Ефективна система гібридизації у свинарстві

/ Сучасне тваринництво / Середа, 14 грудня 2011 16:18

alt

Максимальної продуктивності в товарному свинарстві можна досягнути лише при застосуванні промислового схрещування та породно-лінійної гібридизації, адже у порівнянні з чистопорідним розведенням за окремими показниками додаткова продукція може становити до 10-15%. Найбільший приріст продукції спостерігається за показниками відтворювальних якостей свиноматок, що є важливим моментом у світі низької багатоплідності у маток кращих фінальних м'ясних генотипів - порід дюрок та п'єтрен.
Підвищення продуктивного рівня базується на прояві ефекту гетерозису. За ознаками з низьким рівнем успадковування (до яких саме і належать відтворювальні якості свиноматок) прояв ефекту гетерозису найвищий. Низький рівень прояву ефекту гетерозису за м'ясними ознаками. Разом з тим, вони належать до ознак з високим рівнем успадковування, а отже високий рівень м'ясності товарні гібриди отримають від заключної батьківської форми. Таким чином, слабкі сторони (невисока багатоплідність) будуть знівельовані за рахунок ефекту гетерозису, а сильні (висока м'ясність) передадуться за рахунок їх високого рівня успадковуваності. Саме ці позиції дають можливість одержувати високоякісну гібридну свинину в товарних господарствах. Однак поряд з цим слід враховувати різну поєднуваність генотипів.
З метою отримання гарантованого ефекту гетерозису в товарних господарствах слід проводити оцінку різних поєднань та на цій основі впроваджувати нижню частину піраміди системи гібридизації. В ідеалі ця система передбачає виробництво свинини від трипорідних гібридів, отриманих від поєднання двопорідних маток (F1) із термінальними кнурами.
Наявність альтернативних думок щодо ефективності використання різних батьківських складових зумовлює наявність різноманітних систем гібридизації, що базуються на використанні маток поєднань: велика біла х ландрас, ландрас х велика біла, велика біла х уельс, уельс х велика біла, уельс х ландрас, ландрас х уельс тощо. Відсутня й єдина думка про використання термінальних (заключних) кнурів, оскільки основними фінальними батьківськими формами, що використовуються в Україні, є дюрок, п'єтрен, альба, оптимус, макстер, максгроу та інші.
altПри цьому, якщо термінальними кнурами ринок племінної продукції доволі насичений та представляє широкий асортимент як за породою, породністю та ціною, то ринок високопродуктивних двопорідних свинок (F1) значно обмеженіший та представлений переважно свинками велика біла х ландрас, ландрас х велика біла, уельс х ландрас та ландрас х уельс. Обмежений і розмах за ціною по двопородних поросятах.
Свинки отримані за участі великої білої породи є більш стійкими до різноманітних умов утримання та годівлі. Що стосується тварин, отриманих від свиней Уельс, дають змогу одержати трипорідний молодняк, який відзначається кращими відгодівельними та м'ясними якостями.
