agro business 160 160

Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві: особливості створення та діяльності

Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві: особливості створення та діяльності

/ Фінансування АПК / Середа, 23 лютого 2022 10:18

З метою створення додаткових механізмів фінансування суб’єктів агробізнесу, особливо з урахуванням поступового скасування багаторічного мораторію на відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, Верховна Рада України 4 листопада 2021 року ухвалила Закон України «Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві», який набрав чинності з 24 листопада 2021 року. Метою створення Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (далі — Фонд) є забезпечення доступу до фінансування малих і середніх суб’єктів підприємництва, що здійснюють діяльність у сільському господарстві

Законом України «Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві» передбачено, що Фонд є небанківською фінансовою установою з особливим статусом, яка виконує функції із забезпечення підтримання суб’єктів мікропідприємництва, малого та середнього підприємництва, фізичних осіб — підприємців, що провадять діяльність у галузі сільського господарства, шляхом часткового гарантування виконання зобов’язань таких суб’єктів за кредитними договорами.

Згідно зі ст. 1 «Прикінцеві положення» Закону України «Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві» Кабінету Міністрів України доручено протягом трьох місяців із дня набрання чинності зазначеним законом утворити Фонд, забезпечити формування та сплату його статутного капіталу. У 2022 році уряд України зобов’язаний поінформувати Верховну Раду України про стан виконання Закону України «Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві».

Особливості створення та діяльності Фонду полягають у такому:

1. Засновником Фонду є держава в особі Кабінету Міністрів України. Рішення про утворення Фонду ухвалює Кабінет Міністрів України. Учасниками Фонду крім держави можуть бути міжнародні фінансові організації, інші юридичні особи.

2. Фонд не належить до категорії державних цільових фондів, набуває статусу фінансової установи та право здійснювати діяльність із надання фінансових послуг після зарахування його до Державного реєстру фінансових установ, ведення якого здійснює Національний банк України, й отримання ліцензії.

3. Установчим документом Фонду є Статут Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, який затверджує Кабінет Міністрів України.

4. Фонд має відокремлене майно, самостійний баланс і рахунки в установах банків. Він може бути одержувачем бюджетних коштів. Статутний капітал Фонду формується за кошти Державного бюджету України та з інших джерел, не заборонених законом, у розмірі, необхідному для забезпечення виконання статутних завдань Фонду. Мінімальна частка держави в статутному капіталі Фонду становить 51%, до того ж така частка не підлягає відступленню, приватизації, продажу та відчуженню в будь-який інший спосіб. Джерелами формування коштів Фонду є кошти, передані до статутного капіталу Фонду, дохід від фінансово-господарської діяльності, кошти, отримані від третіх осіб на поворотній та/або безповоротній основі, зокрема кредити та гранти, зокрема кошти міжнародних фінансових організацій і міжнародної технічної допомоги, бюджетні кошти в разі передбачення їх законом про Державний бюджет України на відповідний рік, облігації внутрішньої державної позики, інші джерела, не заборонені законодавством.

5. Органами управління Фонду є Загальні збори, Рада Фонду та Правління Фонду. Загальні збори є вищим органом керування Фонду. Кожен учасник Загальних зборів має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Фонду. Рада Фонду є колегіальним органом управління Фонду, що в межах своєї компетенції здійснює керування Фондом, а також контролює та регулює діяльність Правління Фонду з метою виконання стратегії розвитку Фонду. Правління Фонду є виконавчим органом Фонду та здійснює управління поточною діяльністю Фонду.

03 466 71

6. Єдиним видом діяльності Фонду є надання часткових гарантій за кредитними зобов’язаннями суб’єктів малого і середнього підприємництва, що провадять діяльність у галузі сільського господарства. При цьому: а) гарантії надаються лише за кредитами, наданими фінансовими установами, які уклали договір про спів­працю з Фондом та відповідають критеріям прийнятності, затвердженим Радою Фонду; б) Фонд надає гарантії в обсязі до 50 відсотків непогашеної суми основного боргу; в) Фонд надає гарантії на строк дії кредитного договору, але не більше як на 10 років; г) гарантії не надаються на покриття зобов’язань осіб, які не погасили зобов’язання за раніше наданими гарантіями, а також не відповідають вимогам Закону України «Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві».

7. У разі якщо кредит надається з метою придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення, Фонд надає гарантії лише за умови передачі таких земельних ділянок у заставу кредитодавцям.

8. Критерієм для суб’єктів підприємництва, які мають право на гарантування виконання зобов’язань за кредитними договорами, є мікро, малі та середні суб’єкти підприємництва (юридичні особи та фізичні особи — підприємці), основним видом діяльності яких є виробництво сільськогосподарської продукції, які відповідають вимогам до мікропідприємств, малих та середніх підприємств згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та у власності та/або користуванні яких перебувають землі сільськогосподарського призначення в обсязі, що не перевищує 500 га, включаючи земельні ділянки, що придбаваються за грошові кошти, отримані у кредит. Додаткові критерії щодо кредитоспроможності суб’єктів підприємництва, які мають право на гарантування виконання зобов’язань за кредитними договорами, визначаються Радою Фонду.

