Правове регулювання сертифікації та обігу органічної продукції

Правове регулювання сертифікації та обігу органічної продукції

/ У правовому полі / Четвер, 28 січня 2021 14:34

Одним із перспективних напрямів агробізнесу є органічне сільськогосподарське виробництво. Ємність внутрішнього ринку органічної продукції становить близько 22 млн євро, а експортний потенціал оцінюється в 100 млн євро. Відповідно до Стратегії розвитку експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості України на період до 2026 року, яку було затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 588-р, до основних викликів для подальшого розвитку агропромислового сектору України в контексті нарощування експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості залічено необхідність урізноманітнення товарних позицій експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості (зокрема органічної продукції).

У 2018 році було істотно оновлено законодавство, спрямоване на регулювання ведення органічного сільськогосподарського виробництва шляхом ухвалення в новій редакції Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» від 10 липня 2018 року. Цей закон визначає основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу й маркування органічної продукції, засади правового регулювання органічного виробництва, обігу органічної продукції та функціонування ринку органічної продукції, правові основи діяльності центральних органів виконавчої влади, суб’єктів ринку органічної продукції та напрями державної політики в зазначених сферах.

 

Процедура сертифікації: подання заяви

Відповідно до ст. 27 Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» органічне виробництво та/або обіг органічної продукції в Україні підлягає сертифікації. Сертифікація органічного виробництва та/або обігу органічної продукції — це перевірка та встановлення відповідності виробництва та/або обігу продукції вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції. Сертифікація органічного виробництва та/або обігу органічної продукції проводиться зі щорічною обов’язковою виїзною перевіркою органом сертифікації з метою встановлення відповідності процесу виробництва продукції та її обігу вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.

Процедура сертифікації врегульована Порядком сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2020 року № 1032. Цей Порядок визначає механізм сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції, видачі сертифіката, його дубліката й форму.

Для проведення сертифікації суб’єкт господарювання, що має намір перейти на органічне виробництво та/або здійснювати обіг органічної продукції, надсилає органу сертифікації за допомогою засобів поштового або телекомунікаційного зв’язку заяву про проведення сертифікації, підписану уповноваженою особою.

Заява містить такі відомості: (а) повне найменування, адресу місця розташування, ідентифікаційний код — для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків — для фізичної особи — підприємця; (б) адреси всіх потужностей, на яких суб’єкт господарювання планує здійснювати органічне виробництво та/або обіг органічної продукції; (в) інформацію про землі, на яких планується провадження такої діяльності: площа угіддя, місце розташування; (г) вид діяльності (виробництво у певній галузі органічного виробництва та/або обіг органічної продукції); (д) контактну інформацію (номер телефону, поштову адресу, адресу електронної пошти). До заяви на проведення сертифікації додається згода суб’єкта господарювання на обробку його персональних даних.

Орган сертифікації у строк, що не перевищує десяти робочих днів, перевіряє подану заяву та надсилає суб’єкту господарювання пропозицію укласти договір на проведення сертифікації між органом сертифікації та суб’єктом господарювання, що має намір перейти на органічне виробництво та/або здійснювати обіг органічної продукції. Після підписання договору орган сертифікації включає оператора до річного плану перевірок та встановлює для нього строки і форму проведення першої інспекції, щорічної планової перевірки, а за потреби — позапланової та додаткової вибіркової перевірки. Плановим періодом вважається рік, який обчислюється з 1 січня по 31 грудня планового року.

 

Інспекція органом сертифікації

Орган сертифікації проводить першу інспекцію оператора, за результатами якої визначає дату початку перехідного періоду (якщо такий період застосовується) відповідно до ст. 25 Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції». Оператори, з якими орган сертифікації уклав договір, підлягають щорічним плановим перевіркам, які можуть бути тільки виїзними.

