Бюджетні кошти -на охорону ґрунтів

/ У правовому полі / Вівторок, 19 квітня 2011 15:37

Тетяна КОВАЛЕНКО, канд. юрид. наук, доцент Національного університету ім.Тараса Шевченка 

У Конституції України земля проголошена основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Правові засади охорони землі визначені в Земельному кодексі України від 25 жовтня 2001 року. Відповідно до ст. 162 охорона земель - це система заходів, спрямованих на раціональне використання земель, запобігання необґрунтованому вилученню угідь сільськогосподарського і лісогосподарського призначення, захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісогосподарського призначення, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

Особливим об’єктом правової охорони є ґрунти земельних ділянок. Правові засади охорони ґрунтів визначені Законом України «Про охорону земель» від 19 червня 2003 року, згідно зі ст. 1 якого ґрунт -- це природно-історичне органо-мінеральне тіло, що утворилося на поверхні земної кори і є осередком найбільшої концентрації поживних речовин, основою життя та розвитку людства завдяки найціннішій своїй властивості -- родючості. Однією з гарантій збереження ґрунтів є здійснення належного фінансування заходів з їх охорони. Відповідно до ст. 55 зазначеного Закону фінансування заходів з охорони ґрунтів здійснюється за рахунок Державного бюджету України, місцевих бюджетів, коштів землевласників і землекористувачів та інших джерел, не заборонених законом.

Видатки Державного бюджету України на фінансування заходів з охорони ґрунтів визначаються окремим рядком. За рахунок Державного бюджету здійснюються: реалізація заходів, передбачених загальнодержавними програмами використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів; виконання заходів, спрямованих на усунення причин та наслідків негативного впливу на земельні ресурси і ґрунти внаслідок стихійного лиха або в разі неможливості встановлення винних у цьому фізичних і юридичних осіб, та рекультивація земель, порушених у період до 1990 року; будівництво та реконструкція протиерозійних, гідротехнічних і протизсувних споруд, меліоративних систем відповідно до закону; створення нових і реконструкція існуючих захисних лісонасаджень; проведення систематичних обстежень земель і ґрунтів; виконання заходів щодо утилізації або знищення невпізнанних та непридатних до використання хімічних препаратів; економічне стимулювання впровадження заходів щодо використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів відповідно до загальнодержавних програм; здійснення інших заходів щодо охорони земель.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» від 23 грудня 2010 року бюджетні видатки на фінансування заходів із захисту, відтворення та підвищення родючості ґрунтів визначаються окремим рядком і становлять 5 тис. грн. У ст. 20 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року передбачено, що в бюджетному процесі застосовується програмно-цільовий метод на рівні державного бюджету та місцевих бюджетів, особливими складовими якого є бюджетні програми, їх відповідальні виконавці та паспорти, результативні показники бюджетних програм. На виконання зазначеної норми Кабінет Міністрів України Постановою від 2 березня 2011 року №180 затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів із захисту, відтворення та підвищення родючості ґрунтів, який визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству аграрної політики та продовольства за програмою «Фінансування заходів по захисту, відтворенню та підвищенню родючості ґрунтів».
Бюджетні кошти спрямовуються на виплату у поточному бюджетному періоді компенсації витрат, пов’язаних зі здійсненням заходів із вапнування дуже сильнокислих (значення рН сольової витяжки становить менш ніж 4,1) та сильнокислих (значення рН сольової витяжки становить 4,1-4,5) ґрунтів (далі -- компенсація) суб’єктам господарювання незалежно від організаційно-правової форми і форми власності, які займаються виробництвом сільськогосподарської продукції (далі -- сільськогосподарські підприємства). Компенсація надається на такі витрати: оплату робіт із виготовлення проектно-кошторисної документації; оплату вартості меліорантів -- вапняків природних, дефекату, крейди, туфів, сапонітів, мергелів, доломітового борошна (доломіту), фосфоритів, вапняково-сірчаних сумішей, залізо-кальцієвого шламу; оплату транспортування меліорантів, їх внесення (розкидання та загортання) у ґрунт. Така компенсація виплачується з розрахунку 500 грн за 1 гектар земель, на яких здійснено заходи з вапнування дуже сильнокислих (значення рН сольової витяжки становить менш ніж 4,1) та сильнокислих (значення рН сольової витяжки становить 4,1-4,5) ґрунтів (далі -- заходи з вапнування ґрунтів). Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міністерство аграрної політики та продовольства.
Надається компенсація на конкурсній основі сільськогосподарським підприємствам, які відповідно до проектно-кошторисної документації, що розробляється обласними державними технологічними центрами охорони родючості ґрунтів і якості продукції, здійснили заходи з вапнування ґрунтів. Управління агропромислового розвитку районних держадміністрацій з метою визначення переліку сільськогосподарських підприємств, що претендують на одержання компенсації, утворюють районні комісії, до складу яких входять начальник управління (голова комісії), по одному представнику фінансового управління, органу Державної фінансової інспекції. Примірне положення про районну комісію затверджується Міністерством аграрної політики та продовольства.
Районна комісія протягом десяти робочих днів після її утворення розміщує у друкованих засобах масової інформації оголошення із зазначенням переліку необхідних для отримання компенсації документів, строку та умов їх подання. Для отримання компенсації сільськогосподарські підприємства подають районній комісії: а) відповідну заяву; б) копію проектно-кошторисної документації на здійснення заходів з вапнування ґрунтів, засвідчену підписом керівника сільськогосподарського підприємства, що скріплюється печаткою; в) акт приймання робіт з вапнування ґрунтів за формою, встановленою Міністерством аграрної політики та продовольства; г) копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену підписом керівника сільськогосподарського підприємства, що скріплюється печаткою; д) довідки відповідних органів державної податкової служби та Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів до державного бюджету та Пенсійного фонду України. Районні комісії приймають зазначені документи щороку до 30 листопада та реєструють їх в порядку надходження у журналі обліку, оформленому в установленому порядку.
Районні комісії на підставі поданих документів та з урахуванням того, що компенсація не надається сільськогосподарським підприємствам, які визнані банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство, які перебувають у стадії реорганізації чи ліквідації або мають прострочену більш як півроку заборгованість зі сплати податків і зборів до державного бюджету та Пенсійного фонду України, формують реєстри сільськогосподарських підприємств, що претендують на отримання компенсації, та подають їх щомісяця до 10 числа разом з документами, що надійшли від сільськогосподарських підприємств, головним управлінням агропромислового розвитку обласних держадміністрацій. Останні подають щомісяця до 15 числа зведений у розрізі регіонів реєстр за формою, встановленою Міністерством аграрної політики та продовольства, разом із документами, що надійшли від сільгосппідприємств.
Профільне міністерство утворює комісію з питань розгляду документів, поданих головними управліннями агропромислового розвитку обласних держадміністрацій, і проведення конкурсного відбору сільськогосподарських підприємств. Положення про комісію, її склад та порядок проведення конкурсного відбору затверджується МінАПК. Комісія розглядає подані головними управліннями агропромислового розвитку облдержадміністрацій зведені у розрізі регіонів реєстри разом з документами, що надійшли від сільськогосподарських підприємств, проводить конкурсний відбір та в межах виділених бюджетних асигнувань визначає переможців і обсяги компенсації, що затверджуються наказом Міністерства аграрної політики та продовольства у розрізі зазначених господарств.
У разі, якщо сільськогосподарське підприємство провадить господарську діяльність у кількох регіонах, компенсація надається за місцем розташування земельної ділянки, на якій здійснено заходи з вапнування ґрунтів. У випадку встановлення контролюючими органами факту незаконного одержання та/або нецільового використання компенсації, підприємства повертають її у місячний строк до державного бюджету.
Сільськогосподарські підприємства, яким надано компенсацію, подають щокварталу до 5 числа, що настає за звітним періодом, управлінням агропромислового розвитку районних держадміністрацій звіт за формою, встановленою Міністерством аграрної політики та продовольства. Управління агропромислового розвитку районних держадміністрації подають щокварталу до 10 числа, що настає за звітним періодом, головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій звіти про кількість сільськогосподарських підприємств, яким надано компенсацію, та її обсяги для узагальнення і подання до 15 числа зведеного звіту профільному міністерству. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