Разом з тим, кожна з заключних батьківських форм (як материнської, так і батьківської складової) має свої переваги та недоліки, і лише науково-обґрунтоване методичне впровадження системи гібридизації у товарному господарстві дозволить отримати максимальну продуктивність та найбільш повно реалізувати генетичний потенціал батьківських форм.
В Україні проведено значну кількість досліджень із вивчення різних порідних поєднань як при простому, так і при трипорідному схрещуванні та породно-лінійній гібридизації. Однак використання термінальних кнурів імпортного походження до цього часу висвітлено не повністю. Також недостатньо вивченим напрямом залишається використання м'ясних генотипів як материнської та проміжної батьківської форми в системах схрещування та гібридизації. Особливо це стосується порід ландрас та уельс. Разом з тим, ефективність поєднання за відтворювальною здатністю залежить не лише від індивідуальних якостей маток та кнурів, але й від їх поєднуваності та здатності порід у певних схрещуваннях проявляти свої репродуктивні якості на високому рівні.
На думку окремих спеціалістів, м'ясні генотипи свиней в умовах товарних господарств, особливо з недосконалою годівлею та утриманням, поступаються традиційним генотипам, у помісних тварин, на їх думку, це проявляється яскравіше. Отже, основним завданням досліджень було встановлення можливості використання тварин м'ясних порід як материнської та проміжної батьківської форми в системі гібридизації, в умовах товарного господарства з виробництва свинини при створенні достатнього рівня утримання та годівлі на основі повноцінних повнораціонних комбікормів на основі БВД.
В умовах племінних репродукторів (ТОВ Агрофірма «Хлібне») з вирощування тварин порід ландрас та уельс (англійської селекції) і в умовах товарного господарства з виробництва свинини (дочірнє господарство від ТОВ Агрофірма «Хлібне») було проведено порівняльну оцінку відтворювальних якостей маток різних генотипів.
У племінному господарстві в якості контрольних груп виступали чистопорідні тварини порід ландрас та уельс при чистопорідному розведенні, в якості дослідних груп - чистопорідні тварини цих же порід при реципрокному схрещуванні. В товарному господарстві в якості контрольної групи були чистопорідні тварини породи ландрас при чистопорідному розведенні, як дослідні групи - двопорідні матки ландрас х уельс та уельс х ландрас при поєднаннях із термінальними кнурами альба та оптимус. Для порівняння показників при відлученні проведено перерахунок маси гнізда при відлученні на 60-й день з використанням коефіцієнтів перерахунку у відповідності до чинної інструкції з бонітування свиней.
З метою комплексної оцінки відтворювальних якостей свиноматок було використано індекс СІВЯС. Для оцінки поєднань в умовах племінного господарства оцінювали реципрокний ефект.
В умовах племрепродуктору реципрокні поєднання порід уельс та ландрас характеризувались тенденцією до підвищення багатоплідності та вірогідно більшими показниками маси гнізда при відлученні (Р>0,95) - у обох поєднаннях у порівнянні двома батьківськими формами (див. табл.).

