Правові питання пільгового іпотечного кредитування

/ У правовому полі / Четвер, 11 лютого 2016 14:32
Тетяна КОВАЛЕНКОдоктор юридичних наук, доцент
КНУ ім. Тараса Шевченка
Протягом останнього часу до редакції часто надходять листи із запитанням про державну підтримку громадян в отриманні доступного житла. Відтак, пропонуємо розгорнуту юридичну консультацію щодо забезпечення житлом усіх громадян, а також внутрішньо переміщених осіб.

 

Конституція України гарантує кожному право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг та житло. У ст. 47 Основного Закону закріплено, що кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду. Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону.
 
З метою реалізації зазначених конституційних прав постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 343 затверджено Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов (далі — Порядок). Цей Порядок визначає механізм здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, шляхом відшкодування частини процентів за кредитами, отриманими на будівництво (реконструкцію) чи придбання в об’єктах незавершеного будівництва або не реалізованого замовниками (управителями) в об’єктах, прийнятих в експлуатацію після 2007 р. житла (квартири в багатоквартирних житлових будинках, індивідуальні житлові будинки або майнові права на них) (далі — часткова компенсація процентів).
 
Часткова компенсація процентів здійснюється у межах коштів, передбачених на цю мету в державному бюджеті на відповідний рік. Так, відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 28 грудня 2014 р. на реалізацію програми здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, передбачено 93 248,1 тис. грн.
 
Перелік об’єктів, в яких може придбаватися житло відповідно до вказаного Порядку (крім індивідуальних житлових будинків, замовниками будівництва яких є позичальники), визначається за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій міжвідомчою комісією, утвореною відповідно до Порядку забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. № 140. При цьому остаточне рішення про надання позичальнику кредиту на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла в об’єкті приймає банк відповідно до своїх внутрішніх правил.
 
Вимоги до кредитів
До кредитів, за якими надається часткова компенсація процентів, установлюються такі вимоги:
 
 • надання кредиту в гривнях;
 • строк кредитування — до 15 років з моменту укладення позичальником кредитного договору;
 • процентна ставка не перевищує 16 % річних;
 • обов’язковий власний внесок позичальника не перевищує 25 % вартості житла. За бажанням позичальника розмір такого внеску може бути збільшено. Як перший внесок можуть зараховуватися кошти, сплачені позичальником за перевищення нормативної площі та розрахункової вартості квартири. Розмір першого внеску може бути зменшено у разі надання додаткової застави за кредитним договором відповідно до внутрішніх правил банку;
 • максимальний розмір кредиту, за яким може бути надана часткова компенсація процентів, визначається шляхом множення нормативної площі житла на його розрахункову вартість;
 • укладення договорів поруки з кожним дієздатним членом сім’ї, на якого розраховується часткова компенсація процентів. Позичальник може укладати договори поруки також з іншими поручителями та надавати додаткову заставу за кредитним договором. Платоспроможність позичальника може визначатися з урахуванням доходів його поручителів.
 
Умови для позичальника
Позичальником є громадянин, який потребує поліпшення житлових умов та відповідає вимогам банку до позичальників. Часткова компенсація процентів надається позичальникам (насамперед тим, які перебувають на квартирному обліку, та молодим сім’ям, що мають дітей) за таких умов:
 
 • щомісячний платіж за кредитним договором не повинен перевищувати 50 % сукупного середньомісячного доходу сім’ї. Сума часткової компенсації процентів до щомісячного платежу не включається. При цьому сума, що залишається після здійснення всіх щомісячних розрахунків за кредитним договором, повинна бути не меншою одного прожиткового мінімуму на позичальника та кожного члена його сім’ї, на якого розраховувалася часткова компенсація процентів;
 • у разі передачі в іпотеку квартири у багатоквартирному житловому будинку, індивідуального житлового будинку повинні бути дотримані вимоги законодавства щодо захисту житлових прав і майнових інтересів дітей, що підтверджується відповідними документами, які надаються позичальником банку.
 
Відповідно до зазначеного Порядку до таких, що потребують поліпшення житлових умов, належать:
 
 • громадяни, які на підставі ст. 34 Житлового кодексу Української РСР перебувають на квартирному обліку;
 • громадяни, які забезпечені за місцем проживання, зареєстрованим в установленому порядку, житловою площею, що не перевищує 9 кв. м на одного члена сім’ї, або проживають (зареєстровані в установленому порядку) у гуртожитку, що підтверджується довідкою про склад сім’ї, виданою за місцем проживання.
 
