Ліцензія на біоресурси

/ У правовому полі / П'ятниця, 28 листопада 2014 14:19
Тетяна КОВАЛЕНКОдоцент кафедри земельного та аграрного права юридичного факультету
КНУ ім. Т. Шевченка
Одним із напрямів сільськогосподарської діяльності в Україні є спеціальне використання водних біоресурсів, що здійснюється шляхом їх вилучення з природного середовища (крім любительського і спортивного рибальства у водних об’єктах загального користування в межах та обсягах безоплатного вилову). Водними біоресурсами (водними біологічними ресурсами) є сукупність водних організмів (гідробіонтів), життя яких неможливе без перебування (знаходження) у воді. До водних біоресурсів належать прісноводні, морські, анадромні та катадромні риби на всіх стадіях розвитку, круглороті, водні безхребетні, у тому числі молюски, ракоподібні, черви, голкошкірі, губки, кишковопорожнинні, наземні безхребетні у водній стадії розвитку, водорості та інші водні рослини.

 

Що таке спецвикористання?
Спеціальне використання водних біоресурсів включає промислове рибальство; вилов водних біоресурсів у науково-дослідних, науково-промислових, дослідно-конструкторських цілях, а також з метою з’ясування їх санітарно-епідеміологічного стану (далі — дослідний вилов); контрольний вилов водних біоресурсів для визначення їх стану та запасів; меліоративний вилов водних біоресурсів з метою формування їх оптимального видового та вікового складу; вилов водних біоресурсів з метою отримання біологічного матеріалу для штучного відтворення їх запасів та здійснення аквакультури; любительське і спортивне рибальство у водних об’єктах загального користування, що перевищує встановлені обсяги безоплатного вилову.
 
Порядок спеціального використання водних біоресурсів регулюється Законами України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 р., «Про тваринний світ» від 13 грудня 2001 р., «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них» від 6 лютого 2003 р., «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» від 8 липня 2011 р., іншими нормативно-правовими актами.
 
У ст. 3 Закону України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них» передбачено, що спеціальне використання риби, інших водних живих ресурсів здійснюється суб’єктами господарювання, їх об’єднаннями переважним чином за плату в межах встановлених лімітів (квот) за наявності ліцензій (дозволів) та позитивних ветеринарно-санітарних оцінок стану промислових ділянок рибогосподарських водних об’єктів загальнодержавного значення і показників безпеки риби, інших водних живих ресурсів.
 
Як отримати дозвіл?
Процедура видачі ліцензій (дозволів) та порядок здійснення спеціального використання риби, інших водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) врегульовані Законом України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» та виданим відповідно до нього Порядком видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання зазначеного дозволу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 801.
 
altДозвіл видається на кожний рибогосподарський водний об’єкт (його частину) Держрибагентством або його територіальним органом (далі — дозвільний орган). Рибогосподарським водним об’єктом (його частиною) є водний об’єкт (його частина), що використовується або може використовуватися для цілей рибного господарства. Під рибним господарством в чинному законодавстві розуміється галузь економіки, завданнями якої є вивчення, охорона, відтворення, вирощування, використання водних біоресурсів, їх вилучення (добування, вилов, збирання), реалізація та переробка з метою одержання харчової, технічної, кормової, медичної та іншої продукції, а також забезпечення безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості.
 
Рибогосподарські водні об’єкти (їх частини) поділяються на рибогосподарські водні об’єкти загальнодержавного та місцевого значення. До рибогосподарських водних об’єктів загальнодержавного значення належать: внутрішні морські води і територіальне море (з лиманами та естуаріями), виключна (морська) економічна зона України; поверхневі води (озера, водосховища, річки, канали), що розташовані і використовуються на території більш як однієї області, а також їх притоки всіх порядків. До рибогосподарських водних об’єктів (їх частин) місцевого значення належать водні об’єкти (озера, річки та їх притоки всіх порядків, водосховища), що розташовані і використовуються у межах однієї області та не належать до водних об’єктів загальнодержавного значення.
 
Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) видається:
 
 • Держрибагентством територіальному органові для здійснення контрольного вилову водних біоресурсів для визначення їх стану та запасів;
 • територіальним органом суб’єктові господарювання для здійснення промислового рибальства, вилову водних біоресурсів у науково-дослідних, науково-промислових, дослідно-конструкторських цілях, а також визначення їх санітарно-епідеміологічного стану, меліоративного вилову водних біоресурсів з метою формування їх оптимального видового та вікового складу, вилову водних біоресурсів з метою отримання біологічного матеріалу для штучного відтворення їх запасів та здійснення аквакультури, любительського і спортивного рибальства у водних об’єктах загального користування, що перевищує встановлені обсяги безоплатного вилову.
 