9. Не мають права на гарантування виконання зобов’язань за кредитними договорами:

• юридичні особи, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є громадяни держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом;
• особи, які належать або належали до терористичних організацій, юридичні особи, в яких особи, які належать або належали до терористичних організацій, виступають учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами;
• юридичні особи, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є іноземні держави;
• юридичні особи, у яких неможливо встановити бенефіціарного власника (контролера);
• юридичні особи, бенефіціарні власники (контролери) яких зареєстровані в офшорних зонах, віднесених Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон;
• фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції» у вигляді заборони на укладення правочинів з набуття у власність земельних ділянок, а також пов’язані з ними особи;
• юридичні особи, створені за законодавством України, що перебувають під контролем фізичних та юридичних осіб, зареєстрованих у державах, включених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до списку держав, що не спів­працюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;
• юридичні особи, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є особи, які одночасно виступають учасниками (акціонерами, членами) інших юридичних осіб, що провадять діяльність у галузі сільського господарства;
• фізичні особи — підприємці, які одночасно виступають учасниками (акціонерами, членами) юридичних осіб, що провадять діяльність у галузі сільського господарства.

 

10. Критерії прийнятності щодо фінансових установ, які надали кредити та зобов’язання перед якими гарантуються Фондом, затверджуються Радою Фонду.

11. Фонд щомісяця публікує на своєму офіційному вебсайті в мережі Інтернет інформацію про умови надання Фондом часткових гарантій, про осіб, яким надані гарантії, суми таких гарантій, а також про виплати за наданими гарантіями. Фонд також публікує інформацію про критерії щодо фінансових установ, перед якими здійснюється гарантування за кредитними зобов’язаннями, та інформацію про критерії відбору зовнішнього аудитора Фонду. Національний банк України може визначати перелік додаткової інформації, що підлягає публікуванню на офіційному вебсайті Фонду в мережі Інтернет.

 

Тетяна КОВАЛЕНКОд-р юрид. наук, професор
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

 21 лютого 2024
На поточному тижні в Україні намітилася тенденція зниження відпускних цін на білоголову капусту.
На поточному тижні в Україні намітилася тенденція зниження відпускних цін на білоголову капусту.
21 лютого 2024
 21 лютого 2024
Агрохолдинг KSG Agro через ТОВ «Стронг Інвест», яке відповідає у холдингу за бізнес з вирощування свиней, та компанія «Генесус Україна» уклали річний контракт на поставку 3,5 тис. голів свиней канадської генетики Genesus.
Агрохолдинг KSG Agro через ТОВ «Стронг Інвест», яке відповідає у холдингу за бізнес з вирощування свиней, та компанія «Генесус Україна» уклали річний контракт на поставку 3,5 тис. голів свиней канадської генетики Genesus.
21 лютого 2024
 21 лютого 2024
Станом на 20 лютого 2024 року середня ціна на молоко сировину в Україні склала 14,19 грн і знизилась на 13 коп. за останній місяць.
Станом на 20 лютого 2024 року середня ціна на молоко сировину в Україні склала 14,19 грн і знизилась на 13 коп. за останній місяць.
21 лютого 2024
 21 лютого 2024
Прогрес у протидії корупції є ключовою умовою не тільки на шляху набуття Україною членства в ЄС і НАТО, а й критично важливим завданням під час воєнного стану. Щоб зменшити корупційні ризики у земельних відносинах та посилити захист прав землевласників та замлекористувачів, Програма USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО) надасть 5,6 млн грн фінансування на розробку та втілення проєкту із запобігання корупції  та рейдерству.
Прогрес у протидії корупції є ключовою умовою не тільки на шляху набуття Україною членства в ЄС і НАТО, а й критично важливим завданням під час воєнного стану. Щоб зменшити корупційні ризики у земельних відносинах та посилити захист прав землевласників та замлекористувачів, Програма USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО) надасть 5,6 млн ...
21 лютого 2024
 21 лютого 2024
Відомо, що від якості підготовки ґрунту залежить подальший розвиток культур, а згодом і майбутній врожай. Тому особливо важливо правильно підготувати ґрунт навесні перед посівом. Ключову роль на цьому етапі сільськогосподарських робіт відіграє техніка для передпосівного обробітку. Вона має бути надійною і якісно виконувати свою роботу.
Відомо, що від якості підготовки ґрунту залежить подальший розвиток культур, а згодом і майбутній врожай. Тому особливо важливо правильно підготувати ґрунт навесні перед посівом. Ключову роль на цьому етапі сільськогосподарських робіт відіграє техніка для передпосівного обробітку. Вона має бути надійною і якісно виконувати свою роботу.
21 лютого 2024
 21 лютого 2024
В умовах триваючої суперечки з Польщею щодо експорту української агропродукції та блокування кордону Україна планує створення додаткового маршруту експорту через р. Дунай.
В умовах триваючої суперечки з Польщею щодо експорту української агропродукції та блокування кордону Україна планує створення додаткового маршруту експорту через р. Дунай.
21 лютого 2024

Please publish modules in offcanvas position.