Встановлення сорту згідно з законом

Встановлення сорту згідно з законом

/ У правовому полі / П'ятниця, 01 березня 2019 12:52

Експертиза заявки має статус державної науково-технічної експертизи. Вона проводиться з метою встановлення відповідності заявки і сорту вимогам Законом України «Про охорону прав на сорти рослин» та підготовки обґрунтованих експертних висновків і рішень за заявкою.

Експертиза заявки

Експертиза заявки проводиться Компетентним органом або експертним закладом. Вона складається із формальної експертизи (експертизи за формальними ознаками) та кваліфікаційної (технічної).

Формальна експертиза заявки проводиться із метою визначення відповідності формальних ознак заявки вимогам, що встановлені Законом України «Про охорону прав на сорти рослин» і затвердженими Компетентним органом на його основі правилами складання та подання заявки.

Під час проведення формальної експертизи:

 

 • визначається дата подання заявки;
 • перевіряється відповідність складу документів заявки вимогам, визначеним частиною третьою ст. 20 Законом України «Про охорону прав на сорти рослин»;
 • заявка порівнюється із наданою заявником копією попередньої заявки, якщо така подавалася до компетентного органу держави-учасника, і встановлюється дата пріоритету відповідно до положень ст. 22 Законом України «Про охорону прав на сорти рослин»;
 • встановлюється факт сплати збору за подання заявки.

 

У разі надходження матеріалів, на підставі яких може бути встановлена дата подання заявки:

 

 • протягом десяти календарних днів заявнику надсилаються: повідомлення про прийняття заявки до розгляду (із зазначенням її номера та дати подання) та ввезення дослідних зразків сортів (із вказаною необхідною кількістю) для цілей експертизи заявки; повідомлення щодо сум зборів, які має сплатити заявник, та реквізити для сплати;
 • до Реєстру заявок вносяться відомості, що містять: номер та дату подання заявки; дату пріоритету (якщо заявлено пріоритет); ім’я (назву) заявника; зазначення ботанічного таксона (українською та латинською мовами); назву сорту.

 

У разі надходження матеріалів, на підставі яких дата подання заявки не може бути встановлена, заявка вважається неподаною, про що протягом десяти календарних днів заявнику надсилається експертний висновок із зазначенням дати надходження матеріалів. Перше повідомлення про результати формальної експертизи повинно бути надіслано Компетентним органом заявникові не пізніше трьох місяців із дати одержання ним матеріалів заявки.

У разі відповідності формальних ознак заявки встановленим вимогам і одержання позитивних висновків:

 

 • заявнику протягом десяти календарних днів надсилається експертний висновок про позитивні результати формальної експертизи і про початок проведення кваліфікаційної експертизи;
 • в офіційному виданні публікуються відомості про заявку, що містять: номер та дату подання заявки; назву сорту; ім’я (назву) заявника або його представника;
 • компетентний орган кожної держави-учасника інформується про запропоновану заявником назву сорту.

 

Після опублікування відомостей про заявку будь-яка особа має право ознайомитися із матеріалами заявки в установленому порядку.

22 389 58У разі невідповідності формальних ознак заявки встановленим вимогам заявнику надсилається відповідний експертний висновок. Заявник зобов’язаний усунути зазначену невідповідність протягом двох місяців від дати одержання ним експертного висновку. Цей строк може бути продовжений на шість місяців за умови сплати відповідного збору. В противному разі заявнику надсилається рішення про відмову в державній реєстрації прав на сорт. Строк, пропущений із поважних причин, поновлюється за умови подання заявником клопотання протягом дванадцяти місяців від дати його закінчення та сплати відповідного збору.

Кваліфікаційна експертиза передбачає проведення комплексу досліджень, необхідних для підготовки експертного висновку за заявкою та прийняття рішення щодо державної реєстрації сорту і прав на нього. Вона розпочинається після отримання заявником експертного висновку про позитивні результати формальної експертизи за умови оплати послуг експертного закладу.

Оплата послуг із проведення кваліфікаційної експертизи здійснюється на договірних умовах за кожен рік експертизи протягом двох місяців із дня отримання звіту про результати експертизи попереднього року.

Заявник має право звернутися до Компетентного органу або експертного закладу із заявою про перенесення строку початку кваліфікаційної експертизи.

