Безпечність та гігієна кормів: державна реєстрація операторів ринку

Безпечність та гігієна кормів: державна реєстрація операторів ринку

/ У правовому полі / П'ятниця, 30 жовтня 2020 11:28

З 19 січня 2020 року набрав чинності Закон України «Про безпечність та гігієну кормів», який було прийнято 21 грудня 2017 року. Цей Закон визначає правові та організаційні засади гарантування безпечності кормів під час їх виробництва, обігу та використання, зокрема встановлює вимоги щодо гігієни, маркування, пакування та представлення кормів, регулює відповідні суспільні відносини між операторами ринку та органами державної влади. При цьому кормом вважається будь-яка речовина або продукт, включаючи кормові добавки, перероблені, частково перероблені чи неперероблені, призначені для годування тварин.

Оператори ринку під час провадження своєї діяльності зобов’язані забезпечувати простежуваність кормів на всіх стадіях їх виробництва та обігу. Вони повинні бути здатні встановити інших операторів ринку, які постачають їм корми, матеріали, що контактують з кормами, а також допоміжні засоби для переробки за принципом «крок назад». Крім цього, оператори ринку повинні бути здатні встановити інших операторів ринку, яким вони постачають корми, матеріали, що контактують з кормами, а також допоміжні засоби для переробки за принципом «крок вперед». Для забезпечення простежуваності корми, що перебувають в обігу, повинні бути марковані відповідно до вимог законодавства про корми.

Експлуатаційний дозвіл видається Держпродспоживслужбою на потужність, що призначена для:

1) виробництва та/або обігу: поживних добавок; зоотехнічних добавок; технологічних добавок, таких як антиоксиданти (лише з максимальним встановленим вмістом); сенсорних добавок, таких як барвники (лише каротиноїди та ксантофіли); протеїнів, отриманих з мікроорганізмів, що належать до бактерій, дріжджів, водоростей та нижчих грибів, крім дріжджів, вирощених на субстратах тваринного чи рослинного походження; побічних продуктів від виробництва амінокислот шляхом ферментації;

2) виробництва та/або обігу преміксів, виготовлених з використанням: зоотехнічних добавок, таких як підсилювачі росту та інші зоотехнічні добавки, крім підсилювачів засвоюваності, стабілізаторів кишкової флори, речовин, які сприятливо впливають на навколишнє природне середовище; кокцидіостатиків та гістомоностатиків; поживних добавок, таких як вітаміни, провітаміни та речовини з встановленим хімічним складом зі схожою дією (лише вітаміни А та Д), суміші мікроелементів (лише мідь та селен);

3) виробництва з метою введення в обіг або виробництва лише для власного господарства кормових сумішей з використанням кормових добавок або преміксів, що містять: зоотехнічні добавки, такі як підсилювачі росту та інші зоотехнічні добавки, крім підсилювачів засвоюваності, стабілізаторів кишкової флори, речовин, які сприятливо впливають на навколишнє природне середовище; кокцидіостатики та гістомоностатики.

 

Оператор ринку зобов’язаний отримати експлуатаційний дозвіл на кожну окрему потужність, зазначену вище, до початку її експлуатації.

Для отримання експлуатаційного дозволу до територіального органу Держпродспоживслужби за місцем знаходження потужності подають заяву про видачу експлуатаційного дозволу, яка повинна містити найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, місцезнаходження або прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), місце проживання оператора ринку, назву (опис) потужності, її адресу, заплановані види діяльності та перелік кормових добавок, преміксів та кормових сумішей, які планується виробляти та/або обіг яких здійснювати на відповідній потужності, вид оператора ринку за класифікацією суб’єктів господарювання, визначеною Господарським кодексом України (суб’єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва). Заява про видачу експлуатаційного дозволу має бути засвідчена підписом оператора ринку або уповноваженої ним особи.

