Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

/ У правовому полі / Вівторок, 29 листопада 2011 16:20

altЗаконом України «Про сільськогосподарську кооперацію» від 17 липня 1997 року врегульовано правове становище сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Відповідно до ст. 1 цього закону сільськогосподарський обслуговуючий кооператив - це кооператив, створений для надання послуг переважно членам кооперативу та іншим особам з метою провадження їх сільськогосподарської діяльності.

Обслуговуючі кооперативи спрямовують свою діяльність на обслуговування сільськогосподарського та іншого виробництва учасників кооперації. Зазначені кооперативи створюються для надання комплексу послуг, пов’язаних із виробництвом, переробкою, збутом продукції рослинництва, тваринництва, лісівництва і рибництва. Їх характерною ознакою є обслуговування переважно членів кооперативу, без мети отримання прибутку. Так, обслуговуючі кооперативи надають послуги відповідно до статуту іншим особам в обсягах, що не перевищують 20% загального обороту кооперативу.

Залежно від виду діяльності обслуговуючі кооперативи поділяються на переробні, заготівельно-збутові, постачальницькі, сервісні та інші. До переробних кооперативів належать кооперативи, які займаються переробкою сільськогосподарської сировини (виробництво хлібобулочних, макаронних виробів, овочевих, плодово-ягідних, м’ясних, молочних, рибних продуктів, виробів і напівфабрикатів із льону, коноплі, лісо- і пиломатеріалів тощо).

