Особливості селекції свиней

/ Сучасне тваринництво / Четвер, 07 липня 2011 14:19
Вікторія ПИЛИПЕЦЬОМАНЮК, головний технолог ТОВ «Серволюкс-генетик»
Сучасне економічно ефективне свинарство неможливо уявити без гібридизації, яка використовується для отримання ефекту гетерозису.
Науковці виділяють у рослин три форми гетерозису, які можна прослідкувати і у тварин. Перша з них - репродуктивний, у результаті якого підвищуються відтворювальні показники; друга - соматичний, завдяки якому покращуються середньодобові прирости та технологічні показники м’яса; третя - адаптивний, що підвищує пристосованість гібридів до дії несприятливих факторів навколишнього середовища. Всім відомо, що найбільшого ефекту гетерозису можна досягти при схрещуванні ліній, порід або груп тварин, відселекціонованих за різними ознаками, тобто які мають різний набір алелей різноманітних генів, що мають вплив на економічні показники.
 
Виходячи з цього, тільки завдяки принципу роздільної селекції можливе швидке вдосконалення вихідних порід, які, своєю чергою, успішно передадуть господарсько-корисні ознаки товарним гібридам.
У Західній Європі, країнах Америки, на відміну від України, свиней за селекційними та продуктивними ознаками поділяють на дві групи (лінії): материнську та батьківську.До материнської зазвичай відносять тварин породи Ландрас, Велика Біла, інколи інші породи, що селекціонуються на відтворювальні якості. У ролі батьківських виступають м’ясні породи (П?єтрен чи Дюрок), що використовуються на заключній стадії гібридизації.
Основною проблемою «пострадянської» селекції було те, що наші науковці намагалися вивести універсальну породу. Але коли процес селекції відбувається за усіма напрямами (наприклад, згідно з Інструкцією з бонітування свиней у м’ясної групи повинна бути добра багатоплідність і високі прирости), на жаль, вона стоїть на місці. При селекції батьківської лінії у західних країнах таким показникам, як багатоплідність або відтворювальні якості увага майже не приділяється. Ще однією причиною відставання нашої генетики є відсутність або недосконалість методик прогнозування майбутньої продуктивності тварини і неможливість її порівняння.
На сучасному етапі розвитку світової генетики неможливо уявити генетичне поліпшення порід свиней без застосування BLUP-моделі. Вперше цей метод був запропонований професором С. Хендерсоном із Корнельського університету у 70-роках ХХ століття. Назва BLUP є абревіатурою від англійської Best Linear Unbiased Prediction (найліпший лінійний неупереджений прогноз). Спочатку йшлося тільки про теоретичну модель, яку не можна було використати в практиці. Розробка у наступні роки методів розрахунку і різноманітних моделей для оцінки племінної цінності на основі BLUP призвела до того, що цей метод став головним для оцінки племінної цінності ВРХ (з початку 80-х років ХХ століття) і свиней (з кінця 80-х років ХХ століття).
Суть цього методу полягає у використанні статистичних поправок на вплив факторів, що піддаються обліку. При цьому потрібно розрізняти статистичний метод BLUP і модель, що використовується для опису даних. Метод - це спосіб розрахунку, що враховує вплив описаних у моделі різноманітних факторів. Модель займається описанням причинних факторів (умови утримання, кількість тварин у групі, селекційне значення тощо), що мають вплив на продуктивність. Модель - це рівняння, яке показує, як незалежні перемінні ознаки (стадо, кількість опоросу, пора року, умови утримання, корми) впливають на залежну перемінну (кількість народжених поросят, товщина шпику). Вона необхідна для того, щоб описати фактичну ситуацію у популяції, тобто якомога повніше, точніше показати фактори, що впливають на продуктивність тварини.
Основні властивості BLUP-оцінки племінної цінності:
  • Одночасне порівняння параметрів продуктивності, отриманих у різних умовах навколишнього середовища від різних генотипів
  • Одночасна оцінка впливу навколишнього середовища і племінної цінності
  • Облік усіх задокументованих родинних зв’язків
  • Усі значення скореговані стосовно один одного
  • Висока точність оцінки
Неупередженість оцінки є найважливішою властивістю цього метода, яка і відрізняє його від селекційних індексів. Завдяки цьому присутня можливість коректного порівняння значень племінної цінності окремих тварин один з одним. Ми можемо віднайти найкращих осіб у межах ферми і між фермами по усьому світу. Завдяки цьому методу можна також спрогнозувати майбутню продуктивність тварини, не чекаючи показників її власної продуктивності. Використання BLUP сприяє підвищенню ефективності селекції на 17-30%.
BLUP-індекс у свинарстві розраховується на основі впливу тієї чи іншої продуктивної ознаки на економічну ефективність виробництва свинини і може змінюватися зі зміною попиту на ринку. Якщо у Бельгії та Німеччині більшим попитом користується пісна свинина, то і питома вага товщини шпику і рівня вмісту внутрішньом?язового жиру у формуванні BLUP-індексу батьківської лінії буде більша, ніж у породи, яка селекціонується для ринку свинини з високим вмістом внутрішньом?язового жиру (наприклад, Японія). Програма, яка розраховує цей індекс у різних генетичних компаніях, має відмінності, тому тварини породи Велика Біла однієї компанії можуть відрізнятися від тварин тієї ж породи іншої генетичної компанії.
Розглянемо формування BLUP-індексу на прикладі генетичної компанії Hypor.
По-перше, усі ферми Hypor по всьому світу (більш ніж 25 країн) використовують однакове програмне забезпечення для управління базами даних і стадом. Щотижня накопичена інформація (товщина шпику, результати зважувань, конверсія комбікорму, кількість народжених поросят тощо) відправляється на єдиний сервер, де й обробляється спеціальним програмним забезпеченням. Обраховані BLUP-індекси щопонеділка вранці приходять на пошту фермерам й імпортуються у програмне забезпечення. Тобто щотижня відбувається оновлення даних щодо генетичної цінності тварин. Також визначається ієрархічне положення кожної тварини кожної породи в межах стада. Найліпшій присвоюється значення 1, найгіршій 100. Порівнювати між собою тварин можна тільки однієї породи. Формування BLUP-індексів різних ліній має свої особливості.
 
