормів та ін., яку приготували у кормозмішувачі або у вигляді роздільної роздачі. У другій половині дня за 1-1,5 год. до вечірнього доїння здійснюють третє, також механізоване, роздавання кормів у вигляді кормосуміші або роздільної годівлі. Крім того, коровам видають концкорми. До початку вечірнього доїння до корівника завозять концентровані корми і кормові буряки з урахуванням їхніх витрат на ранок наступного дня, а також сіно поточного дня. Після закінчення вечірнього доїння корів годують четвертий раз — роздають концкорми, буряки, які залишилися від добового раціону, і на завершення закладають на кормовий стіл (до годівниць) сіно для поїдання коровами вночі.
 
Таким чином, усі концентровані корми коровам роздають за чотири рази, що забезпечує їхнє поліпшене засвоєння тваринами. Найбільш об’ємну масу кормосумішей, що містять силос і сінаж, а також буряки, корови одержують два рази на день. Сіно видають один раз на ніч або в кормосуміші. За наведеною схемою за умов чотирикратного роздавання застосована так звана роздрібнена годівля, коли впродовж 40-50 хв. кожного основного роздавання тварини одержують 2-3 види кормів невеликими порціями. Між двома суміжними основними даванками кормів утворюються інтервали (не менш ніж дві години), що створює коровам необхідний час для жуйних процесів і відпочинку. Така черговість багатократного роздавання кормів зручна щодо організації праці тваринників і відповідає природній кормовій поведінці тварин, їхнім біологічним потребам.
 
Приготування і роздавання кормів
Наразі на молочних фермах широко застосовують годівлю корів кормосумішами. Основні вимоги до кормосуміші — щоб була технологічною та однорідною, грубі корми і силос повинні бути подрібненими до довжини січки 1-4 см із розщепленням уздовж волокон. Проте необхідно пам’ятати, що змішувати можна лише високоякісні корми. Згодовування сумішей, до складу яких входять доброякісні і зіпсовані корми, призводить до втрати ефективної дії всієї суміші. Вологі й напіввологі кормові суміші на основі силосу і сінажу не можна зберігати на кормовому столі (в годівниці) більш ніж 9-12 год. Напівсухі кормосуміші можуть знаходитися на кормовому столі до 24 год. Приготування кормосумішей запобігає втратам кормів до 10% і полегшує механізацію їхнього роздавання сучасними серійними кормороздавачами-змішувачами. Згодовування тваринам кормосумішей у більшості випадків виправдовується і з фізіологічної точки зору. Надходження повноцінних кормосумішей до травного каналу сприяє кращому перетравлюванню, тому що різні види кормів взаємно доповнюють поживність і стимулюють процеси мікробної ферментації в передшлунках (табл. 2).
 
Таблиця 2. Коефіцієнти перетравності поживних речовин раціону, %
 
 
Доцільно готувати базові повнораціонні кормосуміші для корів за періодами лактації. Такі кормосуміші за складом не повинні бути однаковими для всіх корів ферми. Необхідно готувати як мінімум чотири види базових кормосумішей — для корів від 15-20 до 100 днів лактації; для дійних корів після 101 до 200 дня лактації; для дійних корів після 201 до 305 дня лактації; для корів у запуску, сухостійних та корів у родильному відділенні.
 
Механізоване приготування вологих (напівсухих) кормосумішей для молочної худоби потребує виконання таких операцій: завантаження у кормороздавач-змішувач грубих кормів, коренеплодів, жому, силосу і концкормів; подрібнення грубих кормів, коренеплодів, доподрібнення силосу і сінажу; приготування і завантаження спеціальних розчинів; змішування кормів і видавання готової суміші на кормовий стіл (у годівницю). Під час роботи кормороздавача-змішувача в стаціонарному режимі виготовлена кормосуміш спеціальним транспортером завантажується у серійні кормороздавачі (типу КТУ-10) і видається на кормові столи чи в годівниці. Для навантаження кормів використовують наявні навантажувачі.

svidome

 31 липня 2021
Через проливні дощі, які накрили більшість територій України в липні, урожай картоплі зіпсувався, а місцями почав гнити прямо на полях – через це фермери змушені знижувати ціни на картоплю.
Через проливні дощі, які накрили більшість територій України в липні, урожай картоплі зіпсувався, а місцями почав гнити прямо на полях – через це фермери змушені знижувати ціни на картоплю.
31 липня 2021
 30 липня 2021
У Національному банку України прогнозують, що глобальна цінова кон’юнктура для України на світових ринках після стрімкого поліпшення в першому півріччі 2021 року надалі поступово погіршуватиметься.
У Національному банку України прогнозують, що глобальна цінова кон’юнктура для України на світових ринках після стрімкого поліпшення в першому півріччі 2021 року надалі поступово погіршуватиметься.
30 липня 2021
 30 липня 2021
28 липня 2021 року на потужностях агрохолдингу «Агро-Регіон» (с. Велика Олександрівка, Бориспільський р-н, Київська обл.) асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» спільно з агенцією UCABevent провели найбільшу польову подію цього літа – «УКАБ Агротехнології. ЦЕНТР». Подія зібрала понад 1200 гостей та учасників з різних регіонів України.
28 липня 2021 року на потужностях агрохолдингу «Агро-Регіон» (с. Велика Олександрівка, Бориспільський р-н, Київська обл.) асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» спільно з агенцією UCABevent провели найбільшу польову подію цього літа – «УКАБ Агротехнології. ЦЕНТР». Подія зібрала понад 1200 гостей та учасників з різних регіонів України.
30 липня 2021
 30 липня 2021
Станом на 29 липня 2021 року, збирання ріпаку в Україні проведено на площі 569 тис. га (56% до прогнозу) при врожайності 26,1 ц/га, намолочено майже 1,5 (1,484) млн тонн (+809 тис. тонн за минулий тиждень) насіння.
Станом на 29 липня 2021 року, збирання ріпаку в Україні проведено на площі 569 тис. га (56% до прогнозу) при врожайності 26,1 ц/га, намолочено майже 1,5 (1,484) млн тонн (+809 тис. тонн за минулий тиждень) насіння.
30 липня 2021
 30 липня 2021
28 липня LOZOVA MACHINERY представили передові агротехнології на масштабній польовій демонстрації «УКАБ Агротехнології 2021». Захід відвідало понад 2000 гостей: аграріїв, фахівців галузі та представників аграрних холдингів. Свою ефективність у дії показували дискова борона DUCAT-8 і глибокорозпушувач FRANC-3.
28 липня LOZOVA MACHINERY представили передові агротехнології на масштабній польовій демонстрації «УКАБ Агротехнології 2021». Захід відвідало понад 2000 гостей: аграріїв, фахівців галузі та представників аграрних холдингів. Свою ефективність у дії показували дискова борона DUCAT-8 і глибокорозпушувач FRANC-3.
30 липня 2021
 30 липня 2021
Уряд схвалив проект постанови «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства», розроблений за ініціативи Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Уряд схвалив проект постанови «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства», розроблений за ініціативи Міністерства аграрної політики та продовольства України.
30 липня 2021
До відкриття ринку землі лишилося ЧИТАТИ

Please publish modules in offcanvas position.