altЗаготівельно-збутові кооперативи здійснюють заготівлю, зберігання, передпродажну обробку, продаж продукції, надають маркетингові послуги та інше. Постачальницькі кооперативи створюються з метою закупівлі та постачання засобів виробництва, матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки; виготовлення сировини і матеріалів та постачання їх сільськогосподарським товаровиробникам. Сервісні кооперативи здійснюють технологічні, транспортні, меліоративні, ремонтні, будівельні, еколого-відновні роботи, ветеринарне обслуговування тварин і племінну роботу, займаються телефонізацією, газифікацією, електрифікацією у сільській місцевості, надають медичні, побутові, санаторно-курортні, науково-консультаційні послуги, послуги з введення бухгалтерського обліку, аудиту тощо. У разі поєднання кількох видів діяльності утворюються багатофункціональні кооперативи.
Держава приділяє значну увагу розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. Зокрема, протягом 2003-2004 років діяла Програма розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на 2003-2004 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 року №1858. У 2009 році Державна цільова економічна програма підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року була затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 року №557, яка втратила чинність у 2011 році згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про скорочення кількості та укрупнення державних цільових програм» від 22 червня 2011 року №704.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» від 23 грудня 2010 року передбачено видатки на державну підтримку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у сумі 5 000, 0 тис. грн. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 року №272. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів» (далі - бюджетні кошти).
Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міністерство аграрної політики та продовольства, розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня - Міністерство аграрної політики АР Крим, головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій (далі - управління). Одержувачами бюджетних коштів є сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи (далі - кооперативи). Міністерство аграрної політики та продовольства здійснює розподіл бюджетних асигнувань між регіонами з урахуванням чисельності осіб, що постійно проживали у сільській місцевості станом на 1 січня відповідного року.
Бюджетні кошти спрямовуються на конкурсних засадах на фінансову підтримку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, членами яких є виключно особисті селянські, фермерські господарства та фізичні особи-сільськогосподарські товаровиробники, для придбання сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування вітчизняного виробництва. Фінансова підтримка надається кооперативу в розмірі 90% вартості техніки без урахування сум податку на додану вартість за умови попередньої оплати кооперативом постачальнику техніки 10% її вартості та укладення з управлінням відповідного договору.
Міністерство аграрної політики та продовольства затверджує:
 • перелік техніки, для придбання якої надається фінансова підтримка;
 • граничні суми бюджетних коштів, що спрямовуються на державну підтримку для придбання техніки кооперативом відповідно до напряму його діяльності.
Закупівля техніки за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку. У разі коли кооператив надає у користування третім особам або відчужує придбану техніку до закінчення п’ятирічного строку її експлуатації (в тому числі у зв’язку з ліквідацією кооперативу), сума спрямованих на його фінансову підтримку бюджетних коштів підлягає поверненню до державного бюджету.
Бюджетні кошти не виділяються:
 • кооперативам, які мають заборгованість із виплати заробітної плати, а також заборгованість перед державним та місцевими бюджетами (податкові платежі, позички тощо) та Пенсійним фондом України, а також тим, у яких виявлено факти нецільового використання бюджетних коштів;
 • кооперативам, які визнані банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство та які перебувають у стадії ліквідації.
altДля проведення конкурсного відбору кооперативів, які мають право на фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, управління утворюють регіональні комісії із проведення конкурсних відборів. До складу регіональної комісії входять представники управлінь, регіональних органів Державної податкової служби, Державної фінансової інспекції та фінансових органів, регіональних відділень Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, Всеукраїнської громадської організації «Союз учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України» (за згодою). Порядок та умови проведення конкурсного відбору і примірне положення про регіональну комісію затверджує Міністерство аграрної політики та продовольства.
Регіональна комісія оприлюднює у друкованих засобах масової інформації строки проведення конкурсного відбору, проводить перевірку документів кооперативів - учасників конкурсного відбору, визначає перелік кооперативів та розмір фінансової підтримки для придбання ними техніки згідно з переліком техніки у межах граничних сум коштів державної підтримки, за результатами конкурсного відбору приймає рішення про визначення кооперативів-переможців та граничних сум коштів державної підтримки, яке оформлюється протоколом у двох примірниках, у триденний строк після проведення конкурсного відбору подає на погодження конкурсної комісії один примірник протоколу.
Основними критеріями визначення переможців конкурсного відбору кооперативів є наявність матеріально-технічної бази (будівлі, споруди, техніка); кількість та вартість послуг, які надає кооператив своїм членам; відповідність заявленої до придбання техніки обсягу та переліку послуг, які надає чи планує надавати кооператив відповідно до бізнес-плану. За рівних умов перевага надається багатофункціональним кооперативам з більшою кількістю членів.
Для участі в конкурсному відборі кооперативи подають регіональним комісіям у двох примірниках такі документи:
 1. заявку на участь у конкурсі за формою, затвердженою Міністерством аграрної політики та продовольства;
 2. копію статуту, завірену нотаріально;
 3. копію довідки про включення до ЄДРПОУ;
 4. виписку з банківського рахунка про наявність фінансових ресурсів, достатніх для оплати 10% вартості техніки, заявленої у кошторисі;
 5. баланс і звіт про фінансові результати за останній звітний період за встановленою формою (крім новостворених);
 6. довідку від державного реєстратора про те, що стосовно кооперативу не порушено справу про банкрутство, не прийнято рішення про ліквідацію;
 7. довідки, видані відповідним органом державної податкової служби та Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;
 8. довідку про відсутність (наявність) заборгованості перед місцевим бюджетом зі сплати податку на доходи фізичних осіб за підписом керівника, скріпленим печаткою кооперативу;
 9. проект розвитку (бізнес-план) із визначенням пріоритетного напряму діяльності та кошторис на придбання техніки.
Для погодження підсумків конкурсного відбору і визначення переліку кооперативів-переможців та пропозицій щодо розподілу між ними бюджетних коштів Міністерство аграрної політики та продовольства утворює конкурсну комісію з питань надання державної фінансової підтримки кооперативам. Склад комісії та положення про неї затверджуються Міністерством аграрної політики та продовольства. Конкурсна комісія розглядає подані регіональними комісіями документи та приймає рішення щодо затвердження результатів конкурсу (в межах виділених асигнувань), яке реалізується шляхом прийняття наказу Міністерства аграрної політики та продовольства, який доводиться до відома управлінь та оприлюднюється на веб-сайті Міністерства.
Після затвердження наказом Міністерства аграрної політики та продовольства результатів конкурсного відбору управління: а) у міру надходження бюджетних коштів укладає із переможцем конкурсного відбору та постачальниками техніки договори про надання фінансової підтримки, відповідно до яких кооперативи беруть на себе зобов’язання використовувати техніку виключно за цільовим призначенням, подавати інформацію та забезпечити можливість огляду відповідальними працівниками управління техніки, придбаної із залученням бюджетних коштів; б) на підставі підтвердних документів (рахунок-фактура, примірник платіжного документа про сплату 10% вартості техніки, скріпленого печаткою банку, копії договору), поданих переможцями конкурсного відбору, протягом п’яти банківських днів здійснює відповідні видатки шляхом перерахування бюджетних коштів із свого реєстраційного рахунка на рахунки постачальників техніки; в) щокварталу до 5 числа наступного місяця надсилає Міністерству аграрної політики та продовольства зведену в розрізі кооперативів інформацію про використання бюджетних коштів.
 
