Державна підтримка фермерських господарств: новели правового регулювання

/ У правовому полі / П'ятниця, 21 жовтня 2011 16:33

 

Тетяна КОВАЛЕНКО, канд. юрид. наук, доцент
Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 2 вересня 2011 року №441 (Наказ зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2011 р. за № 1113/19851) затверджено новий Порядок та умови проведення конкурсу для надання фінансової підтримки фермерським господарствам. Цей документ визначає процедуру конкурсного відбору фермерських господарств із метою надання їм фінансової підтримки відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року №1102.
altДля організації роботи, пов'язаної із проведенням конкурсу, Український державний фонд підтримки фермерських господарств (далі - Фонд) та його регіональні відділення утворюють відповідно конкурсну комісію з питань надання фінансової підтримки фермерським господарства (далі - Комісія) та регіональні комісії щодо визначення переліку фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки.
Інформація про проведення конкурсу оприлюднюється регіональною комісією у друкованих засобах масової інформації після затвердження положення та її складу. Заявка та документи подаються до регіональної комісії протягом 15 календарних днів з дня публікації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу.
Фермерські господарства подають до регіональної комісії заявку у двох примірниках. Форма Заявки на участь у конкурсі щодо отримання права фінансової підтримки фермерським господарствам, передбаченої у державному бюджеті, затверджена Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14 вересня 2011 року №468. До заявки додаються такі документи:
 • копія статуту фермерського господарства;
 • довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • копії документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;
 • довідка про реквізити банківського рахунку фермерського господарства;
 • довідка, видана виконавчим комітетом сільської, селищної чи міської рад, районної, Севастопольської міської державної адміністрацій, про те, що фермерське господарство має відокремлену фермерську садибу (для надання фінансової підтримки на безповоротній основі);
 • баланс та звіт про фінансові результати фермерського господарства протягом останнього звітного періоду за встановленою формою.
Для одержання фінансової підтримки на поворотній основі також подаються:
 1. довідки, видані відповідними органами державної податкової служби та Пенсійного фонду України, щодо відсутності (наявності) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;
 2. бізнес-план із техніко-економічним обґрунтуванням доцільності надання фінансової підтримки фермерському господарству із зазначенням графіка повернення коштів;
 3. пропозиція фермерського господарства щодо способу забезпечення виконання зобов'язання.
Крім того, для одержання фінансової підтримки на безповоротній основі подаються такі документи для компенсації витрат, пов'язаних із:
 1. розробленням проектів відведення земельних ділянок для ведення фермерського господарства, - копії договору про розроблення проекту землеустрою, укладеного замовником із виконавцем, що має ліцензію на проведення робіт із землеустрою, акту приймання-передачі робіт та платіжного документа про оплату вартості робіт із розроблення проекту відведення земельної ділянки для ведення фермерського господарства;
 2. сплатою відсотків за користування кредитами банків у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитами, - копія кредитного договору з банком, видані банком довідка-розрахунок про суму сплати за користування кредитом за відповідний період із визначенням розміру компенсації та виписка про отримання позичальником кредиту, копія платіжного документа про сплату відсотків за користування кредитами і довідка, видана Міністерством аграрної політики та продовольства АР Крим, головними управліннями агропромислового розвитку обласних, управлінням промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій, про те, що фермерське господарство не отримувало компенсацію витрат, пов'язаних зі сплатою відсотків за користування кредитами банків (кредитних спілок);
 3. придбанням одного трактора (комбайна, вантажного автомобіля), - копії документа про його оплату, видаткової накладної (акту приймання-передачі) на придбання трактора (комбайна, вантажного автомобіля), свідоцтва про його реєстрацію в установленому порядку (технічного паспорта, технічного талона старого зразка), довідки, що підтверджує прийняття його на балансовий облік, та довідка, виданої Міністерством аграрної політики та продовольства АР Крим, головними управліннями агропромислового розвитку обласних, управлінням промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій, про те, що фермерське господарство не отримувало компенсацію у розмірі 30% вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (трактора, комбайна, вантажного автомобіля);
 4. будівництвом, реконструкцією тваринницьких приміщень (у тому числі виготовленням проектно-кошторисної документації) у розмірі 30% без урахування суми податку на додану вартість, але не більш як 200 тис. грн за один збудований або реконструйований об'єкт, - копії проектно-кошторисної документації (у разі здійснення будівництва, реконструкції підрядним способом), акту експертної оцінки вартості будівництва, реконструкції (у разі здійснення будівництва, реконструкції господарським способом), акту про прийняття в експлуатацію тваринницького приміщення із зазначенням фактичних витрат з його будівництва, реконструкції та платіжних документів, що підтверджують такі витрати;
