Державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників, які використовують меліоровані землі

Державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників, які використовують меліоровані землі

/ У правовому полі / П'ятниця, 27 травня 2022 09:57

Відповідно до Конституції України земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Специфічним об’єктом правової охорони є меліоровані землі. Правовий режим зазначених земель визначають Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року, Закони України «Про охорону земель» від 19 червня 2003 року, «Про меліорацію земель» від 14 січня 2000 року, інші нормативно-правові акти

У статті 1 Закону України «Про меліорацію земель» меліорація земель визначена як комплекс гідротехнічних, культуртехнічних, хімічних, агротехнічних, агролісотехнічних, інших меліоративних заходів, що здійснюються з метою регулювання водного, теплового, повітряного і поживного режиму ґрунтів, збереження і підвищення їх родючості та формування екологічно збалансованої раціональної структури угідь. Залежно від спрямування здійснюваних меліоративних заходів визначаються такі основні види меліорації земель: гідротехнічна, культуртехнічна, хімічна, агротехнічна, агролісотехнічна.

Власники, користувачі, зокрема орендарі меліорованих земель, зобов’язані забезпечувати: одержання високих урожаїв сільськогосподарських культур шляхом застосування науково обґрунтованих технологій вирощування високоврожайних, стійких до захворювань та шкідників, адаптованих до ґрунтово-кліматичних умов сортів і гібридів сільськогосподарських культур; збереження та відтворення родючості ґрунтів, біологічне різноманіття і екологічну рівновагу в навколишньому природному середовищі, раціональне використання та охорону земель і водних ресурсів; цілісність використання масиву земель сільськогосподарського призначення; належну експлуатацію відповідних меліоративних систем та об’єктів інженерної інфраструктури таких систем, окремо розташованих гідротехнічних споруд, а також вжиття заходів щодо запобігання їх пошкодженню; додержання технологічної цілісності функціонування меліоративних систем. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення мінімального строку оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, на яких проводиться гідротехнічна меліорація» від 20 вересня 2016 року були внесені зміни до статті 93 Земельного кодексу України й статті 19 Закону України «Про оренду землі», якими встановлено строк не менше як 10 років для оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що є ділянками меліорованих земель і на яких проводять гідротехнічну меліорацію.

Водночас законодавством України передбачено низку заходів, спрямованих на підтримання суб’єктів агробізнесу, які використовують меліоровані землі. Так, у Законі України «Про меліорацію земель» встановлено, що фінансування витрат на проєктування, будівництво (реконструкцію) і експлуатацію меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури, на проведення моніторингу зрошуваних та осушуваних земель, інвентаризації меліорованих земель, інвентаризації та паспортизації меліоративних систем здійснюється за кошти державного та місцевих бюджетів, крім витрат на проєктування, будівництво (реконструкцію) і експлуатацію меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури, які надані у концесію, інших не заборонених законом джерел.

zroshennya

Наприкінці 2021 року постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2021 року №1070 було затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, які використовують меліоровані землі. Він визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінагрополітики за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників», які спрямовуються для державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників, які використовують меліоровані землі (далі — бюджетні кошти).

Бюджетні кошти спрямовують на державну підтримку розвитку зрошуваного землеробства з метою підвищення ефективності сільського господарства в умовах змін клімату, стимулювання збільшення площ меліорованих земель та збільшення валового виробництва сільськогосподарської продукції. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінагрополітики. Для надання державної підтримки Мінагрополітики утворює комісію, яка є постійним органом, затверджує її склад, положення про неї, форму заявки та реєстру.

Отримувачами бюджетних коштів є сільськогосподарські товаровиробники. Так, державна підтримка у вигляді бюджетної дотації надається сільськогосподарським товаровиробникам — юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та фізичним особам — підприємцям, які використовують меліоровані землі (далі — сільгосптоваровиробники), та:

а) щодо яких не порушено справ про банкрутство, та/або яких не визнано банкрутами, та/або які не перебувають на стадії ліквідації. Відповідність сільгосптоваровиробника вказаним вимогам перевіряється шляхом отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань перед формуванням відомостей про сільгосптоваровиробників;

б) які не мають на перше число місяця, в якому приймається рішення про включення до розподілів бюджетних коштів сільгосптоваровиробника, прострочену більш як шість місяців заборгованість з платежів, контроль за справленням яких покладено на органи ДПС. Відповідність сільгосптоваровиробника цим вимогам перевіряється шляхом надсилання відповідного запиту до ДПС перед формуванням реєстрів та відомостей про сільгосптоваровиробників.

