Податок на прибуток сільськогосподарської діяльності

/ У правовому полі / Вівторок, 29 листопада 2011 15:58

alt

Для сплати податку на прибуток виробники сільськогосподарської продукції використовують річний податковий період, який починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року. Такий підхід можуть застосовувати підприємства, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, тобто ті, дохід яких від продажу сільгосппродукції власного виробництва за попередній звітний (податковий) рік перевищує 50% загальної суми доходу.
Податкову декларацію з податку на прибуток виробники сільськогосподарської продукції подають протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем річного (податкового) періоду.
Не можуть проводити сплату податку на прибуток за підсумками звітного податкового року підприємства, основною діяльністю яких є виробництво та/або продаж продукції квітково-декоративного рослинництва, дикорослих рослин, диких тварин і птахів, риби (крім риби, виловленої у річках та закритих водоймах), хутряних товарів, лікеро-горілчаних виробів, пива, вина й виноматеріалів (крім виноматеріалів, що продаються для подальшої переробки), які оподатковуються у загальному порядку.
Виробники сільськогосподарської продукції, які зареєстровані платниками фіксованого сільськогосподарського податку, не сплачують податок на прибуток. Крім того, на них не поширюється річний податковий період з 1 липня по 30 червня.
Відповідно до Перехідних положень Податкового кодексу (далі - ПКУ) протягом 01.04-31.12.2011 років застосовується ставка податку на прибуток на рівні23% (з 01.01.2012 по 31.12.2012 - 21%; з 01.01.2013 по 31.12.2013 - 19%; з 01.01.2014 - 16%).
Крім того, на 2011 рік не передбачено використання річного податкового періоду, тому за період з 01.04.2011 по 30.06.2011 виробники сільськогосподарської продукції подають декларацію із податку на прибуток протягом 60 календарних днів, що настають після 30.06.2011. Форма декларації затверджена наказом ДПАУ від 28.02.2011 року №114.
 
Переоцінка основних засобів.
Платники податку на прибуток мають право проводити переоцінку об’єктів основних засобів, застосовуючи щорічну індексацію вартості основних засобів, що амортизується, та суми накопиченої амортизації на коефіцієнт індексації, який визначається за формулою:

Кі = [І(а-1) - 10] : 100,

де І(а-1) - індекс інфляції року, за результатами якого проводиться індексація. Якщо значення Кі не перевищує одиниці, індексація не проводиться. Індекс інфляції року є показником, що розраховується Держкомстатом України.
Переоцінка вартості об’єктів основних засобів здійснюється на кінець року (дату балансу). Сума переоцінки вартості основних засобів підлягає амортизації з першого дня наступного року (п. 146.21 ст. 146 ПКУ). Тому сільськогосподарські товаровиробники мають право провести переоцінку основних засобів станом на 30 червня 2012 року з урахуванням коефіцієнта індексації на цю дату. Сума переоцінки у складі збільшеної вартості об’єктів основних засобів підлягатиме амортизації з 01 липня 2012 року.

Амортизація основних засобів.
Сільськогосподарські товаровиробники нараховують амортизацію на об’єкти основних засобів, виходячи з очікуваного строку їх корисного використання (експлуатації).
При встановленні очікуваного строку експлуатації підприємство повинне врахувати потужність або продуктивність об’єкта; фізичний та моральний знос, що передбачається; правові або інші обмеження щодо строків використання об’єкта та інші фактори.
При зміні очікуваних економічних вигод від використання об’єкта основних засобів строк його корисного використання (експлуатації) переглядається, проте він не може бути меншим за 20 років для будівель; 15 років - для капітальних витрат на поліпшення земель, споруд; 12 років - для інших основних засобів; 10 років - для передавальних пристроїв, багаторічних насаджень; 7 років - для довгострокових біологічних активів; 6 років - для тварин, інвентарної тари; 5 років - для машин та обладнання, транспортних засобів, тимчасових (нетитульних) споруд, предметів прокату; 4 років - для інструментів, приладів, інвентарю (меблів); 2 років - для електронно-обчислювальних машин.
altАмортизація об’єкта основних засобів нараховується, починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни строку корисного використання (крім виробничого методу нарахування амортизації) і закінчуючи досягненням ліквідаційної вартості об’єкта.
Для нарахування амортизації на основні засоби застосовуються дані інвентаризації, проведеної станом на 1 квітня 2011 року.Крім того, слід зауважити, що для об’єктів основних засобів, наявних на цю дату, обмеження термінів корисного використання, встановлені ПКУ, діють щодо загального терміну корисного їх використання.
У разі, якщо загальна вартість усіх груп основних засобів за даними бухгалтерського обліку менша, ніж загальна вартість усіх груп основних фондів за даними податкового обліку станом на 1 квітня 2011 року, то тимчасова податкова різниця, яка виникає у результаті такого порівняння, амортизується як окремий об’єкт із застосуванням прямолінійного методу протягом трьох років (п. 6 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ).
В іншому випадку, коли загальна вартість усіх груп основних засобів за даними бухгалтерського обліку більша, то різниця, що виникає, амортизується на загальних підставах у складі вартості груп основних фондів. Нарахування амортизації для оподаткування здійснюється підприємством за методом, визначеним наказом про облікову політику для нарахування амортизації з метою складання фінансової звітності.