 5. внесенням страхових платежів за договорами обов'язкового страхування, - копія договору обов'язкового страхування та довідка, видана страховиком про фактичну суму внесених страхових платежів;
 6. підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації кадрів фермерських господарств у сільськогосподарських навчальних закладах, - копія договору фермерського господарства та навчального закладу про підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації члена господарства та документ, що підтверджує розмір плати за навчання;
 7. розширенням наукових досліджень із проблем організації виробництва сільськогосподарської продукції і виданням рекомендацій з питань використання досягнень науково-технічного прогресу, - копія договору фермерського господарства з науково-дослідною установою, яка пройшла державну атестацію та внесена до Державного реєстру наукових установ, або навчальним закладом про проведення досліджень, підготовку рекомендацій щодо організації виробництва у фермерському господарстві, кошторис витрат науково-дослідної установи або навчального закладу, пов'язаних із проведенням досліджень, підготовкою рекомендацій щодо організації виробництва у фермерському господарстві, акт приймання-передачі виконаних робіт та документи, що підтверджують оплату їх вартості. Копії поданих документів повинні бути засвідчені у встановленому законодавством порядку.
Регіональні комісії проводять реєстрацію та перевірку поданих документів і у разі їх відповідності зазначеним вище вимогам реєструють фермерське господарство в журналі обліку реєстрації документів фермерських господарств, що претендують на отримання фінансової підтримки, та включають його до реєстру фермерських господарств, які претендують на одержання фінансової підтримки. Один примірник заявки з реєстраційним номером повертається претенденту. Реєстрація документів проводиться у день їх надходження.
altУ разі подання неналежно оформлених або не в повному обсязі документів, чи виявлення у них недостовірних даних регіональна комісія залишає їх без розгляду, про що в письмовій формі повідомляє фермерське господарство протягом п'яти робочих днів із дати їх надходження. Після усунення причин, на підставі яких документи залишені без розгляду, фермерське господарство може подати їх повторно або оскаржити прийняте регіональною комісією рішення, звернувшись у п'ятиденний строк до Комісії Фонду, або звернутися до суду з відповідною заявою, у разі задоволення якої фермерське господарство подає відповідний пакет документів та копію рішення суду до Комісії Фонду для участі у конкурсі.
Регіональна комісія у десятиденний строк після закінчення строку прийняття документів формує реєстр фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки, та разом із поданими документами фермерських господарств подає його Комісії Фонду. Інформація про перелік фермерських господарств, які претендують на отримання фінансової підтримки, оприлюднюється у друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Фонду.
Комісія Фонду розглядає реєстри, подані регіональними комісіями, скарги, що надійшли від фермерських господарств, та проводить конкурсний відбір у місячний строк після виділення бюджетних коштів. Комісія Фонду формує реєстр фермерських господарств, що мають право на одержання фінансової підтримки, здійснює розподіл бюджетних коштів між ними. Основними критеріями під час визначення учасників відбору регіональними комісіями та визначення переможців конкурсу Комісією Фонду є: забезпечення гарантій повернення коштів, одержаних на поворотній основі; ефективність і окупність інвестиційно-інноваційних проектів; створення додаткових робочих місць у сільській місцевості; спеціалізація на виробництві дефіцитних у регіоні окремих видів сільськогосподарської продукції. За рівних умов перевага надається фермерським господарствам, зазначені у бізнес-плані види діяльності яких відповідають пріоритетам діяльності, визначеним Міністерством аграрної політики та продовольства України.
Фермерським господарствам-переможцям конкурсу видається довідка, що підтверджує їх право на одержання фінансової підтримки, на підставі рішення Комісії, яке затверджується наказом Фонду за погодженням із Міністерством аграрної політики та продовольства України. Форма Довідки щодо отримання права на надання фінансової підтримки фермерським господарствам, передбаченої у державному бюджеті, затверджена Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14 вересня 2011 року №468. На підставі наказу Фонду регіональні відділення укладають із фермерськими господарствами договори про надання фінансової підтримки. Не визнаним переможцям конкурсу фермерським господарствам Комісія надсилає у триденний строк письмове повідомлення.
Зазначеним вище Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України №441 визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 30 березня 2007 року №229 «Про затвердження Порядку та умов проведення конкурсу для надання фінансової підтримки фермерським господарствам на поворотній основі».