 

Бюджетні кошти надаються сільгосптоваровиробнику з урахуванням пов’язаних з ним осіб у значенні, наведеному у підпункті 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, в сумі не більше ніж 10 тисяч розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Сільгосптоваровиробник, який претендує на отримання бюджетних коштів, зобов’язаний повідомити комісії Мінагрополітики про всіх пов’язаних з ним осіб, які протягом бюджетного періоду є отримувачами бюджетних коштів, а також про зміни стосовно таких пов’язаних осіб.

Бюджетні кошти спрямовуються для надання державної підтримки у вигляді бюджетної дотації сільгосптоваровиробникам на безповоротній основі у розмірі до 25 відсотків вартості витрат (без урахування податку на додану вартість), здійснених відповідно до затвердженої в установленому порядку проєктної документації, але не більше як:

а) 7500 грн на 1 гектар оброблюваних угідь для зрошення дощуванням без урахування вартості поливної техніки;

б) 195 00 грн на 1 гектар оброблюваних угідь для зрошення дощуванням з урахуванням вартості поливної техніки;

в) 18 750 грн на 1 гектар оброблюваних угідь для краплинного зрошення.

 

Державна підтримка у вигляді бюджетної дотації надається для реконструкції наявних та/або будівництва нових систем за введені в експлуатацію внутрішньогосподарські зрошувальні системи з використанням зрошення дощуванням (матеріали, засоби, дощувальна техніка, канали, трубопроводи нижчого рівня, інша запірна арматура) або краплинного зрошення (матеріали, засоби) у період з 1 листопада попереднього року по 31 жовтня поточного року.

Також слід звернути увагу, що на обладнання, матеріали, роботи з будівництва і встановлення систем краплинного зрошення, вартість яких була частково компенсована за кошти державного або місцевого бюджетів, державна підтримка у вигляді бюджетної дотації сільгосптоваровиробникам не надається.

zroshennya 16

Датою надання в експлуатацію об’єкта є дата реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації або видачі сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта згідно із законодавством.

У разі будівництва придбаних об’єктів незавершеного будівництва державній підтримці підлягає лише вартість будівництва без урахування вартості об’єкта незавершеного будівництва до початку проведення робіт.

У випадку введення в експлуатацію придбаних об’єктів незавершеного будівництва державній підтримці нового будівництва об’єктів підлягає вартість будівництва за вирахуванням вартості придбання об’єкта незавершеного будівництва.

Для отримання державної підтримки сільгосптоваровиробники подають до 1 грудня у паперовому або електронному вигляді Мінагрополітики такі документи:

а) заявку на отримання бюджетних коштів із зазначенням у ній номера і дати документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;

б) довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

в) відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою, актуальні на дату подання заявки;

г) типову форму № ОЗ-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів» (для об’єктів, прийнятих в експлуатацію в поточному році, зокрема обладнання) — для часткового відшкодування вартості будівництва об’єктів;

ґ) типову форму №ОЗ-2 «Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів» — для часткового відшкодування вартості реконструкції об’єктів;

д) засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання копію паспорта проєкта та копію кошторисної частини проєктної документації;

е) письмове зобов’язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти в разі встановлення контрольними органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання.

 

У разі подання сільгосптоваровиробниками документів для отримання державної підтримки документи, що дублюються, подаються в одному екземплярі.

Документи, подані не в повному обсязі або оформлені неналежним чином, повертаються сільгосптоваровиробникам у п’ятиденний строк.