Нормативна площа житла визначається, виходячи з розрахунку 40 кв. м загальної площі на одинокого громадянина чи сім’ю з двох осіб та 18 кв. м на кожного наступного члена сім’ї, але не більш як 76 кв. м, а для індивідуальних житлових будинків — не більш як 94 кв. м.
 
Отримання часткової компенсації
Для отримання позичальником часткової компенсації процентів між розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачем бюджетних коштів), банком і позичальником укладається договір про надання часткової компенсації процентів. Для укладення договору часткової компенсації процентів позичальник подає розпоряднику бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачу бюджетних коштів):
 
 • заяву про надання часткової компенсації процентів;
 • копію паспорта; копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • довідку про склад сім’ї, видану за місцем проживання;
 • копію свідоцтва про шлюб (за наявності);
 • копію свідоцтва про народження дитини (дітей) (за наявності);
 • документи про доходи позичальника та членів його сім’ї за останні шість місяців;
 • довідку про перебування на квартирному обліку (за наявності).
 
Позичальник, що є замовником будівництва індивідуального житлового будинку, подає також копії документа, що посвідчує право на земельну ділянку, та відповідної проектно-кошторисної документації.
 
Право на часткову компенсацію процентів може бути використано позичальником лише один раз і лише за одним кредитним договором. Якщо позичальник достроково розірвав договір із забудовником, він зобов’язаний у тримісячний строк повернути всю суму отриманої компенсації за весь період дії договору. Часткова компенсація процентів визначається у розмірі процентної ставки за користування кредитом мінус 3 % річних.
 
Для осіб, що проживають у сільській місцевості
Особливості забезпечення доступним житлом осіб, які проживають у сільській місцевості, визначені Правилами надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 р. № 1597. Ці Правила визначають відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» від 27 березня 1998 р. № 222 умови і порядок надання фондами підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі — фонди) пільгових довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі на виконання регіональних програм «Власний дім» і є основою для розроблення відповідних регіональних правил з урахуванням місцевих умов. Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. № 1211.
 
Кредитування фондами будівництва житла на селі є прямим, адресним (цільовим), зворотним і здійснюється у межах наявних кредитних ресурсів фондів. Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 28 грудня 2014 р. на реалізацію програми державного пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла передбачено 39 000 тис. грн.
 
Позичальниками кредитів за рахунок кредитних ресурсів фондів можуть бути громадяни України, які постійно проживають, будують об’єкти кредитування в сільській місцевості і працюють в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях сільського господарства, інших господарських формуваннях, що функціонують у сільській місцевості, соціальній сфері села, а також на підприємствах, в установах та організаціях переробних і обслуговуючих галузей агропромислового комплексу, навчальних закладах, закладах культури та охорони здоров’я, розташованих у межах району (далі — індивідуальні забудовники). Право одержання кредиту відповідно до цих Правил надається індивідуальному забудовникові тільки один раз. Визначені у цих Правилах умови надання кредиту не поширюються на громадян України, які отримали на будівництво індивідуального житла позики, в тому числі банківські кредити, з пільгами за рахунок коштів бюджетів відповідно до інших нормативно-правових актів.
 
Кредит індивідуальному забудовнику надається на термін до 20 років, а молодим сім’ям (подружжя, в якому вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років) або неповним сім’ям (мати (батько) віком до 35 років) — до 30 років, з внесенням за користування ним плати у розмірі трьох відсотків річних. Позичальник, який має трьох і більше дітей (у тому числі усиновлених та/або таких, що перебувають під його опікою/піклуванням), звільняється від сплати відсотків за користування пільговим кредитом протягом дії кредитної угоди починаючи з дати подання копії підтвердних документів (свідоцтва про народження дітей, документів про усиновлення, встановлення опіки чи піклування).
 
Індивідуальні сільські забудовники користуються державним пільговим кредитом за умови їх проживання (або переселення для постійного проживання) у сільській місцевості в межах сіл і селищ, а також за межами сіл і селищ у відокремлених фермерських садибах та підтвердження ними своєї платоспроможності. Індивідуальні забудовники, яким надаватиметься кредит, визначаються фондами за поданням їх відділень на підставі списків, затверджених органами місцевого самоврядування. У першочерговому порядку кредит надається індивідуальним забудовникам для завершення раніше розпочатого будівництва та молодим спеціалістам, які працюють на підприємствах. Сума кредиту визначається фондом з урахуванням рівня платоспроможності позичальника і не може перевищувати кошторисної вартості об’єкта кредитування та граничного розміру кредиту в сумі 100 тис. грн для добудови, реконструкції будинку, придбання житла і 200 тис. грн для спорудження нового житлового будинку. Сума кредиту може змінюватися відповідно до змін вартості будівництва, що виникли за період будівництва. У зв’язку з цим виконуються додаткові розрахунки та в установленому порядку вносяться зміни до кредитної угоди.
 