Материнська лінія
У компанії Hypor до материнської лінії відносять тварин породи Ландрас та Велика Біла, які відомі своїми репродуктивними якостями.
Більшість генетичних компаній при селекції порід материнської лінії особливу увагу приділяють багатоплідності свиноматки, оскільки чим більше поросят ми отримаємо від свиноматки за рік при всіх інших незмінних витратах на свиноматку, собівартість народженого порося зменшується. Але якщо робити акцент тільки на багатоплідності, ми можемо досить швидко підвищити цей показник. Звіти програм обліку показали, що кількість народжуваних поросят у рік зростає на 0,3 поросяти. Але це покращення викликало у спеціалістів компанії Hypor питання: а чи є тут якісь недоліки? Дійсно, якщо програма розведення незбалансована, у нас виникнуть проблеми з вагою народжених поросят, їх життєздатністю, збільшенням кількості тривалих опоросів, підвищенням кількості недорозвинутих із низькими приростами свиней на відгодівлі, зниженню терміну використання свиноматки. Ці труднощі виникають у тому разі, якщо програма не враховує взаємозв’язок між різноманітними ознаками. Коли в програмі розведення і формування BLUP-індексу занадто високу питому вагу займає значення багатоплідності, то деякі проблеми відбуваються за рахунок від’ємної кореляції розміру гнізда з вагою при народженні. Інша ознака, яка здебільшого ігнорується більшістю програм розведення - фізичний стан відібраних тварин. Це, в кінцевому рахунку, призведе до отримання материнської лінії недостатньо розвинутої фізично з невеликим терміном продуктивного використання. Свиноматка, яка витримує тільки один опорос, не може виправдати гроші, що були витрачені на її придбання.
У компанії Hypor зрозуміли це і прийняли філософію «збалансована свиноматка». Її основні принципи: продуктивна свиноматка з доброю молочністю, з достатньою кількістю сосків, з відповідними фізичними характеристиками для технологічного довголіття. Це - також свиноматка, яка легко відтворюється, достатньо витривала, щоб витримати опороси та виробничі стреси у будь-яких умовах утримання. Як ми можемо побачити з діаграми формування BLUP-індексу материнської лінії, 43% займає кількість народжених поросят і 33% - якість поросят. Рівень середньодобових приростів також має вплив на формування індексу, але незначний, позаяк для «ідеальної мами» більш важливим показником є відтворна здатність. При схрещуванні Великої Білої породи і породи Ландрас для отримання гібридної батьківської свинки ми отримуємо ефект репродуктивного гетерозису - відтворні якості цієї свинки зазвичай перевищують аналогічні показники по кожній із порід. Також ми одержуємо ефект адаптивного гетерозису, в результаті якого свинка стійка до умов утримання, тобто технологічна.
При селекції свиней материнської лінії особливу увагу звертають на кількість, якість та розташування сосків. Мінімальні вимоги до кнурів - 15, до свиноматок - 14. Соски повинні бути розташовані симетрично, оскільки, як ми всі знаємо, найбільш продуктивні - це передні соски. Неабияке значення приділяється і розвитку зовнішніх статевих органів, позаяк «ідеальна свиноматка» повинна приходити в охоту без застосування будь-яких ін’єкційних стимуляторів. Свинок залишають як племінних лише у тих гніздах, де свиноматка має спокійний характер. Якщо вона проявляє агресію чи неспокійна, все гніздо залишають на відгодівлю і не биркують.