Дозвіл повинен перебувати у місці здійснення спеціального використання водних біоресурсів. Дія дозволу не поширюється на використання водних біоресурсів, які перебувають в межах територій природно-заповідного фонду, а також водних біоресурсів, що занесені до Червоної книги України.
 
Для одержання дозволу територіальний орган подає Держрибагентству, а суб’єкт господарювання — державному адміністраторові такі документи:
 
 • заяву за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження форми заяви на одержання суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру» від 7 грудня 2005 р. № 1176;
 • довідку про наявність у суб’єкта господарювання рибальських суден (плавзасобів), дозволених знарядь лову (відповідно до вимог правил рибальства та режимів) та рибоприймальних пунктів (місця розташування яких погоджено відповідно до законодавства) на визначеному рибогосподарському водному об’єкті (його частині) (далі — довідка). Якщо територіальні органи або наукові установи (організації, підприємства) не можуть власними силами здійснювати контрольний або дослідний вилов, у довідці зазначаються рибальські судна (плавзасоби), знаряддя лову та рибоприймальні пункти співвиконавця;
 • програму виконання робіт, в якій визначені методи, мета та завдання робіт, типи і кількість рибальських суден (плавзасобів), назва і кількість необхідних знарядь лову, в разі здійснення вилову водних біоресурсів у науково-дослідних, науково-промислових, дослідно-конструкторських цілях, контрольного вилову водних біоресурсів для визначення їх стану та запасів, вилову водних біоресурсів з метою отримання біологічного матеріалу для штучного відтворення їх запасів та здійснення аквакультури.
 
Дозвіл або письмове повідомлення про відмову в його видачі видаються протягом 30 календарних днів після державної реєстрації наказу Мінагрополітики про розподіл лімітів водних біоресурсів. Видача дозволу здійснюється на безоплатній основі. Строк дії дозволу становить п’ять років.
 
Чому можуть відмовити?
Підставами для відмови у видачі дозволу суб’єктові господарювання є:
 
 • несвоєчасне подання пакета документів, необхідних для одержання дозволу, який подається до дня державної реєстрації наказу Мінагрополітики про розподіл лімітів водних біоресурсів;
 • подання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу;
 • виявлення в поданих документах недостовірних відомостей;
 • відсутність науково обґрунтованої інформації про спеціальне використання водних біоресурсів (рішення Держрибагентства);
 • відсутність частки нерозподіленого ліміту водних біоресурсів;
 • систематичні грубі (три і більше) порушення протягом року вимог законодавства у галузі охорони, використання та відтворення водних біоресурсів;
 • несплата на час розгляду питання про видачу дозволу штрафних санкцій за порушення вимог законодавства у галузі охорони, використання та відтворення водних біоресурсів або наявність невідшкодованої шкоди, заподіяної рибному господарству;
 • наявність простроченої заборгованості перед державним або місцевим бюджетом;
 • використання виділеної кількості водних біоресурсів менш як на 75 відсотків протягом попередніх чотирьох років.
 

alt

Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) може бути анульований. Підставами для анулювання дозволу, виданого суб’єктові господарювання, є:
 
 • звернення із заявою про анулювання дозволу;
 • ліквідація суб’єкта господарювання — юридичної особи;
 • припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;
 • рішення суду про скасування дозволу;
 • систематичні грубі (три і більше) порушення протягом попереднього року вимог законодавства у галузі охорони, використання та відтворення водних біоресурсів;
 • встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.
 
Рішення про анулювання дозволу видається особисто або надсилається поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня його припинення. Дія дозволу припиняється через 15 робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання. Рішення про анулювання дозволу може бути оскаржено в судовому порядку.
 
У випадку втрати чи пошкодження суб’єкту господарювання видається дублікат дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах). У разі втрати дозволу територіальний орган або суб’єкт господарювання зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня його втрати подати відповідно Держрибагентству або державному адміністраторові заяву про видачу дубліката дозволу.
 
