Правові аспекти надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства

Правові аспекти надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства

/ У правовому полі / Понеділок, 08 липня 2024 10:37

Згідно із Законом України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» від 22 березня 2012 року, для суб’єктів малого і середнього підприємництва передбачено заходи спеціальної фінансової державної підтримки.

Однією з форм спеціальної фінансової державної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва в агробізнесі є надання грантів. Чинним законодавством передбачено можливість отримання грантів для створення або розвитку тепличного господарства. Правові питання отримання вказаних грантів регулює Порядок надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 р. №738 із наступними змінами та доповненнями. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у загальному фонді державного бюджету за програмою «Надання грантів для створення або розвитку бізнесу», для надання безповоротної державної допомоги у формі грантів для створення або розвитку тепличного господарства (далі — гранти).

Отримувачами грантів (далі — отримувачі) мають право бути суб’єкти господарювання — юридичні особи (крім юридичних осіб комунальної форми власності та суб’єктів господарювання державного сектору економіки), кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни України, та фізичні особи — підприємці — громадяни України, які провадять діяльність у сфері вирощування сільськогосподарських культур на землях, на які право власності та/або користування підтверджено належними правовстановлювальними документами, а саме:

• які станом на дату подання заяви фактично не перебувають та не провадять господарську діяльність на територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, або тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації;
• які не провадять господарську діяльність на території Російської Федерації та Республіки Білорусь;
• які не віднесені до юридичних або фізичних осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідними рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію указами Президента України щодо застосування персональних (спеціальних) економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України “Про санкції”;
• які не є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;
• які не здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;
• щодо яких не порушено справи про банкрутство та/або яких не визнано банкрутами, та/або які не перебувають на стадії ліквідації;
• щодо яких відсутнє рішення суду, яке набрало законної сили, проти притягнення до кримінальної відповідальності за корупційне правопорушення;
• які не мають заборгованості перед бюджетом, що перевіряється уповноваженим банком перед підписанням у відділенні уповноваженого банку договору про приєднання.

11 12 522 523 41

Гранти надають на будівництво модульної теплиці площею не меншою як 0,4 га та не більшою за 2,4 га відповідно до типового проєкту з кількістю створених нових робочих місць не менше чотирьох постійних та 10 сезонних на 1 га площі модульної теплиці для її будівництва (встановлення), придбання засобів виробництва (садивного матеріалу, насіння, технологічного обладнання), покриття витрат на їх доставку та введення в експлуатацію модульної теплиці з урахуванням максимального розміру гранту:

• 0,4–0,6 га — 2 млн гривень;

• 0,8–1,2 га — 3,5 млн гривень;

• 1,6–2,4 га — 7 млн гривень.

Період працевлаштування сезонних працівників має становити не менш як вісім місяців протягом року.

Отримувач зобов’язується створити робочі місця та працевлаштувати на них осіб на повну тривалість робочого дня із встановленням заробітної плати таким особам у розмірі, не меншому ніж встановлений законодавством мінімальний розмір заробітної плати, що підтверджується сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за заробітною платою, нарахованою особам, з якими трудові договори було укладено протягом відповідного строку, у розмірі, не меншому, ніж розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, розрахований з мінімальної заробітної плати.

 

____________________

Гранти надають на будівництво 1000 модульних теплиць у розмірі не більше як 70% вартості проєкту будівництва модульної теплиці, але не більше за 7 млн гривень

____________________

 

Гранти надають на будівництво 1000 модульних теплиць у розмірі не більше як 70% вартості проєкту будівництва модульної теплиці, але не більше за 7 млн гривень, та за умови фінансування коштами отримувача (власні та/або кредитні) різниці між вартістю проєкту будівництва модульної теплиці та обсягу гранту. Отримувач може отримати грант тільки для будівництва однієї модульної теплиці.

Гранти надають отримувачу в межах площі, визначеної п. 4 Порядку надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства. Реалізацію проєкту будівництва модульної теплиці отримувач повинен здійснювати на землях, право власності та/або користування на які підтверджено належними правовстановлювальними документами на строк не менше семи років на дату подання заяви.

Вирощування культур (в разі фінансування за рахунок коштів гранту) має бути здійснено садивним матеріалом сортів рослин, відомості про які занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, або Державного реєстру патентів на сорти рослин (крім декоративних рослин).