Не пізніше 15 календарних днів з дня отримання територіальним органом Держпродспоживслужби заяви про видачу експлуатаційного дозволу державний ветеринарний інспектор проводить інспектування потужності, зазначеної в заяві, за результатами якого визначається відповідність потужності вимогам законодавства про корми.

Для отримання експлуатаційного дозволу не потребують інспектування потужності операторів ринку, які діють виключно як продавці та здійснюють лише реалізацію кормів без зберігання кормів на належних їм потужностях. Такі оператори ринку подають до Держпродспоживслужби декларацію про відповідність кормів, які вони планують реалізовувати, вимогам законодавства про корми. Форму такої декларації затверджено Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 06 травня 2019 року №241.

19 434 71

Видача експлуатаційного дозволу або прийняття рішення про відмову у видачі експлуатаційного дозволу здійснюється територіальним органом Держпродспоживслужби протягом 30 календарних днів із дня отримання ним заяви про видачу експлуатаційного дозволу. Такий дозвіл видається на необмежений строк, якщо за результатами інспектування встановлено, що потужність відповідає вимогам законодавства про корми.

Якщо за результатами інспектування встановлено, що потужність відповідає вимогам законодавства про корми лише щодо інфраструктури та обладнання, на таку потужність Держпродспоживслужба видає тимчасовий експлуатаційний дозвіл строком на три місяці. Якщо результати повторного інспектування потужності, проведеного протягом трьох місяців з дня видачі тимчасового дозволу, підтвердять відповідність потужності всім вимогам законодавства про корми, Держпродспоживслужба повинна видати на таку потужність експлуатаційний дозвіл на необмежений строк. Якщо результати такого інспектування свідчать про те, що оператор ринку усунув окремі невідповідності вимогам законодавства про корми, але потужність все ще не відповідає усім вимогам зазначеного законодавства, Держпродспоживслужба може продовжити строк дії тимчасового експлуатаційного дозволу до шести місяців.

Оператор ринку, який здійснив реконструкцію споруд та/або встановив нові виробничі лінії на потужності, на яку вже видано експлуатаційний дозвіл, та/або має намір здійснювати на такій потужності види діяльності, не передбачені експлуатаційним дозволом (якщо такі види діяльності потребують експлуатаційного дозволу), повинен не пізніше ніж за 15 календарних днів до відновлення експлуатації потужності звернутися до територіального органу Держпродспоживслужби із заявою про проведення позапланового інспектування потужності.

Протягом 15 календарних днів після отримання територіальним органом Держпродспоживслужби відповідної заяви оператора ринку державний ветеринарний інспектор проводить інспектування зазначених у такій заяві потужностей.

Оператор ринку має право використовувати відповідні потужності та/або здійснювати нові види діяльності на таких потужностях після отримання акта за результатами інспектування, що підтверджує відповідність цих потужностей та/або видів діяльності вимогам законодавства про корми.

За видачу експлуатаційного дозволу справляється адміністративний збір розміром 0,17 мінімальної заробітної плати за місяць. Видача експлуатаційного дозволу здійснюється після пред’явлення оператором ринку документа, що підтверджує сплату адміністративного збору за його видачу.

Одночасно з видачею експлуатаційного дозволу на потужність Держпродспоживслужба вносить відомості про таку потужність та відповідного оператора ринку до Державного реєстру потужностей з виробництва та обігу кормів. Порядок формування та ведення Державного реєстру потужностей з виробництва та обігу кормів затверджено Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 06 травня 2019 року №241. Кожній потужності, на яку видано експлуатаційний дозвіл, присвоюється реєстраційний номер.

Підставами для відмови у видачі експлуатаційного дозволу є:

1) відсутність у заяві про видачу експлуатаційного дозволу інформації, що вимагається;

2) виявлення у заяві про видачу експлуатаційного дозволу недостовірних відомостей;

3) невідповідність потужності вимогам законодавства про корми.

