agro business 160 160

Бюджетна дотація: механізм отримання, облік і звітність

/ Питання бухгалтерії / Вівторок, 20 червня 2017 16:02
Постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 77 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників». Бюджетні кошти передбачено використовувати на бюджетну дотацію для розвитку сільгосптоваровиробників та на часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва.

 

Механізм отримання
бюджетної дотації
Порядок розподілу бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у 2017 році визначений Постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 83.

Право на отримання бюджетної дотації мають юридичні особи та фізичні особи-підприємці, основною діяльністю яких є постачання сільськогосподарських товарів (у визначенні п. 2.15 ст. 2 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»: 2.15. Сільськогосподарська продукція (сільськогосподарські товари) — товари, зазначені у групах 1–24 УКТ ЗЕД згідно із Законом України «Про Митний тариф України», якщо при цьому такі товари (продукція) вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарів (продукції), а також продукти обробки та переробки цих товарів (продукції), якщо вони були придбані або вироблені на власних або орендованих потужностях (площах). До сільгосппродукції (товарів) також належать відходи, отримані при виробництві сільськогосподарської продукції (товарів), визначених у групах 1–24 УКТ ЗЕД згідно із Законом України «Про Митний тариф України», а саме: органічні добрива (гній, перегній, пташиний послід, а також полова, бадилля тощо), суміші органічних та мінеральних добрив, у яких частка органічних добрив становить понад 50% від загальної ваги таких сумішей, а також усе біологічне паливо та енергія, отримані при переробці та утилізації сільськогосподарської продукції (товарів) та їх відходів (біогаз, біодизель, етанол, тверде біопаливо, у виробництві якого була використана сільськогосподарська продукція (її відходи) у розмірі більш як 50% від усієї використаної продукції, електрична енергія, пар, гаряча вода тощо). Норми цього пункту не поширюються на виробників підакцизних товарів, крім підприємств первинного виноробства, які поставляють виноматеріали (код УКТ ЗЕД 2204 29–2204 30).), вироблених ними на власних або орендованих основних засобах, за умови, що питома вага вартості таких сільськогосподарських товарів становить не менш як 75% вартості всіх товарів, поставлених ними протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно, та які на кінець звітного періоду (місяця), за котрий проводиться бюджетна дотація, в установленому порядку включені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, сформованого ДФС.

Не мають права на отримання бюджетної дотації за звітний (податковий) період, за який проводиться бюджетна дотація, особи, які:

 • були виключені із Реєстру отримувачів бюджетної дотації, сформованого ДФС, або втратили статус отримувачів бюджетної дотації до початку або у такому звітному періоді;
 • за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змінили основний вид діяльності, але в установленому порядку та строки не подали до контролюючого органу заяви для внесення змін до Реєстру;
 • мають податковий борг з податку на додану вартість на наступний день після граничного строку сплати цього податку за звітний період, за який надається бюджетна дотація.
 
Остання надається товаровиробникам, які провадять види діяльності, визначені у п. 16–1.3 ст. 16–1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України».

Розподіл бюджетної дотації здійснюється за такими напрямами:

 • бюджетна дотація товаровиробникам, які займаються розведенням свійської птиці та/або виробництвом м’яса свійської птиці та/або виробництвом яєчних продуктів, яєчного альбуміну, яєчного порошку (далі — птахівництво) (КВЕД 01.47, 10.12 та 10.80);
 • бюджетна дотація іншим товаровиробникам, які провадять види діяльності, визначені в п. 16–1.3 ст. 16–1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» (крім КВЕД 01.47, 10.12 та 10.80).
 
При цьому щомісячний розмір бюджетної дотації товаровиробникам, які займаються птахівництвом, не може перевищувати 50% виділених асигнувань на бюджетну дотацію у поточному місяці. Тобто при місячному ліміті бюджетної дотації у 330 млн грн сума ліміту дотації усім вітчизняним птахівникам сягатиме близько 165 млн грн.