Під час проведення кваліфікаційної експертизи:

 

 • проводиться експертиза запропонованої назви сорту;
 • визначається новизна сорту;
 • встановлюється відповідність сорту критеріям відмінності, однорідності та стабільності, а Компетентний орган визначає переліки родів і видів, сорти яких проходять цю експертизу;
 • виконується експертиза на придатність сорту для поширення;
 • розглядаються можливі заперечення третіх осіб проти набуття прав на сорт.

 

За результатами кваліфікаційної експертизи формулюється обґрунтований експертний висновок за заявкою і Компетентний орган приймає рішення про державну реєстрацію сорту і видачу патенту або рішення про відмову в реєстрації сорту і видачі патенту.

Під час проведення кваліфікаційної експертизи Компетентний орган або експертний заклад зобов’язаний направляти заявнику щорічний звіт про хід кваліфікаційної експертизи з відповідними роз’ясненнями.

Під час проведення кваліфікаційної експертизи Компетентний орган або експертний заклад має право направити заявнику запит про надання додаткових матеріалів, інформації, документів, зразків, необхідних для встановлення новизни, відмінності, однорідності і стабільності сорту.

Якщо протягом двох місяців із дня одержання заявником відповідного запиту він не надає додаткових матеріалів, інформації, документів, зразків, необхідних для встановлення новизни, відмінності, однорідності і стабільності сорту, Компетентний орган або експертний заклад приймає рішення про відкликання заявки та надсилає заявнику повідомлення про відкликання заявки. Строк, пропущений із поважних причин, поновлюється за умови подання заявником клопотання протягом 12 місяців із дати його закінчення та сплати відповідного збору.

Експертиза запропонованої назви сорту проводиться з метою визначення відповідності цієї назви вимогам, встановленим ст. 13 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин». Під час експертизи заявки на сорт заявник має право зазначати в матеріалах заявки селекційний код як назву сорту.

22 389 59У разі виявлення Компетентним органом невідповідності запропонованої назви сорту встановленим вимогам заявнику надсилається експертний висновок із вимогою запропонувати іншу назву сорту.

Будь-яка особа може подати до Компетентного органу вмотивоване заперечення щодо запропонованої назви сорту протягом трьох місяців від дати опублікування її в офіційному виданні. Компетентний орган будь-якої держави-учасника може подати свої зауваження з цього приводу. Компетентний орган надсилає заперечення та зауваження заявнику.

Заявник зобов’язаний повідомити Компетентний орган про своє ставлення до зазначених експертного висновку, заперечення чи зауваження протягом трьох місяців від дати його одержання. Він може спростувати їх та залишити запропоновану назву сорту без змін або запропонувати іншу назву сорту. Зазначений строк продовжується на шість місяців за умови сплати відповідного збору. У противному разі заявка вважається відкликаною, про що заявнику надсилається повідомлення. Строк, пропущений із поважних причин, поновлюється за умови подання заявником клопотання протягом дванадцяти місяців від дати його закінчення та сплати відповідного збору.

Запропонована заявником інша назва сорту публікується в офіційному виданні. Про неї інформується компетентний орган кожної держави-учасника. Експертиза нової назви проводиться у тому ж порядку, що і запропонованої раніше назви сорту.

За результатами розгляду заперечення чи зауваження заявнику і (або) особі, яка подала заперечення, надсилається експертний висновок.

Якщо проведеною експертизою не виявлено невідповідності запропонованої назви сорту встановленим вимогам, заявнику надсилається експертний висновок про її ухвалення.

Назва сорту затверджується рішенням про виникнення прав на сорт та реєструється одночасно із внесенням відомостей про сорт до відповідних видань.

Експертиза на придатність сорту для поширення. Компетентний орган визначає перелік родів і видів, сорти яких проходять експертизу на придатність сорту для поширення. Щодо сортів родів і видів, які не увійшли до вищезазначеного переліку, рішення приймається на підставі інформації, наданої заявником.

Експертиза на придатність сорту для поширення виконується Компетентним органом або експертним закладом за умови попередньої сплати відповідного збору. Дослідні зразки сортів, які ввозяться в Україну для цілей експертизи заявки, не обкладаються ввізним митом і не підлягають квотуванню, ліцензуванню і сертифікації та державній санітарно-гігієнічній експертизі, а карантинний огляд цих зразків здійснюється безоплатно. Митне оформлення зразків сортів здійснюється без сертифікатів відповідності на основі документального підтвердження від Компетентного органу, що ці зразки ввозяться для проведення експертизи заявки (повідомлення про прийняття заявки до розгляду та ввезення дослідних зразків сортів для цілей експертизи заявки).