У разі коли бланк дозволу непридатний для використання внаслідок його пошкодження, територіальний орган або суб’єкт господарювання подає відповідно Держрибагентству або державному адміністраторові заяву про видачу дубліката дозволу та непридатний для використання дозвіл. Строк дії дубліката дозволу не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченому або пошкодженому дозволі. Територіальний орган або суб’єкт господарювання, який подав заяву про видачу дубліката дозволу та відповідні документи, провадить свою діяльність на підставі копії зазначеної заяви, зареєстрованої відповідно Держриб­агентством або державним адміністратором. Дозвільний орган зобов’язаний протягом двох робочих днів з дня надходження заяви про видачу дубліката дозволу видати такий дублікат відповідно заявникові або державному адміністраторові. Дозвільний орган не пізніше наступного робочого дня з дня видачі дубліката дозволу приймає рішення про визнання недійсним дозволу, що втрачений або пошкоджений, та вносить відповідні зміни до реєстру документів дозвільного характеру. Видача дубліката дозволу здійснюється на безоплатній основі.
 
Переоформлення
Підставами для переоформлення дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) є:
 
 • зміна найменування суб’єкта господарювання — юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи — підприємця;
 • зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання.
 
altУ разі настання підстав для переоформлення дозволу територіальний орган або суб’єкт господарювання зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня настання таких підстав подати відповідно Держриб­агентству або державному адміністраторові заяву про переоформлення дозволу разом з дозволом, що підлягає переоформленню, і документ, що підтверджує зазначені у заяві зміни. Держрибагентство або державний адміністратор протягом двох робочих днів з дати одержання заяви про переоформлення дозволу та документів, що додаються до неї, зобов’язані видати переоформлений на новому бланку дозвіл з урахуванням зазначених у заяві змін, якщо інше не встановлено законом.
 
Одночасно з переоформленим на новому бланку дозволом Держрибагентство або державний адміністратор на вимогу територіального органу або суб’єкта господарювання безоплатно видають засвідчену копію дозволу. У разі переоформлення дозволу Держрибагентство або державний адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня переоформлення дозволу приймають рішення про визнання недійсним дозволу, що переоформлений, та вносять відповідні зміни до реєстру документів дозвільного характеру, якщо інше не встановлено законом. Строк дії переоформленого дозволу не може перевищувати строку дії, зазначеного у дозволі, що переоформлений. Переоформлення дозволу здійснюється на безоплатній основі.
 
Використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України
Особливості спеціального використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України визначені Законом України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» та виданим відповідно до нього Порядком видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання зазначеного дозволу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 800. Рибогосподарськими водними об’єктами за межами юрисдикції України є виключні (морські) економічні зони іноземних держав, конвенційні райони та відкрите море, в яких вилучення (добування, вилов, збирання) водних біоресурсів здійснюється відповідно до вимог законодавства прибережних держав та міжнародних договорів України.
 
Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України є документом, який засвідчує право суб’єкта господарювання здійснювати спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України з дотриманням норм, передбачених міжнародними договорами України, законодавством відповідних іноземних держав або міжнародних організацій з управління рибальством. Дозвіл видається Держрибагентством на кожне рибальське судно українською та англійською мовами. На вимогу прибережної держави, у водах якої повинно здійснюватися спеціальне використання водних біоресурсів рибальським судном під Державним Прапором України, крім англійської, може бути використана інша іноземна мова, прийнятна для органів контролю такої держави. Дозвіл перебуває на борту судна.
 
Суб’єкт господарювання для одержання дозволу подає Держрибагентству:
 
 • заяву за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження форми заяви на одержання суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру» від 7 грудня 2005 р. № 1176, у строк не менш як 30 календарних днів до початку промислового сезону в районах відповідальності міжнародних організацій з управління рибальством, членом яких є Україна, або строки промислу, передбачені рішенням компетентних органів прибережної держави щодо виділення квоти вилову;
 • відомості про знаряддя лову в разі вимоги міжнародної організації з управління рибальством або прибережної держави, у водах якої планується здійснювати рибальство на рибальському судні під Державним Прапором України, а саме: розмір вічка сіткового знаряддя лову, особливості конструкції тралу (пелагічний, донний, близнюковий, канатний), конструкційні особливості пасток, розмір гачка у разі ярусного промислу, які вимагаються міжнародними організаціями з управління рибальством під час здійснення заходів із збереження;
 • завірені копії документів, які підтверджують майнові права суб’єкта господарювання на власні або орендовані рибальські судна, зареєстровані в установленому законодавством порядку (свідоцтво про право власності на рибальське судно, договір оренди або договір фрахтування);
 • завірену копію свідоцтва про право плавання під Державним Прапором України;
 • завірену копію свідоцтва про придатність до плавання;
 • завірену копію класифікаційного свідоцтва;
 • завірену копію документа про встановлення системи дистанційного моніторингу, що відповідає вимогам законодавства України та надає можливість відстеження позиції рибальського судна як Центром дистанційного моніторингу, що належить до сфери управління Держрибагентства, так і системами централізованого моніторингу міжнародних організацій з управління рибальством. Копії зазначених документів і свідоцтв завіряються суб’єктом господарювання;
 • інші документи відповідно до норм, передбачених міжнародними договорами України, законодавством відповідних іноземних держав або міжнародних організацій з управління рибальством, у водах яких повинно здійснюватися спеціальне використання водних біоресурсів рибальським судном під Державним Прапором України.
 