 

Відмова у видачі експлуатаційного дозволу з інших підстав забороняється. Рішення про відмову у видачі експлуатаційного дозволу повинно бути обґрунтованим з посиланням на вимоги законодавства про корми, яких не було дотримано оператором ринку. Рішення про відмову у видачі експлуатаційного дозволу може бути оскаржене до Мінекономіки або до адміністративного суду.

Оператор ринку, який має намір припинити використання потужності, на яку отримано експлуатаційний дозвіл, зобов’язаний звернутися до територіального органу Держпродспоживслужби із заявою про анулювання відповідного експлуатаційного дозволу не пізніше, ніж за п’ять робочих днів до припинення використання такої потужності за призначенням, передбаченим експлуатаційним дозволом.

Територіальний орган Держпродспоживслужби анулює експлуатаційний дозвіл за наявності однієї з таких підстав:

1) звернення оператора ринку із заявою про анулювання експлуатаційного дозволу;

2) ліквідація оператора ринку — юридичної особи;

3) припинення підприємницької діяльності оператора ринку — фізичної особи-підприємця.

 

Територіальний орган Держпродспоживслужби звертається до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у вигляді анулювання експлуатаційного дозволу за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1) встановлення факту наявності в заяві або інших документах, поданих для отримання експлуатаційного дозволу, недостовірної інформації;

2) закінчення одного року після виявлення невідповідності потужності вимогам законодавства про корми, якщо протягом цього строку оператор ринку не усунув зазначену невідповідність;

3) прийняття протягом року трьох або більше рішень (постанов) про тимчасове припинення виробництва та/або обігу кормів на відповідній потужності, якщо вони не були визнані незаконними у встановленому законом порядку.

 

Державна реєстрація потужностей

Оператори ринку, які провадять діяльність, що не вимагає отримання експлуатаційного дозволу, зобов’язані повідомити Держпродспоживслужбу про потужності, які вони мають намір використовувати на будь-якій стадії виробництва та/або обігу кормів, з метою їх державної реєстрації. Державна реєстрація потужностей здійснюється територіальним органом Держпродспоживслужби шляхом внесення відповідної інформації до Державного реєстру потужностей з виробництва та обігу кормів на безоплатній основі. Кожній потужності у Державному реєстрі потужностей з виробництва та обігу кормів присвоюється реєстраційний номер. Держпродспоживслужба забезпечує відкритий та безоплатний доступ до відомостей про зареєстровані потужності, що містяться у Державному реєстрі потужностей з виробництва та обігу кормів, шляхом його оприлюднення на своєму офіційному вебсайті.

Для внесення потужності, що підлягає державній реєстрації, до Державного реєстру потужностей з виробництва та обігу кормів оператор ринку повідомляє про намір її використання шляхом подання заяви про державну реєстрацію потужності до територіального органу Держпродспоживслужби за місцезнаходженням цієї потужності не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку її роботи. У заяві про державну реєстрацію потужності зазначають: найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, місцезнаходження або прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), місце проживання оператора ринку, назва (опис) потужності, її адреса, заплановані види діяльності та перелік кормів, виробництво та/або обіг яких планується здійснювати, вид оператора ринку за класифікацією суб’єктів господарювання, визначеною Господарським кодексом України (суб’єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва). Заява про державну реєстрацію потужності засвідчується підписом оператора ринку або уповноваженої ним особи, може подаватися в електронному або паперовому вигляді та підлягає реєстрації Держпродспоживслужбою в день її надходження.

Оператор ринку зобов’язаний повідомляти територіальний орган Держпродспоживслужби про будь-які зміни у своїй діяльності, що зумовлюють необхідність внесення змін до Державного реєстру потужностей з виробництва та обігу кормів, не пізніше 10 робочих днів після настання таких змін.

