Правове регулювання спеціального використання водних ресурсів для промислових потреб

Правове регулювання спеціального використання водних ресурсів для промислових потреб

/ У правовому полі / П'ятниця, 05 січня 2018 16:00

Законом України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» від 8 липня 2011 р. регулюються питання спеціального використання водних біоресурсів, яке здійснюється шляхом їх вилучення із природного середовища (крім любительського і спортивного рибальства у водних об’єктах загального користування у межах та обсягах безоплатного вилову). Одним із різновидів спеціального використання водних біоресурсів є промислове рибальство.

Промислове рибальство здійснюється відповідно до Порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 992. Використання водних біоресурсів, які перебувають у межах ізольованих природних або штучно створених водних об’єктів, наданих у користування для потреб аквакультури, не належить до спеціального використання і здійснюється в порядку, визначеному власниками цих водних біоресурсів.

Спеціальне використання водних біоресурсів здійснюється користувачами водних біоресурсів на підставі дозволу на таке використання у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) після розподілу ліміту або прогнозу допустимого вилову на частки добування (вилову) для промислових та непромислових цілей та резерву добування (вилову).

Держрибагентство встановлює частки добування (вилову) водних біоресурсів у натуральних величинах, надсилає щороку до 15 грудня користувачам водних біоресурсів відповідні повідомлення з розміщенням інформації на власному веб-сайті. Відповідно до заяви користувача водних біоресурсів йому може бути встановлена менша частка добування (вилову), ніж та, що розрахована.

 

Розподіл лімітів спеціального використання водних біоресурсів для промислових цілей

Держрибагентство здійснює розподіл лімітів спеціального використання водних біо­ресурсів на частки добування (вилову) для промислових цілей у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) між користувачами водних біоресурсів. Частка добування (вилову) водних біоресурсів для промислових цілей у відсоткових величинах встановлюється після виділення резерву та визначення необхідних обсягів для непромислових цілей і визначається у відсотках для кожного користувача водних біоресурсів у дозволі на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), що видається строком на п’ять років.

Користувачі водних біоресурсів до 1 серпня року, що передує розрахунковому, подають особисто або надсилають поштовим відправленням Держ­рибагентству заяву про встановлення частки добування (вилову) водних біоресурсів для промислу.

У заяві зазначається:

- найменування рибогосподарського водного об’єкта (його частини), на якому планується здійснювати добування (вилов);

- перелік видів та обсяги вилову водних біоресурсів, що планується вилучити;

- перелік суден (плавзасобів) із зазначенням їх бортових номерів;

- повне і скорочене найменування юридичної особи, місцезнаходження, ідентифікаційний код, контактний телефон — для юридичних осіб;

- ім’я, місце проживання, документи, що засвідчують особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів, контактний телефон — для фізичних осіб-підприємців;

- згода на обробку (публікацію) персональних даних.

До заяви про встановлення частки добування (вилову) водних біоресурсів для промислу додається виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Вимагати подання документів, не передбачених цим Порядком, забороняється.

17 360 64 1

Держрибагентство для розгляду поданих документів утворює комісію, до складу якої входять представники Мінагрополітики, органів рибоохорони, користувачів водних біоресурсів, громадських об’єднань та асоціацій, обласних держадміністрацій, науковці. Склад комісії із розгляду заяв про встановлення частки добування (вилову) водних біоресурсів затверджується Держрибагентством.

Останнє відмовляє у встановленні частки добування (вилову) водних біоресурсів у разі: несвоєчасного подання документів або подання документів у неповному обсязі; виявлення у поданих документах недостовірних відомостей; коли на дату подання заяви про встановлення частки добування (вилову) водних біоресурсів для промислу не сплачені штрафи та/ або не відшкодовані в установленому законодавством порядку збитки, завдані рибному господарству; систематичних (три і більше) грубих порушень законодавства з питань охорони, використання та відтворення водних біоресурсів протягом попереднього року; відсутності обсягу нерозподіленого ліміту; використання протягом попередніх трьох років менш як на 75% обсягу виділеної частки добування (вилову) водних біоресурсів, за винятком форс-мажорних обставин; відсутності ліцензії на промисловий вилов риби, крім внутрішніх водойм та річок — для водних об’єктів, здійснення промислового вилову на яких потребує ліцензування.

Переважне право на встановлення частки добування (вилову) водних біоресурсів мають суб’єкти рибного господарства, які:

а) традиційно (три і більше років) здійснюють спеціальне використання водних біоресурсів;

б) використовували протягом попередніх трьох і більше років квоти не менш як на 75%;

в) мають власну матеріально-технічну базу (плавзасоби, холодильні ємності, засоби добування, пристрої та механізми, що використовуються для переробки) з метою провадження рибогосподарської діяльності;

г) здійснюють рибницько-меліоративні заходи, що забезпечують поліпшення санітарного стану рибогосподарських водних об’єктів (їх частин).

