Умови торгівлі пестицидами та агрохімікатами

/ У правовому полі / Четвер, 12 червня 2014 13:52
Тетяна КОВАЛЕНКОканд. юрид. наук, доцент 
Національний університет ім. Т. Шевченка
У процесі сільськогосподарського виробництва широко застосовуються пестициди та агрохімікати з метою забезпечення захисту рослин, сільськогосподарської продукції від шкідників, хвороб, бур’янів та підвищення урожайності сільськогосподарських культур.

 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про пестициди та агрохімікати» від 2 березня 1995 р. пестициди — це токсичні речовини, їх сполуки або суміші речовин хімічного чи біологічного походження, призначені для знищення, регуляції та припинення розвитку шкідливих організмів, внаслідок діяльності яких ураження зазнають рослини, тварини, люди, гризуни, бур'яни, деревна, чагарникова рослинність, засмічуючи види риб. Агрохімікатами є органічні, мінеральні і бактеріальні добрива, хімічні меліоранти, регулятори росту рослин та інші речовини, що застосовуються для підвищення родючості ґрунтів, урожайності сільськогосподарських культур і поліпшення якості рослинницької продукції.
 
Ліцензійна діяльність
Застосування пестицидів та агрохімікатів викликає багато проблем, пов'язаних із забрудненням навколишнього природного середовища, створення ризику для життя і здоров’я людей, оскільки при розпиленні вони потраплять у ґрунт, водні джерела, накопичуються в сільськогосподарських рослинах. З метою зменшення вірогідності настання негативних наслідків застосування вказаних хімічних чи біологічних сполук у процесі виробництва сільськогосподарської продукції Законом України «Про пестициди та агрохімікати» у ст. 9 встановлено, що господарська діяльність у сфері торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) провадиться на підставі ліцензії. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17 липня 2013 № 439, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 6 серпня 2013 р. за № 1330/23862. Ці Ліцензійні умови визначають організаційні, кваліфікаційні та особливі вимоги, обов’язкові для виконання при провадженні господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин). Так, організаційні вимоги до здійснення вказаної діяльності полягають у наступному:
 
 • ліцензіат при провадженні торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) повинен дотримуватись вимог  Законів України «Про пестициди і агрохімікати», «Про захист рослин», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами» від 18 вересня 1995 р. № 746, Державних санітарних правил «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві. ДCанПіН 8.8.1.2.001–98», затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 3 серпня 1998 р. № 1;
 • altзабороняється провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами до їх державної реєстрації;
 • ліцензіат повинен вести облік наявності і використання пестицидів та агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) у прибутково-видаткових книгах (журналах) і подавати статистичну звітність за затвердженими Державною службою статистики формами відповідно до Порядку державного обліку наявності та використання пестицидів і агрохімікатів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 1995 р. № 881; повідомляти Мінагрополітики України про вивезення/ввезення з/до адміністративно-територіальної одиниці асортименту засобів захисту рослин;
 • ліцензіат повинен мати інструкцію з охорони праці, а також посадові інструкції;
 • ліцензіат відповідно до вимог ст. 10 Закону України «Про пестициди і агрохімікати» має видавати споживачеві на кожну товарну одиницю пестицидів та агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) рекомендацію щодо її застосування із зазначенням культур та об'єктів, для оброблення яких призначено пестициди і агрохімікати, способів, норм і кратності використання, термінів вичікування (для пестицидів), заборони та обмеження на застосування, способів і засобів знешкодження пестицидів та агрохімікатів, а також заходів безпеки під час роботи, транспортування і зберігання, ліквідації аварійних ситуацій та їх наслідків, заходів надання першої медичної допомоги у разі отруєння;
 • ліцензіат відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про пестициди і агрохімікати» повинен здійснювати продаж населенню пестицидів та агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) у дрібно фасованому вигляді та з обов’язковою наявністю інструкції щодо безпечного їх застосування;
 • ліцензіат повинен дотримуватись установленого чинним законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України (укладання трудового договору з найманим працівником);
 • торгівля пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) здійснюється лише через складські приміщення, які повинні мати санітарні паспорти, оформлені відповідно до Державних санітарних правил «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві. ДCанПіН 8.8.1.2.001–98», затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 3 серпня 1998 р. № 1, та Закону України «Про захист рослин», або торгові приміщення, які повинні мати висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Складське чи торгове приміщення повинне мати відповідний дозвіл на початок роботи, виданий органами державного пожежного нагляду (декларацію), а з дати введення в дію Кодексу цивільного захисту України — зареєстровану в установленому порядку декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.
 