Бюджетна дотація виплачується товаровиробникам щомісяця з урахуванням вартості реалізованої продукції та вимог п. 4 Порядку пропорційно частці сплаченої до бюджету суми податку на додану вартість за визначеними видами діяльності в загальній сумі сплати податку на додану вартість за умови, що такі товаровиробники не мають податкового боргу з податку на додану вартість на наступний день після граничного строку сплати такого податку за звітний період, за який надається бюджетна дотація.

Як здійснюватиметься
розрахунок дотації
на практиці?
Значна кількість товаровиробників виробляє як продукцію рослинництва, так і тваринництва. Протягом перших шести-семи місяців календарного року виробники рослинницької продукції купують фактори виробництва (пальне, насіння, добрива), формуючи великі суми податкового кредиту з ПДВ. Відповідно, в цей період податкові зобов’язання з ПДВ, нараховані за операціями реалізації продукції тваринництва, будуть перекриті податковим кредитом із ПДВ, сформованим за операціями придбання виробничих факторів для вирощування продукції рослинництва, і товаровиробники не зможуть отримувати бюджетну дотацію.

В другій половині календарного року сільгосптоваровиробники реалізують більшу частину своєї рослинницької продукції, сплачуючи основну суму річних податкових зобов’язань з ПДВ до бюджету. Проте сума бюджетної дотації буде лімітована часткою податкових зобов’язань із ПДВ, сплачених за операціями реалізації продукції тваринництва (адже 11 із 16 дотаційних видів діяльності — це тваринництво). Тобто попри сплату товаровиробниками значних сум ПДВ до бюджету восени їм повертатимуться кошти у вигляді бюджетної дотації, які за розрахунками не перевищують місячних асигнувань у 330 млн грн.

Далі зупинимось на розгляді інших положень механізму отримання бюджетної дотації.

Якщо товаровиробник після одержання бюджетної дотації за відповідний звітний період (місяць) подав уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, що призвело до зменшення суми податкових зобов’язань за звітний період, пропорційно яким здійснена бюджетна дотація за такий звітний період, на суму надміру виплаченої бюджетної дотації, зменшується бюджетна дотація такого товаровиробника у наступних звітних періодах.

Для проведення розрахунків із товаровиробниками Мін­агрополітики відкриває у Казначействі небюджетний рахунок за балансовим рахунком групи рахунків 375 «Інші спеціальні рахунки» в системі електрон­ного адміністрування податку на додану вартість та доводить до відома ДФС інформацію про його реквізити і помісячний розподіл бюджетних асигнувань за напрямом «Бюджетна дотація сільськогосподарським товаровиробникам для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції».

Казначейство забезпечує відкриття планових асигнувань державного бюджету за програмою 2801580 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Бюджетна дотація сільськогосподарським товаровиробникам для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції» у перший робочий день місяця.

На другий день після відкриття планових асигнувань Казначейство перераховує із бюджетних рахунків Мінагрополітики суму, на яку відкрито асигнування за бюджетною програмою 2801580 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Бюджетна дотація сільськогосподарським товаровиробникам для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції», на відкритий небюджетний рахунок Мінагрополітики і повідомляє ДФС про суму перерахованих коштів.

На підставі повідомлення Казначейства про суму перерахованих коштів ДФС визначає щомісяця протягом трьох робочих днів після граничного строку сплати податку на додану вартість відповідно до Реєстру та поданої податкової звітності з податку на додану вартість суму коштів для кожного отримувача із застосуванням коефіцієнтів пропорційності.