 24 травня 2024
Компанія «Лан-Ойл», що входить до групи ОККО, планує збудувати у Тернопільській області біоетанольний завод потужністю 83 тис. т на рік.
Компанія «Лан-Ойл», що входить до групи ОККО, планує збудувати у Тернопільській області біоетанольний завод потужністю 83 тис. т на рік.
24 травня 2024
 23 травня 2024
Торги минулого тижня завершилися довгоочікуваною зміною вектора руху цін закупівлі свиней забійних кондицій: постачальники живця розписали товарні партії на 3-5 грн/кг дорожче, ніж тижнем раніше.
Торги минулого тижня завершилися довгоочікуваною зміною вектора руху цін закупівлі свиней забійних кондицій: постачальники живця розписали товарні партії на 3-5 грн/кг дорожче, ніж тижнем раніше.
23 травня 2024
 23 травня 2024
Ціни на рис, який є основним продуктом харчування в багатьох країнах, після певного періоду стабільності сягнули 15-річного максимуму на тлі несприятливої погоди. Бразилія збільшить імпорт рису після сильної повені на півдні країни, а Індонезія продовжить купувати значні обсяги й надалі.
Ціни на рис, який є основним продуктом харчування в багатьох країнах, після певного періоду стабільності сягнули 15-річного максимуму на тлі несприятливої погоди. Бразилія збільшить імпорт рису після сильної повені на півдні країни, а Індонезія продовжить купувати значні обсяги й надалі.
23 травня 2024
 23 травня 2024
Верховна Рада України на засіданні 22 травня прийняла в другому читання та в цілому законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин» (реєстр. №11150).
Верховна Рада України на засіданні 22 травня прийняла в другому читання та в цілому законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин» (реєстр. №11150).
23 травня 2024
 23 травня 2024
Агропідприємство у Миколаївської області збільшило площі для вирощування плодоовочевих культур до 2000 гектарів порівняно з торішніми 300 га.
Агропідприємство у Миколаївської області збільшило площі для вирощування плодоовочевих культур до 2000 гектарів порівняно з торішніми 300 га.
23 травня 2024
 23 травня 2024
Спекулятивне зростання пшеничних котирувань призвело до підвищення біржових цін на кукурудзу, але 21 травня вони знизилися на тлі фіксування прибутків трейдерами та на даних про прискорення сівби у США.
Спекулятивне зростання пшеничних котирувань призвело до підвищення біржових цін на кукурудзу, але 21 травня вони знизилися на тлі фіксування прибутків трейдерами та на даних про прискорення сівби у США.
23 травня 2024

Please publish modules in offcanvas position.