Особливі вимоги
До провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами і агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) законодавством встановлені також кваліфікаційні та особливі вимоги. Так, працівники ліцензіата, які організовують виконання робіт, пов’язаних з торгівлею пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин), повинні мати допуск (посвідчення) на право роботи з пестицидами і агрохімікатами, посвідчення про проходження спеціальної підготовки з питань безпечного проведення робіт з пестицидами і агрохімікатами, медичну книжку особи, яка працює з пестицидами і агрохімікатами (додатки 1, 2, 3 до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами» від 18 вересня 1995 р. № 746). Ліцензіат для провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) повинен забезпечити організацію та проведення атестації робочих місць відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 442, у строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років; організацію та проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичного (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників певних категорій згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» від 21 травня 2007 р. № 246, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 р. за № 846/14113.
 
 
Відповідно до вимог щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, охорони навколишнього природного середовища при провадженні господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) ліцензіат відповідно до Законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та «Про охорону навколишнього природного середовища» у процесі експлуатації виробничих, побутових та інших приміщень, споруд, обладнання, устаткування, транспортних засобів, використовуючи технології, повинен забезпечувати:
 
 • безпечні й відповідні умови праці та відпочинку, що відповідають вимогам санітарних норм; заходи, спрямовані на запобігання захворюванням, отруєнням, травмам, забрудненню навколишнього середовища;
 • екологічну безпеку людей, раціональне використання природних ресурсів, додержання нормативів шкідливих впливів на навколишнє природне середовище.
 
Ліцензіат повинен забезпечувати знешкодження та утилізацію непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) та тари від них. Утилізація, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) та тари від них здійснюються підприємствами, на яких вони виготовлені, а також іншими підприємствами, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, на договірних умовах згідно з Порядком вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 1996 р. № 354.
 
Держконтроль. Перевірки
Державний контроль за додержанням суб’єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17 липня 2013 р. № 440 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 серпня 2013 р. за № 1331/23863), відповідно до якого такий контроль здійснюють Мінагрополітики України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації (далі — орган ліцензування) у межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок. Планові перевірки додержання ліцензіатами Ліцензійних умов проводяться органом ліцензування відповідно до річних або квартальних планів перевірок, які затверджуються органом ліцензування до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому. Проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин), здійснюється не частіше одного разу на рік. Плани проведення перевірок оприлюднюються органами ліцензування шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті органу ліцензування. Орган ліцензування здійснює планові перевірки за умови письмового повідомлення про проведення перевірки не пізніше ніж за десять днів до дня її проведення. Ліцензіат має право не допускати посадову особу органу ліцензування до здійснення планової перевірки в разі неодержання повідомлення про проведення перевірки. Строк здійснення планової перевірки не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва — п'яти робочих днів. Продовження строку здійснення планової перевірки не допускається.
 
altПозапланові перевірки здійснюються органом ліцензування на підставах, визначених Законами України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Під час проведення позапланових перевірок з'ясовуються лише ті питання, які стали підставою для проведення цих перевірок. Позапланова перевірка не може здійснюватись з одних і тих самих питань за період, який вже перевірявся, за винятком випадків, якщо така перевірка здійснюється на виконання рішень суду, в межах досудового провадження чи з метою контролю виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов із зазначеного питання. Строк здійснення позапланової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва — двох робочих днів. Продовження строку здійснення позапланової перевірки не допускається. Про проведення позапланової перевірки ліцензіат заздалегідь не попереджається.
 
При проведенні планової чи позапланової перевірки ліцензіат або уповноважена ним особа має право: вимагати від посадових осіб органу ліцензування додержання вимог законодавства; перевіряти наявність у посадових осіб органу ліцензування службового посвідчення та одержувати копії посвідчення на проведення планової або позапланової перевірки; бути присутнім (присутньою) під час проведення перевірки; вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею ліцензіата; надавати письмові пояснення, зауваження або заперечення до акта перевірки органу ліцензування; одержувати та знайомитися з актами перевірки; оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії посадових осіб органу ліцензування, що проводять перевірку; не допускати посадових осіб органу ліцензування до проведення перевірки, якщо перевірка проводиться з порушенням вимог щодо періодичності її проведення, посадова особа органу ліцензування не надала копію посвідчення на проведення перевірки або наданий документ не відповідає вимогам Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
 
Ліцензіат або уповноважена ним особа зобов’язаний (а):
 
 • допускати посадових осіб органу ліцензування до здійснення перевірки за умови дотримання порядку здійснення державного контролю, передбаченого Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;
 • надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки; виконувати вимоги органу ліцензування щодо усунення виявлених порушень вимог  Ліцензійних умов;
 • одержувати примірник акта перевірки органу ліцензування за результатами проведеної планової чи позапланової перевірки.
 