Державну реєстрацію потужності здійснюють протягом 10 календарних днів після отримання відповідної заяви оператора ринку. Копію рішення про державну реєстрацію потужності надають (надсилають) оператору ринку протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

19 434 70

Підставами для відмови у державній реєстрації потужності є невідповідність заяви встановленій формі та/або надання неповної інформації у поданій заяві. Відмова у державній реєстрації потужностей з інших підстав забороняється.

Оператор ринку, який має намір припинити використання зареєстрованої потужності, зобов’язаний звернутися до територіального органу Держпродспоживслужби із заявою про скасування державної реєстрації потужності не пізніше ніж за 10 робочих днів до припинення використання такої потужності для виробництва та/або обігу кормів.

Територіальний орган Держпродспоживслужби скасовує державну реєстрацію потужності за наявності однієї з таких підстав:

1) звернення оператора ринку до Держпродспоживслужби із заявою про скасування державної реєстрації потужності;

2) ліквідація оператора ринку — юридичної особи;

3) припинення підприємницької діяльності оператора ринку — фізичної особи-підприємця.

 

Територіальний орган Держпродспоживслужби звертається до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у вигляді скасування державної реєстрації потужності за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1) встановлення факту наявності в заяві про державну реєстрацію потужності недостовірних відомостей;

2) закінчення одного року після виявлення Держпродспоживслужбою невідповідності потужності вимогам законодавства про корми, якщо протягом цього строку оператор ринку не усунув зазначену невідповідність;

3) прийняття протягом року трьох або більше рішень (постанов) про тимчасове припинення виробництва та/або обігу кормів на відповідній потужності, якщо вони не були визнані незаконними у встановленому законом порядку.

 

Відомості про скасування державної реєстрації потужності вносяться Держпродспоживслужбою до Державного реєстру потужностей з виробництва та обігу кормів.

 

Маркування кормів

Здійснюють повністю на видному місці упаковки, контейнера або на прикріпленій до них етикетці, або у супровідних документах. Маркування повинно бути чітким, стійким, нерозтертим. Маркування кормів виконують державною мовою. За рішенням оператора ринку, відповідального за маркування корму, поряд із текстом, викладеним державною мовою, може розміщуватися його переклад іншими мовами. Маркування кормів, призначених для експорту, здійснюють згідно з умовами відповідної експортної угоди. Знаки для товарів і послуг можуть наводитися у маркуванні в тому вигляді, в якому їм надана правова охорона в Україні відповідно до законодавства.

Маркування на упаковці повинно легко розпізнаватися, не повинно приховуватися та/або спотворюватися іншою інформацією. Маркування повинно бути представлено в кольорі, шрифті та розмірі, які не ускладнюють сприйняття інформації про корм і не виділяють певну частину інформації, якщо тільки таке виділення не призначено для привернення уваги до попереджувальних написів.

Маркування кормового матеріалу або кормової суміші повинно містити таку інформацію:

1) вид корму (кормовий матеріал, повнораціонний корм чи додатковий корм): для повнораціонного корму у відповідних випадках може використовуватися позначення «повноцінний замінник молока»; для додаткового корму у відповідних випадках можуть використовуватися такі позначення: «мінеральний корм» або «неповноцінний замінник молока»; для домашніх тварин, крім котів та собак, позначення «повнораціонний корм» та «додатковий корм» можуть замінюватися позначенням «кормова суміш»;

2) найменування та адресу оператора ринку, відповідального за маркування;

3) номер експлуатаційного дозволу потужності оператора ринку, відповідального за маркування корму, якщо отримання такого дозволу є обов’язковим відповідно до законодавства про корми або законодавства про побічні продукти тваринного походження;

4) номер партії;

5) номінальну кількість корму (в одиницях маси — для твердих кормів і в одиницях маси або об’єму — для рідких кормів);

6) список кормових добавок, якому передує заголовок «добавки»;

7) вміст вологи.