Коефіцієнти пропорційності за напрямами, передбаченими п. 4 цього Порядку, розраховуються ДФС із точністю до чотирьох знаків після коми за формулою:

 •  для товаровиробників, які займаються птахівництвом:

Кп = СБДп / ПДВп,

де Кп — коефіцієнт пропорційності для товаровиробників, які займаються птахівництвом;

СБДп — сума коштів, які спрямовуються на бюджетну дотацію товаровиробникам, котрі займаються птахівництвом, на відповідний місяць;

ПДВп — частка сплаченої до бюджету суми податку на додану вартість за операціями КВЕД 01.47, 10.12 та 10.80 у загальній сумі сплати податку на додану вартість за відповідний місяць.

При цьому якщо Кп>1, то застосовується Кп=1.

 • для інших товаровиробників:

Кі = СБДі / ПДВ,

де Кі — коефіцієнт пропорційності для інших товаровиробників;

СБДі — сума коштів, які спрямовуються на бюджетну дотацію іншим товаровиробникам на відповідний місяць;

ПДВ — частка сплаченої до бюджету суми податку на додану вартість за операціями, визначеними в п. 16–1.3 ст. 16–1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» (крім КВЕД 01.47, 10.12 та 10.80), у загальній сумі сплати податку на додану вартість за відповідний місяць.

При цьому якщо Кі>1, то застосовується Кі=1.

Для визначення коефіцієнтів пропорційності суми коштів, які щомісяця спрямовуються на бюджетну дотацію, за напрямами, передбаченими п. 4 Порядку, визначаються таким чином:

1) для товаровиробників, які займаються птахівництвом:

 • якщо сума сплаченого податку на додану вартість товаровиробниками, які займаються птахівництвом, за результатами звітного (податкового) періоду більша або дорівнює 50% суми виділених на зазначений період асигнувань на бюджетну дотацію (з урахуванням залишків асигнувань попереднього місяця), то сума коштів, які спрямовуються на бюджетну дотацію товаровиробникам, котрі займаються птахівництвом, дорівнює 50% суми виділених асигнувань на бюджетну дотацію;
 • якщо сума сплаченого податку на додану вартість товаровиробниками, які займаються птахівництвом, за результатами звітного (податкового) періоду менша 50% суми виділених на зазначений період асигнувань на бюджетну дотацію (з урахуванням залишків асигнувань попереднього місяця), то сума коштів, які спрямовуються на бюджетну дотацію товаровиробникам, котрі займаються птахівництвом, дорівнює сумі сплаченого податку на додану вартість товаровиробниками, які займаються птахівництвом;
 
2) для інших товаровиробників:

 • якщо сума сплаченого податку на додану вартість іншими товаровиробниками за результатами звітного (податкового) періоду більша або дорівнює різниці між сумою виділених на зазначений період асигнувань на бюджетну дотацію (з урахуванням залишку асигнувань попереднього місяця) та сумою коштів, які спрямовуються на бюджетну дотацію для товаровиробників, які займаються птахівництвом, то сума коштів, які спрямовуються на бюджетну дотацію іншим товаровиробникам, дорівнює різниці між сумою виділених асигнувань на бюджетну дотацію та сумою коштів, які спрямовуються на бюджетну дотацію для товаровиробників, які займаються птахівництвом;
 • якщо сума сплаченого податку на додану вартість іншими товаровиробниками за результатами звітного (податкового) періоду менша різниці між сумою виділених на зазначений період асигнувань на бюджетну дотацію (з урахуванням залишку асигнувань попереднього місяця) та сумою коштів, які спрямовуються на бюджетну дотацію для товаровиробників, які займаються птахівництвом, то сума коштів, які спрямовуються на бюджетну дотацію іншим товаровиробникам, дорівнює сумі сплаченого податку на додану вартість такими товаровиробниками, а залишок коштів переходить на наступний місяць для виплати бюджетної дотації.
 
Суми належної бюджетної дотації можна відобразити наступними формулами:

1. Птахівники:

Сплачене ПДВ птахівники 
≥ 50% Асигнувань = 50% Асигнувань

Сплачене ПДВ птахівники 
< 50% Асигнувань = Сплачене ПДВ.