Перед початком перевірки голова комісії повинен пред’явити керівнику ліцензіата або уповноваженій ним особі посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують особи голови та членів комісії, і надати йому (їй) копію посвідчення на проведення перевірки. При проведенні позапланової перевірки ліцензіат повинен ознайомитися з підставою її проведення з наданням йому копії відповідного документа. Посадова особа органу ліцензування без посвідчення на проведення перевірки та службового посвідчення не має права здійснювати перевірку ліцензіата. Посадова особа органу ліцензування перед початком здійснення перевірки обов’язково зазначає в журналі відвідування ліцензіата (у разі його наявності) строки та мету відвідування, посади і прізвища голови та членів комісії органу ліцензування, підстави для проведення перевірки. Указані дані засвідчуються підписом голови комісії органу ліцензування.
 
Перевірці підлягають матеріально-технічна база ліцензіата за місцем безпосереднього провадження господарської діяльності та дотримання ним організаційних, кваліфікаційних та особливих вимог  Ліцензійних умов. Ліцензіат під час перевірки дотримання ним Ліцензійних умов забезпечує умови для її проведення та надає на вимогу посадових осіб органу ліцензування для проведення перевірки:
 
 • оригінал ліцензії;
 • копії ліцензії (у разі їх наявності);
 • довідку про прийняття заяви про переоформлення ліцензії (у разі звернення з відповідною заявою до органу ліцензування);
 • документи, що підтверджують право власності ліцензіата або оренди ним приміщень, де проводиться відповідний вид господарської діяльності;
 • матеріали про виконання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов у разі їх наявності;
 • посадові інструкції працівників.
 
За результатами планової або позапланової перевірки комісія органу ліцензування складає акт планової/позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов (далі — акт перевірки), в якому зазначає стан виконання Ліцензійних умов суб’єктом господарювання, а в разі невиконання — детальний опис виявлених порушень з посиланням на конкретні пункти Ліцензійних умов, які були порушені ліцензіатом. В останній день перевірки два примірники акта підписуються головою та членами комісії, які здійснювали перевірку, та керівником ліцензіата або уповноваженою ним особою. Один примірник акта перевірки надається ліцензіату або уповноваженій ним особі, який перевірявся, а другий зберігається у ліцензійній справі в органі ліцензування. Керівник ліцензіата (юридичної особи) або уповноважена особа особисто засвідчує, що ознайомлений з актом перевірки і отримав (ла) один примірник, ставить свій підпис, дату та скріплює печаткою на обох примірниках акта перевірки. Ліцензіат (фізична особа — підприємець) або уповноважена особа засвідчує, що ознайомлений (а) з актом перевірки і отримав (ла) один примірник, ставить свій підпис, дату та скріплює печаткою (за наявності) на обох примірниках акта перевірки. У разі відмови ліцензіата (уповноваженої особи) підписати акт перевірки голова комісії в акті перевірки зазначає, що така особа з актом перевірки ознайомлена і від підписання відмовилася. Зазначене засвідчується підписами голови та членів комісії. Ліцензіат (уповноважена особа) має право дати письмові пояснення, зауваження та заперечення щодо змісту акта перевірки та її проведення, які є невід’ємною частиною акта перевірки. При цьому на всіх примірниках акта перевірки перед підписом керівника ліцензіата або його уповноваженої особи робиться запис «Із зауваженнями».
 
 
У разі виявлення порушень Ліцензійних умов орган ліцензування, що здійснив перевірку, не пізніше п'яти робочих днів з дати складання акта перевірки видає розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, яке не пізніше п’яти робочих днів з дня складення акта надсилається ліцензіату для виконання, або приймає рішення про анулювання ліцензії. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, зобов'язаний у строк, визначений цим розпорядженням, у письмовій формі подати органу ліцензування, який видав це розпорядження, документальне підтвердження усунення порушень. Позапланова перевірка виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов проводиться після закінчення установленого строку, протягом якого ліцензіат зобов'язаний подати інформацію про результати виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов до органу ліцензування. Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, який є підставою для анулювання ліцензії, складається на підставі акта позапланової перевірки.
 
