Гумати — антистресова терапія для рослин

/ Агрономія Сьогодні / Вівторок, 19 січня 2016 11:05
Валентина СЕРГІЄНКОканд. с.-г. наук
Інститут захисту рослин НААН
З кожним роком проявляється все більший інтерес до екологічно чистих технологій вирощування сільськогосподарських культур. Одним із шляхів вирішення проблеми екологічно безпечного ведення господарства є застосування гумінових речовин природного походження. В нинішніх умовах саме гуміновим, або гумусовим речовинам відводиться першочергова роль у підвищенні ефективності та покращенні екологічної ситуації e сільському господарстві.

 

Світова і свого часу радянська наука накопичила багато знань про фундаментальне значення природних гумусових речовин у функціонуванні системи «вода-грунт-рослина». На відміну від пестицидів і агрохімікатів гумусові речовини є природними життєво необхідними компонентами ґрунту, вони не мають будь-яких побічних ефектів (алергічних, фітотоксичних, канцерогенних властивостей), безпечні для рослини, комах, тварин та людини.
 
Родючість ґрунту досить сильно залежить від вмісту гумусу. Чим його більше, тим кращий урожай можна отримати. Джерелом гумусу виступають органічні рештки рослин, тварин і мікроорганізмів. Для забезпечення родючості ґрунту вміст гумусу в ньому повинен бути досить високим на рівні 8-10%. Нині вміст гумусу в них становить 3-4%. Щоб зупинити подальше зниження вмісту гумусу у ґрунтах, необхідно застосовувати системи, при яких винесення гумусу з ґрунту разом з урожаєм культур компенсується поверненням до них органіки. Тому останнім часом у якості високоефективного джерела гумінових речовин у всьому світі активно застосовують солі гумінових кислот, які ще називають гуматами.
 
Що ж таке ці гумати?
Гумінові речовини поділяються на три головні фракції: гуміни, гумінові кислоти та фульвокислоти. Цей поділ здебільшого умовний і оснований на розчинності кожної фракції у воді і відрегульований за різним значенням рН. Гуміни — нерозчинні залишки органічної речовини молекулярною масою понад 100000 а.о. Фізіологічно неактивні речовини.
 
Гумінові кислоти — природні органічні сполуки, що утворюються в процесі гуміфікації продуктів рослинного, тваринного і мікробного походження. Основна їх частина стійка до біохімічного розщеплення і тому накопичується в ґрунті, біогумусі, сапропелях, торфі, бурому вугіллі. Гумінові кислоти мають високу фізіологічну активність і молекулярну масу від 10000 до 100000 а.о. В ґрунті накопичуються у вигляді нерозчинних і недоступних рослинам сполук.
 
Фульвові кислоти — розчинні як у вигляді солей, так і самостійно. Мають високу біологічну активність. Молекулярна маса 800-10000 а.о. Майже не накопичуються у ґрунті.
 
Гумінові кислоти — це азотовмісні високомолекулярні оксикарбонові кислоти з інтенсивним темно-бурим або червоно-бурим забарвленням. Їх екстрагують з ґрунту розчинами лугів й отримують гумати — солі гумінових кислот. Залежно від лугу, яким здійснюють екстракцію, виділяють гумати калію, натрію або амонію.
 
У рослинництві надають перевагу гуматам калію. Це пов’язано з впливом калію на оптимізацію водного балансу рослин за рахунок регулювання поглинання вологи з ґрунту через кореневу систему, що підвищує посухостійкість рослин. Натрієві гумати здебільшого використовують як кормові добавки в рослинництві та тваринництві. Оскільки в процесі виробництва разом з гуміновими кислотами екстрагуються і фульвові, то зазвичай гуматами називають суміш солей гумінових і фульвових кислот.
 
Гумати можна розділити на види, залежно від сировини, з якої їх видобувають. На ефективність їх дії перш за все впливає якість сировини. Чим вищий вміст гумінових кислот у сировині, тим більша концентрація гуматів у кінцевому продукті. Чим однорідніша сировина (довший процес гуміфікації), тим стабільніша якість препарату.
 
Виробництво гумінових речовин пройшло досить великий шлях від високобаластних гуматів із низьким вмістом активних речовин до сучасних високотехнологічних продуктів нового покоління. Завдяки своїм унікальним властивостям нові природні гумінові добрива збільшують енергетику рослинної клітини, стимулюють процеси життєдіяльності, посилюють корисну дію інших речовин. Це продукти з мінімальним вмістом баласту, високим вмістом біологічно активних речовин, з гарантовано стабільними властивостями, що забезпечують точне дозування і прогнозовано високу ефективність дії.
 