Орган сертифікації проводить позапланові перевірки діяльності операторів за наявності однієї з таких підстав: (а) перевірки усунення невідповідностей законодавству у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, виявлених за результатами проведення першої інспекції, щорічної планової перевірки або додаткової вибіркової перевірки; (б) звернення оператора до органу сертифікації щодо проведення позапланової перевірки; (в) отримання від фізичних або юридичних осіб відомостей щодо порушення оператором законодавства.

24 439 65Додатковим вибірковим перевіркам підлягають не менш як 10% загальної кількості операторів, з якими орган сертифікації уклав договір. Для визначення операторів, які підлягають додатковій вибірковій перевірці, орган сертифікації щороку проводить загальну оцінку ризиків діяльності операторів, з якими він уклав договори.

Під час проведення загального оцінювання ризиків діяльності операторів ураховують такі критерії: (а) обсяги виробництва органічної продукції, її категорія та асортимент; (б) кількість виявлених невідповідностей законодавству за результатами першої інспекції та/або інших перевірок, проведених органом сертифікації у попередньому плановому році; (в) наявність загрози змішування та/або підміни органічної продукції неорганічною, в тому числі наявність в оператора неорганічного виробництва; (г) наявність укладених договорів про виконання окремих послуг (робіт), зокрема підрядних (давальницьких), необхідних для органічного виробництва та/або обігу органічної продукції; (д) факти укладення/розірвання договору з іншим органом сертифікації; (е) кількість випадків, до яких застосовувалися винятки з органічного виробництва.

Строк проведення першої інспекції або будь-якої іншої перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а в разі обґрунтованої необхідності може бути подовжений до п’яти робочих днів.

Перші інспекції проводять із попередженням операторів, а щорічні планові перевірки, позапланові перевірки та додаткові вибіркові перевірки можуть проводитися з попередженням або без попередження оператора. Кількість перевірок без попередження становить не менше як 10% загальної кількості перевірок, що проводить орган сертифікації.

У разі проведення перевірки з попередженням орган сертифікації попереджає оператора не пізніше ніж за три робочих дні до початку проведення перевірки. Таке попередження надсилається оператору органом сертифікації за допомогою засобів поштового або телекомунікаційного зв’язку.

Якщо в оператора наявні потужності, на яких не здійснюється органічне виробництво або обіг органічної продукції, орган сертифікації також має право проводити перевірки таких потужностей.

Відбір зразків ґрунту або матеріалів, насіння та садивного матеріалу, кормів, продукції, води для проведення лабораторних досліджень (випробувань) здійснює інспектор із відповідної галузі органічного виробництва та/або обігу органічної продукції під час першої інспекції або іншої перевірки. Відбір зразків здійснюється не менш як у 5% операторів, з якими органом сертифікації укладено договори. Лабораторні дослідження (випробування) проводять в акредитованих лабораторіях.

Під час проведення першої інспекції або іншої перевірки оператор: (1) подає органу сертифікації опис своєї діяльності згідно з Порядком (детальними правилами) органічного виробництва й обігу органічної продукції, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. №970; (2) забезпечує безперешкодний доступ інспекторів з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції до своїх потужностей і відбору зразків, а також на вимогу органу сертифікації до документів, необхідних для сертифікації органічного виробництва, зокрема до фінансових документів; (3) подає органу сертифікації інформацію, яка може бути необхідною для проведення першої інспекції або іншої перевірки та визначення відповідності всіх стадій виробництва та/або обігу органічної продукції вимогам законодавства.

У разі імпорту органічної продукції оператор надає органу сертифікації інформацію про: (а) перелік потужностей, які він використовує, та відомості, які стосуються його діяльності як імпортера; (б) перелік потужностей, які планується використовувати для зберігання органічної продукції, що імпортується, до передачі такої продукції першому вантажоодержувачу; (в) першого вантажоодержувача (повне найменування, адресу місця розташування, ідентифікаційний код — для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків — для фізичної особи — підприємця) та перелік його потужностей (за наявності).