Компетентний орган або експертний заклад зобов’язаний щорічно повідомляти заявника про результати експертизи сорту, а також надавати йому коментарі до результатів експертизи.

Якщо Компетентний орган або експертний заклад вважає результати експертизи недостатніми для складення експертного висновку за заявкою, він має право за погодженням із заявником продовжити строк експертизи, але не більше ніж на один календарний рік.

22 389 60Будь-яка особа може подати компетентному органу вмотивоване заперечення щодо виникнення прав на сорт на підставі невідповідності його вимогам, встановленим цим Законом, протягом трьох місяців від дати опублікування відомостей про заявку в офіційному виданні. Компетентний орган надсилає копію заперечення заявнику. Заявник зобов’язаний повідомити Компетентний орган про своє ставлення до заперечення протягом трьох місяців від дати його одержання. Він може спростувати заперечення та залишити заявку без змін, внести до неї зміни або відкликати її. Зазначений строк продовжується на шість місяців за умови сплати відповідного збору. Інакше заявка вважається відкликаною, про що заявнику надсилається повідомлення. Строк, пропущений зі поважних причин, поновлюється за умови подання заявником клопотання протягом дванадцяти місяців із його спливу та сплати відповідного збору.

У разі відповідності за результатами кваліфікаційної експертизи заявленого сорту вимогам Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» Компетентним органом приймається рішення про виникнення прав на сорт. Якщо заявлений сорт не відповідає вимогам цього Закону, приймається рішення про відмову у виникненні прав на сорт. Про прийняте рішення повідомляється заявник.

Майнові права інтелектуальної власності на сорт набирають чинності з дати сплати державного мита за їх виникнення. Майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту набирає чинності з дати сплати збору за його виникнення.

Державне мито за виникнення майнових прав інтелектуальної власності на сорт і збір за виникнення майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту сплачуються протягом трьох місяців від дати надходження до заявника повідомлення. У противному разі прийняте рішення скасовується, про що заявникові надсилається повідомлення. У разі несплати державного мита рішення скасовується в частині виникнення майнових прав інтелектуальної власності на сорт. У разі несплати збору рішення скасовується в частині виникнення майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту.

Внесені до Реєстру заявок відомості про сорт дають заявнику право на тимчасову правову охорону від дати подання заявки. Тимчасова правова охорона полягає у тому, що заявник має право на одержання компенсації за завдані йому після публікації відомостей про заявку збитки від особи, яку заявник повідомив про те, що відомості про заявку внесено до Реєстру заявок. Зазначена компенсація може бути одержана заявником тільки після одержання ним патенту. Чинність тимчасової правової охорони припиняється із наступного дня після дати державної реєстрації прав на сорт або з дати внесення до Реєстру заявок відомостей про відкликання заявки чи прийняття рішення про відмову в державній реєстрації прав на сорт.

Державна реєстрація майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин здійснюється на підставі рішення про державну реєстрацію прав на сорт. Після сплати державного мита та за наявності документа про його сплату відомості, встановлені Законом України «Про охорону прав на сорти рослин» і Положенням про Реєстр патентів, вносяться до Реєстру патентів.

Державна реєстрація майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин здійснюється на підставі рішення про державну реєстрацію прав на сорт. Після сплати відповідного збору та за наявності документа про його сплату відомості, встановлені Законом України «Про охорону прав на сорти рослин» і Положенням про Реєстр сортів рослин України, вносяться до Реєстру сортів рослин України.

Реєстр сортів рослин України містить сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, які постійно зберігаються на електронному та паперовому носіях. Такими відомостями, зокрема, є:

 

 • зазначення ботанічного таксона (латинською та українською мовами);
 • назва сорту;
 • ім’я автора (авторів);
 • номер та дата подання заявки;
 • опис сорту;
 • зазначення характеристик придатності сорту для поширення в Україні;
 • географічні і зонові рекомендації використання сорту.

 

Реєстр патентів містить сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, які постійно зберігаються на електронному та паперовому носіях. Такими відомостями, зокрема, є:

 

 • номер та дата реєстрації прав на сорт;
 • зазначення ботанічного таксона (латинською та українською мовами);
 • назва сорту;
 • номер та дата подання заявки;
 • дата пріоритету;
 • опис сорту;
 • дата публікації відомостей про реєстрацію прав на сорт;
 • ім’я автора (авторів);ім’я (назва) особи, яка є володільцем патенту сорту і зберігає сорт;
 • відомості про надання ліцензій на використання сорту; и) відомості про передачу прав на сорт. 