Вплив на рослини
Гумінові речовини впливають на рослину прямо або опосередковано. Непрямий ефект пов’язаний з поліпшенням водно-фізичних властивостей ґрунту, активізацією мікрофлори, впливом на міграцію поживних речовин, зв’язуванням токсичних агентів (пестицидів, важких металів).
 
Гумусові речовини мають пряму всебічну дію на процеси росту рослин, тобто здійснюють їх регуляцію. Вплив гумінових добрив на рослини має складний багатоступеневий характер та охоплює весь період вегетації рослин. Кожна функціональна група фрагменту молекули гумінової кислоти виконує свою безпосередню роль, а таких груп дуже багато, тому дія гуматів на воду, ґрунт і всі стадії росту рослин багатогранна.
 
З гуміновими речовинами в рослину потрапляє певна кількість поживних речовин — азоту, фосфору, калію, кальцію, сірки та інших мікроелементів, а також амінокислот, вітамінів і ростових речовин. Потрапляючи в рослину, гумінові речовини активують ферментативну активність усіх клітин рослини та утворення стимулюючих сполук самою рослиною. Як результат — зростання енергетики клітини, зміна фізико-хімічних властивостей протоплазми, інтенсифікація обміну речовин. Збільшується проникливість мембрани клітин кореня, покращується проникнення елементів мінерального живлення із ґрунтового розчину до рослин у вигляді гуміново-мінеральних сполук. Це призводить до посилення поглинання рослиною поживних речовин.
 
Крім того, за рахунок гуматів покращується надходження у рослину із ґрунту цукрів, амінокислот, вітамінів, гормонів. Прискорюється надходження води та поглинання кисню рослинами, що у підсумку інтенсифікує дихання рослин. Внаслідок посиленого дихання прискорюється поділ клітин, фотосинтез, синтез білків, посилення росту кореневої системи, надземної маси, збільшується вихід сухої речовини, а значить і загальна життєдіяльність рослин покращується.
 
Все це в кінцевому підсумку призводить до посилення росту, підвищення продуктивності рослин та покращення якості продукції. Гумати виступають як органічні добрива і як регулятори росту рослин.
 
Найкраще дія гумінових речовин проявляється, коли обробка рослин розпочинається із ранніх фаз розвитку, причому коренева система відрізняється більшою чутливістю до препарату. Встановлено, що однорічні рослини краще реагують на гумати на початку свого розвитку і в період утворення репродуктивних органів.
 
Пережити стреси рослинам
допоможуть гумати
Ці речовини здатні підвищувати стійкість рослин до різних несприятливих факторів (заморозків, засухи, дії пестицидів), відновлювати родючість ґрунту, підвищувати врожайність культур, покращувати харчову цінність продукції та її екологічну чистоту, знижувати витрати на отримання врожаю, підвищуючи рентабельність сільськогосподарського виробництва. Вони використовуються для обробки насіння перед посівом, обприскування рослин у період вегетації, внесення у ґрунт при крапельному поливі. Їх застосовують практично на всіх сільськогосподарських культурах.
 
Надзвичайно важлива дія гуматів в умовах кліматичних стресів.
 
В умовах заморозків обприскування рослин гуматами підвищує в’язкість протоплазми клітин та концентрацію клітинного соку. Це призводить до зниження температури замерзання клітинного соку, зменшення розміру кристалів льоду в клітинах і допомагає зменшити або уникнути пошкодження рослин заморозком.
 
Обробка насіння ярих культур гуматами або рання обробка по вегетації дозволяє в умовах зниження температури на 1-3°С від мінімально допустимої, відновити нормальний метаболізм у клітинах рослин, всисну здатність кореневої системи, попередити відставання у темпах росту і розвитку рослин.
 
За високих температур обприскування рослин гуматами допомагає підтримати процес фотосинтезу в умовах перевищення максимально допустимих температур на 2-4°С. Це дозволяє рости і розвиватися рослинам в умовах, коли температура навколишнього середовища сягає вище 33-36°С, що особливо актуально для більшості регіонів останніми роками.
 
В умовах посухи обприскування рослин гуматами зменшує коефіцієнт транспірації на 17-25%. Це дає змогу рослині синтезувати до 25% більше органічної речовини і, відповідно, урожаю з тієї ж кількості доступної вологи.
 
Обприскування посівів гуматами після градобою або інших механічних пошкоджень рослин, наприклад шкідниками, стимулюється відростання листкової маси і галуження стебел, що значно зменшує втрати від пошкоджень. Також посилюється імунітет рослин і знижується їх зараження патогенами у місцях пошкоджень.
 
Антистрес при роботі 
з пестицидами
Антистресова дія гуматів проявляється також при роботі з пестицидами. Застосування гуматів разом із протруйниками зменшує їх інгібуючий вплив на проростання зародку насінини, підвищує темпи росту і розвитку рослин.
 