2. Інші сільгосптоваровиробники:

Сплачене ПДВ іншими 
≥ Асигнування — БД птахівники = Асигнування — БД птахівники

Сплачене ПДВ іншими 
< Асигнування — БД птахівники = Сплачене ПДВ іншими.

ДФС надсилає до Казначейства Реєстр, у якому зазначається інформація про отримувача бюджетної дотації, його податковий номер або номер та серія паспорта (для фізичних осіб-підприємців, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), індивідуальний податковий номер платника податку, сума бюджетної дотації, яка підлягає перерахуванню отримувачу, реквізити рахунка такого отримувача, з дотриманням вимог Законів України «Про електрон­ні документи та електронний документообіг» і «Про електрон­ний цифровий підпис».

У відповідному звітному періоді ДФС надсилає Казначейству один Реєстр, у якому сума бюджетної дотації визначена одночасно щодо всіх отримувачів бюджетної дотації.

На підставі отриманого від ДФС Реєстру Казначейство в автоматичному режимі перераховує відповідним отримувачам суми бюджетної дотації із небюджетного рахунка Мінагрополітики (тобто з 4-го дня наступного за звітним місяця: наприклад дотація за квітень — починаючи з 4 червня поточного року).

Реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

Казначейство протягом трьох робочих днів із дня перерахування бюджетної дотації передає до ДФС інформацію про здійснення відповідних операцій для внесення до Реєстру.

За результатами діяльності у листопаді-грудні поточного року за видами діяльності, визначеними в п. 16–1.3 ст. 16–1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», бюджетна дотація виплачується товаровиробнику в наступному бюджетному році.

Який порядок подання
заяв для отримання
бюджетної дотації?
Наказом Мінфіну від 23.02.17 р. № 275 затверджено дві форми заяв:

 • № 1-РОБД «Про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру одержувачів бюджетної дотації»;
 • № 2-РОБД «Про зняття сільськогосподарського товаровиробника з реєстрації як одержувача бюджетної дотації».
 
Заява за формою № 1-РОБД з позначкою «Внесення» заповнюється та подається в електрон­ній формі або у паперовому вигляді у місяці, який передує початку податкового періоду, з якого особа матиме право на отримання бюджетної дотації, та протягом п’яти календарних днів після закінчення граничного строку подання податкової звітності з податку на додану вартість, встановленого для місячного податкового (звітного) періоду (тобто з 21 по 25 число). Тобто якщо сільгосптоваровиробник подав заяву у березні з 21-го по 25-те число (включно), то він почне отримувати дотацію з квітня.

При заповненні форми № 1-РОБД слід пам’ятати про те, що у графах 4 та 5 розділу 6 зазначаються операції із постачання сільськогосподарської продукції (сільськогосподарських товарів), зазначеної у групах 1–24 УКТ ЗЕД згідно із Законом України «Про Митний тариф України», якщо при цьому такі товари (продукція) вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарів (продукції), а також продукти обробки та переробки цих товарів (продукції), якщо вони були придбані або вироблені на власних або орендованих потужностях (площах) (п. 2.15 ст. 2 розділу I Закону).

З метою розрахунку питомої ваги сільськогосподарських товарів до складу основної діяльності сільськогосподарського товаровиробника (графи 6 та 7 розділу 6) не включаються оподатковувані операції із постачання основних засобів, що перебували у складі його основних засобів не менше 12 послідовних звітних періодів сукупно, якщо такі операції не були постійними і не становили окремої підприємницької діяльності.

Заповнення с.-г. підприємством форми № 1-РОБД розглянемо на прикладі.
 
Приклад заповнення с.-г. підприємством форми № 1-РОБД
 

Заява з позначкою «Перереєстрація» заповнюється та подається виключно в електронній формі протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли у сільськогосподарського товаровиробника відбулася зміна інших даних, що не стосуються найменування та податкового номера і містяться у реєстрі отримувачів бюджетної дотації (зміна переліку видів діяльності, зміна реквізитів поточного банківського рахунку для перерахування бюджетної дотації) (п. 161. 4 ст. 161 розділу V1 Закону).

