Векселя vs. аграрні розписки: як це працює?

/ У правовому полі / Вівторок, 23 вересня 2014 13:06
altТетяна КОВАЛЕНКОдоцент кафедри земельного та аграрного права юридичного факультету
КНУ ім. Т. Шевченка
Андрій ЛУК’ЯНЕНКОфінансовий консультант
Міжнародної Фінансової Корпорації
 
Порядок видачі векселів і аграрних розписок
Відповідно до вимог чинного законодавства умова щодо проведення розрахунків із застосуванням векселів обов’язково відображається у відповідному договорі, який укладається в письмовій формі. Векселі (переказні і прості) складаються у документарній формі на бланках із відповідним ступенем захисту від підроблення, форма та порядок виготовлення яких визначені у Положенні про вимоги до стандартної (типової) форми виготовлення вексельних бланків, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 3 вересня 2013 р. № 1681, з урахуванням норм Уніфікованого закону, і не можуть бути переведені в бездокументарну форму (знерухомлені). Зміни до тексту векселя можуть вноситися за ініціативою його держателя виключно векселедавцем (за переказним векселем — трасантом) шляхом закреслення старого реквізиту та написання нового із зазначенням дати внесення змін та підписанням.

 

Видані векселі реєструються у реєстрі, яким є сукупність даних на паперових носіях та/або електронному вигляді про видані векселедавцем переказних векселів. Реєстр виданих векселів веде особа, яка видала відповідні векселя. Тому з точки зору трудовитрат для агропідприємства буде простіше акцептувати виданий дистриб’ютором вексель, ніж самостійно виписуючи векселя та брати на себе обов’язки з ведення їх реєстру. Векселедавець зобов’язаний внести до реєстру виданих ним векселів інформацію про складання векселя, платежі, погашення, прострочення, пролонгації та іншу інформацію, передбачену законодавством, не пізніше трьох робочих днів з дня здійснення відповідної дії або настання події. Реєстр обов’язково ведеться українською мовою у хронологічному порядку в міру виписування векселів. Термін збереження реєстру не може бути меншим, ніж термін виписаних векселів, інформація про які в ньому відображена. Якщо на дату подання фінансової звітності всі векселі в реєстрі вже погашені, такий реєстр може вважатися закінченим і зберігатися протягом часу, передбаченого законодавством. На письмовий запит законного векселедержателя векселедавець зобов’язаний надати виписку з реєстру виданих векселів, в якій згадана вся інформація, яка міститься в реєстрі за даним векселем на день видачі такої виписки.
 
altВексельне фінансування закупівель продукції можна умовно розділити на дві частини. Перша стосується попередньої роботи агропідприємства з отримання ліміту авалювання векселів у банку. На цьому етапі між собою взаємодіють тільки банк і агропідприємство. Дистриб’ютори до цього етапу відношення не мають. У якому банку відкривати ліміт агропідприємство вирішує самостійно. Таку попередню роботу, яка полягає в зборі та наданні в банк необхідної їм документації про агропідприємство, краще робити в період з листопада по лютий. Після того, як банк упевниться в надійності агропідприємства, він готовий затвердити ліміт авалювання для нього і видати про це інформаційний лист із зазначенням встановленого ліміту. Цей лист агропідприємство показує дистриб’ютору під час підписання договору. Для дистриб’ютора воно є індикатором того, на яку суму можна готувати відвантаження продукції для клієнта в сезон.
 
Друга частина вексельного фінансування закупівель за допомогою переказного векселя починається у той момент, коли агропідприємству потрібні, наприклад, засоби захисту рослин. До цього часу сільгосппідприємства зазвичай вже вклали в підготовку майбутнього врожаю близько 70 % усіх необхідних засобів (підготували ґрунт, закупили добрива та внесли їх, провели посівні роботи тощо) і багато з них відчувають брак оборотних коштів. А вексельна схема фінансування працює так, що «живі» гроші на купівлю засобів захисту рослин не потрібні. За кілька днів до того, як агропідприємству будуть потрібні засоби захисту рослин, воно повинно звернутися до дистриб’ютора і сформувати заявку. Під час оформлення заявки і узгодження цін на продукцію необхідно зробити застереження, що агропідприємство бажає оформити угоду за допомогою векселя. У цьому випадку дистриб’ютор обов’язково врахує дану особливість у проекті договору.
 