Надання кредиту здійснюється на підставі кредитної угоди, що укладається після підтвердження права позичальника на його одержання та визначення суми кредиту. Для підтвердження права на одержання кредиту та визначення його суми індивідуальний забудовник подає фондові:
 
 1. Заяву на ім’я керівника виконавчого органу фонду про надання кредиту;
 2. Клопотання органу місцевого самоврядування про надання кредиту;
 3. Паспорт громадянина України;
 4. Довідку про склад сім’ї;
 5. Документи, необхідні для визначення рівня платоспроможності позичальника (довідку про доходи позичальника і членів його сім’ї, одержані за попередні 12 місяців);
 6. Довідку, видану органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, про наявність (або відсутність) приватного житла;
 7. Копію документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою (крім випадків придбання житла);
 8. Проектно-кошторисну документацію або будівельний паспорт, вартість виготовлення яких може входити за згодою позичальника до суми кредиту (крім випадків придбання житла);
 9. Довідку про працевлаштування на підприємстві, в установі та організації, зазначених вище;
 10. Заяву власника житла чи об’єкта незавершеного житлового будівництва про згоду продати його із зазначенням погоджених з позичальником ціни та інших істотних умов договору купівлі-продажу (в разі придбання житла).
 
Рішення про надання або про відмову у наданні індивідуальному забудовникові кредиту приймає виконавчий орган фонду на підставі поданих документів у термін не пізніше 30 днів з дати реєстрації заяви забудовника. У разі прийняття рішення про відмову у наданні кредиту виконавчий орган або відділення фонду в місячний термін у письмовій формі повідомляє про це індивідуального забудовника з обґрунтуванням причин відмови.

Позитивне рішення виконавчого органу фонду є підставою для укладення з індивідуальним забудовником кредитної угоди. У разі прийняття виконавчим органом фонду позитивного рішення щодо надання кредиту на придбання житла зазначений орган надсилає на ім’я власника такого житла гарантійний лист про перерахування на його особистий рахунок, відкритий фондом у банку, суми кредиту, отриманої позичальником до оформлення в установленому порядку договору купівлі-продажу житла. Власник письмово повідомляє фонд про надходження гарантійного листа. Остаточні розрахунки за придбане позичальником житло проводяться фондом після оформлення договору купівлі-продажу житла і подання фонду засвідченої в установленому порядку копії зазначеного договору.
 
Зобов’язання позичальника за кредитною угодою мають забезпечуватися такими способами: договором поруки, оформленим в установленому порядку; договором про іпотеку будівель, що споруджуються за рахунок кредиту, а у разі коли житло будується на земельній ділянці, яка належить позичальнику за правом приватної власності, також про іпотеку земельної ділянки; договором застави іншого майна та майнових прав.
 
Кредитна угода укладається на всю суму кредиту, яка видається частинами, поетапно (чотири етапи) згідно з графіком будівництва: перший етап — земляні роботи, спорудження фундаменту та цокольної частини будинку (з перекриттям), гідроізоляційні роботи; другий етап — спорудження поверхів будівлі, придбання та встановлення віконних і дверних блоків, спорудження даху, покрівлі; третій етап — внутрішні опоряджувальні роботи, облаштування внутрішніх систем інженерного забезпечення, спорудження господарських будівель; четвертий етап — зовнішні опоряджувальні роботи, зовнішні інженерні мережі, спорудження під’їздів та підходів. За згодою сторін кредитної угоди графік будівництва може бути змінений. Кредит може надаватися позичальникові матеріальними ресурсами, необхідними для житлового будівництва, або коштами у безготівковій формі залежно від умов кредитної угоди.
 
Погашення кредиту та внесення плати за користування ним розпочинається позичальником через два місяці після завершення терміну використання кредиту. Погашення кредиту та внесення плати за користування ним може проводитися коштами та/або частково чи повністю сільськогосподарською продукцією власного виробництва за цінами та на умовах, визначених кредитною угодою, рівними частинами щоквартально, до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, або до 30 листопада поточного року. Погашення позики в останній рік повинно бути проведено до закінчення терміну кінцевого погашення кредиту.
 
