Реєстрація потужностей операторами ринку харчових продуктів

/ У правовому полі / Вівторок, 31 січня 2017 16:02
Т. О. КОВАЛЕНКОдоктор юрид. наук, професор
КНУ ім. Т. Шевченка
Конституція України гарантує кожному право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Кожному також гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена. Законодавством України закріплені спеціальні правові механізми забезпечення якості та безпечності харчових продуктів з метою гарантування екологічної та продовольчої безпеки людини як основної соціальної цінності в державі.

 

Законом України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» у редакції від 22 липня 2014 р. передбачено, що безпечним є харчовий продукт, який не справляє шкідливого впливу на здоров’я людини та є придатним для споживання. Харчовим продуктом визнається речовина або продукт (неперероблений, частково перероблений або перероблений), призначені для споживання людиною. До харчових продуктів належать напої (у тому числі вода питна), жувальна гумка та будь-яка інша речовина, що спеціально включена до харчового продукту під час виробництва, підготовки або обробки. Цей термін не включає: корми; живих тварин, якщо вони не призначені для розміщення на ринку для споживання людиною; рослини (до збору врожаю); лікарські засоби; косметичні продукти; тютюн і тютюнові вироби; наркотичні і психотропні речовини у межах визначень Єдиної Конвенції ООН про наркотики 1961 року і Конвенції ООН про психотропні речовини 1971 року; залишки та забруднюючі речовини.

Держава здійснює регулювання безпечності та окремих показників якості харчових продуктів шляхом, зокрема, видачі, припинення, анулювання та поновлення експлуатаційного дозволу для операторів ринку харчових продуктів, а також реєстрації потужності, які використовуються на будь-якій стадії виробництва та/або обігу харчових продуктів.

У законодавстві України оператором ринку харчових продуктів (далі — оператором ринку) визнається суб’єкт господарювання, який провадить діяльність з метою або без мети отримання прибутку та в управлінні якого перебувають потужності, на яких здійснюється первинне виробництво, виробництво, реалізація та/або обіг харчових продуктів та/або інших об’єктів санітарних заходів (крім матеріалів, що контактують з харчовими продуктами), і який відповідає за виконання вимог Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів. До операторів ринку належать фізичні особи, якщо вони провадять діяльність з метою або без мети отримання прибутку та займаються виробництвом та/або обігом харчових продуктів або інших об’єктів санітарних заходів. Оператором ринку також вважається агропродовольчий ринок.

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» оператори ринку, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження, повинні отримати експлуатаційний дозвіл.

Водночас вказаний обов’язок не поширюється на операторів ринку, які провадять діяльність, пов’язану з первинним виробництвом та/або транспортуванням та/або зберіганням та/або продажем харчових продуктів, які не потребують дотримання температурного режиму та можуть зберігатися при температурі вище 10 °C, залишаючись придатними для споживання людиною. Також цей обов’язок не поширюється: на заклади громадського харчування; на потужності, які здійснюють виробництво харчових продуктів, інгредієнтами яких є виключно продукти рослинного походження та/або перероблені продукти тваринного походження; на заклади роздрібної торгівлі, обсяги продажів окремих харчових продуктів якими не перевищують обсягів, затверджених відповідною постановою Кабінету Міністрів України з урахуванням кращих міжнародних та європейських практик, а також документів відповідних міжнародних організацій. У разі відсутності зазначеної постанови ця норма поширюється на всі заклади роздрібної торгівлі.

Оператори ринку, які провадять діяльність, що не вимагає отримання експлуатаційного дозволу, зобов’язані зареєструвати потужності, які використовуються на будь-якій стадії виробництва та/або обігу харчових продуктів. Потужностями є споруди або комплекс споруд, приміщення, будівлі, обладнання та інші засоби, включаючи транспортні засоби, а також територія, що використовуються у виробництві та/або обігу об’єктів санітарних заходів.

Порядок реєстрації вказаних вище потужностей операторами ринку врегульований ст. 25 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», а також Порядком проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам, затвердженим наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10 лютого 2016 р. № 39.

Оператор ринку харчових продуктів, який провадить діяльність, що не вимагає отримання експлуатаційного дозволу, зобов’язаний подати до територіального органу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі — Держпродспоживслужби) заяву про державну реєстрацію потужності, яка використовується на будь-якій стадії виробництва та/або обігу харчових продуктів. При цьому оператор ринку, який провадить діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів рослинного походження, не подає до вказаного органу заяву про державну реєстрацію потужності, на яку цим оператором ринку отримано експлуатаційний дозвіл.