Далі дистриб’ютор випише переказний вексель, у якому вкаже, що платником за векселем є агропідприємство, а векселедержателем стане компанія-виробник. Тут важливо запам’ятати, що восени платіж за векселем агропідприємство повинне буде зробити саме компанії-виробнику, а не дистриб’ютору. Тобто, дистриб’ютор «переводить» борг агропідприємства з себе на компанію-виробника, яка восени буде займатися отриманням боргу. Далі агропідприємство проводить акцепт векселя, ставлячи на ньому свої підписи і печатку, які свідчать про обов’язок суб’єкта аграрного господарювання погасити вексель, заплативши зазначену в ньому суму.
 
Спільні риси аграрних розписок та векселів
alt
 
Важливим аспектом при підписанні договору на поставку засобів захисту рослин із використанням векселя є те, що під час його підписання агровиробник має підписати ще один документ — лист до компанії-виробника про те, що агропідприємство акцептувало вексель, тобто, взяло на себе беззастережне зобов’язання оплатити суму, зазначену у векселі тій особі, яка пред'явить вексель до оплати восени. Крім цього, агропідприємство авалює вексель у банку: банк, упевнившись у надійності агрокомпанії, ставить на бланку акцептованого векселя свої підпис. Аваль на векселі є для дистриб’ютора свідченням того, що банк довіряє агропідприємству і не сумнівається в його здатності оплатити вексель восени. Для компанії-виробника аваль банка є гарантією того, що у разі виникнення затримок платежу банк беззастережно заплатить йому, замість агропідприємства, зазначену у векселі суму.
 
Після підписання договору про постачання, обміну документами, акцептування векселя і передачі відповідного листа для компанії-виробника, дистриб’ютор має всі підстави відвантажувати товари агропідприємству. Якщо продукція відвантажена, дистриб’ютор очікує передачі йому авальованого переказного векселя від агровиробника. Тут важливо відзначити, що для прискорення процесу передачі векселя аграрію, на угоду можна запросити представника банку, який буде авалювати вексель. Таке запрошення проводиться в інтересах дистриб’ютора, зазвичай зацікавленого у якнайшвидшому отриманні авальованого векселя і в передачі його компанії — виробнику. Після того, як угода закрита, дистриб’ютор передає акцептований і авальований вексель до компанії-виробника, яка восени отримує оплату за векселем від агропідприємства.
 
 
Аграрна розписка видається окремо на кожний вид сільськогосподарської продукції, визначений родовими або індивідуальними ознаками. Товарна аграрна розписка може видаватися на кожен погоджений боржником та кредитором обсяг поставки узгодженої сільськогосподарської продукції. Під час видачі аграрна розписка підлягає нотаріальному посвідченню в порядку, передбаченому Законом України «Про нотаріат». Відомості про аграрну розписку в момент її посвідчення вносяться до Реєстру аграрних розписок особою, яка вчиняє нотаріальні дії. Аграрна розписка вважається виданою з дня її реєстрації в Реєстрі аграрних розписок. Відомості про предмет застави за аграрною розпискою вносяться також до Державного реєстру обтяжень рухомого майна особою, яка вчиняє нотаріальні дії, в момент нотаріального посвідчення аграрної розписки. Аграрні розписки складаються у двох примірниках, один з яких зберігається у справах особи, яка вчиняє нотаріальні дії з їх посвідчення та реєстрації, а другий примірник передається кредитору за аграрною розпискою. За бажанням боржника за аграрною розпискою йому може бути надана посвідчена копія виданої ним аграрної розписки.
 