alt

При дещо меншій багатоплідності та масі гнізда при відлученні у чистопородних маток породи ландрас при чистопорідному розведенні в умовах товарного господарства у порівнянні з чистопорідними матками породи ландрас при чистопорідному розведенні в умовах племрепродуктору збереженість була дещо вищою.
Відносно вищою багатоплідністю відзначались поєднання за участі двопорідних маток уельс х ландрас із термінальними кнурами. Найбільшою масою гнізда при відлученні відзначались двопородні матки уельс х ландрас при поєднанні з термінальними кнурами альба та двопорідні матки різних генотипів із термінальними кнурами оптимус.
З метою комплексної оцінки відтворювальних якостей свиноматок нами було розраховано індекс СІВЯС (див. рис.)

alt

Найменшими значеннями індексу СІВЯС відзначались чистопорідні матки породи ландрас при чистопорідному розведенні в умовах товарного господарства. Найбільшими ж значеннями цього індексу відзначались чистопорідні матки уельської породи англійської селекції при їх поєднанні з ландрасами в умовах племінного репродуктору.
Всі двопорідні матки при їх поєднанні з термінальними кнурами характеризувалися вищими значеннями індексу СІВЯС у порівнянні з чистопорідними ландрасами при їх чистопорідному розведенні як в умовах товарного господарства, так і в умовах племрепродуктору. Разом з тим, поєднання двопорідних маток ландрас х уельс із термінальними кнурами Альба за значенням індексу СІВЯС несуттєво поступалось чистопорідним маткам породи уельс при чистопорідному розведенні в умовах племрепродуктору.
Значення реципрокного ефекту в умовах племінного репродуктора за показником багатоплідності знаходилось на рівні 0,571, за масою гнізда при відлученні - на рівні 0,408 та маси одного порося при відлученні - на рівні 0,493, що вказує на перспективу використання тварин порід уельс та ландрас при їх поєднанні.
Таким чином, матки сучасних м'ясних генотипів ландрас та уельс відзначаються достатнім рівнем відтворювальних якостей свиноматок, що дозволяє використовувати їх у системах схрещування та гібридизації в якості материнської та проміжної батьківської форм. Використання в умовах товарного господарства термінальних кнурів Альба та Оптимус, при поєднанні їх з помісними матками ландрас х уельс та уельс х ландрас не характеризується погіршенням таких показників відтворювальних якостей, як багатоплідність та маса гнізда при відлученні. Високий рівень відтворювальних якостей маток порід ландрас та уельс як при чистопорідному розведенні, так і за трипородо-лінійної гібридизації вказує на доцільність їх широкого використання у системах схрещування та гібридизації в умовах товарних господарств поряд із двопорідними матками отриманими за участі великої білої породи свиней.
Підвищення ефективності виробництва свинини потребує пошуку та комплексного вивчення різноманітних порідних поєднань за участю нових генотипів, у тому числі і новостворених високопродуктивних вітчизняних заводських ліній та родин у породах ландрас та уельс, оцінки ефективності різних термінальних кнурів у системах схрещування та гібридизації.

 24 травня 2024
Компанія «Лан-Ойл», що входить до групи ОККО, планує збудувати у Тернопільській області біоетанольний завод потужністю 83 тис. т на рік.
Компанія «Лан-Ойл», що входить до групи ОККО, планує збудувати у Тернопільській області біоетанольний завод потужністю 83 тис. т на рік.
24 травня 2024
 23 травня 2024
Торги минулого тижня завершилися довгоочікуваною зміною вектора руху цін закупівлі свиней забійних кондицій: постачальники живця розписали товарні партії на 3-5 грн/кг дорожче, ніж тижнем раніше.
Торги минулого тижня завершилися довгоочікуваною зміною вектора руху цін закупівлі свиней забійних кондицій: постачальники живця розписали товарні партії на 3-5 грн/кг дорожче, ніж тижнем раніше.
23 травня 2024
 23 травня 2024
Ціни на рис, який є основним продуктом харчування в багатьох країнах, після певного періоду стабільності сягнули 15-річного максимуму на тлі несприятливої погоди. Бразилія збільшить імпорт рису після сильної повені на півдні країни, а Індонезія продовжить купувати значні обсяги й надалі.
Ціни на рис, який є основним продуктом харчування в багатьох країнах, після певного періоду стабільності сягнули 15-річного максимуму на тлі несприятливої погоди. Бразилія збільшить імпорт рису після сильної повені на півдні країни, а Індонезія продовжить купувати значні обсяги й надалі.
23 травня 2024
 23 травня 2024
Верховна Рада України на засіданні 22 травня прийняла в другому читання та в цілому законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин» (реєстр. №11150).
Верховна Рада України на засіданні 22 травня прийняла в другому читання та в цілому законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин» (реєстр. №11150).
23 травня 2024
 23 травня 2024
Агропідприємство у Миколаївської області збільшило площі для вирощування плодоовочевих культур до 2000 гектарів порівняно з торішніми 300 га.
Агропідприємство у Миколаївської області збільшило площі для вирощування плодоовочевих культур до 2000 гектарів порівняно з торішніми 300 га.
23 травня 2024
 23 травня 2024
Спекулятивне зростання пшеничних котирувань призвело до підвищення біржових цін на кукурудзу, але 21 травня вони знизилися на тлі фіксування прибутків трейдерами та на даних про прискорення сівби у США.
Спекулятивне зростання пшеничних котирувань призвело до підвищення біржових цін на кукурудзу, але 21 травня вони знизилися на тлі фіксування прибутків трейдерами та на даних про прискорення сівби у США.
23 травня 2024

Please publish modules in offcanvas position.