Для новоутвореного сільськогосподарського товаровиробника, зареєстрованого як суб’єкт господарювання, який провадить господарську діяльність менш як 12 календарних місяців, питома вага сільськогосподарських товарів розраховується за результатами кожного окремого звітного періоду (п. 161.1 ст. 161 розділу V1 Закону).

Відображення бюджетної
дотації в обліку та звітності
Отримання бюджетної дотації обумовлює особливості складання податкових накладних/розрахунків коригувань і податкової декларації з податку на додану вартість.

Нагадаємо, що Мінфін наказом від 23.02.2017 р. № 276 затвердив у новій редакції форму податкової накладної та порядок її заповнення, звітність із ПДВ та Порядок її заповнення. Податкові накладні і розрахунки коригувань реєструються за новою формою, починаючи з 16 березня 2017 року.

Змінами регламентовано те, що платники податку на додану вартість, включені до реєстру отримувачів бюджетної дотації, у разі здійснення операцій з постачання власновироблених товарів, отриманих за результатами видів діяльності, визначених п. 16 1.3 ст. 161 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», складають окремі податкові накладні та зазначають у другій частині порядкового номера такої податкової накладної код «2».

У графі 11 податкової накладної зазначається код виду діяльності відповідно до пп. 16 1.3.1–16 1.3.16 п. 16 1.3 ст. 16 1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», за результатами якої виготовлено товар, що постачається, у форматі: 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, такі коди відповідно тотожні підпунктам: 16 1.3.1, 16 1.3.2, 16 1.3.3, 16 1.3.4, 16 1.3.5, 16 1.3.6, 16 1.3.7, 16 1.3.8, 16 1.3.9, 16 1.3.10, 16 1.3.11, 16 1.3.12, 16 1.3.13, 16 1.3.14, 16 1.3.15, 161.3.16 пункту 16 1.3 статті 16 1 цього Закону (табл. 1).
 
Таблиця 1. Відповідність кодів графи 11 ПН ст. 161ЗУ
про держпідтримку сільського господарства
 

Графа 11 заповнюється виключно платниками податку на додану вартість — сільськогосподарськими товаровиробниками у разі здійснення ними операцій із постачання власновироблених товарів, отриманих за результатами видів діяльності, визначених п. 16 1.3 ст. 16 1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» (податкові накладні, в яких у другій частині порядкового номера зазначено код «2» відповідно до п. 6 цього Порядку).

Порядок відображення у бухгалтерському обліку господарських операцій з отримання бюджетної дотації наведено в табл. 2.
 
Таблиця 2. Бухгалтерський облік ПДВ та бюджетної дотації
 

При поданні податкової звітності з податку на додану вартість, сільгосптоваровиробник, який перебуває у реєстрі отримувачів бюджетної дотації або претендує на внесення до реєстру, подає додаток 9 «Розрахунок податкових зобов’язань за операціями, визначеними в статті 161 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (ДС9)».

Додаток 9 додається до декларації, у якій у полі «Сільськогосподарський товаровиробник, внесений або який претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації» наявна позначка «1» або «2».

У разі якщо придбані товари/послуги, необоротні активи частково використовуються у видах діяльності, передбачених п. 16 1.3 ст. 16 1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», а частково — ні, в рядку «Сума податкового кредиту» табл. 1 (ДС9) (додаток 9) відображається сума податкового кредиту, виходячи з частки питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів, виготовлених у результаті здійснення вказаних видів діяльності, розрахованої відповідно до графи 4 табл. 2 (ДС9) (додаток 9)».