Державна реєстрація потужностей здійснюється компетентним органом шляхом внесення відповідної інформації до Державного реєстру потужностей операторів ринку (далі — Реєстр) на безоплатній основі. Потужностям у реєстрі присвоюється особистий реєстраційний номер.

Державній реєстрації підлягає кожна окрема потужність оператора ринку. Адресою потужності, яка є транспортним засобом або іншим рухомим майном, вважається місцезнаходження (місце проживання) оператора ринку, в управлінні якого перебуває така потужність.

Подання заяви про державну
реєстрацію потужності
Для державної реєстрації потужності оператор ринку подає територіальному органу Держпродспоживслужби за адресою потужності заяву за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10 лютого 2016 р. № 39.

Заява про державну реєстрацію потужності подається оператором ринку не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку роботи потужності. Вона засвідчується підписом оператора ринку або уповноваженої ним особи. У заяві зазначаються: найменування оператора ринку, адреса потужностей, телефон, електронна адреса та вид діяльності, що планується здійснювати на цих потужностях, керівництво та його контактні дані. Заява засвідчується підписом оператора ринку або уповноваженої ним особи і може подаватися в електронному або паперовому вигляді та реєструється в день її надходження. Подання заяви в електронному вигляді здійснюється з використанням посиленого сертифіката відкритого ключа у порядку, встановленому Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг» та Законом України «Про електронний цифровий підпис». Територіальному органу Держпродспоживслужби забороняється вимагати для державної реєстрації потужності будь-які інші документи, крім заяви.

Державна 
реєстрація потужності
Державна реєстрація потужності здійснюється територіальним органом Держпродспоживслужби протягом 15 робочих днів після отримання заяви оператора ринку про таку реєстрацію. Про державну реєстрацію потужності та її особистий реєстраційний номер територіальний орган Держпродспоживслужби повідомляє оператора ринку протягом 5 робочих днів після прийняття рішення про державну реєстрацію. Державна реєстрація потужності здійснюється безоплатно.

Оператор ринку відповідальний за достовірність інформації, вказаної ним у заяві про державну реєстрацію потужності.

Якщо державна реєстрація потужності не закінчена протягом вказаного вище строку, територіальний орган Держпродспоживслужби надає заявнику письмове обґрунтування причин відмови у реєстрації або продовження строку проведення реєстрації, який не може бути продовжений більше ніж на 15 робочих днів. Не допускається продовження строку реєстрації за наявності підстав для відмови у реєстрації потужності.

Рішення про державну реєстрацію потужності містить таку інформацію:
 
 • найменування або прізвище, ім’я та по батькові оператора ринку;
 • особистий реєстраційний номер потужності;
 • адреса потужності;
 • вид діяльності, що планується здійснювати з використанням потужності;
 • дата прийняття територіальним органом Держпродспоживслужби рішення про державну реєстрацію потужності.

Територіальний орган Держпродспоживслужби приймає рішення про державну реєстрацію потужності за відсутності підстав для відмови у такій реєстрації. Одночасно з прийняттям рішення про державну реєстрацію потужності територіальний орган Держпродспоживслужби присвоює потужності особистий реєстраційний номер, що складається з таких елементів, які розділяються дефісом:
 
 • літери «r»;
 • двозначного літерного коду України (UA);
 • коду області, в якій розташована потужність;
 • коду району (міста), в якому розташована потужність;
 • порядкового номера потужності, що присвоюється автоматично за арифметичним порядком, який починається з одиниці. Приклад реєстраційного номера потужності: r-UA-10–10–1.

Порядковий номер потужності, який є частиною її особистого реєстраційного номера, є унікальним та не може бути присвоєний іншій потужності, що розташована на території району (міста), в тому числі після внесення до Реєстру запису про припинення використання потужності.

Територіальний орган Держпродспоживслужби відмовляє у державній реєстрації потужності у таких випадках:
 
 • заява про державну реєстрацію потужності не відповідає формі, наведеній у додатку 1 до Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10 лютого 2016 р. № 39;
 • у заяві про державну реєстрацію потужності оператором ринку надано неповну інформацію.

Рішення про відмову у державній реєстрації потужності повинно бути прийнято не пізніше 15 робочих днів після отримання територіальним органом Держпродспоживслужби заяви про державну реєстрацію потужності.

Повідомлення про відмову у державній реєстрації потужності із зазначенням чітких підстав такої відмови надсилається заявнику не пізніше 15 робочих днів після отримання територіальним органом Держпродспоживслужби заяви про державну реєстрацію потужності.