За результатами першої інспекції або іншої перевірки інспектор із відповідної галузі органічного виробництва та/або обігу органічної продукції у день її закінчення готує довідку про перевірку, з якою ознайомлює оператора та надсилає її органу сертифікації. У довідці про перевірку зазначаються: а) перелік проінспектованих/перевірених потужностей; б) виявлені під час перевірки невідповідності вимогам законодавства.

На підставі довідки про перевірку та з урахуванням інформації, отриманої від оператора (опису діяльності й наданої ним документації), інших органів сертифікації та акредитованих лабораторій, інспектор з відповідної галузі органічного виробництва та/або обігу органічної продукції, який не був залучений до проведення першої інспекції або іншої перевірки відповідного оператора, оцінює його діяльність та складає звіт. У звіті зазначається: (а) перелік невідповідностей, виявлених за результатами оцінювання результатів першої інспекції та/або інших перевірок; (б) заходи, яких потрібно вжити для усунення невідповідностей вимогам законодавства, та строки їх виконання, що узгоджені з оператором; (в) інша інформація, яка містить висновки щодо відповідності діяльності оператора на всіх стадіях виробництва та/або обігу органічної продукції вимогам законодавства. У звіті, складеному за результатами першої інспекції, зазначається дата початку перехідного періоду (якщо такий період застосовується). Орган сертифікації надсилає оператору звіт за допомогою засобів поштового або телекомунікаційного зв’язку в строк, що не перевищує 20 робочих днів із дня закінчення проведення першої інспекції або іншої перевірки.

Орган сертифікації за запитом оператора в кожному конкретному випадку надає оператору згоду на застосування винятків із вимог органічного виробництва, передбачених ст. 24 Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції». Для отримання такої згоди оператор звертається до органу сертифікації, з яким у нього укладено договір, із запитом, у якому зазначається:

  • найменування оператора;
  • контактна особа оператора;
  • інформація про необхідність застосування винятку з вимог органічного виробництва.

 

Для отримання згоди на використання неорганічного насіння та/або садивного матеріалу оператор додає до запиту інформацію про неорганічне насіння та/або садивний матеріал, які він має намір використовувати, із зазначенням назви культури, постачальника, якісних характеристик, кількості такого насіння та/або садивного матеріалу. Для отримання згоди на використання неорганічного інгредієнта оператор додає до запиту інформацію про неорганічний інгредієнт, внесений до переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), що дозволяється використовувати в процесі органічного виробництва та які дозволені до використання в гранично допустимих кількостях, який він має намір використовувати, із зазначенням його кількості. Для отримання згоди на використання неорганічних тварин оператор додає до запиту інформацію про неорганічних тварин, яких він має намір використовувати, із зазначенням віку та кількості голів. Запит подається до початку висіву насіння та/або посадки садивного матеріалу, використання неорганічного інгредієнта або використання неорганічних тварин.

24 439 66

Орган сертифікації у рішенні про надання згоди на застосування винятку з органічного виробництва зазначає:

  • підставу ухваленого рішення;
  • умови застосування винятку;
  • строк дії рішення (для насіння не може перевищувати один сезон).

 

Видача та скасування сертифіката

На підставі рішення про видачу сертифіката орган сертифікації видає сертифікат за формою згідно з додатком до Порядку сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2020 р. №1032. Сертифікат складається українською мовою та за потреби англійською. Строк дії сертифіката становить 15 місяців із дати його видачі. У разі видачі нового сертифіката попередній сертифікат втрачає чинність. Оператор повідомляє органу сертифікації про намір проходити наступну сертифікацію (підтримувати сертифікацію) не пізніше ніж за два місяці до завершення дії сертифіката.