 

Внесені до реєстрів відомості відкриті для загального ознайомлення.

Внесені до Реєстру сортів рослин України та Реєстру патентів відомості та опис сорту публікуються в періодичному офіційному виданні Компетентного органу.

Компетентним органом у десятиденний строк від дати державної реєстрації прав на сорт авторові (авторам) видається свідоцтво про авторство на сорт рослин, а заявникові — патент на сорт рослин і свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин. Якщо авторів сорту є більше, ніж один, то свідоцтво про авторство на сорт видається кожному з них.

Якщо права на сорт набувають кілька осіб, то патент на сорт рослин та свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин видаються особі, яка зазначена в заявці першою, якщо договором між заявниками не передбачено інше. Іншим заявникам за їх клопотанням та у разі сплати відповідного збору можуть бути видані завірені копії.

 

Тетяна КОВАЛЕНКОдоктор юрид. наук, професор 
Київського національного університету ім. Т. Шевченка

 

 12 квітня 2024
Європейський ринок сухого молока вчергове помітно «просів». Це миттєво відобразилось і на вартості українського товару, оскільки саме в Європу з України останнім часом експортується левова частка сухого молока.
Європейський ринок сухого молока вчергове помітно «просів». Це миттєво відобразилось і на вартості українського товару, оскільки саме в Європу з України останнім часом експортується левова частка сухого молока.
12 квітня 2024
 12 квітня 2024
Corteva, Inc., глобальна винятково сільськогосподарська компанія, спільно з державним АТ «Ощадбанк» розширюють партнерську програму кредитування українських агровиробників, даючи можливість купувати на вигідних умовах засоби захисту рослин компанії. Наразі за умовами цієї програми кредитування за зниженими ставками фермери можуть придбати насіння соняшнику, кукурудзи та озимого ріпаку преміальної генетики бренду Pioneer®.
Corteva, Inc., глобальна винятково сільськогосподарська компанія, спільно з державним АТ «Ощадбанк» розширюють партнерську програму кредитування українських агровиробників, даючи можливість купувати на вигідних умовах засоби захисту рослин компанії. Наразі за умовами цієї програми кредитування за зниженими ставками фермери можуть придбати насіння ...
12 квітня 2024
 12 квітня 2024
Європарламент схвалив оновлені «директиви щодо сніданків», згідно з якими на етикетках товарів повинна чітко вказуватись країна походження меду, а також чіткіше маркуватися вміст цукру у фруктових соках. Нові правила запровадять також для джемів та мармеладів.
Європарламент схвалив оновлені «директиви щодо сніданків», згідно з якими на етикетках товарів повинна чітко вказуватись країна походження меду, а також чіткіше маркуватися вміст цукру у фруктових соках. Нові правила запровадять також для джемів та мармеладів.
12 квітня 2024
 12 квітня 2024
У січні-лютому 2024 року Україна відправила на експорт 144 тонни живих овець і кіз на суму $158 тис.
У січні-лютому 2024 року Україна відправила на експорт 144 тонни живих овець і кіз на суму $158 тис.
12 квітня 2024
 12 квітня 2024
У Харківської області «Агрофірма "Світанок"» виробила першу в Україні органічну горіхову олію, яка виготовлена в повністю органічному виробничому ланцюжку: органічний горіховий сад – органічний виробник олії. У ДП «Укрметртестстандарт» проведені необхідні випробування та отримані висновки.
У Харківської області «Агрофірма "Світанок"» виробила першу в Україні органічну горіхову олію, яка виготовлена в повністю органічному виробничому ланцюжку: органічний горіховий сад – органічний виробник олії. У ДП «Укрметртестстандарт» проведені необхідні випробування та отримані висновки.
12 квітня 2024
 11 квітня 2024
Через блокування портів, низьку ціну на зерно та високу собівартість вирощування кукурудза для багатьох господарств стала фактично не прибутковою культурою в 2023 році.
Через блокування портів, низьку ціну на зерно та високу собівартість вирощування кукурудза для багатьох господарств стала фактично не прибутковою культурою в 2023 році.
11 квітня 2024

Please publish modules in offcanvas position.