Анулювання ліцензії
Неможливістю ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов уважається відсутність складських приміщень; санітарних паспортів на ці складські приміщення; торгових приміщень; висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи на ці торгові приміщення; допуску (посвідчення) на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами. Акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов, який є підставою для анулювання ліцензії, складається на підставі акта перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов.
 
Якщо органом ліцензування під час перевірки виявлено:
 
 • повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;
 • недостовірні відомості у документах, поданих ліцензіатом для одержання ліцензії;
 • факт передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;
 • факт неможливості ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності,
 • факт відмови ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування, комісія, яка здійснювала перевірку, складає акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов, та/або акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, та/або акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, та/або акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності, та/або акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування у двох примірниках.
 
Рішення про анулювання ліцензії приймається органом ліцензування протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії, яке вручається (надсилається рекомендованим листом) ліцензіату із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов здійснюється органом ліцензування з обов'язковим запрошенням ліцензіата або його представника. У разі неявки ліцензіата або його представника розгляд вказаних питань здійснюється без його участі.
 
У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов, акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов суб'єкт господарювання може одержати нову ліцензію на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через тридцять днів з дня його прийняття, крім рішень про анулювання ліцензій, прийнятих згідно з поданою заявою ліцензіата про анулювання ліцензії та в разі смерті ліцензіата (фізичної особи — підприємця), які набирають чинності з дня їх прийняття.
 
У разі подання ліцензіатом протягом тридцяти днів з дня прийняття рішення про анулювання ліцензії скарги до експертно-апеляційної ради при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування дія цього рішення органу ліцензування зупиняється до прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування. Рішення експертно-апеляційної ради щодо скарги ліцензіата є підставою для видання спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування розпорядження про усунення виявлених порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених органом ліцензування. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.

 

 20 квітня 2024
Команда шеф-кухаря та ідеолога проєкту Cult Food Євгена Клопотенка презентувала оновлений збірник рекомендованих рецептур для харчування дітей у закладах освіти, який розроблено на підтримку Стратегії реформи системи шкільного харчування, яка реалізується за ініціативи першої леді Олени Зеленської.
Команда шеф-кухаря та ідеолога проєкту Cult Food Євгена Клопотенка презентувала оновлений збірник рекомендованих рецептур для харчування дітей у закладах освіти, який розроблено на підтримку Стратегії реформи системи шкільного харчування, яка реалізується за ініціативи першої леді Олени Зеленської.
20 квітня 2024
 19 квітня 2024
Станом на 19 квітня ціни на какао встановили новий рекорд, сягнувши історичного максимуму в понад 11 тисяч доларів США за тонну.
Станом на 19 квітня ціни на какао встановили новий рекорд, сягнувши історичного максимуму в понад 11 тисяч доларів США за тонну.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
На поточному тижні на ринок України надійшли перші партії тепличного томату з місцевих комбінатів.
На поточному тижні на ринок України надійшли перші партії тепличного томату з місцевих комбінатів.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Асоціація портів України «Укрпорт» звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо ситуації з перевезенням вантажів Дунаєм.
Асоціація портів України «Укрпорт» звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо ситуації з перевезенням вантажів Дунаєм.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Станом на 19 квітня на контрольованій Україною території вже засіяно 2 млн 053,4 тис. га зернових та зернобобових культур.
Станом на 19 квітня на контрольованій Україною території вже засіяно 2 млн 053,4 тис. га зернових та зернобобових культур.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Оскільки повномасштабна війна в Україні триває, сільськогосподарська компанія Corteva Agriscience за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України впроваджує ініціативу з перевірки ґрунтів у постраждалих регіонах країни на наявність токсичних металів в наслідок бомбових, ракетних або артилерійських вибухів.
Оскільки повномасштабна війна в Україні триває, сільськогосподарська компанія Corteva Agriscience за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України впроваджує ініціативу з перевірки ґрунтів у постраждалих регіонах країни на наявність токсичних металів в наслідок бомбових, ракетних або артилерійських вибухів.
19 квітня 2024

Please publish modules in offcanvas position.