Держрибагентство протягом 90 днів із дати закінчення прийому заяв про встановлення частки добування (вилову) водних біоресурсів затверджує перелік користувачів водних біоресурсів, яким установлено частки добування (вилову) водних біоресурсів, і протягом п’яти робочих днів із дати затвердження розміщує його на власному офіційному веб-сайті.

 

Розподіл резерву лімітів спеціального використання водних біоресурсів

За рішенням Держрибагентства до 15% встановленого ліміту або прогнозу допустимого вилову водних біоресурсів може залишатися як резерв лімітів спеціального використання водних біоресурсів для подальшого розподілу між іншими суб’єктами рибного господарства за результатами аукціону. Перелік переможців аукціону з продажу часток добування (вилову) водних біоресурсів розміщується на офіційному веб-сайті організатора аукціону. У дозволі на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), що видається переможцям аукціону строком на п’ять років, встановлюються частки добування (вилову) водних біоресурсів у відсотковому значенні. Держрибагентство у десятиденний строк із дня завершення аукціону надсилає переможцям повідомлення про частки добування (вилову) водних біоресурсів у натуральних величинах та розміщує відповідну інформацію на власному офіційному веб-сайті.

У разі, коли користувачі водних біоресурсів не розпочали їх використання протягом шести місяців з моменту розміщення повідомлення про встановлення частки добування (вилову) водних біоресурсів, Держрибагентство на підставі подання органів рибоохорони встановлену частку добування (вилову) водних біоресурсів зараховує у повному обсязі до резерву, про що повідомляється користувачам водних біоресурсів.

У разі анулювання або скасування дозвільних документів, припинення господарської діяльності користувачами водних біоресурсів установлена їм частка добування (вилову) водних біоресурсів зараховується до резерву. Відповідна інформація розміщуються на веб-сайті Держрибагентства.

 

Обмеження промислового навантаження спеціального використання водних біоресурсів

Держрибагентство з метою збереження водних біоресурсів та забезпечення їх раціонального використання, попередження негативного впливу промислу на умови навколишнього природного середовища у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) може встановлювати обмеження щодо промислового навантаження під час використання водних біоресурсів. Обмеження зазначаються відповідно до законодавства у правилах рибальства та режимах промислу, що затверджуються наказом Мін­агрополітики та розроблені для кожного рибогосподарського водного об’єкта (його частини).

У разі, коли загальна кількість заявлених користувачами водних біоресурсів для промислу, плавзасобів та (або) знарядь лову не перевищує встановлених обмежень щодо промислового навантаження під час використання водних біоресурсів, дозволяється застосування всіх заявлених суден/ плавзасобів та знарядь лову.

17 360 65

Якщо чисельність заявлених користувачами водних біоресурсів для добування (вилову) водних біоресурсів суден/ плавзасобів та (або) знарядь лову перевищує встановлені обмеження щодо промислового навантаження під час використання водних біоресурсів, кожному з користувачів водних біоресурсів встановлюється кількість суден/ плавзасобів та (або) знарядь лову для промислу водних біоресурсів, щодо яких:

- визначено ліміти та розподілені частки добування (вилову) водних біоресурсів, пропорційно часткам добування (вилову) водних біоресурсів, що розподілені між користувачами водних біоресурсів;
- ліміти не встановлюються, або для промислу водних біоресурсів, щодо яких встановлений прогноз допустимого вилову, — пропорційно даним державної статистики та органів рибоохорони за останні чотири роки, що передують розрахунковому, про обсяг добутих (виловлених) користувачем водних біоресурсів у середньому на рік.


У разі, коли розрахована в один із зазначених способів для конкретного користувача водних біоресурсів кількість знарядь лову виявилася меншою, ніж дозволена мінімальна кількість таких знарядь для одного судна/ плавзасобу, однієї бригади, ланки, користувач водних біоресурсів не має права використовувати такі знаряддя лову.

 

Добування (вилов) водних біоресурсів

Добування (вилов) водних біоресурсів здійснюється відповідно до правил рибальства та режимів промислу безпосередньо на місці лову за наявності:

а) копії дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах);

б) промислового журналу та додатка до нього;

в) посвідчення рибалки, яке видає йому користувач водних біоресурсів, крім членів екіпажів риболовних суден, що підлягають нагляду класифікаційного товариства.

Розподіл між користувачами водних біоресурсів бирок для маркування знарядь лову у рибогосподарському водному об’єкті (його частині) виконується органами рибоохорони. Знаряддями лову водних біоресурсів є сітки, неводи, трали, пастки, сачки тощо, якими здійснюється вилов водних біоресурсів.