Відмінні риси аграрних розписок та векселів
alt
 
Передання прав кредитора за аграрною розпискою здійснюється шляхом здійснення на ній або на її невід’ємному додатку передавального напису «Відступлено» із зазначенням нового кредитора за аграрною розпискою. Такий напис скріплюється підписом та печаткою (за наявності) попереднього кредитора за аграрною розпискою. Передання прав за аграрною розпискою підлягає нотаріальному посвідченню в порядку, передбаченому Законом України «Про нотаріат». Передання прав за аграрною розпискою, не посвідчене нотаріально, не спричиняє переходу до іншої особи прав кредитора за аграрною розпискою.
 
Виконання аграрних розписок та оплата векселів
Аграрні розписки діють до повного їх виконання. За згодою кредитора дата виконання зобов’язань за аграрною розпискою може бути перенесена на наступний маркетинговий рік. Виконання аграрних розписок щодо кожного виду сільськогосподарської продукції здійснюється в черговості їх видачі.
 
Товарні аграрні розписки виконуються шляхом здійснення поставки вказаної в аграрній розписці сільськогосподарської продукції від боржника за аграрною розпискою до кредитора за аграрною розпискою на погоджених ними умовах поставки. Поставка сільськогосподарської продукції іншої якості, ніж визначено в аграрній розписці або в погоджених формулах перерахунку, є невиконанням аграрної розписки, якщо інше не погоджено сторонами аграрної розписки. Фінансові аграрні розписки виконуються шляхом перерахування боржником за аграрною розпискою грошових коштів на вказаний кредитором за аграрною розпискою банківський рахунок.
 
altКредитор за аграрною розпискою зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня отримання виконання зобов’язання за аграрною розпискою зробити на аграрній розписці напис «Виконано», що скріплюється підписом та печаткою (за наявності) кредитора, і повернути таку аграрну розписку боржнику. Повернення здійснюється шляхом особистої передачі аграрної розписки від кредитора до боржника, а в разі неможливості — шляхом направлення цінним листом з описом вкладення на адресу боржника, вказану в аграрній розписці. Після повернення боржнику за аграрною розпискою оригіналу аграрної розписки з відміткою про її виконання боржник за аграрною розпискою має право звернутися до особи, яка вчиняє нотаріальні дії, для внесення запису про виконання аграрної розписки до відповідних реєстрів. Аграрна розписка з відміткою про її виконання до повторного обігу не допускається. Інформація про видані аграрні розписки та їх виконання зберігається у Реєстрі аграрних розписок не менше 10 років.
 
У разі невиконання кредитором обов’язку повернути аграрну розписку після отримання виконання зобов’язання за нею у повному обсязі такий кредитор за аграрною розпискою зобов’язаний відшкодувати боржнику всі завдані йому збитки, а також сплатити штраф у розмірі 10 мінімальних заробітних плат. У разі невиконання кредитором без поважних причин обов’язку повернути аграрну розписку після отримання виконання зобов’язання за нею у повному обсязі протягом більш як одного місяця, такий кредитор зобов’язаний відшкодувати боржнику всі завдані йому збитки, а також сплатити штраф у розмірі 100 мінімальних заробітних плат, а якщо таке невиконання обов’язку має місце протягом більш як шести місяців, то кредитор зобов’язаний відшкодувати боржнику всі завдані йому збитки, а також сплатити штраф у розмірі 300 мінімальних заробітних плат.
 
За згодою сторін виконання зобов’язань за товарною аграрною розпискою може бути здійснене шляхом передачі складських документів, що посвідчують право власності їх власника на сільськогосподарську продукцію, що зберігається на товарному складі.
 
У разі невиконання боржником зобов’язань за аграрною розпискою у вказаний у ній строк, кредитор має право звернутися до особи, уповноваженої вчиняти нотаріальні дії, за вчиненням виконавчого напису, який підлягає негайному виконанню і на підставі якого державний виконавець протягом семи днів забезпечує передачу кредитору предмета застави аграрної розписки. У разі відсутності в натурі предмета застави, що має бути переданий кредитору за аграрною розпискою, він має право на задоволення своїх вимог за рахунок іншого майна боржника. У разі відчуження боржником майна, що є предметом застави за аграрною розпискою, будь-якій третій особі до виконання зобов’язань за аграрною розпискою, кредитор має право задовольнити свої вимоги до боржника за рахунок такого чи іншого майна такої третьої особи, після чого в неї виникає право регресної вимоги до боржника.
 