Орган сертифікації має право зупинити дію або скасувати сертифікат із підстав, передбачених ст. 27 Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції», а саме: виявлені органом сертифікації порушення оператором законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції; непроходження щорічної планової або позапланової перевірки потужностей операторів; незабезпечення оператором вільного доступу до його потужностей, а також ненадання на вимогу органів сертифікації документів, необхідних для перевірки, у тому числі допуску до фінансових документів; звернення від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, з інформацією про порушення оператором вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.

У разі ухвалення рішення про зупинення дії або скасування сертифіката орган сертифікації інформує: оператора — не пізніше дня, наступного за днем ухвалення відповідного рішення; Мінекономіки та Держпродспоживслужбу — не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття відповідного рішення.

У разі втрати оригіналу сертифіката оператор або уповноважена ним особа звертається до органу сертифікації із заявою про видачу дубліката сертифіката. Орган сертифікації протягом п’яти робочих днів із дня отримання звернення ухвалює рішення про відмову або про видачу дубліката сертифіката з відповідною позначкою «дублікат», про що письмово інформує оператора в строк, що не перевищує п’яти робочих днів із дня ухвалення такого рішення. Строк дії дубліката сертифіката має відповідати строку дії оригіналу сертифіката.

Інформація про операторів розміщується у відкритому доступі на вебсайті органу сертифікації та повинна містити всі відомості, передбачені Державним реєстром операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.

У разі виникнення будь-яких змін у відомостях, наданих органу сертифікації, оператор не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів інформує орган сертифікації про такі зміни в спосіб, визначений договором. У разі зміни оператором органу сертифікації попередній орган сертифікації передає документацію про проведену сертифікацію оператора новому органові сертифікації.

 

Т. О. КОВАЛЕНКОд-р юрид. наук, професор 
Київського національного університету ім.Т. Шевченка

 

 20 квітня 2024
Команда шеф-кухаря та ідеолога проєкту Cult Food Євгена Клопотенка презентувала оновлений збірник рекомендованих рецептур для харчування дітей у закладах освіти, який розроблено на підтримку Стратегії реформи системи шкільного харчування, яка реалізується за ініціативи першої леді Олени Зеленської.
Команда шеф-кухаря та ідеолога проєкту Cult Food Євгена Клопотенка презентувала оновлений збірник рекомендованих рецептур для харчування дітей у закладах освіти, який розроблено на підтримку Стратегії реформи системи шкільного харчування, яка реалізується за ініціативи першої леді Олени Зеленської.
20 квітня 2024
 19 квітня 2024
Станом на 19 квітня ціни на какао встановили новий рекорд, сягнувши історичного максимуму в понад 11 тисяч доларів США за тонну.
Станом на 19 квітня ціни на какао встановили новий рекорд, сягнувши історичного максимуму в понад 11 тисяч доларів США за тонну.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
На поточному тижні на ринок України надійшли перші партії тепличного томату з місцевих комбінатів.
На поточному тижні на ринок України надійшли перші партії тепличного томату з місцевих комбінатів.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Асоціація портів України «Укрпорт» звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо ситуації з перевезенням вантажів Дунаєм.
Асоціація портів України «Укрпорт» звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо ситуації з перевезенням вантажів Дунаєм.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Станом на 19 квітня на контрольованій Україною території вже засіяно 2 млн 053,4 тис. га зернових та зернобобових культур.
Станом на 19 квітня на контрольованій Україною території вже засіяно 2 млн 053,4 тис. га зернових та зернобобових культур.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Оскільки повномасштабна війна в Україні триває, сільськогосподарська компанія Corteva Agriscience за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України впроваджує ініціативу з перевірки ґрунтів у постраждалих регіонах країни на наявність токсичних металів в наслідок бомбових, ракетних або артилерійських вибухів.
Оскільки повномасштабна війна в Україні триває, сільськогосподарська компанія Corteva Agriscience за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України впроваджує ініціативу з перевірки ґрунтів у постраждалих регіонах країни на наявність токсичних металів в наслідок бомбових, ракетних або артилерійських вибухів.
19 квітня 2024

Please publish modules in offcanvas position.