 

Законом України «Про безпечність та гігієну кормів» передбачені спеціальні вимоги до маркування кормових матеріалів, кормових сумішей, кормів, призначених для особливих поживних цілей, кормових добавок та преміксів, забруднених кормів, а також генетично модифікованих кормів та генетично модифікованих організмів, що використовуються в кормах. Крім цього, Додаткові вимоги щодо маркування кормових добавок та преміксів затверджено Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 06 травня 2019 року №241.

 

Вимоги до пакування (фасування) кормів

Кормові суміші, кормові добавки та премікси, а також лікувальні корми можуть перебувати в обігу тільки в закритих упаковках або контейнерах. Упаковки та контейнери повинні бути закриті таким чином, щоб під час відкриття вони не пошкоджувалися та не могли бути повторно використані.

Перебувати в обігу розсипом або у незакритих упаковках чи контейнерах можуть:

1) кормові суміші, отримані виключно шляхом змішування зерна або цілих плодів;

2) кормові суміші для їх постачання між операторами ринку, відповідальними за їх виробництво;

3) кормові суміші, поставлені безпосередньо (напряму) операторами ринку, відповідальними за їх виробництво, кінцевим користувачам;

4) кормові суміші, поставлені операторами ринку, відповідальними за їх виробництво, на потужності, де здійснюється їх пакування;

5) кормові суміші масою не більше 50 кг, які призначені для кінцевого користувача та відбір яких здійснюється безпосередньо із закритої упаковки або контейнера;

6) сіль у блоках або сольові лизунці.

 

Законом України «Про безпечність та гігієну кормів» деталізовано також вимоги до виробництва та обігу кормів (Розділ VI) та гігієни годування тварин (Розділ VII).

Важливо зазначити, що вимоги Закону України «Про безпечність та гігієну кормів» щодо застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних чинників та контролю у критичних точках (НАССР), забезпечення простежуваності, отримання експлуатаційного дозволу, здійснення державної реєстрації потужностей, а також вимоги до виробництва та обігу кормів (Розділ VI) та гігієни годування тварин (Розділ VII) не поширюється на:

1) власне виробництво кормів для продуктивних тварин, що утримуються з метою виробництва харчових продуктів для власного споживання, а також на власне виробництво кормів для непродуктивних тварин;

2) годування продуктивних тварин, що утримуються з метою виробництва харчових продуктів для власного споживання;

3) годування непродуктивних тварин;

4) прямі поставки виробниками кормів первинного виробництва місцевим сільськогосподарським виробникам або населенню для їх безпосереднього використання при відгодівлі тварин у межах граничних обсягів, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері ветеринарної медицини;

5) роздрібну торгівлю кормами для домашніх тварин.

 

Ввезення (пересилання) на митну територію України кормів, що не відповідають вимогам, встановленим законодавством України про корми, заборонено. Ввезення (пересилання) на митну територію України кормів, вироблених на потужностях, що не відповідають вимогам, встановленим законодавством України про корми, також заборонено. Корми тваринного походження можуть ввозитися (пересилатися) на митну територію України, якщо вони походять з країни (її окремої території) та вироблені на потужності, які внесені до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України. Ведення такого реєстру здійснюється Держпродспоживслужбою в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері ветеринарної медицини, відповідно до вимог Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».

 

Особливі вимоги

Необхідно також звернути увагу, що Розділом Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про безпечність та гігієну кормів» передбачено спеціальні приписи щодо застосування його вимог до уже діючих операторів ринку, а саме:

1) корми, які відповідають вимогам, що діяли до набрання чинності цим Законом, але не відповідають його вимогам, після набрання чинності цим Законом можуть перебувати в обігу до закінчення мінімального строку зберігання, але не довше трьох років з дня набрання чинності Законом України «Про безпечність та гігієну кормів». При цьому корми, які були марковані до набрання чинності розділом V Закону України «Про безпечність та гігієну кормів», можуть перебувати в обігу до закінчення мінімального строку зберігання;