Надання грантів отримувачам здійснює Мінекономіки через системно важливі уповноважені банки (далі — уповноважені банки), перелік яких затверджений Національним банком, відповідно до договору про співробітництво між Мінагрополітики, Мінекономіки та уповноваженим банком (далі — договір про співробітництво). Для виплати грантів отримувачам Мінекономіки відкриває в Казначействі реєстраційний рахунок загального фонду державного бюджету (далі — рахунок).

Для отримання гранту отримувач подає заяву, яку формує отримувач особисто або у відділенні уповноваженого банку засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі — Портал Дія) після проходження ним ідентифікації та автентифікації з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та/або інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу заявника.

Заява формується засобами Порталу Дія в довільній формі, придатній для сприйняття її змісту відповідно до відомостей, передбачених у додатку 2. У заяві обов’язково треба зазначити уповноважений банк — на вибір отримувача. До заяви обов’язково додається одним файлом у форматі PDF копія проєкту будівництва модульної теплиці з кошторисною документацією (відповідно до типового проєкту), підписана особою, яка його розробила.

teplica 22

Не розглядаються заяви: а) подані без сканованої копії проєкту будівництва модульної теплиці з кошторисною документацією (відповідно до типового проєкту), підписаної особою, яка його розробила; б) з перевищенням заявленої суми, передбаченої пунктом 4 Порядку надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства; в) які не містять відомості щодо зобов’язання створити певну кількість нових робочих місць відповідно до вимог, передбачених пунктом 4 Порядку надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства; г) з розробленим на дату подачі заяви проєктом модульної теплиці на тимчасово окупованій території України (Автономна Республіка Крим та м. Севастополь) або на територіях, включених до переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого Мінреінтеграції; ґ) у разі неможливості підтвердити право власності на землі та/або користування землями.

Відомості, необхідні для формування заяви, можуть бути отримані шляхом електронної інформаційної взаємодії з інформаційно-комунікаційними системами та публічними електронними реєстрами органів державної влади у встановленому законодавством порядку.

Під час формування заяви засобами Порталу Дія з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань отримуються/підтверджуються відомості про суб’єкта господарювання або фізичну особу — підприємця. Відповідальність за неправдивість відомостей, що містяться в заяві та в проєкті будівництва модульної теплиці з кошторисною документацією, несе отримувач.

Уповноважений банк перевіряє дотримання вимог до отримувачів грантів та вносить заяву такого отримувача до реєстру поданих заяв. Уповноважений банк протягом п’яти робочих днів з дня надходження заяви від отримувача подає до Мінагрополітики перевірену заяву. У разі фіксації факту невідповідності отримувача вимогам цього Порядку Мінагрополітики інформує отримувача про це протягом п’яти робочих днів засобами Порталу Дія.

Рішення про надання або відмову в наданні гранту ухвалює Мінагрополітики у визначеному ним порядку протягом десяти робочих днів після надходження від уповноваженого банку поданих та перевірених заяв. Рішення оформлюється наказом. Мінагрополітики повідомляє отримувача про ухвалене рішення щодо надання або відмови в наданні грантів засобами Порталу Дія.

Після ухвалення Мінагрополітики рішення про надання гранту отримувач не пізніше ніж протягом п’яти днів із дня отримання інформації про таке рішення укладає у відділенні уповноваженого банку договір про надання гранту у формі приєднання за формою, затвердженою Мінагрополітики, а також відкриває у відділенні уповноваженого банку рахунок (далі — рахунок отримувача) без права його використання на інші цілі, крім оплати рахунків для реалізації поданого проєкту будівництва модульної теплиці.

Отримувач самостійно протягом 30 календарних днів після укладення договору здійснює переказ усієї суми коштів своєї частки співфінансування на власний рахунок. У разі порушення строку, передбаченого абзацом другим цього пункту, уповноважений банк інформує про це Мінагрополітики наступного робочого дня після завершення такого строку. Мінагрополітики готує рішення про скасування рішення про надання гранту протягом п’яти робочих днів з дати надходження інформації від уповноваженого банку.

teplica 13

Мінагрополітики на підставі інформації уповноважених банків (реєстру отримувачів гранту, яким необхідно поповнити рахунок) щотижня формує заявку на розподіл бюджетних коштів для надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства між уповноваженими банками (далі — заявка), яку надсилає Мінекономіки. Мінекономіки перераховує в межах бюджетних асигнувань пропорційно визначеній потребі в грантах кошти на спеціальні рахунки, відкриті в уповноважених банках, для подальшого перерахування їх уповноваженими банками на рахунки отримувачів. Мінекономіки перераховує з рахунка, відкритого в Казначействі, уповноваженим банкам бюджетні кошти на підставі договору про співробітництво та заявки.