У разі відсутності відповідального за вилов водних біо­ресурсів добування (вилов) водних біоресурсів забороняється. Відповідальним за вилов водних біоресурсів є призначена користувачем особа, яка відповідає за дотримання вимог законодавства щодо добування (вилову) водних біоресурсів із середовища їх перебування. Відповідальний за вилов водних біоресурсів зобов’язаний: виконувати вимоги чинного законодавства; дотримуватися правил рибальства та режимів промислу; забезпечувати належний рівень ведення промислового журналу, облік, зберігання, транспортування, а також здавання добутих (виловлених) водних біоресурсів на рибоприймальний пункт.

Добуті (виловлені) водні біоресурси обліковуються на рибоприймальному пункті з оформленням відповідної квитанції. Особа, яка приймає добуті (виловлені) водні біоресурси, реєструє квитанцію у журналі обліку прийнятих водних біоресурсів та видає примірник квитанції рибалці, який здав добуті (виловлені) водні біоресурси.

Територіальний орган рибоохорони визначає для кожного користувача водних біоресурсів на конкретному рибогосподарському водному об’єкті (його частині) рибоприймальний пункт. Місце для рибоприймального пункту повинне забезпечувати можливість та ведення на належному рівні обліку добутих (виловлених) водних біоресурсів і продукції з них, безпечне вивантаження водних біоресурсів і бути територіально максимально наближеним до місця базування суден флоту рибної промисловості. Облік добутих (виловлених) водних біоресурсів може здійснюватися на пересувних рибоприймальних пунктах.

 

Звіт про обсяги добування (вилову) водних біоресурсів

Звіт про обсяги добутих (виловлених) водних біоресурсів користувачі водних біоресурсів подають у паперовому або електронному вигляді територіальному органові Держ­рибагентства:

а) щомісяця до 5 числа;

б) щотижня — після використання більш як 70% визначеного обсягу ліміту або прогнозу допустимого вилову певного виду водних біо­ресурсів;

в) щодня — після використання більш як 90% визначеного обсягу ліміту або прогнозу допустимого вилову певного виду водних біоресурсів.

У разі досягнення користувачем водних біоресурсів 100% обсягу ліміту або прогнозу допустимого вилову певного виду водних біоресурсів їх добування (вилов) забороняється.

 

Тетяна КОВАЛЕНКОдоктор юрид. наук, 
доцент КНУ ім. Т. Шевченка

 

 20 квітня 2024
Команда шеф-кухаря та ідеолога проєкту Cult Food Євгена Клопотенка презентувала оновлений збірник рекомендованих рецептур для харчування дітей у закладах освіти, який розроблено на підтримку Стратегії реформи системи шкільного харчування, яка реалізується за ініціативи першої леді Олени Зеленської.
Команда шеф-кухаря та ідеолога проєкту Cult Food Євгена Клопотенка презентувала оновлений збірник рекомендованих рецептур для харчування дітей у закладах освіти, який розроблено на підтримку Стратегії реформи системи шкільного харчування, яка реалізується за ініціативи першої леді Олени Зеленської.
20 квітня 2024
 19 квітня 2024
Станом на 19 квітня ціни на какао встановили новий рекорд, сягнувши історичного максимуму в понад 11 тисяч доларів США за тонну.
Станом на 19 квітня ціни на какао встановили новий рекорд, сягнувши історичного максимуму в понад 11 тисяч доларів США за тонну.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
На поточному тижні на ринок України надійшли перші партії тепличного томату з місцевих комбінатів.
На поточному тижні на ринок України надійшли перші партії тепличного томату з місцевих комбінатів.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Асоціація портів України «Укрпорт» звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо ситуації з перевезенням вантажів Дунаєм.
Асоціація портів України «Укрпорт» звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо ситуації з перевезенням вантажів Дунаєм.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Станом на 19 квітня на контрольованій Україною території вже засіяно 2 млн 053,4 тис. га зернових та зернобобових культур.
Станом на 19 квітня на контрольованій Україною території вже засіяно 2 млн 053,4 тис. га зернових та зернобобових культур.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Оскільки повномасштабна війна в Україні триває, сільськогосподарська компанія Corteva Agriscience за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України впроваджує ініціативу з перевірки ґрунтів у постраждалих регіонах країни на наявність токсичних металів в наслідок бомбових, ракетних або артилерійських вибухів.
Оскільки повномасштабна війна в Україні триває, сільськогосподарська компанія Corteva Agriscience за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України впроваджує ініціативу з перевірки ґрунтів у постраждалих регіонах країни на наявність токсичних металів в наслідок бомбових, ракетних або артилерійських вибухів.
19 квітня 2024

Please publish modules in offcanvas position.