У другій колонці рядка 06 «Сільськогосподарський товаровиробник, внесений або який претендує на внесення до реєстру отримувачів бюджетної дотації» вступної частини декларації із ПДВ проставляється цифра:

«1» — у разі подання декларації платником податку — сільськогосподарським товаровиробником, який здійснює види діяльності, передбачені п. 16 1.3 ст. 16 1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», та який внесений до реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»;

«2» — у разі подання декларації платником податку — сільськогосподарським товаровиробником, який здійснює види діяльності, передбачені п. 16 1.3 ст. 16 1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», та який претендує на внесення до реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України».

В. М. МЕТЕЛИЦЯ, доктор. економ. наук, c. н. с., САР, DipTAX, DipIAS
директор ТДВ «Інститут обліку і фінансів»,
почесний член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України,
п. н. с. ННЦ «Інститут аграрної економіки»,
тьютор програми САРА «Сертифікований професійний бухгалтер агробізнесу»

 

 22 лютого 2024
Фермер із Харківської області релокувався на Закарпаття й започаткував нове господарство ‒ ПФ «Прок».
Фермер із Харківської області релокувався на Закарпаття й започаткував нове господарство ‒ ПФ «Прок».
22 лютого 2024
 21 лютого 2024
На поточному тижні в Україні намітилася тенденція зниження відпускних цін на білоголову капусту.
На поточному тижні в Україні намітилася тенденція зниження відпускних цін на білоголову капусту.
21 лютого 2024
 21 лютого 2024
Агрохолдинг KSG Agro через ТОВ «Стронг Інвест», яке відповідає у холдингу за бізнес з вирощування свиней, та компанія «Генесус Україна» уклали річний контракт на поставку 3,5 тис. голів свиней канадської генетики Genesus.
Агрохолдинг KSG Agro через ТОВ «Стронг Інвест», яке відповідає у холдингу за бізнес з вирощування свиней, та компанія «Генесус Україна» уклали річний контракт на поставку 3,5 тис. голів свиней канадської генетики Genesus.
21 лютого 2024
 21 лютого 2024
Станом на 20 лютого 2024 року середня ціна на молоко сировину в Україні склала 14,19 грн і знизилась на 13 коп. за останній місяць.
Станом на 20 лютого 2024 року середня ціна на молоко сировину в Україні склала 14,19 грн і знизилась на 13 коп. за останній місяць.
21 лютого 2024
 21 лютого 2024
Прогрес у протидії корупції є ключовою умовою не тільки на шляху набуття Україною членства в ЄС і НАТО, а й критично важливим завданням під час воєнного стану. Щоб зменшити корупційні ризики у земельних відносинах та посилити захист прав землевласників та замлекористувачів, Програма USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО) надасть 5,6 млн грн фінансування на розробку та втілення проєкту із запобігання корупції  та рейдерству.
Прогрес у протидії корупції є ключовою умовою не тільки на шляху набуття Україною членства в ЄС і НАТО, а й критично важливим завданням під час воєнного стану. Щоб зменшити корупційні ризики у земельних відносинах та посилити захист прав землевласників та замлекористувачів, Програма USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО) надасть 5,6 млн ...
21 лютого 2024
 21 лютого 2024
Відомо, що від якості підготовки ґрунту залежить подальший розвиток культур, а згодом і майбутній врожай. Тому особливо важливо правильно підготувати ґрунт навесні перед посівом. Ключову роль на цьому етапі сільськогосподарських робіт відіграє техніка для передпосівного обробітку. Вона має бути надійною і якісно виконувати свою роботу.
Відомо, що від якості підготовки ґрунту залежить подальший розвиток культур, а згодом і майбутній врожай. Тому особливо важливо правильно підготувати ґрунт навесні перед посівом. Ключову роль на цьому етапі сільськогосподарських робіт відіграє техніка для передпосівного обробітку. Вона має бути надійною і якісно виконувати свою роботу.
21 лютого 2024

Please publish modules in offcanvas position.