Є питання до юриста? Пишіть нам:
"Агробізнес Сьогодні"
вул. Маршала Гречка, 13
м. Київ
04136
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 24 травня 2024
Компанія «Лан-Ойл», що входить до групи ОККО, планує збудувати у Тернопільській області біоетанольний завод потужністю 83 тис. т на рік.
Компанія «Лан-Ойл», що входить до групи ОККО, планує збудувати у Тернопільській області біоетанольний завод потужністю 83 тис. т на рік.
24 травня 2024
 23 травня 2024
Торги минулого тижня завершилися довгоочікуваною зміною вектора руху цін закупівлі свиней забійних кондицій: постачальники живця розписали товарні партії на 3-5 грн/кг дорожче, ніж тижнем раніше.
Торги минулого тижня завершилися довгоочікуваною зміною вектора руху цін закупівлі свиней забійних кондицій: постачальники живця розписали товарні партії на 3-5 грн/кг дорожче, ніж тижнем раніше.
23 травня 2024
 23 травня 2024
Ціни на рис, який є основним продуктом харчування в багатьох країнах, після певного періоду стабільності сягнули 15-річного максимуму на тлі несприятливої погоди. Бразилія збільшить імпорт рису після сильної повені на півдні країни, а Індонезія продовжить купувати значні обсяги й надалі.
Ціни на рис, який є основним продуктом харчування в багатьох країнах, після певного періоду стабільності сягнули 15-річного максимуму на тлі несприятливої погоди. Бразилія збільшить імпорт рису після сильної повені на півдні країни, а Індонезія продовжить купувати значні обсяги й надалі.
23 травня 2024
 23 травня 2024
Верховна Рада України на засіданні 22 травня прийняла в другому читання та в цілому законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин» (реєстр. №11150).
Верховна Рада України на засіданні 22 травня прийняла в другому читання та в цілому законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин» (реєстр. №11150).
23 травня 2024
 23 травня 2024
Агропідприємство у Миколаївської області збільшило площі для вирощування плодоовочевих культур до 2000 гектарів порівняно з торішніми 300 га.
Агропідприємство у Миколаївської області збільшило площі для вирощування плодоовочевих культур до 2000 гектарів порівняно з торішніми 300 га.
23 травня 2024
 23 травня 2024
Спекулятивне зростання пшеничних котирувань призвело до підвищення біржових цін на кукурудзу, але 21 травня вони знизилися на тлі фіксування прибутків трейдерами та на даних про прискорення сівби у США.
Спекулятивне зростання пшеничних котирувань призвело до підвищення біржових цін на кукурудзу, але 21 травня вони знизилися на тлі фіксування прибутків трейдерами та на даних про прискорення сівби у США.
23 травня 2024

Please publish modules in offcanvas position.