2) у разі відсутності експлуатаційного дозволу на потужність, яка є діючою на день набрання чинності згаданим вище Законом, оператор ринку, відповідальний за таку потужність, повинен отримати на неї експлуатаційний дозвіл у порядку, встановленому цим Законом, протягом одного року з дня набрання чинності Законом України «Про безпечність та гігієну кормів». Експлуатаційний дозвіл, що діє на день набрання чинності вказаним Законом, продовжує свою дію після набрання ним чинності та не потребує заміни. Потужності, які на день набрання чинності цим Законом вже мають експлуатаційний дозвіл, але відповідно до його положень підлягають лише державній реєстрації, автоматично вносяться Держпродспоживслужбою до Державного реєстру потужностей з виробництва та обігу кормів;

3) після набрання чинності Законом України «Про безпечність та гігієну кормів» дозволяються виробництво та обіг кормових добавок, зареєстрованих відповідно до Закону України «Про ветеринарну медицину», до закінчення відповідних строків дії реєстрації таких добавок;

4) протягом п’яти років після набрання чинності Законом України «Про безпечність та гігієну кормів» дозволяються виробництво та обіг готових кормів та преміксів, зареєстрованих відповідно до Закону України «Про ветеринарну медицину», за умови наявності на день набрання чинності Законом України «Про безпечність та гігієну кормів» дійсних реєстраційних посвідчень, виданих на відповідні готові корми та премікси.

 

Т. О. КОВАЛЕНКОд-р юрид. наук, професор 
Київського національного університету ім.Тараса Шевченка

 

 20 квітня 2024
Команда шеф-кухаря та ідеолога проєкту Cult Food Євгена Клопотенка презентувала оновлений збірник рекомендованих рецептур для харчування дітей у закладах освіти, який розроблено на підтримку Стратегії реформи системи шкільного харчування, яка реалізується за ініціативи першої леді Олени Зеленської.
Команда шеф-кухаря та ідеолога проєкту Cult Food Євгена Клопотенка презентувала оновлений збірник рекомендованих рецептур для харчування дітей у закладах освіти, який розроблено на підтримку Стратегії реформи системи шкільного харчування, яка реалізується за ініціативи першої леді Олени Зеленської.
20 квітня 2024
 19 квітня 2024
Станом на 19 квітня ціни на какао встановили новий рекорд, сягнувши історичного максимуму в понад 11 тисяч доларів США за тонну.
Станом на 19 квітня ціни на какао встановили новий рекорд, сягнувши історичного максимуму в понад 11 тисяч доларів США за тонну.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
На поточному тижні на ринок України надійшли перші партії тепличного томату з місцевих комбінатів.
На поточному тижні на ринок України надійшли перші партії тепличного томату з місцевих комбінатів.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Асоціація портів України «Укрпорт» звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо ситуації з перевезенням вантажів Дунаєм.
Асоціація портів України «Укрпорт» звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо ситуації з перевезенням вантажів Дунаєм.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Станом на 19 квітня на контрольованій Україною території вже засіяно 2 млн 053,4 тис. га зернових та зернобобових культур.
Станом на 19 квітня на контрольованій Україною території вже засіяно 2 млн 053,4 тис. га зернових та зернобобових культур.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Оскільки повномасштабна війна в Україні триває, сільськогосподарська компанія Corteva Agriscience за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України впроваджує ініціативу з перевірки ґрунтів у постраждалих регіонах країни на наявність токсичних металів в наслідок бомбових, ракетних або артилерійських вибухів.
Оскільки повномасштабна війна в Україні триває, сільськогосподарська компанія Corteva Agriscience за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України впроваджує ініціативу з перевірки ґрунтів у постраждалих регіонах країни на наявність токсичних металів в наслідок бомбових, ракетних або артилерійських вибухів.
19 квітня 2024

Please publish modules in offcanvas position.