Дозвіл видається на строк, який не може перевищувати 12 календарних місяців. Дозвіл або письмове повідомлення про відмову в його видачі видаються протягом 30 календарних днів з дня затвердження наказу Держрибагентства щодо розподілу прав на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України. Дозвіл видається на безоплатній основі.
 
Підставою для відмови у видачі дозволу є:
 
 • несвоєчасне подання суб’єктом господарювання пакета документів, необхідних для одержання дозволу;
 • подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу;
 • виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;
 • включення рибальського судна до переліку суден, задіяних у незаконному рибальстві.
 
altДозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України може бути анульований у наступним випадках:
 
 • звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;
 • припинення суб’єкта господарювання — юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);
 • припинення підприємницької діяльності суб’єкта господарювання — фізичної особи;
 • встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 • порушення рибальським судном правил та режимів промислу;
 • порушення рибальським судном вимог законодавства у галузі охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, міжнародних договорів України;
 • включення рибальського судна до переліку суден, задіяних у незаконному рибальстві;
 • цілеспрямований промисел водних біоресурсів, який підпадає під дію мораторію або заборони використання водних біоресурсів, які установлюються відповідними міжнародними договорами України та міжнародними компетентними органами;
 • використання рибальським судном заборонених знарядь лову;
 • цілеспрямоване пошкодження суднової апаратури, що унеможливлює здійснення дистанційного контролю за рибальським судном;
 • фальсифікація або приховування розпізнавальних знаків, назви або порту реєстрації рибальського судна;
 • закінчення строку дії суднових документів.
 
Рішення про анулювання дозволу видається суб’єктові господарювання особисто або надсилається поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня видання відповідного наказу Держриб­агентства. Дія дозволу припиняється через 15 робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання. Рішення про анулювання дозволу може бути оскаржено в судовому порядку.
 
Підставами для переоформлення дозволу є:
 
 • зміна найменування суб’єкта господарювання — юридичної особи або прізвища, імені, по батькові суб’єкта господарювання — фізичної особи;
 • зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання.
 
У разі виникнення підстав для переоформлення дозволу суб’єкт господарювання зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня настання зазначених підстав подати Держриб­агентству заяву про переоформлення дозволу разом з дозволом, що підлягає переоформленню, і відповідний документ, що підтверджує зазначені у заяві зміни. Держрибагентство протягом двох робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення дозволу та документів, що додаються до неї, зобов’язане видати переоформлений на новому бланку дозвіл з урахуванням зазначених у заяві змін.
 
Одночасно з переоформленим на новому бланку дозволом Держрибагентство на вимогу суб’єкта господарювання безоплатно видає засвідчену ним копію такого дозволу. У разі переоформлення дозволу Держрибагентство не пізніше наступного робочого дня з дати його переоформлення приймає рішення про визнання недійсним дозволу, що переоформлений, та вносить відповідні зміни до реєстру документів дозвільного характеру. Строк дії переоформленого дозволу не може перевищувати строку дії, зазначеного у дозволі, що переоформлений. Переоформлення дозволу здійснюється на безоплатній основі. Не переоформлений в установлений строк дозвіл є недійсним.
 
Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження. У разі втрати дозволу суб’єкт господарювання зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня його втрати подати Держрибагентству заяву про видачу дубліката дозволу. У разі коли бланк дозволу непридатний для використання внаслідок його пошкодження, суб’єкт господарювання подає Держрибагентству заяву про видачу дубліката дозволу та непридатний для використання дозвіл. Строк дії дубліката дозволу не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченому або пошкодженому дозволі.
 