 18 квітня 2024
Українські виробники картоплі знову мусять знижувати ціни на свою продукцію.
Українські виробники картоплі знову мусять знижувати ціни на свою продукцію.
18 квітня 2024
 18 квітня 2024
Ціни на свиней забійних кондицій в Україні зміцнюються третій тиждень поспіль. Так, у ході минулих торгів котирування на ринку живця зміцнилися на 1-2 грн/кг чи у середньому на 2,2%.
Ціни на свиней забійних кондицій в Україні зміцнюються третій тиждень поспіль. Так, у ході минулих торгів котирування на ринку живця зміцнилися на 1-2 грн/кг чи у середньому на 2,2%.
18 квітня 2024
 18 квітня 2024
У 2024 році виробництво ріпаку в Україні може лише незначно поступитися врожаю 2023 року, склавши близько 4,3 млн тонн, що на 4% вище попередньої оцінки, проте на 7% нижче показника 2023 року.
У 2024 році виробництво ріпаку в Україні може лише незначно поступитися врожаю 2023 року, склавши близько 4,3 млн тонн, що на 4% вище попередньої оцінки, проте на 7% нижче показника 2023 року.
18 квітня 2024
 18 квітня 2024
Польські аграрії з організації «Польське ошукане село» у Підкарпатському воєводстві з 9-ї ранку четверга на 48 годин заблокували рух вантажівок біля ПП «Медика-Шегині» та «Корчова-Краківець» із вимогами до уряду Польщі виконати зобов'язання, зокрема, щодо надання доплат до окремих видів агропродукції.
Польські аграрії з організації «Польське ошукане село» у Підкарпатському воєводстві з 9-ї ранку четверга на 48 годин заблокували рух вантажівок біля ПП «Медика-Шегині» та «Корчова-Краківець» із вимогами до уряду Польщі виконати зобов'язання, зокрема, щодо надання доплат до окремих видів агропродукції.
18 квітня 2024
 18 квітня 2024
В червні поточного року має розпочатися будівництво інтермодального «сухого порту» Horonda Platform в с. Горонда Закарпатської області.
В червні поточного року має розпочатися будівництво інтермодального «сухого порту» Horonda Platform в с. Горонда Закарпатської області.
18 квітня 2024
 18 квітня 2024
Збитки сільського господарства через втрати ґрунтів внаслідок воєнних дій лише в Харківській області складають майже 37 мільярдів гривень.
Збитки сільського господарства через втрати ґрунтів внаслідок воєнних дій лише в Харківській області складають майже 37 мільярдів гривень.
18 квітня 2024

Please publish modules in offcanvas position.