Для перерахування отримувачам гранту уповноважений банк відповідно до умов договору про співробітництво відкриває спеціальний рахунок для перерахування коштів на рахунок отримувача (далі — спеціальний рахунок). Уповноважений банк протягом одного робочого дня з дати перерахування коштів Мінекономіки на спеціальний рахунок здійснює переказ коштів на рахунок отримувача. Наявність на рахунку отримувача всієї суми коштів отримувача є достатньою підставою для забезпечення фінансування проєкту будівництва модульної теплиці за відсутності коштів гранту.

Оплата витрат, пов’язаних із реалізацією проєкту будівництва модульної теплиці, проводиться уповноваженим банком на підставі рахунків-фактури (рахунок, квитанція, накладна тощо) та договору, укладеного між отримувачем і постачальником (продавцем) обладнання та матеріалів. Такий договір обов’язково повинен містити положення про сплату штрафних санкцій постачальником (продавцем) за порушення ним строків постачання обладнання.

Оплата витрат, пов’язаних із закупівлею обладнання, необхідного для будівництва модульної теплиці, може бути проведена декільком постачальникам (продавцям) обладнання в межах вартості проєкту будівництва модульної теплиці протягом не більше 12 місяців з моменту зарахування бюджетних коштів на рахунок.

Уповноважений банк забезпечує супровід видаткових операцій отримувача з рахунка виключно відповідно до проєкту будівництва модульної теплиці

Зміни до поданого проєкту будівництва модульної теплиці протягом його реалізації з моменту подання документів через Портал Дія не вносяться.

 

____________________

Строк будівництва модульної теплиці не повинен перевищувати 12 місяців з часу отримання бюджетних коштів

____________________

 

Строк будівництва модульної теплиці не повинен перевищувати 12 місяців з часу отримання бюджетних коштів.

За підсумками реалізації проєкту будівництва модульної теплиці отримувач зобов’язується:

• створити не менше чотирьох постійних та 10 сезонних нових робочих місць на 1 гектар модульних теплиць, що підтверджується копією поданого до органів ДПС податковим розрахунком сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за останні звітні періоди. Період працевлаштування сезонних працівників має становити не менш як вісім місяців протягом року;
• забезпечити модульну теплицю джерелом водозабору та зрошенням;
• провадити підприємницьку діяльність після закінчення будівництва протягом не менше трьох років та сплачувати протягом трьох років після початку провадження діяльності до державного бюджету платежі у вигляді сплати податків та зборів, зокрема пов’язаних із працевлаштуванням працівників. У разі продажу модульної теплиці зобов’язання, зазначені в цьому пункті, переходять до нового власника. Новий власник зобов’язаний укласти договір про надання гранту з Мінагрополітики у формі приєднання, аналогічний за змістом до первинного договору.

У разі порушення отримувачем вимог цього пункту він зобов’язується повернути різницю між фактично використаними бюджетними коштами та фактично сплаченими податками та зборами внаслідок реалізації проєкту будівництва модульної теплиці до державного бюджету не пізніше останнього робочого дня місяця, в якому спливає три роки з дати початку реалізації проєкту будівництва модульної теплиці.

У разі коли отримувач коштів фактично сплатив податки та збори (єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, податок на додану вартість, єдиний податок та земельний податок) на суму використаних бюджетних коштів раніше трирічного строку, проєкт будівництва модульної теплиці підлягає зняттю з контролю, а відповідний договір вважається виконаним.

Отримувач має право звернутися до Мінагрополітики із заявою про скасування рішення про надання гранту. Для скасування рішення про надання гранту отримувач має звернутися до уповноваженого банку за довідкою про суму коштів отриманого гранту, яку необхідно повернути до державного бюджету.

dengi 7

На підставі одержаної від банку довідки (надається протягом десяти робочих днів) отримувач сплачує через уповноважений банк до державного бюджету зазначену суму коштів.

Разом із заявою про скасування рішення про надання гранту отримувач подає до Мінагрополітики оригінал довідки про суму отриманого гранту та платіжну інструкцію про повернення коштів. Мінагрополітики протягом десяти робочих днів після надходження зазначених документів приймає рішення про скасування рішення про надання гранту.

Отримувач має право закрити банківський рахунок в уповноваженому банку за умови ухвалення Мінагрополітики рішення про скасування рішення про надання гранту та (або) після зняття з контролю проєкту будівництва модульної теплиці.

