Вирівняність гнізда свиноматки: методи оцінки

/ Сучасне тваринництво / Четвер, 23 червня 2016 11:01
В. І. ХАЛАКканд. с.-г. наук, завідувач лабораторією тваринництва
ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН
Наведено результати досліджень показників відтворювальної здатності свиноматок великої білої породи за умови використання різних методів розведення, розроблено нову математичну модель оціночного індексу визначення вирівняності гнізда (ІВГ0) свиноматки за живою масою поросят на дату їх народження, а також розраховано ІВГ0 за умов різної варіабельності багатоплідності і великоплідності свиноматок і живої маси поросят. Кількість достовірних зв’язків між ознаками відтворювальної здатності свиноматок та оціночними індексами вирівняності гнізда коливається у межах від 50,0 до 91,7%.

 

Методи оцінки вирівняності гнізда
свиноматок за живою масою на дату
їх народження
Експериментальні дані науковців та досвід спеціалістів свідчать, що важливим критерієм при оцінці свиноматок за показниками відтворювальної здатності є оцінка тварин зазначеної виробничої групи за ознакою «вирівняність гнізда свиноматки за живою масою поросят на час їх народження» (М. Д. Березовський, Д. В. Ломако, 2001; В. І. Халак, 2010, 2012 та ін.).
 
Так, за даними В. Г. Пелиха встановлено, що зазначена ознака має високий ступінь успадкування (h2=0,35–0,47), суттєвий кореляційний зв’язок із відгодівельними якостями тварин (r=0,6–0,8) і є показником консолідованості селекційних груп і популяцій. Автор зазначає, що маткам із вирівняних гнізд властива значно вища збереженість приплоду, жива маса гнізда на час відлучення поросят була на рівні 143,1–192,2 кг порівняно з 86,9–158,8 кг для не вирівняних гнізд. Частка впливу показника «вирівняність гнізда свиноматки за живою масою поросят на час їх народження» на вік досягнення живої маси 100 кг дорівнює 11,73%.
 
Співробітниками наукових установ та вищих навчальних закладів розроблено декілька ефективних способів оцінки однорідності гнізд свиноматок за живою масою поросят на час їх народження, а саме:
 
де ВГ — індекс вирівняності гнізда свиноматки, балів;
3,1 — постійний коефіцієнт;  
 — середня жива маса поросят у гнізді на дату народження кг;
хмax — жива маса найважчого у гнізді поросяти, кг;
хміn — жива маса найлегшого у гнізді поросяти.
 
де n — багатоплідність свиноматок, гол;
 — середні значення великоплідності поросят у гнізді кг;
s — дисперсія ознаки великоплідності поросят у гнізді, кг.
 
Проте деякі зазначені методи оцінки тварин за ознакою «вирівняність гнізда свиноматки за живою масою поросят на час їх народження» не враховують багатоплідність свиноматок, а окремі є складними для їх використання у виробничих умовах.
 
В Інституті сільського господарства степової зони НААН розроблено та впроваджено в роботу спеціалізованих господарств Дніпропетровського регіону новий метод оцінки свиноматок за ознакою «вирівняність гнізда свиноматки за живою масою поросят на час їх народження»:
 
де ІВГ0 — індекс вирівняності гнізда свиноматки за живою масою поросят на час їх народження, балів,
n — багатоплідність свиноматки, гол.;
2,5 — максимальний показник живої маси одного поросяти на дату народження, кг;
xmax — жива маса найважчого у гнізді поросяти, кг;
хміn — жива маса найменшого у гнізді поросяти, кг;
— середня жива маса поросят у гнізді на дату народження (великоплідність свиноматок), кг (Патент 66551Україна, МПК (2011.01) А 01К 67/02 (2006.01), А 61D19/00.Спосіб визначення вирівняності гнізда свиноматок / Халак В. І.; заявник патенту Інститут тваринництва центральних районів УААН, власник патенту ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН. — № u2011007148; заявл. 06.06.2011; опубл. 10.01.2012, Бюл. № 1).
 
Матеріал і методи досліджень
З метою дослідження ефективності використання нового методу оцінки свиноматок за показником «вирівняність гнізда свиноматки за живою масою поросят на час їх народження» нами проведено науково-господарський експеримент. Дослідження відбулося в умовах племінного репродуктора з розведення свиней великої білої породи ТОВ «АФ «Відродження» Новомосковського району Дніпропетровської області. Об’єктом досліджень були свиноматки великої білої породи, осіменіння яких здійснювалося кнурами аналогічного генотипу (І контрольна група) та плідниками генотипу ½ дюрок × ½ п’єтрен (ІІ дослідна група), а також поросята від народження до відлучення.
 
Оцінку свиноматок за показниками відтворювальної здатності проводили з урахуванням наступних ознак: багатоплідність, гол.; великоплідність, кг; маса гнізда на дату народження, кг; маса гнізда на дату відлучення, кг; збереженість поросят до відлучення,%.
 
Вирівняність гнізда свиноматок за живою масою поросят на час їх народження визначали за методиками Д. В. Ломако — ВГ (1), Т. С. Коваленко — І2 (2) та В. І. Халак — ІВГ0 (4).
 
Результати досліджень
Аналіз показників відтворювальної здатності свиноматок свідчить, що за багатоплідністю різниця між тваринами ІІ дослідної та І контрольної груп становить 0,6 поросяти на один опорос (td=2,14; P>0,95), за великоплідністю — 0,12 кг (td=4,61; P>0,999), за масою гнізда на дату народження — 2,0 кг (td=3,63; P>0,999) (табл. 1).
 