За еквівалент розрахунків при визначенні обсягу коштів або сільськогосподарської продукції, що підлягають сплаті в рахунок погашення кредиту та відсотків за користування ним, береться 1 кг живої маси великої рогатої худоби за орієнтовними цінами на час укладення кредитної угоди з уточненням у подальшому на час видачі та погашення кожної частини кредиту. Рівень орієнтовних цін на сільськогосподарську продукцію визначається фондами згідно з ціновою інформацією Ради міністрів Автономної Республіки Крим та облдержадміністрацій на час укладення кредитних угод.
 
У разі порушення умов кредитних угод, в тому числі у разі використання кредиту не за призначенням, фонди мають право вимагати дострокового погашення кредиту та дострокового внесення позичальниками інших платежів, передбачених цими угодами. За прострочення платежу нараховується пеня з розрахунку подвійної річної облікової ставки Національного банку України, що діє на день виникнення боргу.
 
Зміни для забудовників на селі
Відповідно до змін, які були внесені до Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 516, відсотки за користування кредитом також не нараховуються таким позичальникам (за умови звернення їх або повнолітніх членів їх сімей з відповідною заявою):
 
 • військовослужбовцям, подружжю, в якому чоловік або дружина є військовослужбовцем, що підтверджується копією військового квитка, — з початку і до закінчення особливого періоду;
 • резервістам та військовозобов’язаним, подружжю, в якому чоловік або дружина є резервістом чи військовозобов’язаним, що підтверджується довідкою військового комісаріату або військової частини про перебування на військовій службі, — з моменту призову під час мобілізації і до закінчення проходження військової служби в особливий період.
 
За прострочення платежу пеня не нараховується таким позичальникам (за умови звернення їх або повнолітніх членів їх сімей з відповідною заявою):
 
 • військовослужбовцям, подружжю, в якому чоловік або дружина є військовослужбовцем, що підтверджується копією військового квитка, — з початку і до закінчення особливого періоду;
 • резервістам та військовозобов’язаним, подружжю, в якому чоловік або дружина є резервістом чи військовозобов’язаним, що підтверджується довідкою військового комісаріату або військової частини про перебування на військовій службі, — з моменту призову під час мобілізації і до закінчення проходження військової служби в особливий період;
 • позичальникам, які зареєстровані та постійно проживають або переселилися з визначених у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, що підтверджується довідкою про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України, району проведення антитерористичної операції чи населеного пункту, розташованого на лінії зіткнення, — з 14 квітня 2014 р. на час проведення антитерористичної операції.
 
Житлові питання для внутрішньо
переміщених осіб
У практиці регулювання відносин щодо забезпечення громадян України житлом виникають питання, пов’язані із захистом житлових прав внутрішньо переміщених осіб у зв’язку із тимчасовою окупацією частини території України та проведенням антитерористичної операції. У Законі України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20 жовтня 2014 р. зазначено, що внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, який постійно проживає в Україні, якого змусили або який самостійно покинув своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. Факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Для отримання довідки внутрішньо переміщена особа має звернутися до структурного підрозділу місцевої державної адміністрації з питань соціального захисту населення за місцем фактичного проживання із заявою про отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
 
Відповідно до ст. 17 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» з метою забезпечення будівництва та інвестування у розвиток житлової інфраструктури міст та населених пунктів відповідні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування разом із державними банківськими установами, а також за наявності можливостей залучення міжнародної гуманітарної або благодійної допомоги формують для внутрішньо переміщених осіб регіональні довгострокові програми з пільгового кредитування (у тому числі — іпотечного) будівництва або придбання житла.
 
Кабінет Міністрів України з Національним банком України розробляють правові механізми щодо можливостей рефінансування витрат з будівництва або повернення відсотків за сплаченими кредитами тим внутрішньо переміщеним особам, які внаслідок окупації чи військових дій, негативних наслідків збройного конфлікту, проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру набули каліцтва чи інвалідності, або лишилися без годувальника, або без належної опіки та піклування за віком (діти-сироти, одинокі батьки та пенсіонери). У разі виділення адресної цільової благодійної або міжнародної благодійної допомоги для будівництва або придбання житла для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території чи у районах ведення військових дій чи проведення антитерористичної операції такі кошти не оподатковуються прибутковим податком та податком на додану вартість.
 
Наразі законодавством України не передбачено спеціального порядку пільгового кредитування для придбання житла внутрішньо переміщеними особами. Водночас такі особи можуть скористатися Порядком здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 343, або Правилами надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 516, про які більш детально було зазначено вище.
 