Платіж за векселем на території України здійснюється тільки в безготівковій формі. Підприємство-виробник за декілька днів до настання строку оплати векселя пред’являє вексель до платежу агровиробнику. Агровиробник має право проводити часткові оплати по векселю. У разі часткового платежу агропіприємство може вимагати, щоб відмітка про такий платіж була вчинена на векселі і щоб йому була видана про це розписка. До того ж, агропідприємство, яке здійснює платіж до настання строку платежу, робить це на свій власний страх і ризик.
 
За видачу векселя без наявності грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги або без визначення у відповідному договорі умови проведення розрахунків із застосуванням векселів чи із зазначенням суми платежу за векселем, що є більшою від суми зобов'язань трасата перед трасантом або векселедавця (за переказним векселем — трасанта) перед особою, якій чи за наказом якої має бути здійснений платіж, на юридичну особу — векселедавця (за переказним векселем — трасанта) накладається штраф у розмірі від чотирьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


International Finance Corporation (IFC), компанія з Групи Всесвітнього Банку, та глобальний концерн Bayer у 2013 році оголосили про старт інноваційного партнерства, націленого на модернізацію сільськогосподарського сектора України, що сприяє реалізації аграрного потенціалу України і підвищує глобальну продовольчу безпеку. Частиною цього партнерства є проект IFC-Bayer «Сприяння розвитку малого та середнього агробізнесу в Україні», який реалізується під патронатом Міністерства фінансів Австрії. Більше інформації про проект та про те, як скористатися його перевагами, можна отримати за телефоном 044 490–64–00.
 

 

 20 квітня 2024
Команда шеф-кухаря та ідеолога проєкту Cult Food Євгена Клопотенка презентувала оновлений збірник рекомендованих рецептур для харчування дітей у закладах освіти, який розроблено на підтримку Стратегії реформи системи шкільного харчування, яка реалізується за ініціативи першої леді Олени Зеленської.
Команда шеф-кухаря та ідеолога проєкту Cult Food Євгена Клопотенка презентувала оновлений збірник рекомендованих рецептур для харчування дітей у закладах освіти, який розроблено на підтримку Стратегії реформи системи шкільного харчування, яка реалізується за ініціативи першої леді Олени Зеленської.
20 квітня 2024
 19 квітня 2024
Станом на 19 квітня ціни на какао встановили новий рекорд, сягнувши історичного максимуму в понад 11 тисяч доларів США за тонну.
Станом на 19 квітня ціни на какао встановили новий рекорд, сягнувши історичного максимуму в понад 11 тисяч доларів США за тонну.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
На поточному тижні на ринок України надійшли перші партії тепличного томату з місцевих комбінатів.
На поточному тижні на ринок України надійшли перші партії тепличного томату з місцевих комбінатів.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Асоціація портів України «Укрпорт» звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо ситуації з перевезенням вантажів Дунаєм.
Асоціація портів України «Укрпорт» звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо ситуації з перевезенням вантажів Дунаєм.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Станом на 19 квітня на контрольованій Україною території вже засіяно 2 млн 053,4 тис. га зернових та зернобобових культур.
Станом на 19 квітня на контрольованій Україною території вже засіяно 2 млн 053,4 тис. га зернових та зернобобових культур.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Оскільки повномасштабна війна в Україні триває, сільськогосподарська компанія Corteva Agriscience за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України впроваджує ініціативу з перевірки ґрунтів у постраждалих регіонах країни на наявність токсичних металів в наслідок бомбових, ракетних або артилерійських вибухів.
Оскільки повномасштабна війна в Україні триває, сільськогосподарська компанія Corteva Agriscience за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України впроваджує ініціативу з перевірки ґрунтів у постраждалих регіонах країни на наявність токсичних металів в наслідок бомбових, ракетних або артилерійських вибухів.
19 квітня 2024

Please publish modules in offcanvas position.