Заявка та документи, що додаються до неї, розглядаються Мінагрополітики і зберігаються протягом трьох років. Вчасно поданими вважаються документи, які надійшли до Мінагрополітики та зареєстровані в системі електронного документообігу до 1 грудня включно. Документи, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Мінагрополітики проводить засідання комісії до 10 грудня та на підставі поданих документів визначає розмір державної підтримки за кожним сільгосптоваровиробником і приймає рішення про включення його до реєстру сільгосптоваровиробників, яким нарахована бюджетна дотація на одиницю оброблювальних угідь. Мінагрополітики затверджує до 15 грудня розподіл бюджетних коштів між сільгосптоваровиробниками пропорційно нарахованим сумам бюджетної дотації у межах бюджетних асигнувань та перераховує бюджетні кошти для надання державної підтримки у вигляді бюджетної дотації з рахунка, відкритого в Казначействі, на поточні рахунки сільгосптоваровиробників, відкриті в банках, на підставі розподілу бюджетних коштів між сільгосптоваровиробниками та реєстру сільгосптоваровиробників, які використовують меліоровані землі, з нарахуванням бюджетної дотації на одиницю оброблювальних угідь.

Дотримання вимог, визначених для отримання державної підтримки, відображається заявником у заявці на отримання бюджетних коштів, форма якої затверджена Мінагрополітики. У разі встановлення контрольними органами факту незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів сільгосптоваровиробник повертає отримані бюджетні кошти і позбавляється протягом трьох років від дати виявлення такого порушення права на отримання державної підтримки.

 

Тетяна КОВАЛЕНКОд-р юрид. наук, професор
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

 

 24 липня 2024
Експорт агропродовольчої продукції у січні-червні 2024 року збільшився проти минулорічних показників за відповідний період у 11847 млн дол. США на 5% і склав 12451 млн дол. США.
Експорт агропродовольчої продукції у січні-червні 2024 року збільшився проти минулорічних показників за відповідний період у 11847 млн дол. США на 5% і склав 12451 млн дол. США.
24 липня 2024
 24 липня 2024
За шість місяців 2024 року виробництво пива в Україні досягло 67,9 млн дал, що становить 104,2% до виробництва за аналогічний період минулого року.
За шість місяців 2024 року виробництво пива в Україні досягло 67,9 млн дал, що становить 104,2% до виробництва за аналогічний період минулого року.
24 липня 2024
 24 липня 2024
У червні 2024 року волинська компанія «Шанс Вік» офіційно презентувала власний бренд органічного чаю Travka. До того компанія 10 років займалася заготівлею та експортом дикорослих трав і ягід.
У червні 2024 року волинська компанія «Шанс Вік» офіційно презентувала власний бренд органічного чаю Travka. До того компанія 10 років займалася заготівлею та експортом дикорослих трав і ягід.
24 липня 2024
 23 липня 2024
Закупівельні ціни на ріпак в Україні протягом тижня виросли на 1000-1300 грн/т до 23000-23500 грн/т або 485-500 $/т з доставкою до портів Чорного моря на тлі стримування продажів виробниками та низької урожайності, що може скоротити експорт в новому сезоні.
Закупівельні ціни на ріпак в Україні протягом тижня виросли на 1000-1300 грн/т до 23000-23500 грн/т або 485-500 $/т з доставкою до портів Чорного моря на тлі стримування продажів виробниками та низької урожайності, що може скоротити експорт в новому сезоні.
23 липня 2024
 23 липня 2024
У податковому комітеті Верховної Ради України створено робочу групу, яка має розробити законопроєкт щодо зниження акцизів на пальне для сільгосптехніки.
У податковому комітеті Верховної Ради України створено робочу групу, яка має розробити законопроєкт щодо зниження акцизів на пальне для сільгосптехніки.
23 липня 2024
 23 липня 2024
З 24 липня 2024 року набирає чинності наказ Мінагрополітики від 15.02.2024 № 431, відповідно до якого в Україні буде діяти новий Порядок державної реєстрації потужностей.
З 24 липня 2024 року набирає чинності наказ Мінагрополітики від 15.02.2024 № 431, відповідно до якого в Україні буде діяти новий Порядок державної реєстрації потужностей.
23 липня 2024

Please publish modules in offcanvas position.