Податок на землю.
Сільськогосподарські товаровиробники, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, до складу витрат включають плату за землю, що не використовується для виробництва сільськогосподарської продукції.
Податок на землю відображається у складі витрат у рядку 06.5.15 додатка ІВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.
Крім того, сільськогосподарські товаровиробники зменшують суму податку на прибуток на суму податку на землю, яка використовується для виробництва сільськогосподарської продукції (ст. 155 ПКУ).
Ці витрати включаються у рядок 13.6 додатка ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

Відображення збитків.
За результатами сільськогосподарської діяльності підприємства можуть отримувати збитки, які підлягають правильному відображенню у податковій звітності.
У листі від 8 липня 2011 року №828/3/15-1212 «Про стан збиткової діяльності суб’єктів господарювання» ДПАУ прозвітувала про загальний стан збиткової діяльності суб’єктів господарювання, що негативно вплинув на забезпечення бюджетних призначень.
Проаналізувавши податкову звітність, органи ДПС встановили, що суб’єктами господарювання за результатами фінансово-господарської діяльності у II кварталі цього року задекларовано 133,1 млрд грн збитків, що у 3,7 разу перевищує рівень надходжень податку на прибуток з початку року (36,4 млрд грн). Показники значно погіршились порівняно з 2007 роком, коли обсяг збитків (5,3 млрд грн) становив лише 15,9% фактичних надходжень податку на прибуток (33,2 млрд грн).
Податківці вважають, що окремі платники податків (не виключено, що серед них є і виробники сільськогосподарської продукції) неправильно трактують п.3 підрозд. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ та за наслідками декларування II кварталу 2011 року до складу витрат перенесли збитки попередніх років у сумі 114,2 млрд грн. Це призвело до зменшення об’єкта оподаткування та втрат бюджету лише в II кварталі цього року у сумі 2,2 млрд грн.
Позиція органів ДПС полягає у тому, що до складу витрат II кварталу платникам слід переносити суму збитків, отриманих лише у I кварталі 2011 року, без урахування від’ємного значення попередніх років.
Дійсно, в зазначеному пункті ПКУ є норма про те, що якщо результатом розрахунку об’єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками першого кварталу 2011 року є від’ємне значення, то сума такого від’ємного значення підлягає включенню до витрат другого календарного кварталу 2011 року.
Розрахунок об’єкта оподаткування за наслідками другого, другого і третього кварталів, другого-четвертого кварталів 2011 року здійснюється з урахуванням від’ємного значення, отриманого платником податку за перший квартал 2011 року, у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від’ємного значення.

Бухгалтерський облік податку на прибуток.
Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про витрати, доходи, активи і зобов’язання з податку на прибуток та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО 17 «Податок на прибуток». Облік витрат із податку на прибуток ведеться на рахунку 98 «Податок на прибуток».
В результаті відмінностей між оцінкою і критеріями визнання доходів, витрат, активів, зобов’язань за П(С)БО та доходами і витратами, визначеними податковим законодавством, виникають податкові різниці, які з 1 січня 2013 року будуть відображатися в обліку і звітності відповідно до положення бухгалтерського обліку «Податкові різниці».
Перевищення суми податку на прибуток за даними податкової декларації над сумою податку на прибуток за даними бухгалтерського обліку відображається за дебетом рахунка 17 «Відстрочені податкові активи». В іншому випадку використовується кредит рахунка 54 «Відстрочені податкові зобов’язання» (див.табл.).
 
alt

 23 травня 2024
Торги минулого тижня завершилися довгоочікуваною зміною вектора руху цін закупівлі свиней забійних кондицій: постачальники живця розписали товарні партії на 3-5 грн/кг дорожче, ніж тижнем раніше.
Торги минулого тижня завершилися довгоочікуваною зміною вектора руху цін закупівлі свиней забійних кондицій: постачальники живця розписали товарні партії на 3-5 грн/кг дорожче, ніж тижнем раніше.
23 травня 2024
 23 травня 2024
Ціни на рис, який є основним продуктом харчування в багатьох країнах, після певного періоду стабільності сягнули 15-річного максимуму на тлі несприятливої погоди. Бразилія збільшить імпорт рису після сильної повені на півдні країни, а Індонезія продовжить купувати значні обсяги й надалі.
Ціни на рис, який є основним продуктом харчування в багатьох країнах, після певного періоду стабільності сягнули 15-річного максимуму на тлі несприятливої погоди. Бразилія збільшить імпорт рису після сильної повені на півдні країни, а Індонезія продовжить купувати значні обсяги й надалі.
23 травня 2024
 23 травня 2024
Верховна Рада України на засіданні 22 травня прийняла в другому читання та в цілому законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин» (реєстр. №11150).
Верховна Рада України на засіданні 22 травня прийняла в другому читання та в цілому законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин» (реєстр. №11150).
23 травня 2024
 23 травня 2024
Агропідприємство у Миколаївської області збільшило площі для вирощування плодоовочевих культур до 2000 гектарів порівняно з торішніми 300 га.
Агропідприємство у Миколаївської області збільшило площі для вирощування плодоовочевих культур до 2000 гектарів порівняно з торішніми 300 га.
23 травня 2024
 23 травня 2024
Спекулятивне зростання пшеничних котирувань призвело до підвищення біржових цін на кукурудзу, але 21 травня вони знизилися на тлі фіксування прибутків трейдерами та на даних про прискорення сівби у США.
Спекулятивне зростання пшеничних котирувань призвело до підвищення біржових цін на кукурудзу, але 21 травня вони знизилися на тлі фіксування прибутків трейдерами та на даних про прискорення сівби у США.
23 травня 2024
 23 травня 2024
З початку 2024 року Україна експортувала 589 858 кг органічного меду. Це значне зростання порівняно з відповідним періодом минулого року.
З початку 2024 року Україна експортувала 589 858 кг органічного меду. Це значне зростання порівняно з відповідним періодом минулого року.
23 травня 2024

Please publish modules in offcanvas position.