Суб’єкт господарювання, який подав заяву про видачу дубліката дозволу замість втраченого або пошкодженого та відповідні документи, провадить свою діяльність на підставі копії зазначеної заяви, зареєстрованої Держрибагентством. Держрибагентство зобов’язане протягом двох робочих днів з дня надходження заяви про видачу дубліката дозволу видати такий дублікат заявникові. У разі видачі дубліката дозволу замість втраченого або пошкодженого Держрибагентство не пізніше наступного робочого дня з дати видачі дубліката дозволу приймає рішення про визнання недійсним дозволу, що втрачений або пошкоджений, та вносить відповідні зміни до реєстру документів дозвільного характеру. Видача дубліката дозволу здійснюється на безоплатній основі.

 

 23 квітня 2024
До 30 квітня 2025 року побутові споживачі газу, які є клієнтами ТОВ «Газопостачальна компанія "Нафтогаз України"», сплачуватимуть за «блакитне паливо» 7,96 грн за кубометр.
До 30 квітня 2025 року побутові споживачі газу, які є клієнтами ТОВ «Газопостачальна компанія "Нафтогаз України"», сплачуватимуть за «блакитне паливо» 7,96 грн за кубометр.
23 квітня 2024
 23 квітня 2024
Європарламент на своєму пленарному засіданні в Страсбурзі підтримав у першому читанні продовження тимчасових заходів з лібералізації торгівлі для України з одночасним захистом фермерів ЄС.
Європарламент на своєму пленарному засіданні в Страсбурзі підтримав у першому читанні продовження тимчасових заходів з лібералізації торгівлі для України з одночасним захистом фермерів ЄС.
23 квітня 2024
 23 квітня 2024
Аграрії Сумщини, станом на 18 квітня, посіяли ранніх ярих зернових та зернобобових культур на площі 50,1 тис. га, що становить 83,2% до плану.
Аграрії Сумщини, станом на 18 квітня, посіяли ранніх ярих зернових та зернобобових культур на площі 50,1 тис. га, що становить 83,2% до плану.
23 квітня 2024
 23 квітня 2024
Минулого року AMAZONE представила ринку лінійку сівалок точного моделями Precea 9000-TCC і 12000-TCC з робочою шириною 9 і 12 м. Однак вже цього року команда AMAZONE презентує українським фермерам нову 24-рядну модель PRECEA-TCC, яка ідеально підходить для сівби просапних культур, зокрема цукрових буряків, ріпаку, сої з міжряддям 45 і 50 см.
Минулого року AMAZONE представила ринку лінійку сівалок точного моделями Precea 9000-TCC і 12000-TCC з робочою шириною 9 і 12 м. Однак вже цього року команда AMAZONE презентує українським фермерам нову 24-рядну модель PRECEA-TCC, яка ідеально підходить для сівби просапних культур, зокрема цукрових буряків, ріпаку, сої з міжряддям 45 і 50 см.
23 квітня 2024
 23 квітня 2024
Ставки фрахту на перевезення зерна костерами з дунайських портів минулого тижня продовжили знижуватися. У глибоководних портах Одеси також спостерігалося послаблення ставок для хендісайзів та панамаксів.
Ставки фрахту на перевезення зерна костерами з дунайських портів минулого тижня продовжили знижуватися. У глибоководних портах Одеси також спостерігалося послаблення ставок для хендісайзів та панамаксів.
23 квітня 2024
 23 квітня 2024
Вже вкотре «Добродія Фудз» у рамках гуманітарного проєкту разом з Українською Спілкою Целіакії та за підтримки Canada-Ukraine Foundation передала близько 1150 упаковок безглютенових вівсяних пластівців WOWOATS членам спілки. Гуманітарна допомога знову ж таки буде направлена до сімей, які виховують дітей із целіакією чи непереносністю глютену та які опинилися у важкому становищі.
Вже вкотре «Добродія Фудз» у рамках гуманітарного проєкту разом з Українською Спілкою Целіакії та за підтримки Canada-Ukraine Foundation передала близько 1150 упаковок безглютенових вівсяних пластівців WOWOATS членам спілки. Гуманітарна допомога знову ж таки буде направлена до сімей, які виховують дітей із целіакією чи непереносністю глютену та ...
23 квітня 2024

Please publish modules in offcanvas position.