Необхідно також зазначити, що статтею 14 Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» від 12 серпня 2014 р. передбачено, що упродовж строку тимчасової окупації внутрішньо переміщена особа з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим звільняється від обов’язку погашення основної суми іпотечного кредиту та нарахованих відсотків за ним, якщо об’єктом іпотеки є майно, розташоване (зареєстроване) на території, що після укладення такого іпотечного договору була тимчасово окупована. Національний банк України приймає рішення про зміну класифікації таких іпотечних кредитів або інші рішення з метою недопущення погіршення ліквідності (фінансового стану) кредитора. Норми цього пункту не поширюються на нерухоме житлове майно, загальна площа якого перевищує показники, встановлені у ст. 265 Податкового кодексу України. На громадянина України, який виїжджає з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим за межі державного кордону України на місце постійного проживання або змінює своє громадянство, не поширюються вказані норми.

 

 23 квітня 2024
До 30 квітня 2025 року побутові споживачі газу, які є клієнтами ТОВ «Газопостачальна компанія "Нафтогаз України"», сплачуватимуть за «блакитне паливо» 7,96 грн за кубометр.
До 30 квітня 2025 року побутові споживачі газу, які є клієнтами ТОВ «Газопостачальна компанія "Нафтогаз України"», сплачуватимуть за «блакитне паливо» 7,96 грн за кубометр.
23 квітня 2024
 23 квітня 2024
Європарламент на своєму пленарному засіданні в Страсбурзі підтримав у першому читанні продовження тимчасових заходів з лібералізації торгівлі для України з одночасним захистом фермерів ЄС.
Європарламент на своєму пленарному засіданні в Страсбурзі підтримав у першому читанні продовження тимчасових заходів з лібералізації торгівлі для України з одночасним захистом фермерів ЄС.
23 квітня 2024
 23 квітня 2024
Аграрії Сумщини, станом на 18 квітня, посіяли ранніх ярих зернових та зернобобових культур на площі 50,1 тис. га, що становить 83,2% до плану.
Аграрії Сумщини, станом на 18 квітня, посіяли ранніх ярих зернових та зернобобових культур на площі 50,1 тис. га, що становить 83,2% до плану.
23 квітня 2024
 23 квітня 2024
Минулого року AMAZONE представила ринку лінійку сівалок точного моделями Precea 9000-TCC і 12000-TCC з робочою шириною 9 і 12 м. Однак вже цього року команда AMAZONE презентує українським фермерам нову 24-рядну модель PRECEA-TCC, яка ідеально підходить для сівби просапних культур, зокрема цукрових буряків, ріпаку, сої з міжряддям 45 і 50 см.
Минулого року AMAZONE представила ринку лінійку сівалок точного моделями Precea 9000-TCC і 12000-TCC з робочою шириною 9 і 12 м. Однак вже цього року команда AMAZONE презентує українським фермерам нову 24-рядну модель PRECEA-TCC, яка ідеально підходить для сівби просапних культур, зокрема цукрових буряків, ріпаку, сої з міжряддям 45 і 50 см.
23 квітня 2024
 23 квітня 2024
Ставки фрахту на перевезення зерна костерами з дунайських портів минулого тижня продовжили знижуватися. У глибоководних портах Одеси також спостерігалося послаблення ставок для хендісайзів та панамаксів.
Ставки фрахту на перевезення зерна костерами з дунайських портів минулого тижня продовжили знижуватися. У глибоководних портах Одеси також спостерігалося послаблення ставок для хендісайзів та панамаксів.
23 квітня 2024
 23 квітня 2024
Вже вкотре «Добродія Фудз» у рамках гуманітарного проєкту разом з Українською Спілкою Целіакії та за підтримки Canada-Ukraine Foundation передала близько 1150 упаковок безглютенових вівсяних пластівців WOWOATS членам спілки. Гуманітарна допомога знову ж таки буде направлена до сімей, які виховують дітей із целіакією чи непереносністю глютену та які опинилися у важкому становищі.
Вже вкотре «Добродія Фудз» у рамках гуманітарного проєкту разом з Українською Спілкою Целіакії та за підтримки Canada-Ukraine Foundation передала близько 1150 упаковок безглютенових вівсяних пластівців WOWOATS членам спілки. Гуманітарна допомога знову ж таки буде направлена до сімей, які виховують дітей із целіакією чи непереносністю глютену та ...
23 квітня 2024

Please publish modules in offcanvas position.