Таблиця 1. Відтворювальні якості свиноматок піддослідних груп
 
 
За масою гнізда на дату відлучення та збереженістю поросят до відлучення різниця між тваринами становила 26,2 кг (td=7,63; P>0,999) та 2,3% на користь свиноматок І дослідної групи. Свиноматки І контро­льної групи, порівняно з ровесницями ІІ дослідної групи, характеризувалися меншим показником коефіцієнта варіації за ознакою «великоплідність» (на 1,17%), а також індексами вирівняності гнізда за живою масою поросят на дату їх народження. Різниця між групами за оціночним індексом ВГ сягала 0,45%, Ік2 — 5,86%, ІВГ0 — 5,48%.
 
Встановлено, що тварини піддослідних груп із багатоплідністю 6–9 поросят на один опорос характеризувалися більш вирівняними гніздами поросят за живою масою на дату їх народження (табл. 2).
 
Таблиця 2. Індекси вирівняності гнізда свиноматок з різною багатоплідністю
 
 
Різниця порівняно з тваринами, у яких багатоплідність коливалася у межах від 11 до 14 поросят, становить: за індексом ВГ — 3,62 (td=6,05; P>0,999) — 2,30 (td=1,90; P<0,95), Ік2 — 5,51 (td=10,37; P>0,999) — 4,37 (td=6,09; P>0,999), ІВГ0 — 2,59 (td=9,96; P>0,999)-1,98 (td=5,80; P>0,999).
 
На основі одержаних результатів досліджень нами розраховані індекси вирівняності гнізда за умови різних показників багато– та великоплідності свиноматок, а також різниці за живою масою між поросятами з максимальним та мінімальним показниками (табл. 3–4).
 
Таблиця 3. Показники вирівняності гнізда свиноматок за живою
масою поросят на дату їх народження
(за умови, що показник великоплідності дорівнює 1,0 кг), балів
 
 
Розрахунки коефіцієнта парної кореляції свідчать, що кількість достовірних зв’язків між ознаками відтворювальної здатності свиноматок та оціночними індексами вирівняності гнізда у тварин І контрольної та ІІ дослідної груп становить 91,7 та 50,0% відповідно.
 
Таблиця 4. Показники вирівняності гнізда свиноматок
за живою масою поросят на дату їх народження
(за умови, що показник великоплідності дорівнює 1,5 кг), балів
 
 
У тому числі: з імовірністю з Р>0,95–9,1 і 16,7%, Р>0,99–18,2 і 0%, Р>0,999–72,3 і 83,4%. Зазначене свідчить про ефективність використання нових моделей індексів для оцінки свиноматок за основними показниками відтворювальної здатності.
 
Висновки
 
1. За результатами порівняльного аналізу встановлено позитивний вплив використання кнурів-плідників генотипу ½ дюрок × ½ п’єтрен на рівень підвищення показників відтворювальної здатності свиноматок великої білої породи в середньому на 11,24%.
 
2. Розроблено нову математичну модель оціночного індексу визначення однорідності гнізда свиноматок за живою масою поросят на дату їх народження (ІВГ0). Коефіцієнт кореляції між показником мінливості ознаки «великоплідність» та індексом ІВГ0 коливається у межах від 0,720 до 0,788 (tr=5,72–9,68).
 
3. В умовах виробництва ефективними способами оцінки свиноматок за ознакою «вирівняність гнізда за живою масою поросят на дату їх народження» є використання математичної моделі ІВГ0.

svidome

 18 травня 2022
На Сумщині триває сівба ярих зернових та зернобобових культур. Загалом в області посіяли ярих сільськогосподарських культур на площі 368,9 тис. га.
На Сумщині триває сівба ярих зернових та зернобобових культур. Загалом в області посіяли ярих сільськогосподарських культур на площі 368,9 тис. га.
18 травня 2022
 18 травня 2022
Департамент сільського господарства США (USDA) зробив прогноз світового балансу основних сільськогосподарських культур на наступний 2022/23 маркетинговий рік.
Департамент сільського господарства США (USDA) зробив прогноз світового балансу основних сільськогосподарських культур на наступний 2022/23 маркетинговий рік.
18 травня 2022
 18 травня 2022
Комітет Європейського парламенту з міжнародної торгівлі схвалив призупинення ввізних мит ЄС на українську продукцію на рік для підтримки економіки України.
Комітет Європейського парламенту з міжнародної торгівлі схвалив призупинення ввізних мит ЄС на українську продукцію на рік для підтримки економіки України.
18 травня 2022
 17 травня 2022
Практична рульова рама від Steketee розширює спектр можливостей застосування будь-яких просапних машин.
Практична рульова рама від Steketee розширює спектр можливостей застосування будь-яких просапних машин.
17 травня 2022
 17 травня 2022
Президент підписав Закон України «Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель» (№ 2079-IX), який 17 лютого 2022 року ухвалила Верховна Рада України.
Президент підписав Закон України «Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель» (№ 2079-IX), який 17 лютого 2022 року ухвалила Верховна Рада України.
17 травня 2022
 17 травня 2022
Нині сільське господарство України – один з найбільших споживачів пального серед усіх галузей національної економіки. Ця галузь використовує понад 25% дизпалива та 5% бензину від загального обсягу. Щорічне споживання дизельного пального в сільському господарстві становить близько 1300 тис. т, а бензину моторного – понад 85 тис. т.
Нині сільське господарство України – один з найбільших споживачів пального серед усіх галузей національної економіки. Ця галузь використовує понад 25% дизпалива та 5% бензину від загального обсягу. Щорічне споживання дизельного пального в сільському господарстві становить близько 1300 тис. т, а бензину моторного – понад 85 тис. т.
17 травня 2022

Please publish modules in offcanvas position.