У разі усунення причин, що стали підставою для відмови у державній реєстрації потужності, оператор ринку має право на повторне звернення до територіального органу Держпродспоживслужби із заявою про державну реєстрацію такої потужності.

Оператор ринку може оскаржити рішення територіального органу Держпродспоживслужби про відмову у державній реєстрації потужності відповідно до законодавства.

Оператор ринку має право розпочати виробництво та/або обіг харчових продуктів за принципом мовчазної згоди, якщо:
 
 • державна реєстрація не була здійснена протягом 15 робочих днів після отримання заяви про таку реєстрацію та при цьому не було надано письмове обґрунтування компетентного органу про неможливість такої реєстрації або про необхідність продовження строку проведення реєстрації;
 • державна реєстрація не була здійснена протягом 15 робочих днів після отримання письмового обґрунтування компетентного органу щодо причин продовження строку проведення реєстрації.

Питання функціонування Державного
реєстру потужностей операторів ринку
та внесення інформації до нього
Реєстр ведеться Держпродспоживслужбою в електронному вигляді з використанням матеріально-технічної бази її територіальних органів. Внесення до Реєстру інформації здійснюється компетентним органом Держпродспоживслужби протягом 5 робочих днів з дати прийняття рішення про державну реєстрацію потужності.

Компетентний орган забезпечує для громадськості безперервний та безоплатний доступ до відомостей Реєстру на його офіційному веб-сайті. Вказаний орган на запит заінтересованої особи надає інформацію з Реєстру, що містить запитувану інформацію, у порядку та на умовах, встановлених Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Внесення змін до відомостей
Державного реєстру потужностей
операторів ринку
Оператор ринку зобов’я­заний повідомити територіальний орган Держпродспоживслужби про зміни в інформації про оператора ринку та потужність не пізніше 10 робочих днів з дати настання таких змін. Компетентний орган вносить відповідні зміни до відомостей Реєстру протягом 5 робочих днів з дати надходження відповідного повідомлення оператора ринку. Повідомлення про зміни повинно бути підписаним оператором ринку або уповноваженою ним особою.

Компетентний орган вносить до Реєстру запис про припинення використання потужності (із зазначенням дати запису) у таких випадках:
 
 • надходження до компетентного органу повідомлення оператора ринку про припинення використання ним потужності;
 • припинення діяльності юридичної особи — оператора ринку;
 • припинення підприємницької діяльності оператора ринку — фізичної особи — підприємця.

Запис про припинення використання потужності вноситься до Реєстру не пізніше 5 робочих днів з дати отримання повідомлення про настання вказаних вище випадків.

1

 22 січня 2019
«Укрзалізниця» внесла коригування в проект фінплану компанії, де замість прогнозованих 16,6% зазначила вже фактичний індекс цін виробників 14,2%.
«Укрзалізниця» внесла коригування в проект фінплану компанії, де замість прогнозованих 16,6% зазначила вже фактичний індекс цін виробників 14,2%.
22 січня 2019
 22 січня 2019
Парламент скасував для агробізнесу сплату так званої «пайової участі» в місцеві бюджети, яка може досягати до 10% від загальної кошторисної вартості будівництва.
Парламент скасував для агробізнесу сплату так званої «пайової участі» в місцеві бюджети, яка може досягати до 10% від загальної кошторисної вартості будівництва.
22 січня 2019
 22 січня 2019
Тематика календаря BASF була вибрана не випадково -- це насіння культурних рослин.
Тематика календаря BASF була вибрана не випадково -- це насіння культурних рослин.
22 січня 2019
 22 січня 2019
З 19 по 21 лютого у Києві відбудеться унікальна виставкова подія агросектору України - «АгроВесна 2019», яка об’єднує 3 міжнародні виставки: «Зернові технології», Agro Animal Show та «Фрукти.Овочі.Логістика».
З 19 по 21 лютого у Києві відбудеться унікальна виставкова подія агросектору України - «АгроВесна 2019», яка об’єднує 3 міжнародні виставки: «Зернові технології», Agro Animal Show та «Фрукти.Овочі.Логістика».
22 січня 2019
 22 січня 2019
Вчора, 21 січня, Україна та Ізраїль підписали Угоду про зону вільної торгівлі.
Вчора, 21 січня, Україна та Ізраїль підписали Угоду про зону вільної торгівлі.
22 січня 2019
 22 січня 2019
Такий попит обумовлений відразу декількома факторами, ключовим з яких є різке зниження врожаю яблука в Китаї.
Такий попит обумовлений відразу декількома факторами, ключовим з яких є різке зниження врожаю яблука в Китаї.
22 січня 2019

Please publish modules in offcanvas position.