У разі встановлення органами, уповноваженими здійснювати контроль за використанням бюджетних коштів, факту нецільового використання грантів і порушення вимог цього Порядку надання отримувачу будь-якої державної фінансової підтримки припиняється з моменту встановлення такого факту та протягом поточного і десятьох наступних бюджетних періодів, а гранти повертаються до державного бюджету.

Уповноважений банк під час реалізації проєкту будівництва модульної теплиці та протягом трьох років після його завершення проводить моніторинг стану будівництва модульної теплиці (один раз на квартал) та стану провадження діяльності (один раз на пів року). Під час проведення моніторингу уповноважений банк має право застосовувати фото- і відеофіксацію. За результатами моніторингу уповноважений банк інформує Мінагрополітики про результати реалізації проєкту будівництва модульної теплиці (стан будівництва, кількість виробленої та реалізованої продукції, кількість створених робочих місць, обсяг сплачених податків та зборів тощо). Інформація про результати моніторингу оприлюднюється на офіційному вебсайті Мінагрополітики протягом 10 робочих днів з дати її надходження від уповноваженого банку. Уповноважений банк на вимогу Мінагрополітики зобов’язаний подавати інформацію про структуру платежів та перелік отримувачів коштів. Інформація подається Мінагрополітики щомісяця до 10 числа. Мінагрополітики подає Мінекономіки узагальнену інформацію щомісяця до 15 числа.

Під час провадження діяльності після завершення будівництва модульної теплиці отримувач має право застрахувати своє виробництво (продукцію) від настання ризиків природного характеру та свою частку вкладених у будівництво коштів на випадок впливу воєнних дій на території України.

 

Тетяна КОВАЛЕНКО, д-ка юридичних наук, професорка
Київського національного університету ім. Т. Шевченка

 

 24 липня 2024
Експорт агропродовольчої продукції у січні-червні 2024 року збільшився проти минулорічних показників за відповідний період у 11847 млн дол. США на 5% і склав 12451 млн дол. США.
Експорт агропродовольчої продукції у січні-червні 2024 року збільшився проти минулорічних показників за відповідний період у 11847 млн дол. США на 5% і склав 12451 млн дол. США.
24 липня 2024
 24 липня 2024
За шість місяців 2024 року виробництво пива в Україні досягло 67,9 млн дал, що становить 104,2% до виробництва за аналогічний період минулого року.
За шість місяців 2024 року виробництво пива в Україні досягло 67,9 млн дал, що становить 104,2% до виробництва за аналогічний період минулого року.
24 липня 2024
 24 липня 2024
У червні 2024 року волинська компанія «Шанс Вік» офіційно презентувала власний бренд органічного чаю Travka. До того компанія 10 років займалася заготівлею та експортом дикорослих трав і ягід.
У червні 2024 року волинська компанія «Шанс Вік» офіційно презентувала власний бренд органічного чаю Travka. До того компанія 10 років займалася заготівлею та експортом дикорослих трав і ягід.
24 липня 2024
 23 липня 2024
Закупівельні ціни на ріпак в Україні протягом тижня виросли на 1000-1300 грн/т до 23000-23500 грн/т або 485-500 $/т з доставкою до портів Чорного моря на тлі стримування продажів виробниками та низької урожайності, що може скоротити експорт в новому сезоні.
Закупівельні ціни на ріпак в Україні протягом тижня виросли на 1000-1300 грн/т до 23000-23500 грн/т або 485-500 $/т з доставкою до портів Чорного моря на тлі стримування продажів виробниками та низької урожайності, що може скоротити експорт в новому сезоні.
23 липня 2024
 23 липня 2024
У податковому комітеті Верховної Ради України створено робочу групу, яка має розробити законопроєкт щодо зниження акцизів на пальне для сільгосптехніки.
У податковому комітеті Верховної Ради України створено робочу групу, яка має розробити законопроєкт щодо зниження акцизів на пальне для сільгосптехніки.
23 липня 2024
 23 липня 2024
З 24 липня 2024 року набирає чинності наказ Мінагрополітики від 15.02.2024 № 431, відповідно до якого в Україні буде діяти новий Порядок державної реєстрації потужностей.
З 24 липня 2024 року набирає чинності наказ Мінагрополітики від 15.02.2024 № 431, відповідно до якого в Україні буде діяти новий Порядок державної реєстрації потужностей.
23 липня 2024

Please publish modules in offcanvas position.