Застосування гуматів разом із гербіцидами зменшує їх фітотоксичний вплив і скорочує період пригнічення культурних рослин. Посіви не втрачають 3-7 днів вегетації на вихід із стресового стану. Обприскування фунгіцидами зупиняє розвиток хвороб, а додавання гуматів відновлює рослини за рахунок рістстимулюючих та імуностимулюючих властивостей.
 
Дослідженнями встановлено, що за рахунок підвищення імунітету рослин подовжується період захисної дії фунгіцидів, внаслідок чого рослини довше плодоносять. Це особливо важливо для овочевих культур (томатів, огірка).
 
Гумати добре сумісні з пестицидами, але перед застосуванням у баковій суміші попередньо необхідно провести тест на сумісність. Не рекомендується застосовувати гумати у бакових сумішах з мідь- і алюмінієвмісними пестицидами. Рекомендується використовувати із мікродобривами у хелатній формі.
 
Жорстка вода знижує ефективність багатьох пестицидів: 2,4-Д, MCPA, дикамба, гліфосат, клопіралід, диметоат та інші. Гумати слугують індикатором жорсткості води — коагулюючи з іонами Ca і Mg і переходячи в желеподібний стан. У такому випадку доцільно використовувати пом’якшувачі води: Контроль ДМП, Спартан, карбамід, аміачну селітру, трилон-Б, триполіфосфат натрію та інші рекомендовані препарати для приготування маточного розчину і бакових сумішей. При високій жорсткості води доречно застосовувати замість сухих — рідкі гумати, які можна одразу заливати в обприскувач при включеному змішувачі.
 
В Україні виробляється і реалізується велика кількість гумінових препаратів. Проте багато сільськогосподарських виробників віддають перевагу високотехнологічним гуміновим препаратам німецької компанії HUMINTECH, які присутні на ринку України, а саме: Гуміфілд в.г., Гуміфілд ВР-18 в.с., Гуміфілд Форте макс в.с., Гуміфілд Форте брікс в.с., Гуміфілд Форте аміно в.с., Гуміфілд Форте фульвік в.с., Фульвітал Плюс з.п., Фульвітал Плюс в.с.
 
Ці препарати добре зарекомендували себе на багатьох сільськогосподарських культурах як адаптогени, антистресанти, регулятори росту рослин.

svidome

 17 травня 2022
Нині сільське господарство України – один з найбільших споживачів пального серед усіх галузей національної економіки. Ця галузь використовує понад 25% дизпалива та 5% бензину від загального обсягу. Щорічне споживання дизельного пального в сільському господарстві становить близько 1300 тис. т, а бензину моторного – понад 85 тис. т.
Нині сільське господарство України – один з найбільших споживачів пального серед усіх галузей національної економіки. Ця галузь використовує понад 25% дизпалива та 5% бензину від загального обсягу. Щорічне споживання дизельного пального в сільському господарстві становить близько 1300 тис. т, а бензину моторного – понад 85 тис. т.
17 травня 2022
 17 травня 2022
На даний час практично 200 тис. га земель в України знаходяться у власності або орендуються резидентами росії.
На даний час практично 200 тис. га земель в України знаходяться у власності або орендуються резидентами росії.
17 травня 2022
 17 травня 2022
Європейський Союз допоможе Україні вивезти на зовнішні ринки призначені для експорту зернові, заблоковані у морських портах внаслідок російської воєнної агресії.
Європейський Союз допоможе Україні вивезти на зовнішні ринки призначені для експорту зернові, заблоковані у морських портах внаслідок російської воєнної агресії.
17 травня 2022
 16 травня 2022
Високі показники урожайності — справедлива винагорода за старання, кропітливу й виснажливу роботу впродовж усього року. Досвідчений аграрій знає: без якісного інструменту досягти бажаного результату буде вкрай важко, саме тому важливо обрати собі надійних помічників.
Високі показники урожайності — справедлива винагорода за старання, кропітливу й виснажливу роботу впродовж усього року. Досвідчений аграрій знає: без якісного інструменту досягти бажаного результату буде вкрай важко, саме тому важливо обрати собі надійних помічників.
16 травня 2022
 16 травня 2022
Канада може замістити Білорусь у поставках калійних добрив в Україну.
Канада може замістити Білорусь у поставках калійних добрив в Україну.
16 травня 2022
 16 травня 2022
Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт № 3774 щодо удосконалення механізму протидії рейдерству. У першому читанні цей законопроект було прийнято ще 15 квітня 2021 року.
Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт № 3774 щодо удосконалення механізму протидії рейдерству. У першому читанні цей законопроект було прийнято ще 15 квітня 2021 року.
16 травня 2022

Please publish modules in offcanvas position.