alt

Батьківська лінія
У компанії Hypor до батьківської лінії відносять тварин породи Дюрок та П?єтрен, які відомі своїми відгодівельними якостями.
Розглянемо формування BLUP-індексу батьківської лінії на прикладі термінальних кнурів Maxter 16 (синтетичний П?єтрен). Як видно з діаграми, основними показниками селекції є середньодобовий приріст, товщина шпику, глибина м’язового вічка, конверсія корму, вік досягнення товарної ваги та екстер’єр тварини (вираження м’ясних форм), тобто ті показники, які цікавлять м’ясопереробне підприємство. Відтворювальні якості при селекції тварин батьківської лінії у формуванні BLUP-індексу участі не беруть. При відборі поросят кількість сосків та їх розташування майже не мають ніякого значення. Перевага надається розвитку поросяти, його екстер’єру. Завдяки цілеспрямованій селекції на прирости наразі деякі тварини показують результат 1600 г за добу (60-100 кг), вихід туші становить 77-78%.

alt
 
При схрещуванні «ідеальної мами» і термінального кнура, відселекціонованого за вимогами переробних підприємств, ми отримуємо крім адаптивного, ще і соматичний гетерозис, тобто прирости і показники якості кінцевого продукту (товарного молодняку) кращі, ніж у вихідного матеріалу (батьків). Тобто ми одержуємо багато поросят від однієї свиноматки за рік, їх високу збереженість і вирівняність, вони швидко ростуть, використовуючи при цьому 2,6 кг комбікорму на 1 кг приросту. Товарні гібриди, яких вирощують на забій, дають великий вихід м’яса, яскраво виражені м’ясні форми, чималі окорока і широку спину, низький вміст жиру в туші. Всі ці якості дозволяють отримати фермеру більший прибуток у порівнянні з іншими.

При селекції свиней материнської лінії особливу увагу звертають на кількість, якість та розташування сосків
 
При схрещуванні «ідеальної мами» і термінального кнура, відселекціонованого за вимогами переробних підприємств, ми отримуємо, крім адаптивного, ще і соматичний гетерозис, тобто прирости і показники якості кінцевого продукту (товарного молодняку) кращі, ніж у вихідного матеріалу (батьків)

 23 травня 2024
Торги минулого тижня завершилися довгоочікуваною зміною вектора руху цін закупівлі свиней забійних кондицій: постачальники живця розписали товарні партії на 3-5 грн/кг дорожче, ніж тижнем раніше.
Торги минулого тижня завершилися довгоочікуваною зміною вектора руху цін закупівлі свиней забійних кондицій: постачальники живця розписали товарні партії на 3-5 грн/кг дорожче, ніж тижнем раніше.
23 травня 2024
 23 травня 2024
Ціни на рис, який є основним продуктом харчування в багатьох країнах, після певного періоду стабільності сягнули 15-річного максимуму на тлі несприятливої погоди. Бразилія збільшить імпорт рису після сильної повені на півдні країни, а Індонезія продовжить купувати значні обсяги й надалі.
Ціни на рис, який є основним продуктом харчування в багатьох країнах, після певного періоду стабільності сягнули 15-річного максимуму на тлі несприятливої погоди. Бразилія збільшить імпорт рису після сильної повені на півдні країни, а Індонезія продовжить купувати значні обсяги й надалі.
23 травня 2024
 23 травня 2024
Верховна Рада України на засіданні 22 травня прийняла в другому читання та в цілому законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин» (реєстр. №11150).
Верховна Рада України на засіданні 22 травня прийняла в другому читання та в цілому законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин» (реєстр. №11150).
23 травня 2024
 23 травня 2024
Агропідприємство у Миколаївської області збільшило площі для вирощування плодоовочевих культур до 2000 гектарів порівняно з торішніми 300 га.
Агропідприємство у Миколаївської області збільшило площі для вирощування плодоовочевих культур до 2000 гектарів порівняно з торішніми 300 га.
23 травня 2024
 23 травня 2024
Спекулятивне зростання пшеничних котирувань призвело до підвищення біржових цін на кукурудзу, але 21 травня вони знизилися на тлі фіксування прибутків трейдерами та на даних про прискорення сівби у США.
Спекулятивне зростання пшеничних котирувань призвело до підвищення біржових цін на кукурудзу, але 21 травня вони знизилися на тлі фіксування прибутків трейдерами та на даних про прискорення сівби у США.
23 травня 2024
 23 травня 2024
З початку 2024 року Україна експортувала 589 858 кг органічного меду. Це значне зростання порівняно з відповідним періодом минулого року.
З початку 2024 року Україна експортувала 589 858 кг органічного меду. Це значне зростання порівняно з відповідним періодом минулого року.
23 травня 2024

Please publish modules in offcanvas position.